Prawo konstytucyjne RP, (instytucje wybrane), wydanie szóste poszerzone i uaktualnione.
Jerzy Buczkowski (red.), Łukasz Buczkowski, Krzysztof Eckhardt Podręczniki uczelniane nr 90 Przemyśl 2007 Wydawnictwo Wyższej Szkoły Administracji i Zarządzania w Przemyślu ss. 452 ISBN Podręcznik adresowany jest w głównej mierze do studentów studiów magisterskich i licencjackich Wydziału Administracyjno-Prawnego Wyższej Szkoły Administracji i Zarządzania w Przemyślu, objętych programem nauczania przedmiotu „Prawo konstytucyjne Rzeczypospolitej Polskiej” studiujących na specjalnościach: „administracja transgraniczna”, „studia europejskie”, „administracja publiczna”, „samorząd terytorialny”, „administrowanie firmą”, „administracja wymiaru sprawiedliwości i prokuratury”, „ubezpieczenia gospodarcze”. Zamiarem Autorów było przekazanie słuchaczom w przystępnej formie, informacji o podstawowych instytucjach konstytucyjnego ustroju Państwa, znajdujących unormowanie w Ustawie Zasadniczej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz obowiązujących aktach normatywnych. Na szczególne podkreślenie zasługuje aktualność podręcznika. Znajdujemy w nim omówienie najistotniejszych aktów ustrojowych podjętych w ostatnich latach, w tym również w pierwszym półroczu 2007 r. Podręcznik nie pretenduje do wyczerpującego przedstawienia całości zagadnień ustrojowych wykładanych z prawa konstytucyjnego na studiach prawniczych i administracyjnych. Może być jednak bardzo użyteczny do realizacji wymogów 30-60 godzinnego wymiaru zajęć dydaktycznych na tych kierunkach studiów, na których wykładane są przedmioty: „Zarys prawa konstytucyjnego”, „Ustrój konstytucyjny Rzeczypospolitej Polskiej”, „Ustrój polityczny Rzeczypospolitej Polskiej”. Z powodzeniem wykorzystany może być także na studiach podyplomowych, na których wykładane są przedmioty z zakresu ustroju politycznego RP. Podręcznik uwzględnia stan prawny na dzień 30 czerwca 2007 r. Spis treści: Rozdział I Zasady naczelne Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej 1. Pojęcie zasad naczelnych 2. Zasada republikańskiej formy rządów 3. Zasada demokratycznego państwa prawnego 4. Zasada suwerenności narodu 5. Zasada podziału władzy i równowagi władz 6. Zasada pluralizmu politycznego 7. Zasada parlamentarno-gabinetowego systemu rządów Rozdział II Wolności, prawa i obowiązki człowieka i obywatela 1. Zagadnienia wstępne 2. Ogólne zasady konstytucyjnej ochrony praw i wolności jednostki 3. Wolności i prawa osobiste 4. Wolności i prawa polityczne 5. Wolności i prawa ekonomiczne, socjalne i kulturalne 6. Środki ochrony wolności i praw jednostki 7. Konstytucyjne obowiązki jednostki Rozdział III Źródła prawa 1. Zagadnienia wstępne 2. Powszechnie obowiązujące akty prawne stanowione przez parlament 3. Ratyfikowane umowy międzynarodowe 4. Powszechnie obowiązujące akty prawne pochodzące od centralnych organów władzy wykonawczej 5. Powszechnie obowiązujące akty prawne pochodzące od organów o ograniczonym terytorialnie zakresie działania (prawo miejscowe) 6. Przepisy przejściowe Konstytucji a system źródeł prawa 7. Konstytucyjny system źródeł prawa a przystąpienie Polski do Unii Europejskiej Rozdział IV