Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności.
W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.  
Zamknij

IV PODKARPACKI KONKURS WIEDZY O BEZPIECZEŃSTWIE

I ETAP - PRZYKŁADOWE PYTANIA TESTOWE

 1. Pojęcie „bezpieczeństwo” to:
  1. spełnione oczekiwania człowieka,
  2. pewność istnienia i przetrwania,
  3. stan i proces gwarantujący istnienie podmiotu oraz możliwości jego rozwoju.
 2. Pojęcie obrona narodowa to:
  1. suma wszystkich cywilnych i wojskowych przedsięwzięć państwa, które przesadzają o trwałości państwa jako instytucji politycznej oraz bezpieczeństwie całego narodu,
  2. siły i środki przeznaczone do przeciwdziałania wszelkiego rodzaju zagrożeniom wewnętrznym godzącym w interes narodowy,
  3. główny cel działania państwa.
 3. W czasie pokoju prezydent sprawuje zwierzchnictwo na siłami zbrojnymi za pośrednictwem:
  1. Szefa Sztabu Generalnego,
  2. Naczelnego Dowódcę Sił Zbrojnych,
  3. Ministra obrony narodowej.
 4. W Polsce funkcjonują trzy stany gotowości obronnej państwa, jaki stan jest aktualnie:
  1. stała gotowość bojowa,
  2. podwyższona gotowość rodzajów sił zbrojnych,
  3. pełna gotowość bojowa wojsk.
 5. Wojska operacyjne to zasadnicza część sił zbrojnych przeznaczonych do prowadzenia głównych zadań bojowych niezależnie od istniejących podziałów terytorialnych. W ich skład wchodzą:
  1. wojska obrony terytorialnej
  2. wojska lądowe, powietrzne i marynarka wojenna
  3. wojska lądowe, powietrzne, marynarka wojenna i specjalne
 6. Terenowe organy administracji wojskowej to;
  1. obrona terytorialna,
  2. Wojskowe Komendy Uzupełnień i Wojewódzkie Sztaby Wojskowe,
  3. jednostki wojskowe.
 7. Wsparcie przez państwo- gospodarza (Host Nation Support-HNS) polega na udzielaniu pomocy cywilnej i wojskowej w czasie pokoju, w sytuacjach kryzysowych i podczas konfliktów przez państwo, na którego terytorium przemieszczają (rozmieszczane lub działają) siły NATO. Wsparcie udzielane przez państwo przyjmujące polega na:
  1. udostępnianie infrastruktury, dostaw i usług realizowane przez organizacje i przedsiębiorstwa cywilne na wypadek zagrożenia,
  2. wsparciu działań bojowych wojsk Sojuszniczych przez Wojska Obrony Terytorialnej,
  3. obie odpowiedzi są poprawne.
 8. Siły Zbrojne RP w świetle obowiązujących akt normatywnych mogą brać udział w zwalczaniu klęsk żywiołowych i likwidacji ich skutków, działaniach antyterrorystycznych oraz ratowania lub ochrony zdrowia i życia ludzkiego, oczyszczania terenów z materiałów wybuchowych, a także realizacji zadań z zakresu zarządzana kryzysowego. Które z wymienionych aktów normatywnych określają szczegółowe zadania realizowane przez wojsko na rzecz ludności cywilnej:
  1. Konstytucja RP,
  2. Ustawa o powszechnym obowiązku obrony RP,
  3. Ustawa o stanie klęski żywiołowej.
 9. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej wykonuje zadania w zakresie bezpieczeństwa i obronności przy pomocy:
  1. RBN,
  2. BBN,
  3. Dowódcy Generalnego WP.
 10. Do zasadniczej służby w obronie cywilnej przeznacza i powołuje:
  1. Minister Obrony Narodowej,
  2. Wojskowy Komendant Uzupełnień,
  3. Wojewoda.
 11. Kto kieruje zarządzaniem kryzysowym na poziomie wojewódzkim?
  1. Wojewoda,
  2. Dyrektor wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego,
  3. Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego.
 12. Podaj, jak nazywa się organ doradczo-opiniodawczy w systemie zarządzani kryzysowego na poziomie powiatowym.
  1. Powiatowy zespół zarządzania kryzysowego,
  2. Powiatowe centrum zarządzania kryzysowego,
  3. Stanowisko kierowania Komendanta Powiatowego PSP.
 13. Kto podejmuje decyzje o zadysponowaniu Sił Zbrojnych RP do działań w zakresie zarządzania kryzysowego?
  1. Minister Obrony Narodowej na wniosek wojewody,
  2. Wojewoda,
  3. Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego.
