Przejdź do nagłówka Przejdź do zawartości Przejdź do stopki Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do strony logowania Przejdź do strony kontaktowej
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Resetuj rozmiar
Kontrast
Skala szarości

Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Kompatybilność krajowych i międzynarodowych mechanizmów ochrony praw człowieka w dobie nowych wyzwań cywilizacyjnych”

English version below

Szanowni Państwo,
Rada Konferencji wraz z Komitetem Organizacyjnym WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej pragnie uprzejmie zaprosić na organizowaną przez studentów WSPiA Międzynarodową Konferencję Naukową, która odbędzie się 26 maja 2023 roku. Tematem tegorocznego wydarzenia będzie „Kompatybilność krajowych i międzynarodowych mechanizmów ochrony praw człowieka w dobie nowych wyzwań cywilizacyjnych” - realizowanym przy współpracy wielu krajowych, a także zagranicznych ośrodków naukowych. Kolegium prowadzone będzie w języku polskim oraz angielskim.


Podstawowym celem tego wydarzenia naukowego jest poszerzenie wiedzy z zakresu Prawa Międzynarodowego oraz jego reguł zachodzącej fuzji z prawem krajowym – a wszystko na rzecz ochrony podstawowych praw człowieka. Konferencja otworzy możliwość przedstawienia własnego stanowiska w oparciu o wykreowane poglądy w zakresie otwartych sesji wykładowych oraz nie wykluczy debaty pomiędzy uczestnikami wydarzenia w kwestiach spornych lub budzących wątpliwości. Potrzeba podjęcia analizy zjawiska kompatybilności krajowych i międzynarodowych mechanizmów ochrony praw człowieka w ramach międzynarodowej konferencji naukowej wynika z jego wagi zarówno w Polsce, jak i współczesnym świecie. Konferencja będzie zatem łączyła aspekt badawczy z obszerną historią tematyczną, w celu jak najdokładniejszego zobrazowania rzeczywistości, która nas otacza.


Jako organizatorzy chcemy podjąć się złożonego, a zarazem koniecznego wyzwania, jakim jest zebranie całokształtu niezbędnych informacji w zakresie analizy prawnych aspektów pojawiających się na gruncie praw człowieka. Zauważyć należy, że problematyka ta, z każdym dniem, nabiera coraz donioślejszego znaczenia teoretycznego, jak i praktycznego – w związku z tym będzie to konferencja łącząca teoretyków i praktyków w celu wypracowania wspólnej przestrzeni działania w interesujących nas obszarach, stąd też tegoroczne wydarzenie zaaranżowane będzie w oparciu o zakres tematyczny kilku podstawowych bloków:

1. Nowe Wyzwania Cywilizacyjne;
2. Krajowe i międzynarodowe organizacje chroniące prawa człowieka;
3. Ochrona Praw Człowieka w świetle orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka;
4. Problemy kompatybilności krajowych j międzynarodowych systemów ochronnych;
5. Ograniczenia wolności i praw człowieka w regulacjach konstytucyjnych wybranych państw;
6. System „soft law”;

Pragniemy również wskazać, iż czynny udział w niniejszym przedsięwzięciu potwierdzony będzie oficjalnym, imiennym zaświadczeniem dla każdego uczestnika. Ponadto działając przy współpracy z patronem medialnym, otworzy to możliwość zamieszczenia prelekcji na łamach czasopisma naukowego. Artykuły naukowe nadesłane na konferencję, po pozytywnej recenzji,
mogą zostać opublikowane w „Security Review”, działającego pod zwierzchnictwem Instytutu Analizy Ryzyka w Rzeszowie. Podstawowym celem tego kwartalnika jest pogłębiona refleksja nad istotą i formami współczesnego bezpieczeństwa i jego zagrożeniami, przy interdyscyplinarnym podejściu do tych zagadnień. W planowanych do wydania publikacjach zostaną zamieszczone artykuły naukowe, które spełnią wymogi edytorskie a pisemne prelekcje zostaną przygotowane zgodnie z zasadami etycznymi oraz wszelkimi wymogami formalnymi, nałożonymi przez czasopismo. Szczegółowe wymogi techniczne publikacji zostały udostępnione w materiałach zamieszczonych na stronie internetowej:
http://securityreview.pl/uncategorized/zasady-publikacji/
Uwzględnione w uznanej bazie publikacji naukowych prelekcje mają zasięg międzynarodowy.

Uprzejmie zapraszamy wszystkich zainteresowanych nie tylko do czynnego udziału, a także biernego uczestnictwa, celem poszerzenia własnej świadomości aktualnej rzeczywistości, która Nas otacza. Pomoże to przede wszystkim w rozwinięciu podstawowej wiedzy zainteresowanych w kwestiach – tak ważnych - jak prawa człowieka. Widzimy się już wkrótce.

