Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności.
W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.  
Zamknij

O studiach na kierunku "bezpieczeństwo wewnętrzne"

 

1.    Gdzie mogę pracować po ukończeniu kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne?

Absolwent studiów na kierunku „bezpieczeństwo wewnętrzne” będzie mógł podjąć zatrud-nienie m. in. w:

 • Policja
 • Straż Graniczna
 • Państwowa Straż Pożarna
 • Wojsko
 • Służba Celna
 • Służba Więzienna
 • Straż Gminna
 • Służby specjalne
 • Centralne Biuro Śledcze
 • Centralne Biuro Antykorupcyjne
 • Inspekcja Transportu Drogowego
 • Służba Ochrony Kolei
 • Firmy Ochrony Osób i Mienia
 • Firmy Detektywistyczne
 • Urzędy wojewódzkie i miejskie – wydziały zarządzania kryzysowego


2.    Czy w ramach jednego czesnego mogę studiować dwie specjalności na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne?

Tak. Na pisemny wniosek studenta, Dziekan Kolegium przyjmującego, może wyrazić zgodę na równoległe studiowanie na drugim kierunku studiów lub specjalności w Uczelni. Prawo złożenia wniosku, przysługuje studentowi, który ukończył co najmniej pierwszy semestr stu-diów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich albo rozpoczął kształcenie na studiach drugiego stopnia. Dziekan, rozpatrując wniosek studenta, bierze pod uwagę w szcze-gólności dotychczasowy  przebieg studiów i wyniki studenta w nauce.

3.    Co daje studentom porozumienie WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej z Wyższą Szkołą Policji w Szczytnie?

Porozumienie jest podstawą do wymiany dydaktycznej a więc będziesz miał możli-wość spotkać się z wykładowcami, którzy na co dzień uczą policjantów i przyszłych policjantów w Szczytnie. Ponadto dzięki porozumieniu wspina rozwija dorobek na-ukowy w obszarze nauk o bezpieczeństwie, współorganizuje konfrefencje naukowe z Wyższa Szkołą Policji w szczytnie, organizuje spotkania naukowe dla studentow obu uczelni i wiele innych.

 

4.    Czy studiując bezpieczeństwo wewnętrzne uczelni zapewnia/ organizuje jakieś dodatkowe zajęcia/kursy?

Jako student Kolegium Bezpieczeństwa Wewnętrznego skorzystasz z Bonu Edukacji Dodat-kowej – BED, w ramach którego, bez żadnych dodatkowych kosztów, zdobędziesz kwalifika-cje poświadczone certyfikatami np. na kursie służby informacyjnej i porządkowej imprez ma-sowych, kursie pierwszej pomocy, sprawności fizycznej, czy technik detektywistycznych oraz w studium kierownika ds. bezpieczeństwa imprez masowych. Realizując swoje pasje i zainte-resowania będziesz mógł uczestniczyć także w innych formach kształcenia. W ramach Kole-gium działają bowiem koła naukowe m.in: Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Kryminalistyki i Kryminologii, Penitencjarne, Praw Człowieka oraz Koło Strzeleckie. Ponadto student ma również możliwość dodatkowej aktywności wyposażającej go w praktyczne kompetencje w ramach tzw. praktycznych poniedziałków. Tworzą one cotygodniową możliwość bieżącego kontaktu studentów z przedstawicielami służb mundurowych, udziału w symulowanych oglę-dzinach miejsca zdarzenia kryminalnego, rozprawach karnych i wielu innych formach pogłę-biania zainteresowań, wykraczających poza formułę klasycznych zajęć akademickich.

5.    Gdzie mogę odbyć praktykę zawodową i czy uczelnia pomaga w jej znalezieniu?

Niezwykle ważnym elementem kształcenia WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej są praktyki zawodowe. Zasadą jest, że instytucja, w której student uczestniczy na praktyce powinna być zgodna z profilem jego specjalności. Studenci mogą odbyć praktykę zawodową m. in. w na-stępujących instytucjach:

 • służby ochrony bezpieczeństwa publicznego (SOBP) np.: policja, straż graniczna, służba celna, straż miejska, urzędy administracji rządowej i samorządowej,
 • zarządzanie kryzysowe (ZK) np.: wojsko polskie, państwowa straż pożarna, ochotni-cza straż pożarna, komórki organizacyjne zarządzania kryzysowego w urzędach gmin/miast, starostwach powiatowych, urzędach marszałkowskich, urzędach woje-wódzkich,
 • komercyjne służby porządkowe (KSP) np.: służba ochrony lotniska, firmy ochroniar-skie, firmy detektywistyczne,
 • kryminalistyka i kryminologia (KiK) np.: policja, prokuratura, sąd powszechny, urzę-dy celne, izby celne, żandarmeria wojskowa,
 • przeciwdziałanie przestępczości zorganizowanej (PPZ) np.: sądy powszechne, prokuratury, policja, straż graniczna, urzędy celne, izby celne, żandarmeria wojskowa.