 14. Kto podejmuje decyzję o wprowadzeniu stanu klęski żywiołowej?
  1. Prezydent RP na wniosek Rady Ministrów,
  2. Premier Rady Ministrów,
  3. Marszałek Sejmu RP.
 15. Jaka komórka systemu zarządzania kryzysowego na poziomie wojewódzkim odpowiada za przepływ informacji?
  1. Centrum Powiadamiania Ratunkowego,
  2. Stanowisko Kierowania Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej,
  3. Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego.
 16. Co to jest zarządzanie kryzysowe?
  1. działania Policji i Ochotniczej Straży Pożarnej mające na celu ewakuację osób zagrożonych powodzią,
  2. działalność organów administracji publicznej będąca elementem kierowania bezpieczeństwem narodowym, która polega na zapobieganiu sytuacjom kryzysowym, przygotowaniu do przejmowania nad nimi kontroli w drodze zaplanowanych działań, reagowaniu w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych, usuwaniu ich skutków oraz odtwarzaniu zasobów i infrastruktury krytyczne,
  3. działalność państwowych służb, inspekcji i straży, która polega na zapobieganiu sytuacjom kryzysowym, przygotowaniu do przejmowania nad nimi kontroli w drodze zaplanowanych działań, reagowaniu w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych, usuwaniu ich skutków oraz odtwarzaniu zasobów i infrastruktury krytyczne.
 17. Co oznacza określenie „sytuacja kryzysowa”?
  1. sytuacja wpływająca negatywnie na poziom bezpieczeństwa ludzi, mienia w znacznych rozmiarach lub środowiska, wywołująca znaczne ograniczenia w działaniu właściwych organów administracji publicznej ze względu na nieadekwatność posiadanych sił i środków,
  2. sytuacja powstała w wyniku wystąpienia wód z koryt rzek,
  3. sytuacja powstała w następstwie wypadku komunikacyjnego.
 18. Co to jest Układ z Schengen?
  1. Układ z Schengen – jest to porozumienie, na podstawie którego znosi się kontrolę osób przekraczających granice między państwami członkowskimi układu, a w zamian za to, tytułem rekompensaty wzmacnia natomiast współpracę w zakresie bezpieczeństwa i polityki wizowej oraz azylowej,
  2. Układ z Schengen – znosi się kontrolę osób przekraczających granice między państwami członkowskimi układu,
  3. Układ z Schengen – jest to porozumienie, na podstawie którego nie znosi się kontroli osób przekraczających granice między państwami członkowskimi układu, a dodatkowo wzmacnia natomiast współpracę w zakresie bezpieczeństwa i polityki wizowej oraz azylowej.
 19. Pojęcie EUROSUR oznacza:
  1. Europejski system nadzoru granic (EUROSUR). Jego celem jest poprawa koordynacji w ramach poszczególnych państw członkowskich i pomiędzy nimi w zakresie zapobiegania i zwalczania poważnej przestępczości,
  2. Europejski system nadzoru granic (EUROSUR). Jego celem jest poprawa koordynacji w ramach poszczególnych państw członkowskich i pomiędzy nimi w zakresie zapobiegania i zwalczania poważnej przestępczości, takiej jak handel narkotykami i handel ludźmi, a także zmniejszenie niedopuszczalnie wysokiej liczby ofiar wśród migrantów przybywających drogą morską,
  3. Jego celem jest zmiana koordynacji w ramach poszczególnych państw członkowskich i pomiędzy nimi w zakresie samodzielnego zapobiegania i zwalczania poważnej przestępczości, takiej jak handel narkotykami i handel ludźmi, a także zmniejszenie niedopuszczalnie wysokiej liczby ofiar wśród migrantów przybywających drogą morską.
 20. Skrót KWS oznacza:
  1. Kodeks Wykonawczy Schengen,
  2. Konwencja Wykonawcza Schengen,
  3. Krajowe Wydziały Schengen.
 21. Obywatelstwo polskie nadaje:
  1. Sejm RP,
  2. Prezydent RP,
  3. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji.
