Przejdź do nagłówka Przejdź do zawartości Przejdź do stopki Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do strony logowania Przejdź do strony kontaktowej
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Resetuj rozmiar
Kontrast
Skala szarości

Pliki do pobrania 2023/2024

 
Studenci ubiegający się o przyznanie świadczeń, składają obowiązkowo WNIOSEK o przyznanie stypendium: socjalnego, rektora oraz dla osób niepełnosprawnych. 
 
1. Stypendium socjalne na rok akademicki 2023/2024 - WNIOSEK (załącznik nr 1)
 • Załącznik nr 1A do wniosku - oświadczenie o dochodzie podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych
 • Załącznik nr 1B do wniosku - oświadczenie o prowadzeniu lub nieprowadzeniu działalności gospodarczej na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiągniętych prze osoby fizyczne
 • Załącznik nr 1C do wniosku - oświadczenie o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne
 • Załącznik nr 1D do wniosku - oświadczenie o dochodzie osiągniętym poza granicą Rzeczpospolitej Polskiej
 • Załącznik nr 1E do wniosku - oświadczenie o wysokości dochodu niepodlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych
 • Załącznik nr 1F do wniosku - oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych
 • Załącznik nr 1G do wniosku - oświadczenie o dochodzie utraconym/uzyskanym
 • Załącznik nr 1H do wniosku - wniosek do urzędu skarbowego o wydanie zaświadczenia o dochodzie podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych
 • Załącznik nr 1I do wniosku - oświadczenie o dochodzie osiągniętym przez okres krótszy niż 12 miesięcy w roku 2020
 • Załącznik nr 1J do wniosku - oświadczenie o nieprowadzeniu wspólnego gospodarstwa domowego
 • Załącznik nr 1K do wniosku - wniosek do ośrodka pomocy społecznej o wydanie zaświadczenia o sytuacji dochodowej i majątkowej studenta oraz jego rodziny
 • Załącznik nr 1L do wniosku - oświadczenie studenta w celu złożenia wyjaśnień do opisania zaistniałej sytuacji nieprzewidzianej regulaminem.

2. Stypendium dla osób niepełnosprawnych na rok akademicki 2023/2024 - WNIOSEK (załącznik nr 2)

3. Stypendium rektora na rok akademicki 2023/2024 - WNIOSEK (załącznik nr 4) 

4. Zapomoga na rok akademicki 2023/2024 - WNIOSEK (załącznik nr 5)

5. Inne dokumenty do pobrania

 • Wniosek o zmianę numeru rachunku bankowego
 • Załącznik nr 8 - Oświadczenie o wystąpieniu przesłanek do zmiany lub uchylenia decyzji stypendialnej (dotyczy stypendium socjalnego oraz dla osób niepełnosprawnych)
 • Załącznik nr 6 - Odwołanie do Odwoławczej Komisji Stypendialnej od decyzji wydanej przez Komisję Stypendialną (dotyczy stypendium socjalnego, dla osób niepełnosprawnych oraz zapomogi)
 • Załącznik nr 7 - Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy do Odwoławczej Komisji Stypendialnej (dotyczy stypendium rektora)
 • Załącznik nr 9 - Klauzula informacyjna RODO