Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności.
W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.  
Zamknij

Opłaty za studia w roku akademickim 2017/2018

 

Zarządzenie Nr 9/2017

Rektora Wyższej Szkoły Prawa i Administracji Rzeszowskiej Szkoły Wyższej

z dnia 30 stycznia 2017 roku

w sprawie ustalenia zasad odpłatności

za I rok jednolitych studiów magisterskich stacjonarnych i niestacjonarnych
na kierunku „prawo”,

za I rok studiów pierwszego stopnia stacjonarnych i niestacjonarnych
w Kolegium Administracji, Zarządzania i Biznesu

na kierunku „administracja//zarządzanie”,

  za I rok studiów pierwszego stopnia stacjonarnych i niestacjonarnych
na kierunku „bezpieczeństwo wewnętrzne”

w WSPiA Rzeszowskiej Szkole Wyższej

 w roku akademickim 2017/2018

 

 

 

 

Na podstawie § 32 ust. 1 pkt 29 Statutu Wyższej Szkoły Prawa i Administracji Rzeszowskiej Szkoły Wyższej, zarządzam co następuje:

 

§ 1

 

 1. Ustalam jednorazową opłatę wpisową dla kandydatów na I rok jednolitych studiów magisterskich stacjonarnych i niestacjonarnych na kierunek „prawo”, dla kandydatów na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego stopnia w Kolegium Administracji, Zarządzania i Biznesu (na kierunek „administracja//zarządzanie”) oraz dla kandydatów na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego stopnia na kierunek „bezpieczeństwo wewnętrzne” w WSPiA Rzeszowskiej Szkole Wyższej, zwanej dalej WSPiA lub Uczelnią, w roku akademickim 2017/2018, w wysokości 350,00 zł.

 

 1. Opłaty wpisowej, o której mowa w ust. 1, nie wnoszą:
  1. kandydaci będący studentami i absolwentami Wyższej Szkoły Prawa i Administracji Rzeszowskiej Szkoły Wyższej,
  2. laureaci centralnych olimpiad III stopnia: „Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym” i „Olimpiady Historycznej”,
  3. finaliści „Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Państwie i Prawie” organizowanej przez WSPiA Rzeszowską Szkołę Wyższą w porozumieniu z Podkarpackim Kuratorem Oświaty,
  4. laureat Podkarpackiego Konkursu Ekonomicznego „Młody Ekonomista”.

 

§ 2

 

 1. Opłata wpisowa podlega zwrotowi w pełnej wysokości, w przypadku rezygnacji przez kandydata z ubiegania się o przyjęcie na studia w Uczelni do dnia zamknięcia rekrutacji (ostatni dzień składania dokumentów) lub w przypadku nieprzyjęcia kandydata na studia.
 2. Opłata wpisowa nie podlega zwrotowi w przypadku przyjęcia kandydata na I rok studiów lub rezygnacji przez kandydata z podjęcia nauki w WSPiA, po terminie składania dokumentów.

 

§ 3

 

 1. Opłata za I rok jednolitych magisterskich studiów stacjonarnych na kierunku „prawo” dla studentów rozpoczynających naukę w roku akademickim 2017/2018 wynosi 4400,00 zł.
 2. Opłata może być wnoszona według wyboru studenta w systemie rat miesięcznych, w dwóch ratach semestralnych lub opłaty jednorazowej za rok.

 

§ 4

 

Szczegółowe zasady i terminy wnoszenia opłat za studia, dla studentów rozpoczynających jednolite studia stacjonarne na kierunku „prawo” w roku akademickim 2017/2018, określa Załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

 

§ 5

 

 1. Opłata za I rok jednolitych magisterskich studiów niestacjonarnych na kierunku „prawo” dla studentów rozpoczynających naukę w roku akademickim 2017/2018 wynosi 3600,00 zł.
 2. Opłata może być wnoszona według wyboru studenta w systemie rat miesięcznych, w dwóch ratach semestralnych lub opłaty jednorazowej za rok.