 22. Granica państwa to:
  1. płaszczyzna pozioma przechodząca przez linię graniczną oddzielająca terytorium, podziemie i obszar powietrzny jednego państwa od innych państw lub obszarów niczyich,
  2. linia pionowa przechodząca przez linię graniczną oddzielająca terytorium, podziemie i obszar powietrzny jednego państwa od innych państw lub obszarów niczyich,
  3. powierzchnia pionowa przechodząca przez linię graniczną oddzielająca terytorium, podziemie i obszar powietrzny jednego państwa od innych państw lub obszarów niczyich.
 23. W rozumieniu KWS cudzoziemcem jest:
  1. każda osoba nie będąca obywatelem Europy,
  2. każda osoba nie będąca obywatelem państwa członkowskiego Wspólnot Europejskich,
  3. obywatele państw kandydujących do członkostwa w UE.
 24. Komendant Główny Straży Granicznej jest:
  1. Organem administracji samorządowej zarządzającej SIS,
  2. Terenowym organem administracji rządowej korzystającym z SIS,
  3. Centralnym organem administracji rządowej korzystającym z SIS.
 25. Termin ratownictwo oznacza:
  1. ogół środków i metod ratowania życia ludzkiego i niesienia pomocy osobom w warunkach zagrożenia,
  2. pomoc w likwidacji skutków klęsk żywiołowych,
  3. wykonywanie czynności pierwszej pomocy medycznej.
 26. W strukturze systemu powiadamiania ratunkowego w Polsce funkcjonują Centra Powiadamiania Ratunkowego, które na chwile obecną obsługują następujące numery alarmowe:
  1. tylko 997,
  2. 112,
  3. 112; 997; 998; 999.
 27. Państwowa Straż Pożarna to:
  1. służba komunalna mająca za zadanie gaszenie pożarów,
  2. element systemu bezpieczeństwa i porządku publicznego,
  3. zawodowa, umundurowana i wyposażona w specjalistyczny sprzęt formacja, przeznaczona do walki z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi miejscowymi zagrożeniami.
 28. Na ilu poziomach organizacyjnych funkcjonuje Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy:
  1. dwóch,
  2. trzech,
  3. czterech.
 29. Zasadniczy potencjał ratowniczy KSRG skupiony jest na poziomie:
  1. gminnym,
  2. powiatowym,
  3. wojewódzkim.
 30. Nadzór nad przestrzeganiem przepisów ochrony przeciwpożarowej należy do zadań:
  1. Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego,
  2. Państwowej Straży Pożarnej,
  3. Nadzoru budowlanego.
 31. Zasadniczym celem działania Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego jest:
  1. ratowanie życia, zdrowia, mienia lub środowiska, podczas pożarów, klęsk żywiołowych lub innych miejscowych zagrożeń,
  2. pomoc ofiarom wypadków drogowych,
  3. gaszenie pożarów.
 32. Zadaniem Państwowego Ratownictwa Medycznego jest:
  1. pomoc poszkodowanym w wypadkach drogowych,
  2. nieodpłatne zapewnienie pomocy każdej osobie znajdującej się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego,
  3. świadczenie usług leczniczych.
 33. Do zadań szpitalnego oddziału ratunkowego należy:
  1. kompleksowe leczenie przyjętych pacjentów,
  2. diagnostyka wstępna i kierowanie na właściwe oddziały w szpitalu,
  3. wstępna diagnostyka oraz podjęcie leczenia niezbędnego dla stabilizacji funkcji życiowych osób znajdujących się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego.
 34. Zarządzanie kryzysowe w systemie bezpieczeństwa narodowego zaliczane jest do podsystemu:
  1. obronnego,
  2. ochronnego,
  3. kierowania.
 35. Na ile faz został umownie podzielony proces zarządzania kryzysowego?
  1. trzy,
  2. cztery,
  3. pięć.
 36. W 2020 roku przypada 95 lecie powołania;
  1. Policji Kobiet w Polsce,
  2.  Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego
  3. obie odpowiedzi błędne
 37. Ochotnicze straże pożarne to podmioty, których misją jest:
  1. gaszenie pożarów,
  2. likwidacja skutków katastrof i klęsk żywiołowych,
  3. dobrowolne działanie na rzecz ochrony życia, zdrowia i mienia przed pożarami, klęskami żywiołowymi oraz innymi zagrożeniami wynikającymi z rozwoju cywilizacyjnego.
