Przejdź do nagłówka Przejdź do zawartości Przejdź do stopki Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do strony logowania Przejdź do strony kontaktowej
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Resetuj rozmiar
Kontrast
Skala szarości

Konferencja Studencka MIX

×

 

Szanowni Studenci!

By umożliwić Państwu zdobycie punktów w Ramach MIXa Edukacyjnego, proponujemy Państwu udział w konferencjach studenckich, których tematyka będzie dopasowana do przedmiotów SBSowych realizowanych przez Państwa w bieżącym semestrze.
Konferencje będą realizowane w ramach Praktycznych Poniedziałków. Dla studentów studiów niestacjonarnych będziemy organizować wersje online w godzinach popołudniowych.
Wygłoszenie referatu na konferencji jako element MIXa Edukacyjnego daje Państwu możliwość podniesienia oceny z danego przedmiotu SBSowego o pół stopnia (zgodnie z zasadami ustalania ocen w ramach systemu SBS).

Studenci chcący wziąć udział w konferencji, proszeni są o dokonanie rejestracji tematu wystąpienia do dnia 12.01.2023 r.
Poniżej formularza rejestracyjnego znajduje się wykaz wszystkich przedmiotów SBSowych realizowanych na Uczelni w danym semestrze z wyznaczoną przez koordynatorów przedmiotów tematyką, w jakiej ramach mają być podejmowane przez Państwa referaty. 

Państwa referaty to dziesięciominutowe wystąpienia, które mogą być wsparte prezentacją multimedialną. 

Prosimy o uwzględnianie podanego zakresu tematycznego w Państwa wystąpieniach. Tematy Państwa referatów przed ich zatwierdzeniem będą opiniowane przez koordynatorów poszczególnych przedmiotów. 

Podczas rejestracji prosimy o wybranie przedmiotu SBSowego, w ramach którego chcecie Państwo wygłosić referat. Należy wybrać przedmiot SBSowy realizowany w bieżącym semestrze. 

W razie pytań prosimy o kontakt mailowy: ced@wspia.eu 

Uwaga! Formularz jest aktywny po wcześniejszym zalogowaniu się do konta Office. 

 

 

Zakres tematyczny z podziałem na przedmioty SBSowe:

 

Mechanizmy gospodarki rynkowej

 • Wykorzystując podstawowe mierniki oceny funkcjonowania gospodarki w skali makroekonomicznej przedstaw skalę kryzysów gospodarczych w państwach Grupy G7 w latach 2008 – 2010 i 2020 – 2022
 • Wykorzystując podstawowe mierniki oceny funkcjonowania gospodarki w skali makroekonomicznej przedstaw skalę kryzysów gospodarczych w państwach Grupy G20 w latach 2008 – 2010 i 2020 – 2022
 • Poziom PKB (ceny bieżące) w Polsce w latach 1990, 1995, 2000, 2005, 2008 – 2010 i 2017 – 2021 – analiza na tle państw grupy G7
 • Poziom PKB (ceny bieżące) w Polsce w latach 1990, 1995, 2000, 2005, 2008 – 2010 , 2015 i 2017 – 2021 – analiza na tle państw grupy G20
 • Poziom PKB (ceny bieżące) w Polsce w latach 1990, 1995, 2000, 2005, 2008 – 2010, 2015 i 2017 – 2021 – analiza na tle państw grupy G7 oraz Chin, Indii i Brazylii
 • Poziom PKB (ceny bieżące) w Polsce w latach 1990, 1995, 2000, 2005, 2008 – 2010, 2015 i 2017 – 2021 – analiza na tle państw Unii Europejskiej
 • Poziom PKB per capita (ceny bieżące) w Polsce w latach 1990, 1995, 2000, 2005, 2010, 2015 i 2017 – 2021 – analiza na tle państw grupy G7
 • Poziom PKB per capita (ceny bieżące) w Polsce w latach 1990, 1995, 2000, 2005, 2010, 2015 i 2017 – 2021 – analiza na tle państw grupy G20
 • Problem wielkości i stopy bezrobocia w Polsce i krajach Unii Europejskiej w latach 2000 – 2021
 • Problem wielkości i stopy bezrobocia w Polsce i krajach „starej Unii Europejskiej” w latach 2000 – 2021
 • Problem wielkości i stopy bezrobocia w Polsce i krajach „nowych w Unii Europejskiej od 2004r.” w latach 2000 – 2021
 • Problem stopy inflacji w Polsce i krajach Grupy G7 w latach 2000 – 2021– analiza
 • Problem stopy inflacji w Polsce i krajach Grupy G20 w latach 2000 – 2021– analiza
 • Problem stopy inflacji w Polsce i krajach Unii Europejskiej w latach 2000 – 2021 – analiza
 • Scharakteryzuj 10 największych firm Podkarpacia w latach 2018 – 2021


Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne (cz. I) - postępowanie administracyjne

 • Zasada ogólna bezstronności w postępowaniu administracyjnym.
 • Zasada ogólna szybkości w postępowaniu administracyjnym.
 • Zasada ogólna czynnego udziału strony w postępowaniu administracyjnym.
 • Konstrukcja stwierdzenia nieważności w postępowaniu administracyjnym.
 • Wzruszenie decyzji ostatecznych niewadliwych w przepisach Kodeksu postępowania administracyjnego.


Postępowanie cywilne (cz. I) - część ogólna

 • Dopuszczalność i niedopuszczalność drogi sądowej.
 • Zasady postępowania cywilnego, w tym w szczególności (poniżej propozycje konkretnych tematów, choć mogą być - rzecz jasna - inne):
  - Poznanie prawdy w procesie cywilnym - zasada prawdy formalnej czy materialnej?
  - Zasada dyspozycyjności jako fundament procesu cywilnego.
  - Zasada koncentracji materiału procesowego - przyspieszenie postępowania kosztem poznania prawdy?
  - Zasada kontradyktoryjności - w jakich sytuacjach sąd powinien przeprowadzać dowody z urzędu?
  - Jawność rozprawy - potrzeba czy przeżytek? Ocena obecnej regulacji zasady jawności.
  - Realizacja zasad postępowania w procesie prowadzonym z wykorzystaniem telekonferencji.
 • Ustalanie przez sąd faktów z pominięciem postępowania dowodowego.
 • Nadużycie prawa procesowego.
 • Środki dowodowe.
 • Przebieg postępowania dowodowego.
 • Właściwość sądu w procesie.
 • Wyłączenie sędziego.
 • Funkcje referendarza sądowego w postępowaniu cywilnym.


Postępowanie karne (cz. I) - część ogólna

 • mediacja w procesie karnym
 • zakazy dowodowe w postępowaniu karnym
 • media a proces karny


Prawo administracyjne (cz. II) - prawne formy działania administracji

 • Akty normatywne – charakterystyka i rodzaje
 • Akt administracyjny – charakterystyka i rodzaje
 • Czynności materialno-techniczne – charakterystyka i rodzaje
 • Działania faktyczne administracji – charakterystyka i rodzaje


Prawo administracyjne (cz. II) - wybrane instytucje materialnego prawa administracyjnego

 • Azyl cudzoziemca na terenie RP;
 • Utrata Obywatelstwa polskiego;
 • Samowola budowlana;
 • Inwestycja celu publicznego;
 • Prawne uregulowania transplantacji organów i narządów;
 • Przekazanie zwłok do celów naukowych;
 • Świadczenia gwarantowane w ramach ubezpieczenia zdrowotnego.

 

Prawo cywilne (cz. I) - część ogólna

 • Użyteczność konstrukcji prawa podmiotowego w prawie cywilnym
 • Nadużycie prawa podmiotowego
 • Dobra osobiste i środki ich ochrony
 • Nasciturus w prawie cywilnym
 • Podmiotowość a osobowość w prawie cywilnym. Osoby prawne i tzw. ułomne osoby prawne.
 • Czynności prawne a oświadczenia woli - czy to pojęcia tożsame? 
 • Zwykła forma pisemna i kwalifikowane formy pisemne czynności prawnych
 • Błąd jako wada oświadczenia woli
 • Bezwzględna i względna nieważność czynności prawnych
 • Prokura a pełnomocnictwo
 • Przedawnienie w prawie cywilnym
 • Terminy zawite (prekluzja). Dopuszczalność stosowania do prekluzji przepisów o przedawnieniu.


Prawo cywilne (cz. III) - zobowiązania

 • Znaczenie świadczenia pieniężnego dla gospodarki
 • Zabezpieczanie się przed spadkiem siły nabywczej pieniądza
 • Naprawienie szkody
 • Granice odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez produkt niebezpieczny
 • Odpowiedzialność za szkody wyrządzone w związku z użyciem sił przyrody
 • Płaszczyzny kontroli umowy
 • Klauzule abuzywne w systemie prawa polskiego
 • Wpływ wojny i pandemii na umowy
 • Uprawnienia kupującego w razie wadliwego produktu
 • System wynagradzania agenta


Prawo karne (cz. I) - nauka o przestępstwie

 • Okoliczności wyłączające przestępność czynu.
 • Postaci zjawiskowe przestępstwa.


Prawo karne materialne (cz. I) - nauka o przestępstwie i nauka o karze

 • Ocena zmian do kodeksu karnego z lipca 2022 r.
 • Odpowiedzialność nieletniego w świetle nowej ustawy o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich.


