Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności.
W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.  
Zamknij

V PODKARPACKI KONKURS WIEDZY O BEZPIECZEŃSTWIE

II ETAP - PRZYKŁADOWE PYTANIA TESTOWE

 1. Przestępstwem jest czyn zabroniony przez ustawę:
  1. bezprawny, karalny, społecznie szkodliwy w stopniu wyższym niż znikomy i zawiniony,
  2. pod groźbą kary aresztu, ograniczenia wolności lub grzywny,
  3. społecznie szkodliwy w stopniu znikomym, zawiniony i bezprawny.
 2. Wśród kar przewidzianych w prawie karnym wyróżniamy:
  1. grzywnę od 10 do 540 stawek dziennych, ograniczenie wolności od 1 do 12 miesięcy, areszt od 1 dnia do 12 miesięcy,
  2. grzywnę kwotową lub stawkową, ograniczenie wolności od miesiąca do lat 2, pozbawienie wolności od miesiąca do lat 15,
  3. grzywnę kwotową lub stawkową, ograniczenie wolności od 1 miesiąca do 12 lat, pozbawienie wolności od 1 miesiąca do 25 lat oraz dożywotnie pozbawienie wolności.
 3. Zbrodnią jest czyn zabroniony:
  1. za który grozi tylko kara pozbawienia wolności przekraczająca rok,
  2. każde przestępstwo umyślne w typie kwalifikowanym jest zbrodnią,
  3. za który grozi kara pozbawienia wolności na okres nie krótszy niż 3 lata.
 4. Odpowiedzialność karną za przestępstwo na zasadach opisanych w kodeksie ponosi:
  1. każdy kto dopuści się przestępstwa ponosi odpowiedzialność karną bez względu na wiek,
  2. sprawca, który najpóźniej w chwili czynu kończy 17 lat i ma zdolność rozpoznania czynu oraz pokierowania swoim postępowaniem,
  3. każdy podmiot, który dopuścił się przestępstwa ponosi za nie odpowiedzialność, zarówno osoba fizyczna, która ukończyła 17 rok życia, jak również osoba prawna i jednostka organizacyjna nie mająca osobowości prawnej.
 5. W rozumieniu ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii środkami odurzającymi są substancje:
  1. pochodzenia naturalnego lub syntetycznego (np. liście koki, efedryna), które działają na układ pokarmowy oraz ośrodkowy układ nerwowy człowieka,
  2. środki działające na ośrodkowy układ nerwowy wskazane w określonym rozporządzeniu ministra właściwego do spraw zdrowia zawierającym wykaz takich środków odurzających,
  3. pochodzenia naturalnego lub syntetycznego, które mogą być przetworzone lub służyć do wykonania narkotyków, umieszczone w odpowiednim załączniku do ustawy (np. efedryna).
 6. Janina Z., 52 lata, niekarana, na działce o powierzchni 20 arów uprawia mak niskomorfinowy, służący jej do pieczenia ciast przeznaczonych na sprzedaż, która to działalność jest jej głównym źródłem utrzymania (obok niewielkiej renty po zmarłym mężu). Zachowanie Janiny Z. stanowi:
  1. występek uprawy maku niskomorfinowego wbrew przepisom ustawy,
  2. występek kwalifikowany uprawy maku niskomorfinowego bez zezwolenia, bez względu na rodzaj czy ilość tego maku,
  3. wykroczenie uprawy maku niskomorfinowego, bez względu na ilość tego maku.
 7. Za wytwarzanie lub wprowadzanie do obrotu na terytorium RP środka zastępczego może zostać nałożona kara:
  1. finansowa od 20 000 do 1 000 000 zł.,
  2. finansowa od 10 000 do 5 000 000 zł.,
  3. grzywny do 1 000 000, ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do lat 5.
 8. Środek zastępczy jest to:
  1. środek odurzający lub substancja psychotropowa działająca na ośrodkowy układ nerwowy człowieka i wpisana w załączniku nr 1 do ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii z 2005 r.,
  2. substancja pochodzenia naturalnego lub syntetycznego w każdym stanie fizycznym lub produkt, roślina, grzyb lub ich części, zawierające substancje odurzające umieszczone w odpowiednim załączniku do ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, używane zamiast lub w takich samych celach jak substancja psychotropowa czy środek odurzający
  3. produkt zawierający co najmniej jedną nową substancję psychoaktywną lub inną substancję o podobnym działaniu na ośrodkowy układ nerwowy człowieka, który może być użyty zamiast lub w takim samym celu jak środek odurzający lub substancja psychotropowa, którego wytwarzanie i wprowadzanie do obroty nie regulują odrębne przepisy.