Rada Konferencji:
prof. dr hab. Krzysztof Eckhardt
dr Hubert Kawalec
mgr Daniel Buś

Komitet Organizacyjny:
Mateusz Pyra
Wiktoria Zawada

Partner Wspierający:
Koło Naukowe Prawa Gospodarczego i Handlowego Amicus Curiae

Patronat Medialny:
„Security Review”
Instytut Analizy Ryzyka w Rzeszowie
ul. Sucharskiego 2
35-225 Rzeszów

 

Termin do zgłoszenia czynnego udziału w konferencji:
21 kwietnia 2023r.

Link do rejestracji:  Konferencja Międzynarodowa „Kompatybilność krajowych i międzynarodowych mechanizmów ochrony praw człowieka w dobie nowych wyzwań cywilizacyjnych” - rejestracja czynnego uczestnictwa. (google.com)

Termin na przesłanie abstraktów:
5 maja 2023r.

Rada Konferencji będzie weryfikować abstrakty pod kątem zgodności z tematyką konferencji.


Ladies and Gentelman,
The Scientific Council, together with the Organising Committee of the WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa, would like to kindly invite you to organized by WSPiA students the  International Scientific Conference to be held on 26 May 2023. The theme of this year's event will be "Compatibility of national and international mechanisms for the protection of human rights in the era of new civilizational challenges" - carried out with the cooperation of a number of national as well as foreign scientific centres. The conference will be held in Polish and English.

The primary purpose of this scientific event is to increase knowledge in the field of International Law and its rules of fusion with national law - all in the interest of protecting fundamental human rights. The conference will open up the possibility of presenting one's own position based on the views generated in the open lecture sessions and will not exclude debate between the participants of the event on contentious or questionable issues. The need to undertake an analysis of the phenomenon of the compatibility of national and international mechanisms for the protection of human rights within the scope of an international scientific conference arises from its importance both in Poland and in the present-day world. The conference will therefore combine the research aspect with a comprehensive thematic history, in order to illustrate as accurately as possible the reality that surrounds us.

As organisers, we wish to undertake the complex and necessary challenge of bringing together all the essential information in the analysis of the legal aspects emerging in the field of human rights. It should be noted that these issues, with each passing day, are becoming more and more important both theoretically and practically - therefore, this will be a conference bringing together theoreticians and practitioners in order to develop a common space for action in the areas of interest, hence this year's event will be arranged based on the thematic scope of several basic blocks:


1. New Challenges of Civilization;
2. National and international organisations protecting human rights;
3. Human rights protection in the light of the jurisprudence of the European Court of Human Rights;
4. Problems of compatibility of national and international protection systems;
5. Restrictions on freedom and human rights in the constitutional regulations of selected countries;
6. The "soft law" system;

We would also like to point out that active participation in this event will be confirmed by an official, named certificate for each participant. In addition, by cooperating with a media patron, this will open up the possibility of publishing the lecture in a scientific journal. Scientific articles submitted to the conference, after a positive review, may be published in 'Security Review', operating under the authority of the Institute of Risk Analysis in Rzeszów. The primary objective of this quarterly journal is to reflect in depth on the essence and forms of contemporary security and its threats, with an interdisciplinary approach to these issues. The publications planned for publication will include scientific articles that meet the editorial requirements and the written lectures will be prepared in accordance with the ethical principles and any formal requirements imposed by the journal. The detailed technical requirements of the publications have been made
available in the materials posted on the website:
http://securityreview.pl/uncategorized/zasady-publikacji/
The lecturers included in the recognized database of scientific publications have intenational coverage.

We kindly invite all those interested not only to take an active part, but also to participate passively in order to increase their own awareness of the current reality that surrounds us. This will primarily help to develop the basic knowledge of those concerned on issues as important as human rights. We will see you soon.

Conference Council:
prof. dr hab. Krzysztof Eckhardt
dr Hubert Kawalec
mgr Daniel Buś

Organising Committee:
Mateusz Pyra
Wiktoria Zawada

Supporting Partner:
Scientific Circle of Business and Commercial Law Amicus Curiae

Media Patronage:
"Security Review"
Institute for Risk Analysis in Rzeszów
2 Sucharskiego Street
35-225 Rzeszów

Deadline to register active participation in the conference:
21 April 2023.

Link to registration:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfivgGaayLfJPcAxdvaVKUBoUelInzJl1oJE-aTRyAaRDe9Qw/
viewform?usp=sf_link

Deadline for submission of abstracts:
5 May 2023.

The Conference Council will review abstracts for consistency with the conference theme.