Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności.
W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.  
Zamknij

System Kształcenia Praktycznego

1. Jak wygląda system praktyk na WSPiA Rzeszowskiej Szkole Wyższej?

WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa realizuje Nowatorski System Kształcenia Praktycznego. Jego podstawowymi założeniami jest upraktycznienie zajęć dydaktycznych poprzez powierzenie ich prowadzenia wykwalifikowanym praktykom oraz zapewnienie studentom możliwości aktywności pozadydaktycznej pozwalającej na kontakt z różnymi praktycznymi formami kształcenia. Służą temu m.in. Pracownie Praktyczne i Praktyczne Poniedziałki. Dzięki temu proces kształcenia nabiera dodatkowego praktycznego wymiaru i daje studentom możliwość pozyskiwania nowych doświadczeń i umiejętności praktycznych, w tym także w ramach poszczególnych przdmiotów.
WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa, jako pierwsza Uczelnia w Polsce zaproponowała studentom na kierunku „Prawo” nowatorski i pilotażowy system praktyk zawodowych, które odbywają się pod patronatem Ministra Sprawiedliwości, na podstawie porozumienia podpisanego między WSPiA i Ministrem Sprawiedliwości. Patronat ten jest dla naszych studentów gwarancją, że zaproponowany przez WSPiA system praktyk jest profesjonalnie przygotowany.

2. Co to jest Praktyczny Poniedziałek?

Praktyczny Poniedziałek to autorskie przedsięwzięcie WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej o całkowicie nowatorskim podejściu do praktycznego wymiaru studiowania. W jego ramach odbywają się Pracownie Praktyczne prowadzone przez praktyków w dwóch blokach: dopołudnia i popołudniu. W przerwie pomiędzy blokami organizowane są różnorodne przedsięwzięcia mające na celu umożliwienie studentom aktywność pozadydaktyczną i mające na celu upraktycznić proces dydaktyczny. Są to np.: „Spotkania z ciekawym człowiekiem”, spotkania kół naukowych, posiedzenia klinik (Prawa, Administracji, Przedsiębiorczości), symulowane rozprawy sądowe, konkursy i konferencje studenckie, otwarte wykłady i dyskusje na interesujące tematy, projekcje filmów w ramach Watch Doc’s, strzelnica, policyjny tor przeszkód oraz wiele innych ciekawych przedsięwzięć. Dzięki temu co tydzień studenci mają możliwość zetknąć się z różnymi przejawami praktycznych form aktywności i z nich skorzystać. Każdy Poniedziałek zapewnia  także inne doświadczenie kulinarne dzięki posiłkom z różnych kuchni świata serwowanym w Restauracji w Ogrodach.

3. Co to jest Pracownia Praktyczna?

Pracownia Praktyczna jest elementem koncepcji Nowatorskiego Systemu Kształcenia Praktycznego realizowanego przez WSPiA Rzeszowską Szkołę Wyższą. Są to zajęcia stanowiące wyraz upraktycznienia przedmiotów. W każdym semestrze jest przedmiot, który obok tradycyjnych form dydaktyki akademickiej (wykład, konwersatorium, ćwiczenia) jest realizowany w formach praktycznych (warsztaty i Pracownie Praktyczne). Pracownie Praktyczne prowadzone są przez praktyków z wysokimi kwalifikacjami i doświadczeniem zawodowym uzyskanym w instytucjach związanych z danym kierunkiem studiów. Dzięki temu następuje upraktycznienie tych przedmiotów poprzez ich omawianie z praktycznej perspektywy, co stanowi znakomite uzupełnienie treści natury teoretycznej. Ponadto, Pracownia Praktyczna stanowi swoiste przygotowanie do praktyk zawodowych. Służy temu tzw. Zadanie Dydaktyczne. Otrzymuje je każdy student w nawiązaniu do instytucji, w której będzie odbywał praktyki. Realizacja zadania dydaktycznego jest podstawą zaliczenia Pracowni Praktycznej. Dzięki temu uzyskuje się dodatkowy walor – każdy student w ramach praktyk zawodowych ma możliwość sprawdzenia jak treści określonego przedmiotu stosowane są w praktyce.

4. Kiedy studenci kierunku „prawo” odbywają praktykę zawodową?

Praktyki na kierunku Prawo rozpoczynają się od czwartego i trwają do siódmego semestru. W każdym semestrze student jest zobowiązany do zrealizowania 60 godzin praktyki zawodowej przez okres 2 tygodni. Praktyki odbywane są  w cyklu jednolitym od poniedziałku do piątku. Natomiast dla studentów studiów niestacjonarnych praktyki odbywają się po II i III roku studiów w czasie wakacji w wymiarze po 120 godzin.
Praktyki  zawodowe prowadzone są pod kierunkiem opiekuna zawodowego wyznaczonego przez kierownika instytucji,  w której praktyka jest odbywana. Miejscem odbywania praktyk zawodowych jest miejscowość będąca siedzibą instytucji położonej najbliżej miejsca  zamieszkania studenta.
Studenci odbywają praktykę w prokuraturach, sądach powszechnych, kancelariach prawnych.

5. Kiedy studenci kierunku „administracja” i „bezpieczeństwo wewnętrzne” studiów stacjonarnych pierwszego stopnia odbywają praktykę zawodową?