 9. Centralny Rejestr sprzeciwów pobierania ze zwłok ludzkich i przeszczepiania komórek, tkanek i narządów prowadzi:
  1. Centrum Organizacyjno-Koordynacyjne do Spraw Transplantacji Poltransplant,
  2. Minister właściwy do spraw ochrony zdrowia,
  3. Narodowy Fundusz Zdrowia.
 10. Tomasz K, lat 17, wcześniej niekarany, znęcał się nad swoim psem: bił kijem, wyrwał ogon, połamał obie przednie łapy. Ustawą, która będzie miała wobec niego zastosowanie, jest:
  1. Kodeks karny z 1997 r, art. 207 kk (znęcanie się),
  2. Ustawa o ochronie zwierząt z 1997 r. (art. 35 znęcanie się nad zwierzętami),
  3. Kodeks Nieletnich z 1997 r., art. 101 KN (znęcanie się nad zwierzętami).
 11. Przestępstwo tzw. plagiatu na gruncie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z 1994 r. polega na:
  1. pobieraniu wynagrodzenia z cudzego utworu bez uprawnień
  2. pomaganiu w zbywaniu nośników cudzego utworu jako własnych
  3. przywłaszczaniu sobie autorstwa cudzego utworu
 12. Ograniczenie wolności jest to kara polegająca m.in. na:
  1. osadzeniu sprawcy w zakładzie karnym lub w zakładzie leczenia psychiatrycznego, którym jego wolność przemieszczania się jest ograniczona,
  2. potrąceniu z wynagrodzenia sprawcy pewnej kwoty pieniędzy na cel społeczny
  3. umieszczeniu sprawcy w ramach dozoru elektronicznego w odpowiednim miejscu z obowiązkiem przebywania w tym miejscu przez 24 godziny na dobę pod rygorem osadzenia w zakładzie karnym.
 13. Przedawnienie wykonania kary oznacza, iż:
  1. nie można wykonać wyroku, jeśli od czasu popełnienia przestępstwa minął wskazany w ustawie okres,
  2. nie można wykonać wyroku, jeśli od uprawomocnienia się wyroku skazującego minął wskazany w ustawie okres,
  3. nie można ścigać sprawcy, jeśli od czasu popełnienia przestępstwa minął wskazany w ustawie okres,
 14. Karalność zabójstwa ustaje, jeżeli od czasu jego popełnienia minęło:
  1. 30 lat,
  2. 10 lat,
  3. karalność zabójstwa nigdy się nie przedawnia.
 15. Nie ulega zatarciu skazanie na karę pozbawienia wolności bez warunkowego zawieszenia wykonania kary za:
  1. zgwałcenie małoletniego poniżej 15 roku życia,
  2. zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem,
  3. handel ludźmi.
 16. III Konwencja Genewska z 12 sierpnia 1949 r. dotyczy ochrony:
  1. jeńców wojennych,
  2. chorych, rannych i rozbitków na morzu,
  3. dzieci-żołnierzy.
 17. Podstęp wojenny:
  1. nie jest w ogóle dozwolony,
  2. jest dozwolony bez żadnych ograniczeń,
  3. nie jest zabroniony pod warunkiem, że nie narusza żadnej zasady mph.
 18. I Protokół dodatkowy do Konwencji Genewskich z 12 sierpnia 1949 r. dotyczy:
  1. ochrony ofiar międzynarodowych konfliktów zbrojnych,
  2. ochrony ofiar nie międzynarodowych konfliktów zbrojnych,
  3. ochrony ofiar międzynarodowych i niemiędzynarodowych konfliktów zbrojnych.
 19. Konflikt zbrojny o charakterze międzynarodowym:
  1. to inaczej konflikt umiędzynarodowiony,
  2. jest pojęciem szerszym niż wojna,
  3. toczy się na terytorium przynajmniej jednego państwa.
 20. W czasie konfliktu zbrojnego o charakterze niemiędzynarodowym:
  1. osoby walczące w chwili dostania się do niewoli powinny być traktowane jak jeńcy wojenni,
  2. osoby walczące w chwili dostania się do niewoli podlegają tylko prawu wewnętrznemu państwa zatrzymującego,
  3. traktowani są jak osoby, które nielegalnie wystąpiły przeciwko władzy danego państwa.