6.    Jaka kadra naukowo-dydaktyczna prowadzi zajęcia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne?

Uczenia zatrudnia m.in. profesorów i doktorów z zakresu kryminalistyki, kryminologii, prawa karnego, prawa policyjnego,  psychologii, prawa administracyjnego, obrony narodowej, nauk wojskowych. Ponadto zajęcia prowadzi wielu doświadczonych praktyków m.in. funkcjona-riusze policji, straży granicznej, ABW, służby celnej, sędziowie, prokuratorzy, radcowie prawni, oraz pracownicy urzędów. Tak dobra obsada „bezpieczeństwa wewnętrznego” moż-liwa jest także dzięki temu, że WSPiA prowadzi także studia na kierunku „prawo”.

7.    Co to jest Bon Edukacji Dodatkowej – BED? Czy jako student bezpieczeństwa wewnętrznego mogę z niego korzystać? Czy jest płaty? Jakie dodatkowe kwalifi-kacje mogę zdobyć w jego ramach studiując bezpieczeństwo wewnętrzne?

Studenci Kolegium Bezpieczeństwa Wewnętrznego mogą korzystać z pełnej oferty programu Bon Edukacji Dodatkowej (BED), w ramach którego mogą zdobywać dodatkową wiedzę, umiejętności i kwalifikacje, potwierdzane w części oferty certyfikatami.
W ofercie znajdują się:

 • 20-godzinne kursy,
 • 60-godzinne specjalistyczne certyfikowane studium,
 • studia podyplomowe,
 • warsztaty oraz inne formy.

Student co roku może wykorzystać bon o wartości 120 pkt, zgodnie ze swoimi zainteresowa-niami. W ramach Bonu Edukacji Dodatkowej  student, bez żadnych dodatkowych kosztów, zdobędzie kwalifikacje poświadczone certyfikatami np. na kursie służby informacyjnej i porządkowej imprez masowych, kursie pierwszej pomocy, sprawności fizycznej, czy technik detektywistycznych oraz w studium kierownika ds. bezpieczeństwa imprez masowych.
 

8.    Jakie Koła naukowe działają w ramach Kolegium Bezpieczeństwa Wewnętrzne-go?

W ramach Kolegium Bezpieczeństwa Wewnętrznego działają następujące Koła naukowe:

 • Bezpieczeństwa Wewnętrznego,
 • Kryminalistyki i Kryminologii,
 • Penitencjarne,
 • Praw Człowieka,
 • Koło Strzeleckie LOK WSPiA.


Koła naukowe biorą udział w wyjazdach studyjnych w kraju i za granicą, prowadzą badania, szkolenia, przygotowują referaty na studenckie konferencje naukowe.
Działalność w kołach daje szansę na pogłębianie swoich zainteresowań, zdobycie wiedzy oraz dobrą zabawę. Studenci sami organizują konferencje, obozy i imprezy, podczas których po-znają nowych ludzi, bawią się i zdobywają doświadczenia.

9.    Jakie specjalności są prowadzone w ramach kierunku "Bezpieczeństwo we-wnętrzne"? I co w przypadku gdy specjalność, którą wybrałam nie zostanie uru-chomiona, z powodu nieutworzenia grupy wykładowej?

Studiując bezpieczeństwo wewnętrzne student ma do wyboru następujące specjalności:

 • bezpieczeństwo narodowe
 • cyberbezpieczeństwo
 • służby ochrony bezpieczeństwa publicznego
 • kryminalistyka i kryminologia
 • przeciwdziałanie przestępczości zorganizowanej
 • zarządzanie kryzysowe

W przypadku gdy wybrana przez studenta specjalność nie zostanie uruchomiona, z powodu małej liczby osób zapisanych, wówczas student będzie mógł studiować wybraną specjalność w trybie indywidualnym. W ramach toku indywidualnego zostanie mu przydzielany opiekun dydaktyczny.

 

10.    Jakie zajęcia są prowadzone w ramach zajęć laboratoryjnych?

Laboratorium jest wyposażone w nowoczesny sprzęt, niezbędny do prowadzenia zajęć z kry-minalistyki na najwyższym poziomie. Dzięki temu studenci mogą uzyskać praktyczną wiedzę z zakresu daktyloskopii, badań dokumentów, kryminalistycznej problematyki badania broni palnej. Zakup nowoczesnego poligrafu umożliwił z kolei zapoznanie w praktyce studentów
z problematyką badań poligraficznych.
W czasie zajęć w nowoczesnym Laboratorium Kryminalistycznym studenci zdobywają wie-dzę pod okiem doświadczonych praktyków i specjalistów z zakresu kryminalistyki. Poznają praktyczne aspekty pracy biegłego oraz technika kryminalistyki, w tym zasady zabezpiecza-nia śladów kryminalistycznych. Na wyposażeniu laboratorium znajdują się m.in.:

 • Wariograf (poligraf)
 • Wideospektrokomparator
 • Mikroskop stereoskopowy
 • Mikroskop stereoskopowy z dodatkowym wyposażeniem i  oprogramowaniem komputero-wym
 • Mikroskop laboratoryjno-badawczy
 • Zestawy oględzinowe:

•    zestaw pułapek kryminalistycznych,
•    zestaw traseologiczny, służący do zabezpieczania m.in. śladów poruszania się czło-wieka,
•    zestaw daktyloskopijny służący do zabezpieczania śladów odbitek palców,
•    zestaw mechanoskopijny służący do zabezpieczania śladów narzędzi wykorzystanych przez sprawcę przestępstwa,
•    zestaw do mikrośladów,
•    zestaw osmologiczny służący do zabezpieczania śladów zapachowych,
•    zestaw do oględzin zwłok,
•    zestawy do zabezpieczania śladów przestępstw na tle seksualnym.