 38. WOPR jako stowarzyszenie realizujące zadania związane z ratownictwem wodnym nadzorowane jest przez:
  1. starostę powiatowego,
  2. ministra właściwego do spraw wewnętrznych,
  3. są niezależnymi stowarzyszeniami i nie podlegają po żaden nadzór.
 39. Element (część) Planu Zarządzania Kryzysowego, w którym skatalogowano zagrożenia i wskazano podmioty odpowiedzialne za organizacje i podejmowanie działań ratowniczych nazywa się:
  1. siatka bezpieczeństwa,
  2. tabela kompetencji i odpowiedzialności,
  3. wykaz zagrożeń.
 40. Jaka jest zależność pomiędzy przestępstwem a czynem zabronionym? Wskaż prawidłową odpowiedź.
  1. Czyn zabroniony jest tożsamy z przestępstwem,
  2. Każde przestępstwo jest czynem zabronionym,
  3. Każdy czyn zabroniony jest przestępstwem.
 41. Według kryminologów pod pojęciem „przestępczości pospolitej” rozumie się zdarzenia o charakterze:
  1. Wykroczeń o znamionach chuligańskich,
  2. Kryminalnym m.in. przeciwko życiu, zdrowiu, wolności, mieniu itp.,
  3. Gospodarczym m.in. wyłudzenia podatkowe, kredytowe itp.
 42. Przestępczością niebieskich kołnierzyków określa się sprawców czynów polegających na kradzieży i sprzeniewierzeń na szkodę właścicieli zakładów czy firm a dodatkowo połączone jest z kolorem ubrań roboczych w jakich głównie ci pracownicy występują. Z jakim krajem to pojęcie zasadniczo jest powiązane?
  1. Japonia,
  2. Chiny,
  3. USA.
 43. Umundurowaną i uzbrojoną formacją służącą społeczeństwu i przeznaczoną do ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymania bezpieczeństwa i porządku publicznego jest:
  1. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego,
  2. Państwowa Straż Pożarna,
  3. Policja.
 44. Zawiadomienie organów ścigania karnego (np. Policja, Prokuratura itp.) o popełnionym przestępstwie ściganym z urzędu może złożyć:
  1. Każdy kto posiadł taką wiadomość,
  2. Tylko poszkodowany lub świadek,
  3. Tylko funkcjonariusz publiczny.
 45. Czuwanie nad bezpieczeństwem i porządkiem na drogach, kierowanie i jego kontrolowanie z uwzględnieniem ustaw szczególnych mogą wykonywać:
  1. Policja, Straż Graniczna, Inspekcja Transportu Drogowego, Żandarmeria Wojskowa,
  2. Straż gminna/miejska, Straż Leśna, Straż Parkowa, osoby działające w imieniu zarządcy drogi przy udziale Policji lub ITD,
  3. wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.
 46. Naczelnym organem państwowym odpowiedzialnym bezpośrednio za bezpieczeństwo wewnętrzne i porządek publiczny jest:
  1. Minister Spraw Wewnętrznych,
  2. Minister Sprawiedliwości,
  3. Koordynator d/s Służb Specjalnych.
 47. Centralnym organem państwowym w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego z uwzględnieniem ustaw szczegółowych jest:
  1. Komendant Główny Policji,
  2. Komendant Główny Straży Pożarnej,
  3. wszystkie odpowiedzi prawidłowe.
 48. Terenowym organem administracji rządowej odpowiedzialnym za bezpieczeństwo i porządek publiczny z uwzględnieniem zapisów ustaw szczególnych jest:
  1. Marszałek Województwa,
  2. Komendant Wojewódzki Policji,
  3. Wojewoda.
 49. Usuwanie przyczyn i warunków sprzyjających popełnianiu przestępstw i wykroczeń to:
  1. zwalczanie,
  2. ściganie karne,
  3. zapobieganie.
 50. Działania jawne realizowane w różnych formach, metodach, sposobach czy strategiach w dziedzinie zapobiegania negatywnym zjawiskom społecznym to:
  1. prewencja,
  2. informacja,
  3. szkolenie.
 51. W potocznym rozumieniu „nauką o przestępstwie i przestępcy” jest:
  1. kryminalistyka,
  2. przestępstwologia,
  3. kryminologia.
 52. Obszarem kryminologicznym nie jest:
  1. przestępstwo, przestępca, osoba ofiary,
  2. zapobieganie i zwalczanie,
  3. wszystkie odpowiedzi błędne.
