Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności.
W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.  
Zamknij

Opłata za studia i stypendia

1. Do kiedy trzeba złożyć podanie o stypendium socjalne na rok akademicki 2017/2018?

Wniosek o stypendium socjalne (wraz z załącznikami) należy złożyć w następujących terminach porządkowych:

studenci studiów pierwszego stopnia, studenci studiów drugiego stopnia oraz studenci jednolitych studiów magisterskich do dnia 30 września 2017 roku,
osoby, ubiegające się o przyjęcie na I rok studiów pierwszego stopnia oraz na I rok jednolitych studiów magisterskich w roku akademickim 2017/2018 mogą składać wnioski do dnia  30 września 2017 roku,
osoby, ubiegające się o przyjęcie na I rok studiów drugiego stopnia w roku akademickim 2017/2018 mogą składać wnioski stypendialne, bez względu na rodzaj pomocy materialnej, do dnia 15 października  2017 roku.
Studenci mogą również ubiegać się o stypendium socjalne w trakcie roku akademickiego, o ile przeznaczona na ten cel rezerwa nie zostanie wyczerpana. Wniosek stypendialny oraz załączniki można pobrać ze strony internetowej Uczelni (zakładka „Stypendia”) lub w Dziale Stypendia.

2. Czy przysługuje mi stypendium rektora dla najlepszych studentów na studiach II stopnia (gdy studiowałem na innej uczelni). Jeśli tak, to na jakich zasadach?

Stypendium rektora dla najlepszych studentów przysługuje studentom, którzy w roku akademickim 2016/2017: uzyskali wysoką średnią ocen z egzaminów i zaliczeń, i/lub posiadali osiągnięcia naukowe, i/lub posiadali osiągnięcia artystyczne, i/lub uzyskali  wysokie wyniki sportowe, oraz złożyli wniosek w terminie wyznaczonym przez Rektora Uczelni.
Studenci I roku studiów drugiego stopnia, którzy ukończyli studia licencjackie w innej uczelni i ubiegają się o ww. świadczenie na podstawie wysokiej średniej ocen, zobowiązani są do przedłożenia zaświadczenia ze swojej poprzedniej uczelni o uzyskanych ocenach z egzaminów i zaliczeń za rok akademicki 2016/2017 (suplement do dyplomu nie spełnia takich wymogów).

Studenci ubiegający się o przyznanie stypendium rektora dla najlepszych studentów z tytułu posiadania osiągnięć naukowych, artystycznych bądź sportowych, zobowiązani są do przedłożenia wraz z wnioskiem stypendialnym dokumentów poświadczających ww. osiągnięcia uzyskane w roku akademickim 2016/2017.

O stypendium rektora dla najlepszych studentów mogą ubiegać się także studenci przyjęci na pierwszy rok studiów w roku złożenia egzaminu maturalnego, pod warunkiem, że składający wniosek student jest tegorocznym laureatem olimpiady międzynarodowej albo laureatem lub finalistą olimpiady przedmiotowej o zasięgu ogólnopolskim, o którym mowa w przepisach o systemie oświaty, jeżeli profil olimpiady jest zgodny z obszarem wiedzy, do którego jest przyporządkowany kierunek studiów.

Studenci mogą również ubiegać się o ww. stypendium w trakcie roku akademickiego, o ile przeznaczona na ten cel rezerwa nie zostanie wyczerpana. Wniosek stypendialny wraz z załącznikami można pobrać ze strony internetowej Uczelni (zakładka „Stypendia”) lub w Dziale Stypendia.