 21. Okupacja wojenna to:
  1. stan sprawowania faktycznej władzy przez dowództwo armii nieprzyjacielskiej na całości lub części terytorium jednej ze stron konfliktu,
  2. stan sprawowania faktycznej władzy na części terytorium przez partyzantów w czasie konfliktu zbrojnego o charakterze nie międzynarodowym,
  3. inaczej zawłaszczenie części terytorium innego państwa, które może prowadzić do przesunięcia granic tego państwa.
 22. Prawo haskie:
  1. zakazuje całkowicie stosowania min i torped,
  2. ogranicza stosowanie min i torped,
  3. nie odnosi się do kwestii stosowania min i torped.
 23. Członkowie lotniczych sił zbrojnych, którzy dostali się pod władzę nieprzyjacielską:
  1. są jeńcami wojennymi,
  2. są traktowani jak osoby, które nielegalnie przekroczyły granice danego państwa,
  3. są nielegalnymi kombatantami.
 24. Pierwszym aktem międzynarodowym dotyczącym wojny powietrznej była:
  1. sporządzona w 1907 r. IV Konwencja Haska,
  2. uchwalona w 1899 r. Deklaracja o zakazie zrzucania z balonów pocisków i materiałów wybuchowych,
  3. podpisana w 1907 r. XIV Konwencja Haska o wojnie powietrznej.
 25. Zakaz niedawania pardonu polega na :
  1. zakazie wydawania rozkazu aby nikogo nie zostawiać przy życiu lub prowadzenie działań zbrojnych w taki sposób,
  2. równym traktowaniu wszystkich kombatantów,
  3. niedyskryminowaniu kobiet żołnierzy podczas działań zbrojnych.
 26. W świetle III Konwencji Genewskiej z 12 sierpnia 1949 r. status kombatanta posiada osobą, która:
  1. ma prawo brać udział w działaniach zbrojnych w czasie wojny, ale w momencie wzięcia do niewoli może być z tego tytułu pociągnięta do odpowiedzialności karnej za czyny nieprzyjazne wobec państwa zatrzymującego,
  2. jest emerytowanym żołnierzem,
  3. ma prawo brać udział w działaniach zbrojnych w czasie wojny i nie może być z tego tytułu osądzona, ani pociągnięta do odpowiedzialności karnej za działania nieprzyjacielskie wobec państwa zatrzymującego.
 27. Status jeńca wojennego określony jest w:
  1. art. 15 III Konwencji Genewskiej z 12 sierpnia 1949 r.,
  2. art. 4 a I Protokołu Dodatkowego do Konwencji Genewskich z 12 sierpnia 1949 r.,
  3. art. 4 A III Konwencji genewskiej z 12 sierpnia 1949 r.
 28. W świetle art. 8 ust. 2 b i ust. 2 e Statutu Międzynarodowego Trybunału Karnego wcielanie i werbowanie dzieci poniżej 15 roku życia do sił zbrojnych stanowi:
  1. zbrodnię przeciwko ludzkości,
  2. zbrodnię ludobójstwa,
  3. zbrodnię wojenną.
 29. Protokół Fakultatywny do Konwencji o prawach dziecka w sprawie włączenia dzieci w konflikt zbrojny został uchwalony w:
  1. Nowym Jorku w dniu 12 sierpnia 1999 r.,
  2. Nowym Jorku w dniu 25 maja 2000 r.,
  3. Genewie w dniu 25 maja 2000 r.
 30. W niewoli:
  1. jeńcy wojenni odbywają karę za swoje czyny nieprzyjacielskie wobec państwa zatrzymującego,
  2. pobyt jeńca nie może trwać dłużej niż rok,
  3. mimo, że jest formą pozbawienia wolności jeńcy nie odbywają kary, chyba że zostali osądzeni za naruszenie międzynarodowego prawa humanitarnego.
 31. W czasie udzielania pomocy chorym i rannym:
  1. można odmówić udzielenia pomocy osobie należącej do strony przeciwnej,
  2. można odmówić udzielenia pomocy osobie wrogich sił zbrojnych pod warunkiem, że nie ma bezpośredniego zagrożenia jej życia,
  3. nie można odmówić pomocy żadnej osobie, która jest chora lub ranna bez względu na przynależność do stron konfliktu.
 32. Powód internowania osoby cywilnej:
  1. musi być oparty na udowodnionym zarzucie,
  2. nie musi być oparty na udowodnionym zarzucie, ani nie musi być podawany internowanemu,
  3. nie musi być oparty na udowodnionym zarzucie, ale w decyzji o internowaniu powinny być określone motywy internowania.
