Przejdź do nagłówka Przejdź do zawartości Przejdź do stopki Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do strony logowania Przejdź do strony kontaktowej
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Resetuj rozmiar
Kontrast
Skala szarości

Stypendium dla osób niepełnosprawnych na rok akademicki 2021/2022

Stypendium dla osób niepełnosprawnych na rok akademicki 2021/2022
Stypendium dla osób niepełnosprawnych może otrzymać student, niezależnie od osiąganych przez jego rodzinę dochodów, z tytułu niepełnosprawności potwierdzonej:
- orzeczeniem o niepełnosprawności,
- orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności,
- orzeczeniem o zaliczeniu do grupy inwalidów,
- orzeczeniem lekarza orzecznika ZUS o całkowitej niezdolności do pracy, albo o niezdolności do samodzielnej egzystencji, albo o częściowej niezdolności do pracy.
 
Studenci ubiegający się o przyznanie stypendium dla osób niepełnosprawnych składają obowiązkowo WNIOSEK.
Termin składania wniosków o przyznanie stypendium dla osób niepełnosprawnych - od 13 września do 15 października 2021 r.
Wnioski można również składać po terminie.
 
 
Wnioskodawca składa wniosek wraz z kserokopią aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności wydanego przez właściwy organ.
 
Jeżeli ważność orzeczenia upłynie w danym miesiącu, student traci prawo do stypendium dla osób niepełnosprawnych od następnego miesiąca.
 
Jeżeli student uzyska nowe orzeczenie o niepełnosprawności w trakcie roku akademickiego, nabywa prawo do stypendium dla osób niepełnosprawnych od miesiąca, w którym złoży wniosek wraz z  nowym orzeczeniem o niepełnosprawności.
Jeżeli student uzyska ponownie orzeczenie o niepełnosprawności w trakcie trwania roku akademickiego, będące kontynuacją poprzedniego orzeczenia, nabywa prawo do stypendium dla osób niepełnosprawnych od pierwszego miesiąca następującego po miesiącu, w którym upłynął termin ważności poprzedniego orzeczenia. 
 
W sytuacji, gdy niepełnosprawność powstała w trakcie studiów lub po uzyskaniu tytułu zawodowego, student może otrzymać stypendium dla niepełnosprawnych tylko na jednym, kolejnym, kierunku studiów, jednak nie dłużej niż przez okres 6 lat.
 
Uwaga!
Stypendium przekazywane jest w formie bezgotówkowej na wskazane we wniosku konto bankowe. Studenci, którzy podali już wcześniej numer rachunku, nie podają go ponownie.