Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności.
W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.  
Zamknij

Stypendium socjalne na rok akademicki 2017/2018

Stypendium socjalne na rok akademicki 2017/2018
 
 
Stypendium socjalne przyznawane jest studentowi znajdującemu się w trudnej sytuacji materialnej, na jego wniosek. Student musi udokumentować trudną sytuację materialną.
 
Prawo do ubiegania się o stypendium socjalne w roku akademickim 2017/2018 mają studenci, których dochód netto na jedną osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 1050,00 złotych netto miesięcznie (od 1 listopada 2016 r.).
 
Wykaz dokumentów (zaświadczenia i oświadczenia) potwierdzających wysokość dochodu oraz ich wzory:
 
Studenci ubiegający się o przyznanie świadczeń pomocy materialnej, składają obowiązkowo WNIOSEK o przyznanie stypendium socjalnego. 
 
 
Do wniosku o przyznanie stypendium socjalnego należy dołączyć:
 
Wnioskodawca i wszyscy pełnoletni członkowie rodziny składają OBOWIĄZKOWO:
 
 1. Zaświadczenie z urzędu skarbowego lub oświadczenie o wysokości uzyskanego dochodu za rok 2016 - załącznik nr 1AZaświadczenia z urzędu skarbowego należy składać w ORYGINALE.
 2. Zaświadczenie z urzędu skarbowego lub oświadczenie o wysokości dochodu osiągniętego w roku 2016 na zasadach zryczałtowanych (ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, karta podatkowa) – załącznik nr 1BZaświadczenia z urzędu skarbowego należy składać w ORYGINALE.
 3. Zaświadczenie z ZUS lub KRUS lub oświadczenie o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne zapłaconych w roku 2016 - załącznik nr 1C.
 4. Oświadczenie o wysokości dochodu niepodlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych w roku 2016 - załącznik nr 1E (wraz z katalogiem dochodów).
 
Wnioskodawca i członkowie rodziny składają DODATKOWO, jeśli osiągnęli dochód:
 
1. Poza granicą Rzeczypospolitej Polskiej:
 • zaświadczenie właściwego organu o dochodach za rok 2016 pomniejszonych odpowiednio o zapłacone za granicą Rzeczpospolitej Polskiej: podatek dochodowy, składki na ubezpieczenie społeczne oraz ubezpieczenie zdrowotne, wydane przez właściwy organ podatkowy kraju, w którym te dochody zostały osiągnięte lub oświadczenie - załącznik nr 1D.
 
2. Z gospodarstwa rolnego
 • zaświadczenie z urzędu gminy, nakaz płatniczy lub oświadczenie - załącznik nr 1F - o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach fizycznych i przeliczeniowych za rok 2016,
 • kopia umowy dzierżawy - w przypadku oddania części lub całości znajdującego się w posiadaniu rodziny gospodarstwa rolnego w dzierżawę, 
 • umowa (zawarta w formie aktu notarialnego) o wniesieniu wkładów gruntowych – w przypadku wniesienia gospodarstwa rolnego do użytkowania przez rolniczą spółdzielnię produkcyjną.
 
3. Z tytułu świadczeń alimentacyjnych:
 • kopia odpisu wyroku sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub spoza rodziny,
 • przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące faktyczną wysokość otrzymanych lub zapłaconych alimentów,
 • w przypadku gdy osoba uprawniona nie otrzymała alimentów albo otrzymała je w wysokości niższej od ustalonej w orzeczeniu sądu, ugodzie sądowej lub ugodzie zawartej przed mediatorem:
a) zaświadczenie komornika o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów, a także o wysokości wyegzekwowanych alimentów niższych lub wyższych niż zasądzonych w wyroku lub 
b) informację właściwego sądu lub instytucji o podjęciu przez osobę uprawnioną czynności związanych z wykonaniem tytułu wykonawczego za granicą albo o niepodjęciu tych czynności w szczególności w związku z brakiem podstawy prawnej do ich podjęcia lub brakiem możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą, jeżeli dłużnik zamieszkuje za granicą, 
 • odpis wyroku oddalającego powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego,
 • decyzja właściwego organu o przyznaniu świadczeń alimentacyjnych z określeniem ich miesięcznej wysokości.
 
Jeśli w roku 2016 lub 2017 nastąpiła ZMIANA DOCHODU, wnioskodawca lub członkowie rodziny składają:
 
4. W przypadku utraty dochodu:
 • dokument określający tę utratę (np. świadectwo pracy, decyzja w sprawie utraty prawa do renty lub zasiłku dla bezrobotnych, decyzja o wykreśleniu z ewidencji działalności gospodarczej, zaświadczenie pracodawcy lub oświadczenie o terminie i okresie, na jaki został udzielony urlop wychowawczy, PIT-y za 2016 rok).
 