 • Mikropreparaty
 • Testy do wstępnej identyfikacji narkotyków
 • Zestaw oświetlaczy kryminalistycznych
 • Zestaw oświetlaczy kryminalistycznych
 • Detektor do wykrywania metali żelaznych i nieżelaznych
 • Urządzenia i materiały do zajęć z daktyloskopii11.    Co daje studentom porozumienie WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej z Ko-mendantem Głównym Policji?

Jesteśmy pierwszą uczelnią z Podkarpacia, która podpisała (w 2011 r.) porozumienie z Komendą Główną Policji. Dzięki niemu absolwenci studiów pierwszego stopnia na kierun-ku „bezpieczeństwo wewnętrzne”, studiujący specjalność Służby Ochrony Bezp. i Porządku Publicznego, którzy zostaną przyjęci do służby w Policji, mogą odbywać krótsze szkolenie podstawowe. Zgodnie z porozumieniem, udogodnienia takie przysługują absolwentowi uczel-ni, która w programie studiów zapewni zajęcia z zagadnień dotyczących m.in.: prawa karne-go, prawa wykroczeń, czynności policyjnych, prawa policyjnego, bezpieczeństwa ruchu dro-gowego, praw człowieka, użycia środków przymusu bezpośredniego.

12.    Jak wyglądają zajęcia na strzelnicy elektronicznej?

Strzelnica elektroniczna w WSPiA to specjalistyczny system pozwalający na prowadzenie szkolenia strzeleckiego dla studentów na każdym poziomie zaawansowania. Ze strzelnicy korzystają głównie studenci kierunku „bezpieczeństwo wewnętrzne” np. podczas zajęć z przedmiotu „Użycie środków przymusu bezpośredniego i broni palnej”. Strzelnicę wyposa-żyliśmy w wierne repliki broni Glock 17 i Beretta Px4 Storm z symulatorem odrzutu, imitują-cym strzał z prawdziwej broni palnej. Trenażer ten, w zależności od konfiguracji, pozwala na prowadzenie treningu przy pomocy emiterów laserowych działających w zakresie światła niewidzialnego lub widzialnego. Dodatkowo w zestawie przewidzieliśmy wyposażenie do ćwiczeń z prawdziwą bronią palną. Ćwiczenia treningowe wyświetlane są na ekranie przy użyciu projektora multimedialnego.
W zależności od użytego oprogramowania zainstalowanego na komputerze sterującym prze-biegiem ćwiczeń, może to być np. trening strzelecki (poprawiający celność – jak na prawdzi-wej strzelnicy, czas reakcji, orientację). Zajęcia prowadzą doświadczeni trenerzy.

13.    Co to jest Podkarpackie Młodzieżowe Święto Bezpieczeństwa Wewnętrznego? Jak często jest organizowane?

Ideą Podkarpackiego Młodzieżowego Święta Bezpieczeństwa Wewnętrznego jest stworzenie platformy wymiany poglądów, doświadczeń i wiedzy między przedstawicielami instytucji i służb sektora bezpieczeństwa wewnętrznego, pracownikami naukowymi i dydaktykami oraz młodzieżą ponadgimnazjalną i studencką, zainteresowaną problematyką szeroko rozumianego bezpieczeństwa wewnętrznego.
Podkarpackie Młodzieżowe Święto Bezpieczeństwa Wewnętrznego, jak i Podkarpacka Mło-dzieżowa Akademia Prawa i Bezpieczeństwa to główne elementy realizowanego przez WSPiA programu „Bezpieczna Przyszłość”.

14.    Czy studiując bezpieczeństwo wewnętrzne zostanę przygotowana fizyczne do przyszłej służby „w mundurze”?

Tak. Prowadzone są zajęcia z zakresu użycia siły fizycznej jako środka przymusu bezpośred-niego oraz na strzelnicy elektronicznej prowadzą czynni funkcjonariusze Oddziału Antyterro-rystycznego Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie. Dla studentów uczelnia przygo-towała również specjalny tor sprawnościowy wzorowany na torze przeszkód do egzaminu sprawnościowego do pracy w służbach mundurowych.

15.    Do kogo adresowane są studia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne?

Studia adresowane są do osób zainteresowanych szeroko pojętą problematyką bezpieczeństwa wewnętrznego oraz pracujących lub zamierzających podjąć pracę w instytucjach związanych z sektorem bezpieczeństwa wewnętrznego m.in. administracji publicznej, Policji, Straży Gra-nicznej, Państwowej Straży Pożarnej czy służbach komercyjnych.

 

Multimedia

Prev Next
 • Wirtualne informatory
 • Wirtualny spacer

Biblioteka

Akademickie Biuro Karier