 53. Konstytucja RP w swoich zapisach mówi o bezpieczeństwie a w szczególności wskazuje na:
  1. bezpieczeństwo obywateli,
  2. bezpieczeństwo zewnętrzne,
  3. bezpieczeństwo wewnętrzne,
  4. wszystkie odpowiedzi prawidłowe.
 54. Kryminalistyka:
  1. to nauka praktyczna wykorzystywana w procedurach prawnych, obejmuje technikę, taktykę i strategie zwalczania przestępstw,
  2. zajmuje się obszarem poznawania metod popełniania przestępstw, wykrywania faktu ich popełnienia oraz wykrywaniem sprawców i zapobieganiem przestępstwom,
  3. obie powyższe odpowiedzi są właściwe.
 55. Ślady materialne to:
  1. Zmiany w otaczającej nas obiektywnej rzeczywistości,
  2. Ślady utrzymujące się w pamięci człowieka,
  3. Żadna z powyższych odpowiedzi nie jest prawidłowa.
 56. Daktyloskopia to:
  1. technika śledcza zajmująca się badaniem pisma - dokumentów w celu ustalenia sprawcy czynu zabronionego,
  2. technika śledcza zajmująca się badaniami porównawczymi linii papilarnych dłoni w celu ustalenia sprawcy czynu zabronionego,
  3. technika śledcza zajmująca się badaniami porównawczymi stóp w celu ustalenia sprawcy czynu zabronionego.
 57. Podaj nazwę działu techniki kryminalistycznej zajmującej się m.in. badaniem śladów zapachowych:
  1. nosologia,
  2. osmologia,
  3. podoskopia.
 58. Struktura w której zysk danej osoby zależy od wpłat osób znajdujących się niżej w tej strukturze to:
  1. piramida finansowa,
  2. system argentyński,
  3. sprzedaż lawinowa.
 59. Charakterystyczną cechą piramidy finansowej jest:
  1. wypłacanie zysków pierwszym uczestnikom,
  2. inwestowanie pieniędzy od klientów na giełdzie,
  3. lokowanie środków w krótkoterminowe obligacje.
 60. Uporczywe i nie sprowokowane przez ofiarę działanie, które obejmuje wielokrotne groźby oraz zachowania nękające ofiarę, pomimo jej cierpienia, przy użyciu narzędzi komunikacji, jak też informacji, w wyniku których ofiara obawia się o własne bezpieczeństwo to;
  1. cyberbulling,
  2. happy slapping,
  3. cyberstalking.
 61. Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego powoływany jest przez:
  1. Głównego Inspektora Transportu Drogowego,
  2. Wojewodę,
  3. Marszałka Województwa.
 62. Czynnikiem ruchu drogowego, który w największym stopniu wpływa na powstawanie zdarzeń drogowych jest:
  1. elementy środowiska drogi,
  2. użytkownik,
  3. pojazd.
 63. Pojęciem gęstości wypadków określamy:
  1. ilość wypadków na danym odcinku drogi,
  2. ilość uszkodzonych pojazdów we wszystkich wypadkach,
  3. liczbę rannych w wypadkach.
 64. Pojazdy ciężarowe przewożące po drogach materiały niebezpieczne m.in. benzynę olej napędowy:
  1. muszą być oznaczone tablicami barwy pomarańczowej,
  2. musza być oznaczone tablicami barwy żółtej,
  3. nie wymagają żadnego oznaczenia dodatkowego.
 65. Z dniem 1 stycznia 2020 r. w przepisach dotyczących ruchu na drogach wprowadzono nowe rozwiązania dotyczące;
  1. jazdy na tzw. „suwak”, korytarza życia, tablice rejestracyjne w kolorze zielonym,
  2. tablic rejestracyjnych w kolorze zielonym,
  3. korytarza życia i jazdy na tzw. „suwak”.
 66. Zatrzymywanie oraz postój pojazdu na autostradzie jest:
  1. zabroniony poza miejscami specjalnie do tego wyznaczonymi,
  2. dozwolony pod warunkiem włączenia świateł awaryjnych,
  3. zabroniony jedynie w warunkach nocnych.
 67. Pieszy poruszający się po drodze po zmierzchu obowiązany jest posiadać widoczne elementy odblaskowe:
  1. wyłącznie na nieoświetlonej drodze,
  2. wyłącznie poza terenem zabudowanym,
  3. wyłącznie do 18 roku życia.