 

§ 6

 

Szczegółowe zasady i terminy wnoszenia opłat za studia, dla studentów rozpoczynających jednolite studia niestacjonarne na kierunku „prawo” w roku akademickim 2017/2018, określa Załącznik Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

 

§ 7

 

 1. Opłata za I rok studiów stacjonarnych pierwszego stopnia w Kolegium Administracji, Zarządzania i Biznesu – na kierunku „administracja//zarządzanie” dla studentów rozpoczynających naukę w roku akademickim 2017/2018 wynosi 3900,00 zł.
 2. Opłata może być wnoszona według wyboru studenta w systemie rat miesięcznych, w dwóch ratach semestralnych lub opłaty jednorazowej za rok.

 

§ 8

 

Szczegółowe zasady i terminy wnoszenia opłat za studia, dla studentów rozpoczynających studia stacjonarne pierwszego stopnia w Kolegium Administracji, Zarządzania i Biznesu na kierunku „administracja//zarządzanie” w roku akademickim 2017/2018, określa Załącznik Nr 3 do niniejszego Zarządzenia.

 

§ 9

 

 1. Opłata za I rok studiów niestacjonarnych pierwszego stopnia w Kolegium Administracji, Zarządzania i Biznesu na kierunku „administracja//zarządzanie” dla studentów rozpoczynających naukę w roku akademickim 2017/2018 wynosi 3400,00 zł.
 2. Opłata może być wnoszona według wyboru studenta w systemie rat miesięcznych, w dwóch ratach semestralnych lub opłaty jednorazowej za rok.

 

§ 10

 

Szczegółowe zasady i terminy wnoszenia opłat za studia, dla studentów rozpoczynających studia niestacjonarne pierwszego stopnia w Kolegium Administracji, Zarządzania i Biznesu na kierunku „administracja//zarządzanie” w roku akademickim 2017/2018, określa Załącznik Nr 4  do niniejszego Zarządzenia.

 

§ 11

 

 1. Opłata za I rok studiów stacjonarnych pierwszego stopnia na kierunku „bezpieczeństwo wewnętrzne” dla studentów rozpoczynających naukę w roku akademickim 2017/2018 wynosi 3900,00 zł.
 2. Opłata może być wnoszona według wyboru studenta w systemie rat miesięcznych, w dwóch ratach semestralnych lub opłaty jednorazowej za rok.

 

§ 12

 

Szczegółowe zasady i terminy wnoszenia opłat za studia, dla studentów rozpoczynających studia stacjonarne pierwszego stopnia na kierunku „bezpieczeństwo wewnętrzne” w roku akademickim 2017/2018, określa Załącznik Nr 5 do niniejszego Zarządzenia.

 

§ 13

 

 1. Opłata za I rok studiów niestacjonarnych pierwszego stopnia na kierunku „bezpieczeństwo wewnętrzne” dla studentów rozpoczynających naukę w roku akademickim 2017/2018 wynosi 3400,00 zł.
 2. Opłata może być wnoszona według wyboru studenta w systemie rat miesięcznych, w dwóch ratach semestralnych lub opłaty jednorazowej za rok.

 

§ 14

 

Szczegółowe zasady i terminy wnoszenia opłat za studia, dla studentów rozpoczynających studia niestacjonarne pierwszego stopnia na kierunku „bezpieczeństwo wewnętrzne” w roku akademickim 2017/2018, określa Załącznik Nr 6 do niniejszego Zarządzenia.

  

§ 15

 

 1. Wysokość opłat ustalonych niniejszym Zarządzeniem nie ulega zmianie w trakcie roku akademickiego.
 2. Opłaty za kolejne lata studiów mogą ulegać zmianom.
 3. Wzrost opłaty za studia może nastąpić w przypadku wzrostu kosztów prowadzenia studiów w Uczelni związanych z inflacją, przy czym wzrost ten nie może być wyższy niż wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych (wysokość inflacji) ogłaszany przez Prezesa GUS za rok kalendarzowy poprzedzający rok wprowadzenia podwyższonej opłaty.
 4. Wzrost opłaty za studia może nastąpić też w przypadku zmiany wysokości kosztów prowadzenia studiów w Uczelni, z uwzględnieniem kosztów przygotowania i wdrażania strategii rozwoju uczelni, w szczególności rozwoju kadr naukowych i infrastruktury dydaktyczno-naukowej, w tym amortyzacji i remontów – jednak nie więcej niż o 5% rocznie.