 33. Obozy dla osób internowanych oznaczane są literami:
  1. OI,
  2. IC,
  3. AP.
 34. Ochrona dóbr kultury w czasie wojny:
  1. nie została jeszcze uregulowana w międzynarodowym prawie humanitarnym,
  2. ma charakter fakultatywny,
  3. żadna z powyższych odpowiedzi nie jest prawdziwa.
 35. Zgodnie z zasadą rozróżnienia zabytkowe budowle o charakterze sakralnym:
  1. nie mogą być celem ataków,
  2. mogą być celem ataków, jeśli są wykorzystywane do celów militarnych,
  3. nie podlegają żadnej szczególnej ochronie.
 36. Państwem trwale neutralnym nie jest:
  1. Watykan,
  2. Szwajcaria,
  3. Austria.
 37. Państwa neutralne w czasie wojny:
  1. mogą udostępniać swoją przestrzeń powietrzną państwom wojującym,
  2. mogą organizować szkolenia dla członków sił zbrojnych stron walczących,
  3. żadna z powyższych odpowiedzi nie jest prawidłowa.
 38. Pojęcie „zagrożenia” to:
  1. sytuacja lub stan, które komuś zagrażają lub w których ktoś czuje się zagrożony,
  2. potencjalne źródło szkody,
  3. ograniczenie swobody poruszania się.
 39. Minister Obrony Narodowej jest naczelnym organem administracji państwowej w dziedzinie obronności państwa. W świetle Ustawy z dnia 21 listopada 1967 r, o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, do zakresu jego działania należ m.in.:
  1. przygotowanie Strategii bezpieczeństwa narodowego,
  2. opracowanie i przygotowanie systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym,
  3. sprawowanie ogólnego kierownictw w sprawach wykonywania powszechnego obowiązku obrony.
 40. Służba wojskowa obywateli to podstawowa forma przygotowania i wypełnienia powszechnego obowiązku obrony Ojczyzny. Zgodnie z Ustawą o powszechnym obowiązku obrony RP, obowiązek służby wojskowej polega na:
  1. pełnieniu czynne służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny przez poborowych i żołnierzy rezerwy,
  2. pełnieniu służby w jednostkach zmilitaryzowanych,
  3. odbywaniu służby zastępczej.
 41. Centralnym organem administracji rządowej w sprawach obrony cywilnej jest Szef Obrony Cywilnej Kraju. Obowiązki Szefa OC kraju pełni:
  1. Minister Obrony Narodowej,
  2. Komendant Główny Policji,
  3. Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej.
 42. Obrona cywilna ma na celu ochronę ludności, zakładów pracy, dóbr kultury, ratowanie i udzielanie pomocy poszkodowanym w czasie wojny oraz współdziałanie w zwalczaniu klęsk żywiołowych i zagrożeń środowiska oraz usuwaniu ich skutków. Podstawowymi jednostkami organizacyjnymi przeznaczonymi do wykonywania powyższych zadań są formacje obrony:
  1. cywilnej,
  2. wojskowej,
  3. cywilno-wojskowej.
 43. Osoby posiadające obywatelstwo polskie zdolne ze względu na stan zdrowia, podlegają obowiązkowi szkolenia w zakresie powszechnej samoobrony. Szkolenie to ma na celu:
  1. przygotowanie do samoobrony przed środkami masowego rażenia i innymi działaniami nieprzyjaciela,
  2. przygotowanie do skutecznego działania w sytuacjach kryzysowych,
  3. przygotowanie do realizacji zadań na rzecz ludności cywilnej w czasie wojny.
 44. Na urzędy i instytucje państwowe oraz przedsiębiorstwa i inne jednostki organizacyjne, a także osoby fizyczne może być nałożony obowiązek świadczeń rzeczowych, polegający na oddaniu do używania posiadanych nieruchomości i rzeczy ruchomych na cele przygotowania obrony państwa. Kto wydaje decyzję administracyjną o przeznaczeniu nieruchomości lub rzeczy ruchomych na cel świadczeń rzeczowych:
  1. Minister Obrony Narodowej,
  2. Wójt (Burmistrz, Prezydent miasta),
  3. Wojewoda.
 45. Umacnianie obronności Rzeczypospolitej Polskiej, przygotowanie ludności i mienia narodowego na wypadek wojny oraz wykonywanie innych zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony należy do:
  1. administracji publicznej,
  2. wojska,
  3. wszystkich organów władzy i administracji rządowej oraz innych organów i instytucji państwowych, organów samorządu terytorialnego, przedsiębiorców i innych jednostek organizacyjnych, organizacji społecznych, a także do każdego obywatela w zakresie określonym ustawami.