3. Jakie stypendia mi przysługują?

Student studiów stacjonarnych i niestacjonarnych może ubiegać się o pomoc materialną finansowaną z budżetu państwa w formie:

 • stypendium socjalnego – jeżeli on lub jego rodzina znajduje się w trudnej sytuacji materialnej (dochód uprawniający do ubiegania się o stypendium wynosi 1050,00 zł netto na jedną osobę w rodzinie studenta),
 • stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub innym obiekcie niż dom studencki, jeżeli codzienny dojazd z miejsca stałego zamieszkania do uczelni uniemożliwiałby lub w znacznym stopniu utrudniał studiowanie. Stypendium to może otrzymać także student z tytułu zamieszkania z niepracującym małżonkiem lub dzieckiem studenta w domu studenckim lub obiekcie innym niż dom studencki (dotyczy tylko studentów studiów stacjonarnych),
 • stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych – jeżeli posiada aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub aktualne orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem lekarskim,6/2017, lub jest laureatem olimpiady międzynarodowej albo laureatem lub finalistą olimpiady przedmiotowej o zasięgu ogólnopolskim,
 • zapomogi – jeżeli znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej (zdarzenie losowe).

Wszystkie świadczenia są przyznawane na wniosek studenta. Wnioski stypendialne można pobrać ze strony internetowej Uczelni lub w Dziale Stypendia.
Ponadto student może ubiegać się o stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia. Szczegółowe informacje na temat stypendium Ministra znajdują się na stronie internetowej Uczelni w zakładce Stypendia.

4. Jaka jest wysokość stypendiów?

Każdego roku inna. W roku akademickim 2016/2017 studenci WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej otrzymywali stypendia:

rektora dla najlepszych studentów w wysokości od 400,00 zł do 700,00 zł;
socjalne w wysokości od 470,00 zł do 560,00 zł;
stypendium socjalne zwiększone z tytułu zamieszkania w domu studenckim, lub z tytułu zamieszkania z niepracującym małżonkiem lub dzieckiem studenta w domu studenckim w wysokości od 650,00 zł do 740,00 zł;
stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych w wysokości od 330,00 zł do 430,00 zł;
zapomoga jednorazowa w wysokości do 1.000,00 zł.
 

 

5. Czy egzaminy poprawkowe są płatne?

Nie. Wszystkie egzaminy w WSPiA były i są bezpłatne. Uczelnia, poza opłatą za studia i jednorazową opłatą wpisową, nie pobiera żadnych dodatkowych opłat. 

 

6. Czy opłata za studia wzrasta co roku?

Wysokość opłaty nie ulega zmianie w trakcie roku akademickiego. W kolejnych latach opłata za studia może wzrastać w granicach tempa wzrostu inflacji.

 

7. Czy uczelnia podpisuje ze studentem jakąś umowę?

Tak. Uczelnia zawiera ze studentami indywidualne umowy obejmujące m.in. zasady płatności za studia. Szczególnie korzystne dla studentów są dwie zasady zawarte w umowach:

 • pierwsza - poza jednorazową opłatą wpisową i opłatą za studia, nie pobieramy żadnych dodatkowych opłat;
 • druga - program lojalnościowy.

 

 8. Czy są zniżki dla małżeństw lub rodzeństwa studiującego razem na uczelni?

Tak. Rodzeństwo lub małżeństwo, które w tym samym roku akademickim studiuje na studiach stacjonarnych w WSPiA otrzymuje (w oparciu o podanie złożone do Rektora WSPiA) zniżkę opłaty czesnego w wysokości 50 proc. dla każdej uprawnionej osoby.  

 

9. W informatorze WSPiA znalazłam informacje o programie lojalnościowym. Co to jest?

Studenci, którzy rozpoczynają studia licencjackie w WSPiA są automatycznie beneficjentami programu lojalnościowego. Otrzymują:

 • zwolnienie z opłaty rekrutacyjnej za studia drugiego stopnia
 • 5-10% zniżki w opłacie za studia za studia drugiego stopnia (magisterskie),
 • 20-30% zniżki w opłacie za seminaria doktorskie,
 • 30% zniżki w opłacie za studia podyplomowe,
 • 50% zniżki w opłacie za studia dla rodzeństwa lub małżeństwa studiującego w danym roku akademickim na studiach stacjonarnych w WSPiA.