 

§ 16

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 

  

Rektor
Wyższej Szkoły Prawa i Administracji
Rzeszowskiej Szkoły Wyższej

prof. dr hab. Jerzy Posłuszny

 

Załączniki do Zarządzenia Nr 9/2017:

 

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2

Załącznik Nr 3

Załącznik Nr 4

Załącznik Nr 5

Załącznik Nr 6

 


  

Zarządzenie Nr 10/2017

Rektora Wyższej Szkoły Prawa i Administracji Rzeszowskiej Szkoły Wyższej

z dnia 30 stycznia 2017 roku

w sprawie ustalenia zasad odpłatności za I i II rok
studiów stacjonarnych i niestacjonarnych drugiego stopnia
na kierunku „administracja” oraz na kierunku „bezpieczeństwo wewnętrzne”

obowiązujących studentów rozpoczynających studia
w WSPiA Rzeszowskiej Szkole Wyższej

w roku akademickim 2017/2018

 

 

 

Na podstawie § 32 ust. 1 pkt 29 Statutu Wyższej Szkoły Prawa i Administracji Rzeszowskiej Szkoły Wyższej, zarządzam co następuje:

  

§ 1

 

 1. Ustalam jednorazową opłatę wpisową dla kandydatów na I rok studiów drugiego stopnia stacjonarnych i niestacjonarnych na kierunek „administracja” oraz na kierunek „bezpieczeństwo wewnętrzne” w roku akademickim 2017/2018 w kwocie 100,00 zł z wyjątkiem, o którym  mowa w ust. 2.
 2. Kandydaci będący studentami i absolwentami Wyższej Szkoły Prawa i Administracji Rzeszowskiej Szkoły Wyższej, zwanej dalej WSPiA lub Uczelnią, nie wnoszą opłaty wpisowej.

 

§ 2

 

Opłata wpisowa podlega zwrotowi w pełnej wysokości, w przypadku rezygnacji przez kandydata z ubiegania się o przyjęcie na studia w Uczelni do dnia zamknięcia rekrutacji (ostatni dzień składania dokumentów) lub w przypadku nieprzyjęcia kandydata na studia.

 

§ 3

 

Opłata wpisowa nie podlega zwrotowi w przypadku przyjęcia kandydata na I rok studiów lub rezygnacji przez kandydata z podjęcia nauki w WSPiA, po terminie składania dokumentów.

 

§ 4

 

 1. Ustalam opłatę za studia dla studentów studiów stacjonarnych drugiego stopnia na kierunku „administracja” rozpoczynających naukę w roku akademickim 2017/2018, w następujących wysokościach:

 

 1. za I rok studiów                       –  3600,00 zł
 2. za II rok studiów                      –  3600,00 zł

 

 1. Opłaty mogą być wnoszone według wyboru studenta w systemie rat miesięcznych, w dwóch ratach semestralnych lub opłaty jednorazowej za rok.

  

§ 5

 

Szczegółowe zasady i terminy wnoszenia opłat za studia, dla studentów rozpoczynających naukę na studiach stacjonarnych drugiego stopnia na kierunku „administracja” w roku akademickim 2017/2018, określa Załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

 

§ 6

 

 1. Dla studentów studiów stacjonarnych drugiego stopnia na kierunku „administracja” rozpoczynających naukę w roku akademickim 2017/2018, będących Absolwentami Uczelni objętymi „programem lojalnościowym”, opłaty wynoszą:

 

 1. za I rok studiów                       –  3060,00 zł
 2. za II rok studiów                      –  3060,00 zł

 

 1. Opłaty mogą być wnoszone według wyboru studenta w systemie rat miesięcznych, w dwóch ratach semestralnych lub opłaty jednorazowej za rok.

 

§ 7

 

Szczegółowe zasady i terminy wnoszenia opłat za studia, dla studentów rozpoczynających naukę na studiach stacjonarnych drugiego stopnia na kierunku „administracja” w roku akademickim 2017/2018, będących Absolwentami Uczelni objętymi „programem lojalnościowym”, określa Załącznik Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

 

§ 8

 

 1. Ustalam opłatę za studia dla studentów studiów niestacjonarnych drugiego stopnia na kierunku „administracja” rozpoczynających naukę w roku akademickim 2017/2018, w następujących wysokościach:

 

 1.  za I rok studiów                        –  3400,00 zł
 2.  za II rok studiów                       –  3400,00 zł

 

 1. Opłaty mogą być wnoszone według wyboru studenta w systemie rat miesięcznych, w dwóch ratach semestralnych lub opłaty jednorazowej za rok.