 46. Do zasadniczych celów działania wojsk OT, zalicza się przede wszystkim:
  1. wsparcie wojsk operacyjnych i stworzenie optymalnych warunków do pełnego wykorzystania ich zdolności bojowych co ma zwiększyć potencjał odstraszania,
  2. prowadzenie działań regularnych i nieregularnych, wsparcie terenowych organów administracji państwowej, samorządów i społeczeństwa przy realizacji działań antykryzysowych.
  3. oba rozwiązania (a i b) są poprawne
 47. Który spośród wymienionych obszarów nie jest traktowany jako infrastruktura krytyczna?
  1. łączność,
  2. zaopatrzenie w energię, surowce energetyczne i paliwa,
  3. edukacja.
 48. Jaki podmiot odpowiada za zbieranie informacji i przygotowywanie opinii dla Rady Ministrów?
  1. Rządowy Zespół Zarządzania Kryzysowego,
  2. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa,
  3. Krajowe Centrum Zarządzania Kryzysowego.
 49. Kto na terenie województwa zajmuje się koordynacją transportu osób poszkodowanych w katastrofie komunikacyjnej do placówek służby zdrowia?
  1. dyspozytor medyczny,
  2. oficer na stanowisku kierowania powiatowego komendanta PSP,
  3. lekarz koordynator ratownictwa medycznego lub dyspozytor medyczny.
 50. Podaj miasto w województwie podkarpackim, w którym stacjonuje śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego?
  1. Rzeszów,
  2. Krosno,
  3. Sanok.
 51. Wskaż, jak wygląda cykl zarządzania kryzysowego?
  1. zapobieganie – przygotowanie – reagowanie – usuwanie skutków,
  2. przygotowanie – dojazd – reagowanie – usuwanie skutków,
  3. zapobieganie – reagowanie – usuwanie skutków – odtwarzanie zasobów.
 52. Kiedy nie stosuje się wymogów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO)?
  1. do przetwarzania danych osobowych przez właściwe organy do celów ochrony przed zagrożeniami dla bezpieczeństwa publicznego i zapobiegania takim zagrożeniom,
  2. do przetwarzania danych osób poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych,
  3. do przetwarzania danych osób ewakuowanych z terenów zalanych wodami powodzi.
 53. Urząd do Spraw Cudzoziemców powstał, by:
  1. zapewnić kompleksową i profesjonalną obsługę w zakresie legalizacji pobytu i udzielania ochrony cudzoziemcom przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz obywatelom polskim poza granicami kraju.
  2. zapewnić kompleksową i profesjonalną obsługę w zakresie legalizacji pobytu i udzielania ochrony cudzoziemcom przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
  3. zapewnić kompleksową i profesjonalną obsługę w zakresie legalizacji pobytu i udzielania ochrony cudzoziemcom
 54. Służba Celnoskarbowa w ramach Krajowej Administracji Skarbowej jest:
  1. jednolitą umundurowaną formacją, utworzoną w celu zapewnienia ochrony i bezpieczeństwa obszaru celnego Unii Europejskiej, w tym zgodności z prawem przywozu towarów na ten obszar oraz wywozu towarów z tego obszaru, a także wykonywania obowiązków określonych w przepisach odrębnych, w szczególności w zakresie podatku akcyzowego oraz podatku od gier,
  2. jednolitą umundurowaną i uzbrojoną formacją, utworzoną w celu zapewnienia ochrony i bezpieczeństwa obszaru celnego Unii Europejskiej, w tym zgodności z prawem przywozu towarów na ten obszar oraz wywozu towarów z tego obszaru, a także wykonywania obowiązków określonych w przepisach odrębnych, w szczególności w zakresie podatku akcyzowego oraz podatku od gier,
  3. jednolitą formacją, utworzoną w celu zapewnienia ochrony i bezpieczeństwa obszaru celnego Unii Europejskiej.
 55. Straż Graniczna to formacja podległa:
  1. Ministrowi Obrony Narodowej.
  2. Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji.
  3. Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Koordynatorowi ds Służb Specjalnych.
 56. Straż Graniczna jest:
  1. jednolitą, umundurowaną i uzbrojoną formacją przeznaczoną do ochrony granicy państwowej, kontroli ruchu granicznego.