5. W przypadku uzyskania dochodu:
 • zaświadczenie z zakładu pracy lub oświadczenie o miesięcznej wysokości uzyskanego dochodu za pierwszy peły miesiąc od momentu uzyskania,
 • decyzja lub oświadczenie w sprawie przyznania renty oraz jej miesięcznej wysokości,
 • w przypadku osiągnięcia dochodu z działalności gospodarczej opodatkowanej podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych - oświadczenie (załącznik nr 1A) wraz z podaniem wysokości zapłaconych składek zdrowotnych (załącznik nr 1C),
 • w przypadku osiągnięcia dochodów z działalności gospodarczej opodatkowanej na zasadach określonych w przepisach o zryczałtowanym podatku dochodowym – oświadczenie (załącznik nr 1B),
 
Pozostałe przykładowe dokumenty, niezbędne do ustalenia dochodu w rodzinie studenta
 
 • skrócony odpis aktu urodzenia dziecka lub inny dokument stwierdzający wiek dziecka,
 • w przypadku osoby samotnie wychowującej dziecko:
a) gdy rodzic nie żyje – kopia aktu zgonu, 
b) gdy rodzic jest pozbawiony władzy rodzicielskiej lub ubezwłasnowolniony – kopia odpisu wyroku sądu orzekającego pozbawienie władzy rodzicielskiej lub ubezwłasnowolnienie,
c) gdy rodzic jest rozwiedziony lub w separacji – kopia odpisu wyroku sądu w sprawie rozwodu lub separacji,
d) gdy ojciec dziecka jest nieznany - odpis zupełny aktu urodzenia dziecka,
 • odpis prawomocnego postanowienia sądu orzekającego przysposobienie lub zaświadczenie z sądu lub ośrodka adopcyjnego o prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie o przysposobienie dziecka,
 • orzeczenie sądu o powołaniu opiekuna prawnego dziecka,
 • w przypadku, gdy nie żyje członek rodziny – akt zgonu,
 • zaświadczenie z policji o zaginięciu członka rodziny,
 • zaświadczenie lub oświadczenie o pobycie członka rodziny w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie wraz z określeniem wysokości poniesionej opłaty w roku 2015 (należy dołączyć dowód),
 • zaświadczenie pracodawcy lub oświadczenie o terminie urlopu wychowawczego członka rodziny studenta i okresie, na jaki został on udzielony oraz o okresach zatrudnienia,
 • gdy w rodzinie studenta są dzieci niepełnosprawne, wymagające opieki jednego z rodziców lub dzieci niepełnosprawne powyżej 18 roku życia - orzeczenie o stopniu niepełnosprawności,
 • zaświadczenie ze szkoły lub oświadczenie o pobieraniu nauki (studiowaniu) dzieci wnioskodawcy do 26 roku życia w roku szkolnym 2017/2018,
 • zaświadczenie ze szkoły o pobieraniu nauki (studiowaniu) rodzeństwa wnioskodawcy do 26 roku życia w roku szkolnym 2017/2018,
 • dodatkowe dokumenty dotyczące studentów cudzoziemców, o ile przysługuje im prawo do świadczeń pomocy materialnej:
a) karta pobytu, w przypadku cudzoziemca przebywającego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na osiedlenie się, 
b) zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich,
c) zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 127, 159 ust.1 lub art. 186 ust. 1 pkt 3 lub 4 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (t.j. Dz. U. z 2013 poz. 1650 z późn. zm.), lub w związku z uzyskaniem w Rzeczpospolitej Polskiej statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej.
 
 
Student może ubiegać się o stypendium socjalne samodzielnie w przypadku, gdy:
1. Nie prowadzi wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców i potwierdzi ten fakt w złożonym oświadczeniu (załącznik nr 1J) oraz spełnia jedną z następujących przesłanek:
• ukończył 26. rok życia, lub
• pozostaje w związku małżeńskim, lub
• ma na utrzymaniu dzieci niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do 26. roku życia oraz dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek
 
albo
 
2. Spełnia łącznie następujące warunki:
• posiadał stałe źródło dochodów w ostatnim roku podatkowym oraz
• posiada stałe źródło dochodów w roku bieżącym oraz
• jego miesięczny dochód w okresach, o których mowa w pkt. 1-2, jest wyższy lub równy kwocie 930,35 zł netto (1,15 sumy kwoty określonej w art. 5 ust. 1 i kwoty określonej w art. 6 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych) oraz
• nie prowadzi wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców i potwierdził ten fakt w złożonym oświadczeniu (załącznik nr 1J).
 
 
 
 
Stypendium socjalne w zwiększonej wysokości z tytu zamieszkania w domu studenckim lub innym obiekcie nie będącym domem studenckim
 
W przypadku ubiegania się o stypendium socjalne w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub obiekcie innym obiekcie niż dom studencki, zamieszkania z niepracującym małżonkiem lub dzieckiem studenta w domu studenckim lub obiekcie innym niż dom studencki, należy przedłożyć dokument potwierdzający ten fakt. O to stypendium mogą ubiegać się TYLKO studenci STUDIÓW STACJONARNYCH.
 
 
 
 
Kopie dokumentów powinny być uwierzytelnione przez pracownika Działu Stypendia, notariusza lub instytucję, która wydała dokument.
 
Zaświadczenia w języku obcym powinny być przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego.
 
Oświadczenia powinny zawierać klauzulę: Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Multimedia

Prev Next
 • Wirtualne informatory
 • Wirtualny spacer

Biblioteka

Akademickie Biuro Karier