 

§ 9

 

Szczegółowe zasady i terminy wnoszenia opłat za studia, dla studentów rozpoczynających naukę na studiach niestacjonarnych drugiego stopnia na kierunku „administracja” w roku akademickim 2017/2018, określa Załącznik Nr 3 do niniejszego Zarządzenia.

 

§ 10

 

 1. Dla studentów studiów niestacjonarnych drugiego stopnia na kierunku „administracja” rozpoczynających naukę w roku akademickim 2017/2018, będących Absolwentami Uczelni objętymi „programem lojalnościowym”, opłaty wynoszą:

 

 1. za I rok studiów                       –  2890,00 zł
 2. za II rok studiów                      –  2890,00 zł

 

 1. Opłaty mogą być wnoszone według wyboru studenta w systemie rat miesięcznych, w dwóch ratach semestralnych lub opłaty jednorazowej za rok.

 

§ 11

 

Szczegółowe zasady i terminy wnoszenia opłat za studia, dla studentów rozpoczynających naukę na studiach niestacjonarnych drugiego stopnia na kierunku „administracja” w roku akademickim 2017/2018, będących Absolwentami Uczelni objętymi „programem lojalnościowym”, określa Załącznik Nr 4 do niniejszego Zarządzenia.

 

§ 12

 

 1. Ustalam opłatę za studia dla studentów studiów stacjonarnych drugiego stopnia na kierunku „bezpieczeństwo wewnętrzne” rozpoczynających naukę w roku akademickim 2017/2018, w następujących wysokościach:

 

 1. za I rok studiów                       –  3600,00 zł
 2. za II rok studiów                      –  3600,00 zł

 

 1. Opłaty mogą być wnoszone według wyboru studenta w systemie rat miesięcznych, w dwóch ratach semestralnych lub opłaty jednorazowej za rok.

 

§ 13

 

Szczegółowe zasady i terminy wnoszenia opłat za studia, dla studentów rozpoczynających studia stacjonarne drugiego stopnia na kierunku „bezpieczeństwo wewnętrzne” w roku akademickim 2017/2018, określa Załącznik Nr 5 do niniejszego Zarządzenia.

 

§ 14

 

 1. Dla studentów studiów stacjonarnych drugiego stopnia na kierunku „bezpieczeństwo wewnętrzne” rozpoczynających naukę w roku akademickim 2017/2018, będących Absolwentami Uczelni objętymi „programem lojalnościowym”, opłaty wynoszą:

 

 1. za I rok studiów                       –  3060,00 zł
 2. za II rok studiów                      –  3060,00 zł

 

 1. Opłaty mogą być wnoszone według wyboru studenta w systemie rat miesięcznych, w dwóch ratach semestralnych lub opłaty jednorazowej za rok.

 

§ 15

 

Szczegółowe zasady i terminy wnoszenia opłat za studia, dla studentów rozpoczynających naukę na studiach stacjonarnych drugiego stopnia na kierunku „bezpieczeństwo wewnętrzne” w roku akademickim 2017/2018, będących Absolwentami Uczelni objętymi „programem lojalnościowym”, określa Załącznik Nr 6 do niniejszego Zarządzenia.

 

§ 16

 

 1. Ustalam opłatę za studia dla studentów studiów niestacjonarnych drugiego stopnia na kierunku „bezpieczeństwo wewnętrzne” rozpoczynających naukę w roku akademickim 2017/2018, w następujących wysokościach:

 

 1. za I rok studiów                         –  3400,00 zł
 2. za II rok studiów                        –  3400,00 zł

 

 1. Opłaty mogą być wnoszone według wyboru studenta w systemie rat miesięcznych, w dwóch ratach semestralnych lub opłaty jednorazowej za rok.

 

§ 17

 

Szczegółowe zasady i terminy wnoszenia opłat za studia, dla studentów rozpoczynających studia niestacjonarne drugiego stopnia na kierunku „bezpieczeństwo wewnętrzne” w roku akademickim 2017/2018, określa Załącznik Nr 7 do niniejszego Zarządzenia.