 68. Wobec agresywnej osoby w widocznej ciąży, która usiłuje uderzyć osobę ochranianą, można zastosować:
  1. chwyt obezwładniający,
  2. chwyt transportowy,
  3. kajdanki.
 69. W przypadku konieczności natychmiastowego opuszczenia przez uczestników imprezy masowej terenu jej przeprowadzania, członkowie służby informacyjnej organizatora imprezy masowej powinni w pierwszej kolejności:
  1. sprawdzić przepustowość dróg i wyjść ewakuacyjnych,
  2. wezwać do pomocy członków służby porządkowej,
  3. skierować uczestników do wyjść ewakuacyjnych.
 70. Kto i w jakiej formie powinien wystąpić o pomoc Policji podczas imprezy masowej w czasie której doszło do aktów przemocy i agresji, a służby porządkowe organizatora imprezy nie są w stanie opanować zaistniałej sytuacji:
  1. organizator imprezy masowej lub w jego imieniu kierownik ds. bezpieczeństwa, zachowując formę pisemną,
  2. organizator imprezy masowej lub w jego imieniu kierownik ds. bezpieczeństwa w formie ustnej,
  3. tylko organizator imprezy masowej zachowując formę pisemną.
 71. Poza granicami chronionego obiektu, kwalifikowany pracownik ochrony fizycznej ma prawo do:
  1. legitymowania,
  2. zatrzymania,
  3. ujęcia.
 72. Za pomocą czujki sejsmicznej nie można wykryć:
  1. detonacji ładunku wybuchowego,
  2. otwarcia okna,
  3. wiercenia.
 73. Mając na uwadze bezpieczeństwo konwoju, przy wyznaczaniu trasy jego organizator powinien:
  1. uzgodnić przebieg trasy z właściwym terytorialnie komendantem policji,
  2. dokonać wnikliwej lustracji trasy przed konwojem,
  3. przeanalizować warunki atmosferyczne.
 74. Podstawowe zagrożenia chronionych osób nie dotyczą:
  1. nietykalności cielesnej,
  2. anomalii pogodowych,
  3. zdrowia.
 75. W przypadku niepodporządkowania się wezwaniu kwalifikowanego pracownika ochrony do zachowania zgodnego z prawem, powinien on:
  1. natychmiast zastosować środek przymusu, nie dopuszczając do eskalacji zagrożenia,
  2. uprzedzić o możliwości zastosowania środka przymusu bezpośredniego,
  3. wylegitymować osobę.
 76. Identyfikator członka służby porządkowej i informacyjnej organizatora imprezy masowej powinien zawierać:
  1. nazwę wystawcy, imię i nazwisko członka służby porządkowej lub informacyjnej, termin ważności, pieczęć i podpis wystawcy,
  2. nazwę wystawcy, numer identyfikacyjny i wizerunek twarzy, termin ważności, pieczęć i podpis wystawcy,
  3. numer identyfikacyjny i wizerunek twarzy, termin ważności, pieczęć i podpis wystawcy.
 77. W której części hipermarketu zgodnie z obwiązującymi przepisami nie wolno instalować kamer?
  1. w części handlowej,
  2. w przymierzalni,
  3. na parkingu.
 78. Stosowanie środków porządkowych przez pracowników ochrony powinno przede wszystkim opierać się na zasadach określonych przez:
  1. przepisy prawne,
  2. techniki interwencyjne,
  3. przełożonych służbowych.
 79. W świetle Konstytucji z 1997 r. stan wojny:
  1. jest jedną z kategorii stanu nadzwyczajnego,
  2. nie jest kategorią stanu nadzwyczajnego,
  3. jest ogłaszany przez ministra obrony narodowej.
 80. Konstytucja z 2 kwietnia 1997 r. przewiduje możliwość wprowadzenia:
  1. stanu wojennego, stanu wyjątkowego i stanu klęski żywiołowej,
  2. stanu obrony i stanu wyjątkowego,
  3. stanu wyjątkowego, stanu obrony, stanu klęski żywiołowej.
 81. Stan nadzwyczajny wprowadza się w drodze:
  1. ustawy,
  2. rozporządzenia,
  3. uchwały.