  2.  jednolitą, umundurowaną formacją przeznaczoną do ochrony granicy państwowej, kontroli ruchu granicznego oraz zapobiegania i przeciwdziałania nielegalnej migracji.
  3. jednolitą, umundurowaną i uzbrojoną formacją przeznaczoną do ochrony granicy państwowej, kontroli ruchu granicznego oraz zapobiegania i przeciwdziałania nielegalnej migracji.
 57. Szef Urzędu ds. Cudzoziemców podlega:
  1. Premierowi,
  2. Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji,
  3. Ministrowi Spraw Zagranicznych.
 58. Emigracja to:
  1. dobrowolne opuszczenie kraju rodzinnego,
  2. wymuszone opuszczenie kraju rodzinnego,
  3. krótkotrwałe dobrowolne puszczenie kraju rodzinnego.
 59. Imigracja to:
  1. przyjazd do obcego kraju, w celu osiedlenia sie tam na stałe,
  2. przyjazd do obcego kraju,
  3. przyjazd do obcego kraju, w celu turystycznym lub osiedlenia się tam na stałe.
 60. Migracja to:
  1. długookresowa zmiana miejsca pobytu,
  2. krótkookresowa lub stała zmiana miejsca pobytu,
  3. wymuszona krótkookresowa lub stała zmiana miejsca pobytu w ramach własnego kraju.
 61. Obszar transgraniczny to:
  1. Terytorium położone po obydwu stronach linii granicznej. Szerokość obszaru zależy od przyjętej umowy. Mogą to być jedynie gminy wiejskie lub miejskie, bezpośrednio stykające się z granicą województwa, państwa itp., czy też pas terenu o określonej szerokości (np. 25–50 km).
  2. Terytorium położone po obydwu stronach linii granicznej. Szerokość obszaru zależy od przyjętej umowy.
  3. Terytorium położone po obydwu stronach linii granicznej. Szerokość obszaru zależy od przyjętej umowy. Mogą to być jedynie gminy wiejskie lub miejskie, bezpośrednio stykające się z granicą województwa.
 62. Zgodnie z obowiązującymi przepisami organizatorem krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego jest:
  1. Premier,
  2. Minister właściwy do spraw wewnętrznych,
  3. Państwowa Straż Pożarna.
 63. Zakres zadań realizowanych przez Państwową Straż Pożarną w teorii nauk o bezpieczeństwie kwalifikowany jest do:
  1. bezpieczeństwa publicznego
  2. bezpieczeństwa powszechnego
  3. ochrony porządku prawnego
 64. Nadzór nad funkcjonowaniem Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego na poziomie wojewódzkim sprawuje:
  1. Wojewoda,
  2. Marszałek Województwa,
  3. Komendant Wojewódzki PSP.
 65. Kierowanie działaniami ratowniczymi to złożony proces obejmujący:
  1. wydawanie poleceń ratownikom,
  2. planowanie, organizowanie, nadzorowanie i koordynowanie działań ratowniczych,
  3. wysyłanie do działań ratowniczych odpowiednich zasobów technicznych i osobowych.
 66. Podstawowy zespół ratownictwa medycznego składa się z:
  1. z trzech osób w tym lekarza i dwóch ratowników medycznych,
  2. z dwóch osób w tym lekarza i pielęgniarki systemu,
  3. co najmniej dwóch, w skład których wchodzi pielęgniarka systemu lub ratownik medyczny.
 67. Na obszarze województwa system Państwowe Ratownictwo Medyczne funkcjonuje w oparciu o plan, który opracowuje:
  1. Wojewoda,
  2. Marszałek województwa,
  3. Minister zdrowia.
 68. Do zadań zespołów ratownictwa medycznego należy:
  1. udzielanie kwalifikowanej pierwszej pomocy,
  2. świadczenie usług zdrowotnych w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego w warunkach poza szpitalnych,
  3. udzielanie pomocy rannym w czasie wypadków drogowych.
 69. Przestępstwa gospodarcze, których sprawcami są osoby o wysokim statusie społecznym, zawodowym, politycznym itp. Określa się mianem:
  1. przestępczości ludzi w garniturach,
  2. przestępczości niebieskich kołnierzyków,
  3. przestępczości białych kołnierzyków.
