Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności.
W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.  
Zamknij

Opłaty za studia w roku akademickim 2018/2019

 

Zarządzenie Nr 1/2018

Rektora Wyższej Szkoły Prawa i Administracji Rzeszowskiej Szkoły Wyższej

z dnia 3 stycznia 2018 roku

w sprawie ustalenia zasad odpłatności

za I rok jednolitych studiów magisterskich stacjonarnych i niestacjonarnych
na kierunku „prawo”,

za I rok studiów pierwszego stopnia stacjonarnych i niestacjonarnych
prowadzonych w Kolegium Administracji, Zarządzania i Biznesu oraz  

  za I rok studiów pierwszego stopnia stacjonarnych i niestacjonarnych
na kierunku „bezpieczeństwo wewnętrzne”

w WSPiA Rzeszowskiej Szkole Wyższej

 w roku akademickim 2018/2019

 

 

 

Na podstawie § 32 ust. 1 pkt 30 Statutu Wyższej Szkoły Prawa i Administracji Rzeszowskiej Szkoły Wyższej, zarządzam co następuje:

 

§ 1

 

 1. Ustalam jednorazową opłatę wpisową dla kandydatów na I rok jednolitych studiów magisterskich stacjonarnych i niestacjonarnych na kierunek „prawo”, dla kandydatów na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego stopnia prowadzonych w Kolegium Administracji, Zarządzania i Biznesu (na kierunek „administracja//zarządzanie”) oraz dla kandydatów na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego stopnia na kierunek „bezpieczeństwo wewnętrzne” w WSPiA Rzeszowskiej Szkole Wyższej, zwanej dalej WSPiA lub Uczelnią, w roku akademickim 2018/2019, w wysokości 350,00 zł.

 

 1. Opłaty wpisowej, o której mowa w ust. 1, nie wnoszą:
  1. kandydaci będący studentami i absolwentami WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej (dawnej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Przemyślu),
  2. laureaci centralnych olimpiad III stopnia: „Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym” i „Olimpiady Historycznej”,
  3. finaliści „Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Państwie i Prawie” organizowanej przez WSPiA Rzeszowską Szkołę Wyższą w porozumieniu z Podkarpackim Kuratorem Oświaty,
  4. laureaci „Podkarpackiego Konkursu Wiedzy o Bezpieczeństwie”,
  5. laureat Podkarpackiego Konkursu Ekonomicznego „Młody Ekonomista”.

 

§ 2

 

 1. Opłata wpisowa podlega zwrotowi w pełnej wysokości, w przypadku rezygnacji przez kandydata z ubiegania się o przyjęcie na studia w Uczelni do dnia zamknięcia rekrutacji (ostatni dzień składania dokumentów) lub w przypadku nieprzyjęcia kandydata na studia.
 2. Opłata wpisowa nie podlega zwrotowi w przypadku przyjęcia kandydata na I rok studiów lub rezygnacji przez kandydata z podjęcia nauki w WSPiA, po terminie składania dokumentów.

 

§ 3

 

 1. Opłata za I rok jednolitych magisterskich studiów stacjonarnych na kierunku „prawo” dla studentów rozpoczynających naukę w roku akademickim 2018/2019 wynosi 4500,00 zł.
 2. Opłata może być wnoszona według wyboru studenta w systemie rat miesięcznych, w dwóch ratach semestralnych lub opłaty jednorazowej za rok.

 

§ 4

 

Szczegółowe zasady i terminy wnoszenia opłat za studia, dla studentów rozpoczynających jednolite studia stacjonarne na kierunku „prawo” w roku akademickim 2018/2019, określa Załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

 

§ 5

 

 1. Opłata za I rok jednolitych magisterskich studiów niestacjonarnych na kierunku „prawo” dla studentów rozpoczynających naukę w roku akademickim 2018/2019 wynosi 3600,00 zł.
 2. Opłata może być wnoszona według wyboru studenta w systemie rat miesięcznych, w dwóch ratach semestralnych lub opłaty jednorazowej za rok.

 

§ 6

 

Szczegółowe zasady i terminy wnoszenia opłat za studia, dla studentów rozpoczynających jednolite studia niestacjonarne na kierunku „prawo” w roku akademickim 2018/2019, określa Załącznik Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

 

§ 7

 

 1. Opłata za I rok studiów stacjonarnych pierwszego stopnia w Kolegium Administracji, Zarządzania i Biznesu – na kierunku „administracja//zarządzanie” dla studentów rozpoczynających naukę w roku akademickim 2018/2019 wynosi 4100,00 zł.
 2. Opłata może być wnoszona według wyboru studenta w systemie rat miesięcznych, w dwóch ratach semestralnych lub opłaty jednorazowej za rok.

