Przejdź do nagłówka Przejdź do zawartości Przejdź do stopki Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do strony logowania Przejdź do strony kontaktowej
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Resetuj rozmiar
Kontrast
Skala szarości

Prawo pracy i zarządzanie sprawami pracowniczymi – 180 godz

Kurs Prawo pracy i zarządzanie sprawami pracowniczymi w wymiarze 180 godzin będzie prowadzonyw  formie online w semestrze letnim 2021/2022 oraz w semestrze zimowym 2022/2023.

Zajęcia będą się odbywać na platformie Teams w godzinach 17.00 - 20.00 w dni powszednie.

Tematyka kursu:

Tematyka


Liczba godzin

1.Stosowanie zasady równego traktowania w zatrudnieniu w praktyce zakładowej orzecznictwo sadowe i kazusy

 •  Dyskryminacja bezpośrednia
 •  Dyskryminacja pośrednia
 •  Molestowanie seksualne
 •  Równe traktowanie w zakresie wynagrodzenia za pracę
 •  Środki ochrony pracowników przed dyskryminacją
 •  Zakładowe procedury przeciwdziałania dyskryminacji i mobbingowi.

5

2. Praktyka tworzenia i stosowania zakładowych źródeł prawa pracy

 • Przygotowywanie projektów aktów zakładowego prawa pracy (ZUZP, porozumienie zbiorowe, regulamin pracy, regulamin wynagradzania, pakiet socjalny) i procedura ich ustalania. Wprowadzanie zmian regulaminów.
 • Sporządzanie dokumentów dotyczących zawarcia, zmiany, wypowiedzenia rozwiązania zakładowego układu zbiorowego pracy
 • Zasady wykładni i stosowania zakładowego prawa pracy w świetle praktyki sądowej i kazusów.

10

3.Nawiązanie stosunku pracy w praktyce zakładowej

 • Cechy stosunku pracy praktyka identyfikacji zatrudnienia pracowniczego i niepracowniczego na przykładach kazusów i orzecznictwa sądowego
 • Spory w sprawach o ustalenie istnienia stosunku pracy
 • Podmioty stosunku pracy dokumentacja w sprawie przejścia zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę tryb postępowania.
 • Sporządzanie projektów umów o pracę (umowa na okres próbny, umowa na czas określony, umowa na czas nieokreślony) i praktyka ich stosowania przez pracodawcę, na przykładzie konkretnych przykładów.
 • Obowiązki pracodawcy związane z zatrudnieniem pracownika w zakresie prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, m.in., skierowanie na badania wstępne, szkolenie bihp, sporządzanie informacji o warunkach zatrudnienia.
 • Zatrudnienie na podstawie umowy o telepracę w praktyce zakładowej (sporządzanie projektów dokumentów dotyczących wykonywania telepracy (m.in. regulamin telepracy, porozumienie ze związkami zawodowymi w sprawie stosowania telepracy, umowa o telepracę).

10

4.Rozwiązanie, wypowiedzenie, zmiana treści umowy o pracę

 • Sporządzanie oświadczeń woli związanych z rozwiązaniem umowy o pracę za porozumieniem stron, wypowiedzeniem, rozwiązaniem bez wypowiedzenia oraz zmianą treści.
 • Analiza przyczyn uzasadniających wypowiedzenie definitywne i zmieniające umowy o pracę na czas nieokreślony oraz przyczyn uzasadniających rozwiązanie bez wypowiedzenia, na przykładach orzecznictwa sądowego. Studium konkretnych przypadków.
 • Dokumentacja i tryb współdziałania ze związkami zawodowymi w sprawie wypowiedzenia, rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia.
 • Formułowanie projektów odpowiedzi na pozew pracowniczy w sprawie roszczeń z tytułu wadliwego wypowiedzenia, rozwiązania umowy o pracę.

15

5.Praktyka sporządzania i doręczania świadectw pracy - odpowiedzialność pracodawcy za naruszenie tego obowiązku


5

 

6.Praktyka zawierania umów w ramach stosunku pracy w świetle orzecznictwa sadowego i praktyki zakładowej

 • Sporządzanie projektów umów dotyczących odpowiedzialności materialnej za mienie powierzone
 • Sporządzanie projektów umów o zakazie konkurencji.
 • Sporządzanie umów dotyczących podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
 • Sporządzanie umów o korzystanie z samochodu służbowego do celów prywatnych,
 • Sporządzanie umów o przeniesienie autorskich w ramach stosunku pracy.