Przedsiębiorczość i innowacyjność

 • Twórcza destrukcja – istota przedsiębiorczości w ujęciu J. Schumpetera
 • Nowość wyróżnia twórczość w teorii przedsiębiorczości
 • Zasada celowościowa we współczesnych strukturach formalnych
 • Przesłanki irracjonalne dyspozycją do rozpoznania istoty oraz selekcji pomysłów
 • Kreatywność i innowacyjność a zarządzanie organizacją
 • Nowość i zmiana w procesie kształtowania innowacyjności
 • Inicjatywa przeciwieństwem nakazu
 • Porządek a zmiana w teorii i praktyce zarządzania


Publiczne prawo gospodarcze (cz. I) - prawo przedsiębiorców

 • Status prawny obywatela polskiego prowadzącego działalność gospodarczą za granicą (w państwie UE) i w Polsce
 • Podejmowanie, wykonywanie i zakończenie działalności gospodarczej przez obywatela Ukrainy przybyłego do Polski po dniu 24 lutego 2022 r.
 • Uprawnienia i obowiązki przedsiębiorcy w postępowaniu kontrolnym
 • Koncesja na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia. Zasady uzyskania, wykonywania i utraty uprawień koncesyjnych
 • Postępowanie w sprawie uzyskania, zmiany i cofnięcia zezwolenia na prowadzenie apteki
 • Ocenia wiarygodności kontrahenta będącego przedsiębiorcą na podstawie treści wpisu do KRS – rejestru przedsiębiorców


Ustrój i kompetencje organów i podmiotów w sferze bezpieczeństwa wewnętrznego

 • Czym współcześnie jest bezpieczeństwo wewnętrzne – w ujęciu definicyjnym i funkcjonalnym
 • System organów i instytucji bezpieczeństwa wewnętrznego w Polsce – ujęcie strukturalne
 • Charakterystyka podsystemu ochrony bezpieczeństwa powszechnego w systemie bezpieczeństwa wewnętrznego (zadania, obszar i rodzaje zagrożeń, prawne podstawy funkcjonowania służb i organów w tym podsystemie, rola, zadania i struktura KSRG)
 • Charakterystyka podsystemu ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego (zadania, obszar i rodzaje zagrożeń, prawne podstawy funkcjonowania służb i organów w tym podsystemie)
 • Charakterystyka podsystemu ochrony konstytucyjnej (zadania, obszar i rodzaje zagrożeń, prawne podstawy funkcjonowania organów w tym podsystemie, zwłaszcza rola wiodąca ABW)
 • Rola, rodzaje i zadania cywilnych służb specjalnych w Polsce (Służby ochrony bezpieczeństwa państwa podległe bezpośrednio Prezesowi Rady Ministrów, rola Koordynatora ds. służb specjalnych, rodzaje i zadania s.specjalnych)
 • Rola samorządu terytorialnego w zapewnieniu bezpieczeństwa. (Gmina, powiat, województwo jako podmiot bezpieczeństwa wewnętrznego)
 • Specyfika funkcjonowania organizacji pozarządowych w obszarze wspierania działań państwa na rzecz bezpieczeństwa wewnętrznego (charakterystyka NGO’s, ich rodzaje, obszary aktywności, rola w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego, przykłady obszarów działać: zwalczanie korupcji, cyberbezpieczeństwo, bezpieczeństwo w ruchu drogowym, ochrona praw człowieka, poszukiwanie osób zaginionych i przeciwdziałanie handlowi ludźmi)


Wstęp do nauk o państwie i prawie i Wstęp do nauk o państwie i prawie (cz. I)

 • Współczesne formy państwa
 • Współczesne systemy rządów
 • Źródła prawa w III Rzeczypospolitej Polskiej
 • Obowiązywanie i wykładnia prawa


Wybrane instytucje prawa gospodarczego

 • Kierunki i przejawy reglamentacji działalności gospodarczej na przestrzeni ostatnich 20 lat oraz jej wpływ na wolność działalności gospodarczej oraz ochronę interesu publicznego.
 • Przejawy swobody umów i następstwa jej ograniczenia jako czynniki kształtujące prokonkurencyjną postawę przedsiębiorców wobec konsumentów.

 

Zarządzanie kryzysowe - organizacja i zasady i Zarządzanie kryzysowe (cz. I) - organizacja i zasady

 • Infrastruktura krytyczna jako istotne ogniwo mające wpływ na bezpieczeństwo narodowe.
 • Rola Sił Zbrojnych w systemie zarządzania kryzysowego w świetle współczesnych wyżwań i zagrożeń.
 • Zarządzanie kryzysowe w administracji samorządowej na przykładzie gminy.( referujący może zaproponować dowolnie wybrany organ administracji samorządowej).


Zwalczanie terroryzmu

 • Zmiany w charakterze i celach działalności organizacji terrorystycznych na przełomie XX i XXI wieku.
 • Największe organizacje terrorystyczne w XXI wieku.
 • Sylwetki najważniejszych przywódców i członków organizacji terrorystycznych współczesnego świata.
 • Zagrożenie cyberterroryzmem i sposoby przeciwdziałania na poziomie krajowym.
 • Zwalczanie terroryzmu w ramach operacji wojskowych NATO.
 • Podstawy prawne i organizacyjne zwalczania terroryzmu w krajach UE.
 • Organizacja systemu antyterrorystycznego w Polsce.
 • Rosja a terroryzm.
 • Rola i zadania organizacji międzynarodowych w zwalczaniu terroryzmu.
 • Organizacja i prowadzenie działań ratowniczych po zamachu terrorystycznym.