 

§ 18

 

 1. Dla studentów studiów niestacjonarnych drugiego stopnia na kierunku „bezpieczeństwo wewnętrzne” rozpoczynających naukę w roku akademickim 2017/2018, będących Absolwentami Uczelni objętymi „programem lojalnościowym”, opłaty wynoszą:

 

 1. za I rok studiów                       –  2890,00 zł
 2. za II rok studiów                      –  2890,00 zł

 

 1. Opłaty mogą być wnoszone według wyboru studenta w systemie rat miesięcznych, w dwóch ratach semestralnych lub opłaty jednorazowej za rok.

 

§ 19

 

Szczegółowe zasady i terminy wnoszenia opłat za studia, dla studentów rozpoczynających naukę na studiach niestacjonarnych drugiego stopnia na kierunku „bezpieczeństwo wewnętrzne” w roku akademickim 2017/2018, będących Absolwentami Uczelni objętymi „programem lojalnościowym”, określa Załącznik Nr 8 do niniejszego Zarządzenia.

 

§ 20

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 

  

Rektor
Wyższej Szkoły Prawa i Administracji
Rzeszowskiej Szkoły Wyższej

prof. dr hab. Jerzy Posłuszny

 

Załączniki do Zarządzenia Nr 10/2017:

 

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2

Załącznik Nr 3

Załącznik Nr 4

Załącznik Nr 5

Załącznik Nr 6

Załącznik Nr 7

Załącznik Nr 8

 


 

Zarządzenie Nr 57/2017

Rektora Wyższej Szkoły Prawa i Administracji Rzeszowskiej Szkoły Wyższej

z dnia 25 września 2017 roku

w sprawie odpłatności

za II - V rok jednolitych studiów magisterskich
stacjonarnych i niestacjonarnych na kierunku „prawo”,

za II - III  rok studiów pierwszego stopnia
stacjonarnych i niestacjonarnych na kierunku „administracja”,

za II – III rok studiów pierwszego stopnia stacjonarnych i niestacjonarnych

na kierunku „zarządzanie”,

  za II - III rok studiów pierwszego stopnia
stacjonarnych i niestacjonarnych na kierunku „bezpieczeństwo wewnętrzne”

w Wyższej Szkole Prawa i Administracji Rzeszowskiej Szkole Wyższej

 w roku akademickim 2017/2018

 

 

 

Na podstawie § 32 ust. 1 pkt 30 Statutu Wyższej Szkoły Prawa i Administracji Rzeszowskiej Szkoły Wyższej, ustalam co następuje:

 

§ 1

 

 1. Opłata za II rok jednolitych studiów magisterskich stacjonarnych na kierunku „prawo” w roku akademickim 2017/2018 wynosi 3900,00 zł.
 2. Opłata może być wnoszona według wyboru studenta w systemie rat miesięcznych, w dwóch ratach semestralnych lub opłaty jednorazowej za rok.

 

§ 2

 

Szczegółowe zasady i terminy wnoszenia opłat za studia dla studentów II roku jednolitych magisterskich studiów stacjonarnych na kierunku „prawo” w roku akademickim 2017/2018, określa Załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

 

§ 3

 

 1. Opłata za II rok jednolitych studiów magisterskich niestacjonarnych na kierunku „prawo” w roku akademickim 2017/2018 wynosi 3200,00 zł.
 2. Opłata może być wnoszona według wyboru studenta w systemie rat miesięcznych, w dwóch ratach semestralnych lub opłaty jednorazowej za rok.

 

§ 4

 

Szczegółowe zasady i terminy wnoszenia opłat za studia dla studentów II roku jednolitych magisterskich studiów niestacjonarnych na kierunku „prawo” w roku akademickim 2017/2018, określa Załącznik Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

 

§ 5

 

 1. Opłaty za III rok jednolitych studiów magisterskich stacjonarnych na kierunku „prawo” w roku akademickim 2017/2018 wynosi 3900,00 zł.
 2. Opłata może być wnoszona według wyboru studenta w systemie rat miesięcznych, w dwóch ratach semestralnych lub opłaty jednorazowej za rok.

 

§ 6

 

Szczegółowe zasady i terminy wnoszenia opłat za studia dla studentów III roku jednolitych magisterskich studiów stacjonarnych na kierunku „prawo” w roku akademickim 2017/2018, określa Załącznik Nr 3 do niniejszego Zarządzenia.