Podstawowe zasady prawa wyborczego 1. Wyjaśnienia terminologiczne 2. Zasada powszechności 3. Zasada równości 4. Zasada bezpośredniości 5. Zasada tajności głosowania 6. Systemy ustalania wyników wyborów 7. Zasada wolności wyborów Rozdział V Instytucje demokracji bezpośredniej 1. Uwagi wprowadzające 2. Współcześnie występujące formy demokracji bezpośredniej 3. Rodzaje referendum 4. Ewolucja referendum w Polsce 5. Aktualny stan prawny Rozdział VI Sejm – Senat – Zgromadzenie Narodowe 1. Uwagi wstępne 2. Struktura parlamentu 3. Podstawowe różnice występujące w wyborach do Sejmu i do Senatu RP 4. Tryb funkcjonowania izb 5. Charakter prawny mandatu przedstawicielskiego 6. Gwarancje wolnego mandatu przedstawicielskiego 7. Formy organizowania się posłów i senatorów w parlamencie 8. Organizacja wewnętrzna Sejmu i Senatu 9. Funkcje parlamentu 10. Zgromadzenie Narodowe Rozdział VII Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej 1. Uwagi wstępne 2. Wybory prezydenckie 3. Objęcie urzędu i wygaśnięcie mandatu Prezydenta RP 4. Kontrasygnata aktów urzędowych Prezydenta RP oraz instytucja prerogatyw 5. Odpowiedzialność Prezydenta RP 6. Kompetencje Prezydenta Rzeczypospolitej Rozdział VIII Rada Ministrów 1. Wyjaśnienia terminologiczne 2. Skład Rady Ministrów 3. Tryb powoływania i kompetencje Rady Ministrów 4. Odpowiedzialność polityczna Rządu i ministrów 5. Tryb dokonywania zmian w Radzie Ministrów 6. Tryb funkcjonowania Rady Ministrów 7. Organy wewnętrzne Rady Ministrów Rozdział IX Organy wymiaru sprawiedliwości 1. Zagadnienia wstępne 2. Sąd Najwyższy 3. Sądy powszechne 4. Sądy administracyjne 5. Sądy wojskowe 6. Krajowa Rada Sądownictwa Rozdział X Prokuratura 1. Zagadnienia wstępne 2. Organizacja prokuratury 3. Zadania prokuratury Rozdział XI Trybunał Konstytucyjny 1. Zagadnienia wstępne 2. Pozycja ustrojowa i funkcje Trybunału Konstytucyjnego 3. Skład i organizacja Trybunału Konstytucyjnego Rozdział XII Trybunał Stanu 1. Pojęcie i geneza instytucji odpowiedzialności konstytucyjnej 2. Status ustrojowy i organizacja Trybunału Stanu 3. Podmiotowy i przedmiotowy zakres odpowiedzialności przed Trybunałem Stanu 4. Tryb postępowania i sankcje orzekane przez Trybunał Stanu Rozdział XIII Najwyższa Izba Kontroli 1. Geneza i przekształcenia instytucji NIK w Polsce 2. Pojęcie kontroli 3. Pozycja ustrojowa Najwyższej Izby Kontroli 4. Organizacja Najwyższej Izby Kontroli 5. Kryteria oraz podmiotowy i przedmiotowy zakres kontroli NIK 6. Postępowanie kontrolne i konsekwencje kontroli NIK Rozdział XIV Rzecznik Praw Obywatelskich i Rzecznik Praw Dziecka 1. Rzecznik Praw Obywatelskich 2. Rzecznik Praw Dziecka Rozdział XV Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji 1. Wolność wypowiedzi a prowadzenie stacji radiowych i telewizyjnych 2. Kompetencje Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji 3. Powoływanie i organizacja Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Rozdział XVI Stany nadzwyczajne 1. Pojęcie i rodzaje stanów nadzwyczajnych 2. Procedura wprowadzania stanów nadzwyczajnych 3. Skutki wprowadzenia stanów nadzwyczajnych 4. Gwarancje praworządności przy wprowadzaniu i stosowaniu stanów nadzwyczajnych

Cena: 54 pln