 

§ 8

 

Szczegółowe zasady i terminy wnoszenia opłat za studia, dla studentów rozpoczynających studia stacjonarne pierwszego stopnia w Kolegium Administracji, Zarządzania i Biznesu na kierunku „administracja//zarządzanie” w roku akademickim 2018/2019, określa Załącznik Nr 3 do niniejszego Zarządzenia.

 

§ 9

 

 1. Opłata za I rok studiów niestacjonarnych pierwszego stopnia w Kolegium Administracji, Zarządzania i Biznesu na kierunku „administracja//zarządzanie” dla studentów rozpoczynających naukę w roku akademickim 2018/2019 wynosi 3400,00 zł.
 2. Opłata może być wnoszona według wyboru studenta w systemie rat miesięcznych, w dwóch ratach semestralnych lub opłaty jednorazowej za rok.

 

§ 10

 

Szczegółowe zasady i terminy wnoszenia opłat za studia, dla studentów rozpoczynających studia niestacjonarne pierwszego stopnia w Kolegium Administracji, Zarządzania i Biznesu na kierunku „administracja//zarządzanie” w roku akademickim 2018/2019, określa Załącznik Nr 4  do niniejszego Zarządzenia.

 

§ 11

 

 1. Opłata za I rok studiów stacjonarnych pierwszego stopnia na kierunku „bezpieczeństwo wewnętrzne” dla studentów rozpoczynających naukę w roku akademickim 2018/2019 wynosi 4100,00 zł.
 2. Opłata może być wnoszona według wyboru studenta w systemie rat miesięcznych, w dwóch ratach semestralnych lub opłaty jednorazowej za rok.

 

§ 12

 

Szczegółowe zasady i terminy wnoszenia opłat za studia, dla studentów rozpoczynających studia stacjonarne pierwszego stopnia na kierunku „bezpieczeństwo wewnętrzne” w roku akademickim 2018/2019, określa Załącznik Nr 5 do niniejszego Zarządzenia.

 

§ 13

 

 1. Opłata za I rok studiów niestacjonarnych pierwszego stopnia na kierunku „bezpieczeństwo wewnętrzne” dla studentów rozpoczynających naukę w roku akademickim 2018/2019 wynosi 3400,00 zł.
 2. Opłata może być wnoszona według wyboru studenta w systemie rat miesięcznych, w dwóch ratach semestralnych lub opłaty jednorazowej za rok.

 

§ 14

 

Szczegółowe zasady i terminy wnoszenia opłat za studia, dla studentów rozpoczynających studia niestacjonarne pierwszego stopnia na kierunku „bezpieczeństwo wewnętrzne” w roku akademickim 2018/2019, określa Załącznik Nr 6 do niniejszego Zarządzenia.

  

§ 15

 

 1. Wysokość opłat ustalonych niniejszym Zarządzeniem nie ulega zmianie w trakcie roku akademickiego.
 2. Opłaty za kolejne lata studiów mogą ulegać zmianom.
 3. Wzrost opłaty za studia może nastąpić w przypadku wzrostu kosztów prowadzenia studiów w Uczelni związanych z inflacją, przy czym wzrost ten nie może być wyższy niż wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych (wysokość inflacji) ogłaszany przez Prezesa GUS za rok kalendarzowy poprzedzający rok wprowadzenia podwyższonej opłaty.
 4. Wzrost opłaty za studia może nastąpić też w przypadku zmiany wysokości kosztów prowadzenia studiów w Uczelni, z uwzględnieniem kosztów przygotowania i wdrażania strategii rozwoju uczelni, w szczególności rozwoju kadr naukowych i infrastruktury dydaktyczno-naukowej, w tym amortyzacji i remontów – jednak nie więcej niż o 5% rocznie.

 

§ 16

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 

 

Rektor
Wyższej Szkoły Prawa i Administracji
Rzeszowskiej Szkoły Wyższej

prof. dr hab. Jerzy Posłuszny

 

Załączniki do Zarządzenia Nr 1/2018:

 

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2

Załącznik Nr 3

Załącznik Nr 4

Załącznik Nr 5

Załącznik Nr 6

 


 

 

Zarządzenie Nr 55/2018

Rektora Wyższej Szkoły Prawa i Administracji Rzeszowskiej Szkoły Wyższej

z dnia 31 sierpnia 2018 roku

w sprawie odpłatności

za II – V rok jednolitych studiów magisterskich
stacjonarnych i niestacjonarnych na kierunku „prawo”

oraz za II - III  rok studiów pierwszego stopnia
stacjonarnych i niestacjonarnych na kierunkach

„administracja”, „zarządzanie” i „bezpieczeństwo wewnętrzne”

w Wyższej Szkole Prawa i Administracji Rzeszowskiej Szkole Wyższej

 w roku akademickim 2018/2019

 

 

Na podstawie § 32 ust. 1 pkt 30 Statutu Wyższej Szkoły Prawa i Administracji Rzeszowskiej Szkoły Wyższej, ustalam co następuje:

  

§ 1

 

 1. Opłata za II rok jednolitych studiów magisterskich stacjonarnych na kierunku „prawo” w roku akademickim 2018/2019 wynosi 4400,00 zł.
 2. Opłata może być wnoszona według wyboru studenta w systemie rat miesięcznych, w dwóch ratach semestralnych lub opłaty jednorazowej za rok.