 

§ 7

 

 1. Opłaty za III rok jednolitych studiów magisterskich niestacjonarnych na kierunku „prawo” w roku akademickim 2017/2018 wynosi 3200,00 zł.
 2. Opłata może być wnoszona według wyboru studenta w systemie rat miesięcznych, w dwóch ratach semestralnych lub opłaty jednorazowej za rok.

 

§ 8

 

Szczegółowe zasady i terminy wnoszenia opłat za studia dla studentów III roku jednolitych magisterskich studiów niestacjonarnych na kierunku „prawo” w roku akademickim 2017/2018, określa Załącznik Nr 4 do niniejszego Zarządzenia.

 

§ 9

 

 1. Opłaty za IV – V rok jednolitych studiów magisterskich stacjonarnych na kierunku „prawo” w roku akademickim 2017/2018 wynoszą:

 

 1.  za IV rok                           -           3900,00 zł
 2.  za V rok                             -           3900,00 zł

 

 1. Wysokość opłat, o których mowa w ust. 1, obowiązuje przy wnoszeniu ich w okresach miesięcznych.
 2. W przypadku terminowej wpłaty jednorazowej lub terminowych wpłat semestralnych przysługują bonifikaty określone odpowiednio w Załącznikach Nr 5 – Nr 6 do niniejszego Zarządzenia.

 

§ 10

 

Szczegółowe zasady i terminy wnoszenia opłat za studia dla studentów IV – V roku jednolitych magisterskich studiów stacjonarnych na kierunku „prawo” w roku akademickim 2017/2018, określają odpowiednio Załącznik Nr 5Załącznik Nr 6 do niniejszego Zarządzenia.

 

§ 11

 

 1. Opłaty za IV - V rok jednolitych studiów magisterskich niestacjonarnych na kierunku „prawo” w roku akademickim 2017/2018 wynoszą:

 

 1. za IV rok                            -           3100,00 zł
 2. za V rok                              -           3100,00 zł

 

 1. Wysokość opłat, o których mowa w ust. 1, obowiązuje przy wnoszeniu ich w okresach miesięcznych.
 2. W przypadku terminowej wpłaty jednorazowej lub terminowych wpłat semestralnych przysługują bonifikaty określone odpowiednio w Załącznikach Nr 7 – Nr 8 do niniejszego Zarządzenia.

 

§ 12

 

Szczegółowe zasady i terminy wnoszenia opłat za studia dla studentów IV – V roku jednolitych magisterskich studiów niestacjonarnych na kierunku „prawo” w roku akademickim 2017/2018, określają odpowiednio Załącznik Nr 7Załącznik Nr 8 do niniejszego Zarządzenia.

 

§ 13

 

 1. Opłata za II rok studiów stacjonarnych pierwszego stopnia na kierunku „administracja” w roku akademickim 2017/2018 wynosi 3500,00 zł.
 2. Opłata może być wnoszona według wyboru studenta w systemie rat miesięcznych, w dwóch ratach semestralnych lub opłaty jednorazowej za rok.

 

§ 14

 

Szczegółowe zasady i terminy wnoszenia opłaty za studia dla studentów II roku studiów stacjonarnych pierwszego stopnia na kierunku „administracja” w roku akademickim 2017/2018, określa Załącznik Nr 9 do niniejszego Zarządzenia.

 

§ 15

 

 1. Opłata za II rok studiów niestacjonarnych pierwszego stopnia na kierunku „administracja” w roku akademickim 2017/2018 wynosi 3000,00 zł.
 2. Opłata może być wnoszona według wyboru studenta w systemie rat miesięcznych, w dwóch ratach semestralnych lub opłaty jednorazowej za rok.

 

§ 16

 

Szczegółowe zasady i terminy wnoszenia opłaty za studia dla studentów II roku studiów niestacjonarnych pierwszego stopnia na kierunku „administracja” w roku akademickim 2017/2018, określa Załącznik Nr 10 do niniejszego Zarządzenia.

 

§ 17

 

 1. Opłata za III rok studiów stacjonarnych pierwszego stopnia na kierunku „administracja” w roku akademickim 2017/2018 wynosi 3500,00 zł.
 2. Opłata może być wnoszona według wyboru studenta w systemie rat miesięcznych, w dwóch ratach semestralnych lub opłaty jednorazowej za rok.