 70. Zapis „służącą społeczeństwu” zamieszczony w podstawowym dokumencie prawnym jednej z formacji mundurowych zobowiązujący tą instytucję do służebnej roli względem społeczeństwa umieszczony jest w ustawie o:
  1. Policji,
  2. Państwowej Straży Pożarnej,
  3. Ochotniczej Straży Pożarnej.
 71. Do podstawowych elementów składających się na pojęcie „terroryzmu” należy:
  1. spektakularny czyn godzący często w dobra osób postronnych (zabójstwa),
  2. oczekiwany efekt publiczny i medialny np. zastraszenie określonej grupy ludzi,
  3. wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.
 72. Głównym celem Narodowego Programu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego na lata 2013-2020 jest:
  1. ograniczenie rocznej liczby zabitych o co najmniej 50% i ciężko rannych o co najmniej 40% do 2020 r. względem 2010 r.,
  2. ograniczenie liczby zabitych o co najmniej 40% i ciężko rannych o co najmniej 50% do 2020 r. względem 2010 r.,
  3. ograniczenie liczby zabitych i ciężko rannych o co najmniej 50 % do 2020 r. względem 2010 r.
 73. Sprawca-miejsce-ofiara to elementy tzw.:
  1. trójkąta kryminalistycznego,
  2. trójkąta kryminalnego,
  3. trójkąta kryminologicznego.
 74. Instytucją prawną ochrony obywateli angażujących się na rzecz bezpieczeństwa i porządku publicznego jest:
  1. obrona konieczna,
  2. zatrzymanie obywatelskie,
  3. wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.
 75. Organ gminy w dziedzinie bezpieczeństwa publicznego wpływ na Policję i Państwową Straż Pożarną uzyskuje poprzez:
  1. Możliwość żądania informacji o stanie bezpieczeństwa na terenie gminy,
  2. Pokrywania części kosztów związanych z bezpieczeństwem,
  3. Wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.
 76. Społeczna ocena pozornie niegroźnych zjawisk z zakresu bezpieczeństwa zależy od:
  1. skali zdarzenia,
  2. okoliczności wystąpienia,
  3. wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.
 77. Techniczne zabezpieczenie śladów daktyloskopijnych to:
  1. wykonanie fotografii kryminalistycznej,
  2. wykonanie odlewu silikonowego,
  3. przeniesienie śladu na folię.
 78. Traseologia to:
  1. nauka śledcza zajmująca się w przypadku przestępstwa ustalaniem osoby, pojazdu (identyfikacja bezpośrednia) na p[odstawie śladów przemieszczania się pozostawionych na miejscu zdarzenia,
  2. technika śledcza zajmująca się w przypadku przestępstwa ustalaniem osoby, pojazdu (identyfikacja pośrednia) lub zwierzęcia na podstawie śladów przemieszczania się pozostawionych na miejscu zdarzenia,
  3. technika śledcza zajmująca się w przypadku przestępstwa ustalaniem, osoby i zwierzęcia (identyfikacja pośrednia)na podstawie śladów przemieszczania się pozostawionych na miejscu zdarzenia.
 79. Wskaż właściwą nazwę urządzenia służącego do analizy fizjologicznych reakcji organizmu na bodźce z zewnątrz:
  1. poligraf,
  2. detektor kłamstw,
  3. wykrywacz kłamstw.
 80. Zgodnie z ustawa o grach hazardowych reklama gier hazardowych jest;
  1. zabroniona,
  2. dozwolona tylko w internecie,
  3. dozwolona.
 81. Bitcoin jest krypto walutą kontrolowaną przez:
  1. Bank Światowy,
  2. Microsoft,
  3. nie jest kontrolowany.
 82. Zorganizowana przestępczość ekonomiczna dotyczy przede wszystkim:
  1. wyłudzeń podatku od towarów i usług,
  2. czerpania korzyści z nierządu,
  3. pobieranie haraczy od przedsiębiorców.
 83. Nadzór nad rynkiem ubezpieczeniowym w Polsce sprawuje:
  1. Komisja Nadzoru Finansowego,
  2. Urząd Regulacji Rynku Ubezpieczeniowego,
  3. Polskie Stowarzyszenie Zakładów Ubezpieczeniowych.
 84. Działanie polegające na rozsyłaniu wiadomości e-mail, których dane nagłówkowe zostały zmodyfikowane, aby wyglądały na pochodzące z innego źródła to:
  1. phishing,
  2. spoofing,
  3. carding.
 85. Dozwolona maksymalna prędkość na samochodu osobowego na autostradzie wynosi:
  1. 130 km/h,
  2. 140 km/h,
  3. 120 km/h.