Studenci kierunku "administracja" i "bezpieczeństwo wewnętrzne" rozpoczynają praktykę od trzeciego do piątego semestru włącznie w wymiarze po 30 godzin w każdym semestrze. Praktyki odbywane są  w cyklu jednolitym od poniedziałku do piątku w dniach wyłączonych z zajęć dydaktycznych.  
 
6. W jakich instytucjach studenci kierunku „administracja” mogą odbywać praktykę zawodową?

Praktyka odbywa się w instytucjach, zgodnych z profilem specjalności, którą wybrał student. W przypadku studiowania dwóch, zgodnie z tą która jest wiodąca. Wykaz instytucji, w których studenci poszczególnych specjalności mogą odbywać praktyki:

 • administracja publiczna: urzędy miasta, urzędy gminy, urzędy skarbowe, izby skarbowe, starostwa, urzędy marszałkowskie, urzędy wojewódzkie, agencje rynku rolnego;
 • administrowanie firmą: przedsiębiorstwa, banki, spółki, urzędy skarbowe, izby skarbowe;
 • administracja wymiaru sprawiedliwości i prokuratury: sądy powszechne, wojewódzkie sądy administracyjne, samorządowe kolegia odwoławcze, prokuratury, kancelarie adwokackie, radcowskie, notarialne;
 • administracja celna i skarbowa: urzędy celne, izby celne, składy celne, urzędy skarbowe, izby skarbowe;
 • administracja bezpieczeństwa wewnętrznego: wojsko polskie, policja, straż graniczna, urzędy celne, izby celne, straż pożarna;
 • organizacja pracy socjalnej i resocjalizacja: domy pomocy społecznej, ośrodki pomocy społecznej, powiatowe centra pomocy rodzinie, domy dziecka, policyjne izby dziecka, sąd rodzinny, sąd okręgowy wydział penitencjarny, komendy miejskie i powiatowe policji, zakłady karne;
 • stosunki międzynarodowe: urzędy miasta, urzędy marszałkowskie, urzędy wojewódzkie, agencje rozwoju regionalnego;
 • samorząd terytorialny: urzędy miasta, urzędy gminy, urzędy skarbowe, izby skarbowe, starostwa, urzędy marszałkowskie;
 • zarządzanie i pośrednictwo w obrocie nieruchomościami: biura pośrednictwa obrotu nieruchomościami, biura zarządców nieruchomościami, urzędy miasta, urzędy gminy, starostwa;
 • zarządzanie zasobami ludzkimi: firmy zajmujące się doradztwem personalnym, przedsiębiorstwa prowadzące działalność gospodarczą.
 • finanse i rachunkowość w procesie administrowania i gospodarowania: biura rachunkowe, regionalna izba obrachunkowa, przedsiębiorstwa.
 • e-administracja – instytucje związane z wykorzystaniem nowoczesnych technologii informacyjnych m. in. w zakresie elektronicznego obiegu dokumentacji i szeroko rozumianej administracji on- line.

 
7. Do jakich instytucji na praktykę zawodową może udać się student kierunku „bezpieczeństwo wewnętrzne”?.

Zasadą jest, że instytucja, w której student uczestniczy na praktyce powinna być zgodna z profilem jego specjalności. Wykaz instytucji:

 • przeciwdziałanie przestępczości zorganizowanej (PPZ) np.: sądy powszechne, prokuratury, policja, straż graniczna, urzędy celne, izby celne, żandarmeria wojskowa;
 • służby ochrony bezpieczeństwa publicznego (SOBP) np.: policja, straż graniczna, służba celna, straż miejska, urzędy administracji rządowej i samorządowej
 • zarządzanie kryzysowe (ZK) np.: wojsko polskie, państwowa straż pożarna, ochotnicza straż pożarna, komórki organizacyjne zarządzania kryzysowego w urzędach gmin/miast, starostwach powiatowych, urzędach marszałkowskich, urzędach wojewódzkich;
 • komercyjne służby porządkowe (KSP) np.: służba ochrony lotniska, firmy ochroniarskie, firmy detektywistyczne;
 • kryminalistyka i kryminologia (KiK) np.: policja, prokuratura, sąd powszechny, urzędy celne, izby celne, żandarmeria wojskowa.

 
8. Czy studenci studiów drugiego stopnia obowiązują praktyki zawodowe?

Studenci studiów drugiego stopnia odbywają praktyki zawodowe w instytucji, która odpowiada profilowi studiowanej specjalności i ich zainteresowaniom. Studenci studiów stacjonarnych odbywają praktykę od drugiego do trzeciego semestru włącznie po 30 godzin w każdym semestrze, w dniach wyłączonych od zajęć dydaktycznych. Natomiast dla studentów niestacjonarnych praktyki zawodowe przewidziane są po pierwszym roku studiów w czasie wakacji w wymiarze 60 godzin.

9. Czy otrzymam zaświadczenie odbycia praktyk?

Po odbyciu praktyk zawodowych Uczelnia wystawia studentowi dokument potwierdzający ich odbycie z opisem liczby godzin i miejsca odbycia praktyk. Dokument taki zawiera także informacje na temat innych doświadczeń studenta uzyskanych w trakcie studiów w ramach kształcenia praktycznego. Ma to na celu rekomendację studenta przyszłemu pracodawcy.
 

Multimedia

Prev Next
 • Wirtualne informatory
 • Wirtualny spacer
 • Podkasty

Biblioteka

Akademickie Biuro Karier