 

§ 18

 

Szczegółowe zasady i terminy wnoszenia opłaty za studia dla studentów III roku studiów stacjonarnych pierwszego stopnia na kierunku „administracja” w roku akademickim 2017/2018, określa Załącznik Nr 11 do niniejszego Zarządzenia.

 

§ 19

 

 1. Opłata za III rok studiów niestacjonarnych pierwszego stopnia na kierunku „administracja” w roku akademickim 2017/2018 wynosi 3000,00 zł.
 2. Opłata może być wnoszona według wyboru studenta w systemie rat miesięcznych, w dwóch ratach semestralnych lub opłaty jednorazowej za rok.

 

§ 20

 

Szczegółowe zasady i terminy wnoszenia opłaty za studia dla studentów III roku studiów niestacjonarnych pierwszego stopnia na kierunku „administracja” w roku akademickim 2017/2018, określa Załącznik Nr 12 do niniejszego Zarządzenia.

 

§ 21

 

 1. Opłata za II rok studiów stacjonarnych pierwszego stopnia na kierunku „zarządzanie” w roku akademickim 2017/2018 wynosi 3500,00 zł.
 2. Opłata może być wnoszona według wyboru studenta w systemie rat miesięcznych, w dwóch ratach semestralnych lub opłaty jednorazowej za rok.

 

§ 22

 

Szczegółowe zasady i terminy wnoszenia opłaty za studia dla studentów II roku studiów stacjonarnych pierwszego stopnia na kierunku „zarządzanie” w roku akademickim 2017/2018, określa Załącznik Nr 13 do niniejszego Zarządzenia.

 

§ 23

 

 1. Opłaty za II rok studiów niestacjonarnych pierwszego stopnia na kierunku „zarządzanie” w roku akademickim 2017/2018 wynosi 3000,00 zł.
 2. Opłata może być wnoszona według wyboru studenta w systemie rat miesięcznych, w dwóch ratach semestralnych lub opłaty jednorazowej za rok.

 

§ 24

 

Szczegółowe zasady i terminy wnoszenia opłaty za studia dla studentów II roku studiów niestacjonarnych pierwszego stopnia na kierunku „zarządzanie” w roku akademickim 2017/2018, określa Załącznik Nr 14 do niniejszego Zarządzenia.

 

§ 25

 

 1. Opłata za III rok studiów stacjonarnych pierwszego stopnia na kierunku „zarządzanie” w roku akademickim 2017/2018 wynosi 3500,00 zł.
 2. Opłata może być wnoszona według wyboru studenta w systemie rat miesięcznych, w dwóch ratach semestralnych lub opłaty jednorazowej za rok.

 

§ 26

 

Szczegółowe zasady i terminy wnoszenia opłaty za studia dla studentów III roku studiów stacjonarnych pierwszego stopnia na kierunku „zarządzanie” w roku akademickim 2017/2018, określa Załącznik Nr 15 do niniejszego Zarządzenia.

 

§ 27

 

 1. Opłata za III rok studiów niestacjonarnych pierwszego stopnia na kierunku „zarządzanie” w roku akademickim 2017/2018 wynosi 3000,00 zł.
 2. Opłata może być wnoszona według wyboru studenta w systemie rat miesięcznych, w dwóch ratach semestralnych lub opłaty jednorazowej za rok.

 

§ 28

 

Szczegółowe zasady i terminy wnoszenia opłaty za studia dla studentów III roku studiów niestacjonarnych pierwszego stopnia na kierunku „zarządzanie” w roku akademickim 2017/2018, określa Załącznik Nr 16 do niniejszego Zarządzenia.

 

§ 29

 

 1. Opłata za II rok studiów stacjonarnych pierwszego stopnia na kierunku „bezpieczeństwo wewnętrzne” w roku akademickim 2017/2018 wynosi 3500,00 zł.
 2. Opłata może być wnoszona według wyboru studenta w systemie rat miesięcznych, w dwóch ratach semestralnych lub opłaty jednorazowej za rok.