5

7. Praktyka przeprowadzania zwolnień grupowych i indywidualnych z przyczyn niedotyczących

pracodawców studia konkretnych przypadków.

 

 • Sporządzanie dokumentów związanych z procedurą zwolnienia grupowego (regulamin postępowania w sprawie zwolnień grupowych, porozumienie w sprawie zwolnień grupowych, zawiadomienia związków zawodowych, zawiadomienia PUP)

5

8.Czas pracy w praktyce pracodawców

 • Stosowanie systemów i rozkładów czasu pracy w praktyce zakładowej
 • Sporządzanie obwieszczenia w sprawie czasu pracy
 • Identyfikacja przesłanek stosowania szczególnych systemów i rozkładów czasu pracy
 • Sporządzanie harmonogramów czasu pracy
 • Zatrudnianie w godzinach nadliczbowych przesłanki, zlecanie.
 • Czas pracy kierowców.

10

9.Udzielanie urlopów wypoczynkowych

 • Praktyka uzgadniania i planowania urlopów Zasady sporządzania planów
 • Udzielanie urlopów w zależności od systemu organizacyjnego czasu pracy
 • Udzielanie urlopów proporcjonalnych,
 • Ustalania wynagrodzenia i ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy

5

10. Procedura nakładania kar porządkowych w praktyce sporządzanie dokumentów związanych z nałożeniem kary, uwzględnieniem sprzeciwu lub jego odrzuceniem


5

11.Ochrona pracy kobiet oraz dokumentowanie uprawnień rodzicielskich pracowników


10

 

12.Pozaumowne stosunki pracy

 • Zakres i praktyka stosowania pozaumownych stosunkowo pracy
 • Umowy o pracę w administracji publicznej
 • Sporządzanie podstaw aktów powołania, mianowania, wyboru
 • Przeniesienie, powierzenie innej pracy w służbie cywilnej
 • Praktyka rozwiązywania pozaumownych stosunków pracy
 • Zasady postępowania dyscyplinarnego,
 • Oceny kwalifikacyjne
 • Sporządzanie dokumentów z zakresu prawa pracy w administracji publicznej.

10

13. Pracownicze i niepracownicze nietypowe formy zatrudnienia

 • Sporządzanie cywilnoprawnych umów o wykonywanie pracy (m.in. umowa zlecenia, umowa o dzieło),
 • Praca tymczasowa.

5

14.Zbiorowe prawo pracy

 • Sporządzanie dokumentów dotyczących współdziałania pracodawcy ze zbiorowymi podmiotami prawa pracy
 • Praktyka prowadzenia rokowań zbiorowych
 • Praktyka rozwiązywania sporów zbiorowych

10

15. Praktyka tworzenia zakładowych systemów wynagradzania

 • Składniki wynagrodzenia za pracę
 • Tworzenie regulaminu wynagradzania (Regulamin wynagradzania pracowników samorządowych)

10

16. Prowadzenia dokumentacji, akt osobowych oraz praktyka ochrony danych osobowych pracowników RODO

 • Monitoring
 • Monitoring poczty

10

17.Obowiązki płatnika w systemie ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych

 • Ustalanie zakresu podmiotowego obowiązku ubezpieczenia społecznego zbieg tytułów do ubezpieczenia
 • Sporządzanie dokumentacji związanej z ubezpieczeniem społecznym.

10

18.Praktyka zarządzanie zasobami ludzkimi


10

 

19.Praktyczne aspekty rekrutacji pracowników i zasady ich oceniania - nabór na stanowiska w administracji publicznej


10

 

20.Metody oceny ryzyka zawodowego - obowiązki pracodawcy w związku z wypadkiem przy pracy i chorobą zawodową


10

 

21.Praktyka prowadzenia rachunkowości płac i rozliczeń podatku dochodowego od osób fizycznych


10

 

RAZEM

180

 

Osoby chętne do uczestnictwa w kursie proszone są o wypełnienie poniższych dokumentów i wypełnienie formularza:

Prosimy o przesłąnie uzupełnionych i podpisanych skanów dokumentów!

UWAGA! By formularz był aktywny, należy zalogować się na uczelniane konto MS OFFICE!

 

Pliki do pobrania: