Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności.
W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.  
Zamknij

Seminaria doktoranckie

Decyzja Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów Naukowych,
przyznająca WSPiA uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora nauk prawnych.
Decyzja Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów...

Zasady funkcjonowania Seminarium Doktoranckiego WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej.

 

I. Decyzją Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów z dnia 28 marca 2011 roku Wyższa Szkoła Prawa i Administracji uzyskała uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora nauk prawnych. W roku akademickim 2016/2017 uruchomiona zostanie VI edycja Seminarium Doktoranckiego w zakresie nauk prawnych.

 

II. Celem Seminarium jest:

po pierwsze – zapoznanie uczestników z najnowszymi teoriami i problemami badawczymi wybranej dyscypliny i specjalności naukowej.

po drugie – podnoszenie kwalifikacji naukowych uczestników, w tym m.in. poszerzenie ogólnej i specjalistycznej wiedzy z zakresu prawa; zapoznanie z metodologicznymi zagadnieniami nauk prawnych; kształtowanie i rozwijanie warsztatu pracy naukowej.

po trzecie – kształtowanie umiejętności opracowywania tekstów naukowych, w tym rozprawy doktorskiej.

po czwarte – przygotowywanie uczestników do otwarcia przewodów doktorskich oraz obrony prac doktorskich.

 

III.  1. Seminarium Doktoranckie trwa 3,5 roku.

      2. Zajęcia rozpoczynają się w grudniu 2016 roku

      3. Zajęcia odbywać się będą w soboty oraz w niedzielę lub w innych dniach, po uzgodnieniu z uczestnikami Seminarium.

 

IV. Cele Seminarium Doktoranckiego realizowane będą głównie w następujących formach oferowanych i organizowanych przez WSPiA Rzeszowską Szkołę Wyższą:

  1. konwersatoriów
  2. zajęć specjalizacyjnych
  3. zajęć grupy seminaryjnej
  4. indywidualnych konsultacji z opiekunem naukowym (promotorem)
  5. warsztatów
  6. konferencji naukowych doktorantów

 

V.  1. Uczestnicy Seminarium mają prawo bezpłatnie korzystać z całej infrastruktury naukowo – badawczej WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej, w tym m.in.: Biblioteki i Czytelni Uczelnianej, Systemu Informacji Prawnej LEX, oraz pracowni komputerowej.

   2. Uczestnikom Seminarium WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej stwarza możliwość publikowania w swoich czasopismach naukowych: Ogólnopolskim Kwartalniku „Administracja, Teoria – Dydaktyka – Praktyka” oraz półroczniku „Rzeszowskie Studia Prawnicze”, a także w innych Wydawnictwach WSPiA.

 

VI.  1. Prowadzenie zajęć oraz sprawowanie opieki naukowej powierzone będzie profesorom WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej, Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej i Szkoły Głównej Handlowej.

      2. Przydział seminarzystów do konkretnych opiekunów naukowych następuje na I roku w II semestrze, podczas wspólnego spotkania seminarzystów z Kierownikami Katedr oraz samodzielnymi pracownikami naukowymi.

 

VII. 1. Rekrutacja na Seminarium Doktoranckie w r. akad. 2016/2017 ma charakter konkursowy.

       2. Celem postępowania konkursowego jest ocena predyspozycji i przygotowania kandydata do aktywnego uczestnictwa w Seminarium Doktoranckim i następnie podjęcia pracy nad rozprawą doktorską.

       3. Uczestnikami Seminarium mogą zostać absolwenci następujących kierunków: „prawo”, „administracja”, „bezpieczeństwo wewnętrzne”, posiadający tytuł zawodowy magistra.

 

VIII.  1. Osoba ubiegająca się o zakwalifikowanie do uczestnictwa w Seminarium Doktoranckim składa podanie (kwestionariusz) do Rektora z określeniem Katedry odpowiadającej zainteresowaniom naukowym.

      2. Do podania należy dołączyć:

          1) kopię dyplomu ukończenia studiów magisterskich (oryginały do wglądu),

          2) życiorys uwzględniający przebieg pracy zawodowej, w tym naukowej kandydata,

          3) informację (do 10 znormalizowanych stron) zawierającą:

              a) charakterystykę zainteresowań naukowych kandydata,

              b) charakterystykę przewidywanego projektu naukowo - badawczego,

          4) wykaz ewentualnych publikacji naukowych lub publicystycznych.

     3. Do podania można dołączyć rekomendację pracownika naukowego posiadającego tytuł profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego w zakresie nauk prawnych.

 

IX. 1.Ostatecznym terminem składania podań jest dzień 30 listopada 2016 r.

    2. Podania należy składać w siedzibie WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej, ul. Cegielniana 14 pokój 4. Tel. kontaktowy: 17 867 04 07

 

X. 1. W listopadzie 2016 r. odbędą się rozmowy kwalifikacyjne ze wszystkimi kandydatami, którzy złożyli wymagane dokumenty.

     2. Rozmowy kwalifikacyjne prowadzi Komisja Kwalifikacyjna powołana przez Rektora WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej, z udziałem kierowników katedr.

 

XI. Decyzję w sprawie zakwalifikowania kandydata do udziału w Seminarium Doktoranckim podejmuje Komisja Kwalifikacyjna po zakończeniu rozmów kwalifikacyjnych.

 

XII. 1. Uczestnictwo w Seminarium jest płatne.

       2. W roku akad. 2016/2017 opłata wynosi 5. 200 zł. Istnieje możliwość wpłat semestralnych lub miesięcznych.

       3. W kolejnych latach uczestnictwa w Seminarium opłata może wzrosnąć jedynie o oficjalny wskaźnik inflacji.

       4. W ramach tzw. programu lojalnościowego prawo do 30% zniżki w opłacie za uczestnictwo w Seminarium mają absolwenci, którzy ukończyli studia I stopnia i II stopnia, lub jednolite magisterskie w WSPiA.

 


 

Multimedia

Prev Next
  • Wirtualne informatory
  • Wirtualny spacer

Biblioteka