 86. Pieszy może korzystać z jezdni w sytuacji gdy nie ma pobocza pod warunkiem:
  1. że porusza się w terenie zabudowanym,
  2. zajmowania miejsca jak najbliżej krawędzi jezdni i ustępowania miejsca nadjeżdżającemu pojazdowi,
  3. porusza się prawa stroną jezdni.
 87. Pieszy poruszający się po jezdni ma pierwszeństwo przed pojazdem gdy:
  1. porusza się w strefie zamieszkania,
  2. maksymalna dopuszczalna prędkość na drodze nie przekracza 40 km/h,
  3. porusza się na wózku inwalidzkim.
 88. Zatrzymanie pojazdu do kontroli przez inspektora Inspekcji Transportu Drogowego może być dokonane:
  1. wyłącznie przy współpracy z funkcjonariuszem policji,
  2. wyłącznie w terenie zabudowanym,
  3. wyłącznie przez umundurowanego inspektora.
 89. Prędkość pojazdu lub zespołu pojazdów na obszarze zabudowanym jest zwiększona do 60 km/h w godzinach:
  1. od 22.00 do 6.00,
  2. od 23.00 do 5.00,
  3. od 23.00 do 6.00.
 90. Członek służby informacyjnej organizatora imprezy masowej nie może:
  1. reagować na skargi składane przez uczestników imprezy,
  2. użyć ręcznego miotacza substancji obezwładniających,
  3. przeciwdziałać nadmiernemu zagęszczeniu widzów.
 91. W której sytuacji członek służby porządkowej organizatora imprezy masowej może użyć ręcznego miotacza substancji obezwładniających?
  1. wyegzekwowania wymaganego prawem zachowania na parkingu zewnętrznym,
  2. ochrony porządku na terenie imprezy masowej,
  3. po zastosowaniu chwytu obezwładniającego.
 92. Kajdanki jako środek przymusu bezpośredniego, mogą być użyte przez kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej w celu:
  1. odparcia bezpośredniego zamachu na życie, zdrowie lub wolność pracownika ochrony lub innej osoby,
  2. przełamania oporu bezpośredniego,
  3. odizolowania napastnika.
 93. Regulamin imprezy masowej opracowuje:
  1. kierownik ds. bezpieczeństwa imprezy masowej,
  2. organizator imprezy masowej,
  3. administrator obiektu.
 94. Celem przeprowadzenia rekonesansu jest ustalenie:
  1. terenu po którym może poruszać się pracownik ochrony,
  2. miejsc sprzyjających powstawaniu zagrożeń,
  3. ilości niezbędnych sił i środków ochrony.
 95. Analiza i ocena zagrożeń obiektu, podlegającego ochronie fizycznej, powinna zawierać miedzy innymi:
  1. określenie pochodzenia zagrożeń, ich charakteru i przewidywanych skutków, charakterystykę potencjalnych sprawców,
  2. zestawy zadań dodatkowych dla pracowników ochrony i członków grupy konwojowej,
  3. opisy tras patrolu.
 96. Ile stref ochrony należy wyznaczyć podczas organizacji ochrony fizycznej obiektu podlegającego obowiązkowej ochronie?
  1. cztery – peryferyjna, zewnętrzna, wewnętrzna, specjalna,
  2. trzy – peryferyjna, zewnętrzna, wewnętrzna,
  3. trzy – zewnętrzna, wewnętrzna, środkowa.
 97. W której sytuacji może być użyty, jako środek przymusu bezpośredniego wobec sprawcy czynu niedozwolonego, pies służbowy bez kagańca?
  1. jeżeli użycie psa służbowego służy do odparcia zamachu na życie lub zdrowie pracownika ochrony lub innej osoby,
  2. zatrzymania osoby w trakcie popełniania czynu niedozwolonego,
  3. pokonania biernego oporu sprawcy czynu niedozwolonego.
 98. Świadek w trakcie przesłuchania:
  1. zeznaje,
  2. wyjaśnia,
  3. jest rozpytywany.
 99. Początkowa faza postępowania karnego to:
  1. postępowanie przygotowawcze,
  2. postępowanie sądowe,
  3. postępowanie karne.
 100. Gospodarzem postępowania przygotowawczego jest:
  1. policjant,
  2. sąd,
  3. prokurator.

Multimedia

Prev Next
 • Wirtualne informatory
 • Wirtualny spacer
 • Podkasty

Biblioteka

Akademickie Biuro Karier