Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności.
W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.  
Zamknij

Aktualności

KOMUNIKAT

2020-04-08
W związku ze stanem epidemii w Polsce, a w konsekwencji z utratą dochodów przez studentów lub członków ich rodzin, WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa uruchomiła stypendialny fundusz rezerwowy. W ramach środków zgromadzonych na tym funduszu uczelnia będzie przyznawać dodatkowo – dla swoich studentów - stypendia socjalne oraz zapomogi.

KOMUNIKAT

Szanowni Państwo,

studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych.

W związku ze stanem epidemii w Polsce, a w konsekwencji z utratą dochodów przez studentów lub członków ich rodzin, WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa uruchomiła stypendialny fundusz rezerwowy. Fundusz ten jest uruchamiany w sytuacjach nadzwyczajnych, do których zalicza się zagrożenie wirusem COVID-19. W ramach środków zgromadzonych na tym funduszu uczelnia będzie przyznawać dodatkowo - dla swoich studentów - stypendia socjalne oraz zapomogi.

STYPENDIUM SOCJALNE

W ZWIĄZKU Z UTRATĄ DOCHODU ZWIĄZANĄ Z SYTUACJĄ ZAGROŻENIA EPIDEMICZNEGO, STUDENT MOŻE UBIEGAĆ SIĘ O STYPENDIUM SOCJALNE.

Student może ubiegać się o stypendium socjalne wówczas, gdy on lub członek jego rodziny uzyskiwał dochód z danego źródła, natomiast na dzień składania wniosku dochód ten utracił (np. rozwiązanie umowy o pracę).

Do dochodów utraconych zalicza się:

 • utratę zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,
 • utratę prawa do zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych,
 • utratę zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej lub rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego, o którym mowa w ustawie z 31 stycznia 2019 r. o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym,
 • utratę zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia,
 • utratę świadczenia rodzicielskiego,
 • utratę zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników,
 • wykreślenie z rejestru pozarolniczej działalności gospodarczej lub zawieszenie jej wykonywania w rozumieniu art. 16b ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników lub art. 36aa ust. 1 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych,
 • utratę zasądzonych świadczeń alimentacyjnych w związku ze śmiercią osoby zobowiązanej do tych świadczeń lub utratę świadczeń pieniężnych wypłacanych w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów w związku ze śmiercią osoby zobowiązanej do świadczeń alimentacyjnych;
 • utratę stypendium doktoranckiego;
 • uzyskanie prawa do urlopu wychowawczego.

Student, któremu zmieniła się sytuacja materialna, ma prawo złożyć:

- wniosek o stypendium socjalne, jeśli takiego wniosku do tej pory nie składał,

- oświadczenie o wystąpieniu przesłanek do zmiany lub uchylenia decyzji stypendialnej, jeśli wniosek został złożony wcześniej.

Do ww. wniosku lub oświadczenia należy dołączyć oświadczenie o dochodzie utraconym/uzyskanym (załącznik nr 1G do Regulaminu) oraz stosowne dokumenty potwierdzające utratę dochodu:

 1. W przypadku utraty zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej - świadectwo pracy, umowy zlecenia, umowy o dzieło, zaświadczenie od pracodawcy z podaniem okresu zatrudnienia oraz kwoty netto dochodu uzyskanego w okresie zatrudnienia lub kserokopię rozliczeń podatkowych (PIT) za rok, w którym było zatrudnienie.
 2. W przypadku utraty prawa do zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych - zaświadczenie o pobieranym świadczeniu z podaniem okresu pobierania świadczenia i kwoty netto.
 3. W przypadku utraty zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej - zaświadczenie organu wypłacającego świadczenie z podaniem okresu pobierania świadczenia oraz kwoty netto uzyskanej w okresie pobierania świadczenia lub kserokopia decyzji organu określająca czasookres pobierania świadczenia i kserokopia rozliczenia podatkowego (PIT) za rok, w którym było pobierane świadczenie.
 4. W przypadku utraty zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej - zaświadczenie organu wypłacającego świadczenie z podaniem okresu pobierania świadczenia oraz kwoty netto uzyskanej w okresie pobierania świadczenia lub kserokopia decyzji organu określająca czasookres pobierania świadczenia i kserokopia rozliczenia podatkowego (PIT) za rok, w którym było pobierane świadczenie.
 5. W przypadku utraty świadczenia rodzicielskiego - zaświadczenie organu wypłacającego świadczenie rodzicielskie o okresie pobierania świadczenia oraz kwocie wypłaconego świadczenia.
 6. W przypadku utraty zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników - zaświadczenie organu wypłacającego świadczenie z podaniem okresu pobierania świadczenia oraz kwoty netto uzyskanej w okresie pobierania świadczenia lub kserokopia decyzji organu określająca czasookres pobierania świadczenia i kserokopia rozliczenia podatkowego za rok, w którym było pobierane świadczenie.
 7. W przypadku wyrejestrowania pozarolniczej działalności gospodarczej lub zawieszenia jej wykonywania - kserokopia wypisu potwierdzającego wyrejestrowanie lub zawieszenie działalności gospodarczej oraz oświadczenie o osiągniętym dochodzie netto w okresie prowadzenia działalności gospodarczej.
 8. W przypadku utraty zasądzonych świadczeń alimentacyjnych w związku ze śmiercią osoby zobowiązanej do tych świadczeń lub utratą świadczeń pieniężnych wypłacanych w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów w związku ze śmiercią osoby zobowiązanej do świadczeń alimentacyjnych - kserokopia aktu zgonu oraz kserokopia wyroku zasądzającego alimenty.
 9. W przypadku utraty stypendium doktoranckiego - zaświadczenie z uczelni wypłacającej stypendium z podaniem okresu pobierania świadczenia oraz kwoty netto uzyskanej w okresie pobierania stypendium.
 10. W przypadku uzyskania prawa do urlopu wychowawczego - zaświadczenie od pracodawcy o udzielonym urlopie wychowawczym lub oświadczenie oraz kserokopię rozliczenia PIT zakładu pracy udzielającego urlopu wychowawczego.

Dochód uprawniający do przyznania stypendium socjalnego nie może przekroczyć 1.050,00 zł netto na jedną osobę w rodzinie studenta.

ZAPOMOGA

W ZWIĄZKU Z TRUDNĄ SYTUACJĄ ŻYCIOWĄ ZWIĄZANĄ Z SYTUACJĄ ZAGROŻENIA EPIDEMICZNEGO, STUDENT MOŻE UBIEGAĆ SIĘ O ZAPOMOGĘ.

Student, który znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej, może otrzymać w uczelni zapomogę z funduszu stypendialnego. Podstawą wnioskowania o wsparcie może być utrata przez studenta lub członka jego rodziny źródła dochodu, spowodowana ograniczeniami w funkcjonowaniu pracodawców związanymi z sytuacją zagrożenia epidemicznego.

Ubiegając się o zapomogę na podstawie powyższej okoliczności należy:

 1. Przedstawić, w jaki sposób zaistniała sytuacja przyczyniła się do pogorszenia się sytuacji życiowej, w której znalazł się student i jego rodzina (np. trudna sytuacja materialna rodziny). Komisja Stypendialna będzie analizować, czy przedstawiona sytuacja jest podstawą do przyznania zapomogi.
 2. Udokumentować zaistniałą sytuację poprzez rozwiązanie umowy o pracę, zaświadczenie od pracodawcy o zawieszeniu wypłaty, zaświadczenia o aktualnej sytuacji materialnej rodziny.

Wnioski wraz z załącznikami można składać:

 1. drogą e-mailową w postaci skanu dokumentów na adres: stypendia@wspia.eu
 2. drogą pocztową.

Oryginały dokumentów należy dostarczyć w terminie późniejszym, po wznowieniu zajęć na uczelni.

W przypadku otrzymania wezwania do uzupełnienia braków formalnych we wniosku (np. dokumentów potwierdzających trudną sytuację życiową studenta), brakujące dokumenty należy dostarczyć:

 1. drogą e-mailową w postaci skanu dokumentów na adres: stypendia@wspia.eu
 2. drogą pocztową.

Termin doręczenia brakujących dokumentów zostaje wydłużony do 21 dni od daty otrzymania wezwania.

Multimedia

Prev Next
 • Wirtualne informatory
 • Wirtualny spacer

Biblioteka

Akademickie Biuro Karier