 

§ 2

 

Szczegółowe zasady i terminy wnoszenia opłat za studia dla studentów II roku jednolitych magisterskich studiów stacjonarnych na kierunku „prawo” w roku akademickim 2018/2019, określa Załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

 

§ 3

 

 1. Opłata za II rok jednolitych studiów magisterskich niestacjonarnych na kierunku „prawo” w roku akademickim 2018/2019 wynosi 3600,00 zł.
 2. Opłata może być wnoszona według wyboru studenta w systemie rat miesięcznych, w dwóch ratach semestralnych lub opłaty jednorazowej za rok.

 

§ 4

 

Szczegółowe zasady i terminy wnoszenia opłat za studia dla studentów II roku jednolitych magisterskich studiów niestacjonarnych na kierunku „prawo” w roku akademickim 2018/2019, określa Załącznik Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

 

§ 5

 

 1. Opłata za III i IV rok jednolitych studiów magisterskich stacjonarnych na kierunku „prawo” w roku akademickim 2018/2019 wynosi:
 1.  za III rok    -      3900,00 zł,
 2.  za IV rok    -      3900,00 zł.
 1. Opłata może być wnoszona według wyboru studenta w systemie rat miesięcznych, w dwóch ratach semestralnych lub opłaty jednorazowej za rok.

 

§ 6

 

Szczegółowe zasady i terminy wnoszenia opłat za studia dla studentów III – IV roku jednolitych magisterskich studiów stacjonarnych na kierunku „prawo” w roku akademickim 2018/2019, określa Załącznik Nr 3 do niniejszego Zarządzenia.

 

§ 7

 

 1. Opłata za III – IV rok jednolitych studiów magisterskich niestacjonarnych na kierunku „prawo” w roku akademickim 2018/2019 wynosi:
 1.  za III rok    -      3200,00 zł,
 2.  za IV rok    -      3200,00 zł.
 1. Opłata może być wnoszona według wyboru studenta w systemie rat miesięcznych, w dwóch ratach semestralnych lub opłaty jednorazowej za rok.

 

§ 8

 

Szczegółowe zasady i terminy wnoszenia opłat za studia dla studentów III – IV roku jednolitych magisterskich studiów niestacjonarnych na kierunku „prawo” w roku akademickim 2018/2019, określa Załącznik Nr 4 do niniejszego Zarządzenia.

 

§ 9

 

 1. Opłata za V rok jednolitych studiów magisterskich stacjonarnych na kierunku „prawo” w roku akademickim 2018/2019 wynosi 3900,00 zł.
 2. Wysokość opłaty, o której mowa w ust. 1, obowiązuje przy wnoszeniu jej w okresach miesięcznych.
 3. W przypadku terminowej wpłaty jednorazowej lub terminowych wpłat semestralnych przysługują bonifikaty określone w Załączniku Nr 5 do niniejszego Zarządzenia.

 

§ 10

 

Szczegółowe zasady i terminy wnoszenia opłat za studia dla studentów V roku jednolitych magisterskich studiów stacjonarnych na kierunku „prawo” w roku akademickim 2018/2019, określają odpowiednio Załącznik Nr 5 do niniejszego Zarządzenia.

 

§ 11

 

 1. Opłata za V rok jednolitych studiów magisterskich niestacjonarnych na kierunku prawo” w roku akademickim 2018/2019 wynosi 3100,00 zł.
 2. Wysokość opłaty, o której mowa w ust. 1, obowiązuje przy wnoszeniu jej w okresach miesięcznych.
 3. W przypadku terminowej wpłaty jednorazowej lub terminowych wpłat semestralnych przysługują bonifikaty określone w Załączniku Nr 6 do niniejszego Zarządzenia.

 

§ 12

 

Szczegółowe zasady i terminy wnoszenia opłat za studia dla studentów V roku jednolitych magisterskich studiów niestacjonarnych na kierunku „prawo” w roku akademickim 2018/2019, określa Załącznik Nr 6 do niniejszego Zarządzenia.