Po ukończeniu studiów absolwent WSPiA ma prawo do korzystania z:

 • pomocy uczelnianego Biura Karier w uzyskaniu staży i praktyk: w kancelariach prawniczych, firmach, urzędach skarbowych, ZUS i innych instytucjach, gdzie są potrzebni absolwenci prawa i administracji.
 • czytelni
 • różnych form kształcenia w WSPiA,
 • organizowanych przez Uczelnię imprez kulturalnych i sportowych. 

 
10. Czy macie jakieś nagrody dla tych, którzy robią coś więcej poza nauką?

Tak. To dodatkowe stypendia przyznawane z budżetu Uczelni. Otrzymują je studenci, którzy działają w organizacjach studenckich (np. Samorząd, AZS, koła naukowe, dziennikarze Magazynu Studenckiego „eSeMeS”), starostowie roku oraz ci, którzy działają społecznie. Specjalne stypendia otrzymują także studenci, którzy odnoszą sukcesy sportowe. 

 

11. Co to jest BED?

BED jest to Bon Edukacji Dodatkowej.  W ramach BED każdy student studiujący w WSPiA, może wybrać dodatkowe zajęcia. BED obejmuje studia podyplomowe, kursy i warsztaty pozwalające na zdobycie dodatkowych, specjalistycznych kwalifi kacji, co jest bardzo ważne w momencie poszukiwania pracy. BED daje nam możliwość uczestniczenia m.in. w: kursach pierwszej pomocy, pracy biurowej, e-administracji, biznesu, technik detektywistycznych, pośrednika w obrocie nieruchomościami i zarządcy nieruchomości, ochrony danych osobowych i informacji niejawnych, warsztatach strzeleckich. Uruchamiane jest też specjalistyczne studium m.in.: projektów unijnych, celne i skarbowe, kancelaryjno-archiwistyczne, rachunkowości, fi nansów i podatków, kryminalistyki, a także kilkanaście studiów podyplomowych. Oprócz specjalistycznych kwalifi kacji możemy również wybrać inne dodatkowe, bezpłatne i nieobowiązkowe świadczenia oraz zajęcia (m.in. sportowe i językowe).

 

12. Czy w uczelni jest kasa, aby uiścić opłatę wpisową?

Nie. Rozliczenia dokonywane są za pośrednictwem banków, poczty itp. 

 

13. Do kiedy muszę zapłacić pierwszą ratę opłaty za studia?

Do 5 października 2018 roku. 

 

14. Czy muszę zapłacić opłatę za studia z góry, za cały rok akademicki?

Nie. studenci mają możliwość wyboru kilku wariantów opłacania opłaty za studia:

 •  wariant miesięczny (9 rat miesięcznych)
 •  wariant semestralny (z góry za semestr)
 •  wariant roczny (z góry za rok).

 

 15. Co w przypadku, gdy zostanie dokonana wplata opłaty czesnego za cały rok, a student zrezygnuje lub zostanie skreślony po I semestrze. Czy jest możliwość odzyskania pozostałej kwoty?

W przypadku rezygnacji studenta ze studiów złożonej, w formie pisemnego oświadczenia, czesne naliczane jest do ostatniego miesiąca poprzedzającego złożenie tego oświadczenia włącznie. W przypadku skreślenia studenta z listy studentów, opłata za studia naliczana jest do ostatniego miesiąca poprzedzającego skreślenie z listy studentów włącznie. Nadpłaty opłaty za studia zwracane są na rachunek bankowy studenta. 

 

16. Czy wystarczy przestać chodzić na zajęcia, by być skreślonym z listy studentów i nie płacić opłaty za studia?

Nie. Rezygnacja ze studiów (skreślenie z listy studentów) i przerwanie naliczania opłaty za studia następuje po pisemnym oświadczeniu studenta złożonym do Dziekana.

Multimedia

Prev Next
 • Wirtualne informatory
 • Wirtualny spacer

Biblioteka

Akademickie Biuro Karier