 

§ 30

 

Szczegółowe zasady i terminy wnoszenia opłaty za studia dla studentów II roku studiów stacjonarnych pierwszego stopnia na kierunku „bezpieczeństwo wewnętrzne” w roku akademickim 2017/2018, określa Załącznik Nr 17 do niniejszego Zarządzenia.

 

§ 31

 

 1. Opłata za II rok studiów niestacjonarnych pierwszego stopnia na kierunku „bezpieczeństwo wewnętrzne” w roku akademickim 2017/2018 wynosi 3000,00 zł.
 2. Opłata może być wnoszona według wyboru studenta w systemie rat miesięcznych, w dwóch ratach semestralnych lub opłaty jednorazowej za rok.

 

§ 32

 

Szczegółowe zasady i terminy wnoszenia opłaty za studia dla studentów II roku studiów niestacjonarnych pierwszego stopnia na kierunku „bezpieczeństwo wewnętrzne” w roku akademickim 2017/2018, określa Załącznik Nr 18 do niniejszego Zarządzenia.

 

§ 33

 

 1. Opłata za III rok studiów stacjonarnych pierwszego stopnia na kierunku „bezpieczeństwo wewnętrzne” w roku akademickim 2017/2018 wynosi 3500,00 zł.
 2. Opłata może być wnoszona według wyboru studenta w systemie rat miesięcznych, w dwóch ratach semestralnych lub opłaty jednorazowej za rok.

 

§ 34

 

Szczegółowe zasady i terminy wnoszenia opłaty za studia dla studentów III roku studiów stacjonarnych pierwszego stopnia na kierunku „bezpieczeństwo wewnętrzne” w roku akademickim 2017/2018, określa Załącznik Nr 19 do niniejszego Zarządzenia.

 

§ 35

 

 1. Opłata za III rok studiów niestacjonarnych pierwszego stopnia na kierunku „bezpieczeństwo wewnętrzne” w roku akademickim 2017/2018 wynosi 3000,00 zł.
 2. Opłata może być wnoszona według wyboru studenta w systemie rat miesięcznych, w dwóch ratach semestralnych lub opłaty jednorazowej za rok.

 

§ 36

 

Szczegółowe zasady i terminy wnoszenia opłaty za studia dla studentów III roku studiów niestacjonarnych pierwszego stopnia na kierunku „bezpieczeństwo wewnętrzne” w roku akademickim 2017/2018, określa Załączniki Nr 20 do niniejszego Zarządzenia.

 

§ 37

 

 1. Wysokość opłat ustalonych niniejszym Zarządzeniem nie ulega zmianie w trakcie roku akademickiego.
 2. Opłaty za kolejne lata studiów mogą ulegać zmianom.
 3. Wzrost opłaty za studia może nastąpić w przypadku wzrostu kosztów prowadzenia studiów w Uczelni związanych z inflacją, przy czym wzrost ten nie może być wyższy niż wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych (wysokość inflacji) ogłaszany przez Prezesa GUS za rok kalendarzowy poprzedzający rok wprowadzenia podwyższonej opłaty.
 4. Wzrost opłaty za studia może nastąpić też w przypadku zmiany wysokości kosztów prowadzenia studiów w Uczelni, z uwzględnieniem kosztów przygotowania i wdrażania strategii rozwoju uczelni, w szczególności rozwoju kadr naukowych i infrastruktury dydaktyczno-naukowej, w tym amortyzacji i remontów – jednak nie więcej niż o 5% rocznie.

 

§ 38

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 

  

Rektor
Wyższej Szkoły Prawa i Administracji
Rzeszowskiej Szkoły Wyższej

prof. dr hab. Jerzy Posłuszny

 

Załączniki do Zarządzenia Nr 57/2017:

 

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2

Załącznik Nr 3

Załącznik Nr 4

Załącznik Nr 5

Załącznik Nr 6

Załącznik Nr 7

Załącznik Nr 8

Załącznik Nr 9

Załącznik Nr 10

Załącznik Nr 11

Załącznik Nr 12

Załącznik Nr 13

Załącznik Nr 14

Załącznik Nr 15

Załącznik Nr 16

Załącznik Nr 17

Załącznik Nr 18

Załącznik Nr 19

Załączniki Nr 20

 

Multimedia

Prev Next
 • Wirtualne informatory
 • Wirtualny spacer
 • Podkasty

Biblioteka

Akademickie Biuro Karier