 

§ 13

 

 1. Opłata za II rok studiów stacjonarnych pierwszego stopnia na kierunkachadministracja”, „zarządzanie” i „bezpieczeństwo wewnętrzne” w roku akademickim 2018/2019 wynosi 3900,00 zł.
 2. Opłata może być wnoszona według wyboru studenta w systemie rat miesięcznych, w dwóch ratach semestralnych lub opłaty jednorazowej za rok.

 

§ 14

 

Szczegółowe zasady i terminy wnoszenia opłaty za studia dla studentów II roku studiów stacjonarnych pierwszego stopnia na kierunkach „administracja”, „zarządzanie” i „bezpieczeństwo wewnętrzne” w roku akademickim 2018/2019, określa Załącznik Nr 7 do niniejszego Zarządzenia.

 

§ 15

 

 1. Opłata za II rok studiów niestacjonarnych pierwszego stopnia na kierunkachadministracja”, „zarządzanie” i „bezpieczeństwo wewnętrzne” w roku akademickim 2018/2019 wynosi 3400,00 zł.
 2. Opłata może być wnoszona według wyboru studenta w systemie rat miesięcznych, w dwóch ratach semestralnych lub opłaty jednorazowej za rok.

 

§ 16

 

Szczegółowe zasady i terminy wnoszenia opłaty za studia dla studentów II roku studiów niestacjonarnych pierwszego stopnia na kierunkach „administracja”, „zarządzanie” i „bezpieczeństwo wewnętrzne” w roku akademickim 2018/2019, określa Załącznik Nr 8 do niniejszego Zarządzenia.

 

§ 17

 

 1. Opłata za III rok studiów stacjonarnych pierwszego stopnia na kierunkachadministracja”, „zarządzanie” i „bezpieczeństwo wewnętrzne” w roku akademickim 2018/2019 wynosi 3500,00 zł.
 2. Opłata może być wnoszona według wyboru studenta w systemie rat miesięcznych, w dwóch ratach semestralnych lub opłaty jednorazowej za rok.

 

§ 18

 

Szczegółowe zasady i terminy wnoszenia opłaty za studia dla studentów III roku studiów stacjonarnych pierwszego stopnia na kierunkach „administracja”, „zarządzanie” i „bezpieczeństwo wewnętrzne” w roku akademickim 2018/2019, określa Załącznik Nr 9 do niniejszego Zarządzenia.

 

§ 19

 

 1. Opłata za III rok studiów niestacjonarnych pierwszego stopnia na kierunkachadministracja”, „zarządzanie” i „bezpieczeństwo wewnętrzne” w roku akademickim 2018/2019 wynosi 3000,00 zł.
 2. Opłata może być wnoszona według wyboru studenta w systemie rat miesięcznych, w dwóch ratach semestralnych lub opłaty jednorazowej za rok.

 

§ 20

 

Szczegółowe zasady i terminy wnoszenia opłaty za studia dla studentów III roku studiów niestacjonarnych pierwszego stopnia na kierunkach „administracja”, „zarządzanie” i „bezpieczeństwo wewnętrzne” w roku akademickim 2018/2019, określa Załącznik Nr 10 do niniejszego Zarządzenia.

 

§ 21

 

 1. Wysokość opłat ustalonych niniejszym Zarządzeniem nie ulega zmianie w trakcie roku akademickiego.
 2. Opłaty za kolejne lata studiów mogą ulegać zmianom.
 3. Wzrost opłaty za studia może nastąpić w przypadku wzrostu kosztów prowadzenia studiów w Uczelni związanych z inflacją, przy czym wzrost ten nie może być wyższy niż wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych (wysokość inflacji) ogłaszany przez Prezesa GUS za rok kalendarzowy poprzedzający rok wprowadzenia podwyższonej opłaty.
 4. Wzrost opłaty za studia może nastąpić też w przypadku zmiany wysokości kosztów prowadzenia studiów w Uczelni, z uwzględnieniem kosztów przygotowania i wdrażania strategii rozwoju uczelni, w szczególności rozwoju kadr naukowych i infrastruktury dydaktyczno-naukowej, w tym amortyzacji i remontów – jednak nie więcej niż o 5% rocznie.

 

§ 22

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 

 

Rektor
Wyższej Szkoły Prawa i Administracji
Rzeszowskiej Szkoły Wyższej

prof. dr hab. Jerzy Posłuszny

 

Załączniki do Zarządzenia Nr 55/2018:

 

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2

Załącznik Nr 3

Załącznik Nr 4

Załącznik Nr 5

Załącznik Nr 6

Załącznik Nr 7

Załącznik Nr 8

Załącznik Nr 9

Załącznik Nr 10

 

Multimedia

Prev Next
 • Wirtualne informatory
 • Wirtualny spacer
 • Podkasty

Biblioteka

Akademickie Biuro Karier