 82. Organem wnioskującym o wprowadzenie stanu wyjątkowego jest:
  1. Prezydent,
  2. Rada Ministrów,
  3. Naczelny Dowódca Sił Zbrojnych.
 83. Co to są niederogowalne prawa człowieka?
  1. prawa człowieka, które nie mogą być zawieszone w żadnych warunkach,
  2. prawa człowieka, które mogą być zawieszone tylko po wprowadzeniu stanu nadzwyczajnego,
  3. prawa człowieka, które mogą być zawieszone tylko w przypadkach wskazanych w konstytucji.
 84. W jakim czasie po zakończeniu stanu wyjątkowego nie może być skrócona kadencja Sejmu?
  1. 50 dni,
  2. 90 dni,
  3. 100 dni.
 85. Czy Konstytucja z 2 kwietnia 1997 r. określa maksymalny czas trwania stanu nadzwyczajnego?
  1. tak,
  2. nie,
  3. nie wszystkich kategorii.
 86. Czy Konstytucja z 1997 r. wyznacza zakres dopuszczalnych ograniczeń praw człowieka w stanie nadzwyczajnym?
  1. tak,
  2. nie,
  3. tylko w odniesieniu do stanu wojennego.
 87. Zgodnie z Konstytucją RP Sejm obraduje na:
  1. posiedzeniach,
  2. naradach,
  3. zgromadzeniach.
 88. Rada Ministrów sprawuje władzę:
  1. ustawodawczą,
  2. wykonawczą,
  3. sądowniczą.
 89. Prezes RM powoływany jest:
  1. w wyborach,
  2. przez Sejm,
  3. przez Prezydenta.
 90. Sędziowie powoływani są:
  1. na dwuletnią kadencję,
  2. na pięcioletnią kadencję,
  3. na czas nieoznaczony.
 91. Sędziowie powoływani są przez Prezydenta na wniosek:
  1. Najwyższej Izby Kontroli,
  2. Trybunału Konstytucyjnego,
  3. Krajowej Rady Sądownictwa.
 92. Najwyższa Izba Kontroli podlega:
  1. Prezydentowi,
  2. Radzie Ministrów
  3. Sejmowi.
 93. Prezes Najwyższej Izby Kontroli jest powoływany:
  1. przez Sejm za zgodą Senatu na 6 lat i może być ponownie wybrany,
  2. przez Senat na 6 lat i może być ponownie wybrany,
  3. przez Sejm za zgodą Senatu na 6 lat i nie może być ponownie wybrany.
 94. Rzecznik Praw Obywatelskich:
  1. jest powoływany na 5-letnią kadencję,
  2. podlega bezpośrednio Premierowi,
  3. posiada kompetencje orzecznicze.
 95. Bierne prawo wyborcze w wyborach do Sejmu objęte jest cenzusem wieku wynoszącym:
  1. 18 lat,
  2. 21 lat,
  3. 35 lat.
 96. Ważność wyborów do Sejmu i Senatu stwierdza:
  1. Krajowa Rada Sądownictwa,
  2. Najwyższa Izba Kontroli,
  3. Sąd Najwyższy.
 97. Sędziowie Trybunału Konstytucyjnego w sprawowaniu swojego urzędu:
  1. podlegają Konstytucji i ustawom,
  2. podlegają tylko Konstytucji,
  3. podlegają tylko Konstytucji i ustawie o Trybunale Konstytucyjnym.
 98. Rzecznikiem Praw Obywatelskich obecnie jest:
  1. Adam Bodnar,
  2. Andrzej Rzepliński,
  3. Irena Lipowicz.
 99. Pozwolenie na przewiezienie narkotyków przez terytorium RP wydaje:
  1. Komendant Główny Policji w drodze postanowienia,
  2. Komendant Wojewódzki Policji w drodze decyzji administracyjnej,
  3. żadna odpowiedź nie jest prawidłowa.
 100. Posiadanie narkotyków w Polsce:
  1. w ogóle nie podlega odpowiedzialności, jeśli są to tzw. miękkie narkotyki przywiezione z Czech,
  2. podlega odpowiedzialności karnej tylko wtedy, gdy sprawca posiada ich większą ilość i gdy są to środki odurzające i substancje psychotropowe, których wykaz znajduje się w odpowiednim załączniku do ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii,
  3. zawsze podlega odpowiedzialności karnej bez wzglądu na ilość posiadanych narkotyków.

Multimedia

Prev Next
 • Wirtualne informatory
 • Wirtualny spacer

Biblioteka

Akademickie Biuro Karier