Przejdź do nagłówka Przejdź do zawartości Przejdź do stopki Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do strony logowania Przejdź do strony kontaktowej
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Resetuj rozmiar
Kontrast
Skala szarości

Stypendium rektora na rok akademicki 2023/2024

Stypendium rektora na rok akademicki 2023/2024

O stypendium rektora może ubiegać się student, który w roku akademickim 2022/2023 uzyskał:

 • wyróżniające wyniki w nauce (średnia arytmetyczna z wszystkich ocen nie może być niższa niż 4,00),

 • lub osiągnięcia naukowe,

 • lub osiągnięcia artystyczne,

 • lub osiągnięcia sportowe.

Aby obliczyć średnią arytmetyczną należy dodać do siebie WSZYSTKIE oceny z egzaminów i zaliczeń (również oceny niedostateczne) uzyskane w roku 2022/2023 i sumę tę podzielić przez LICZBĘ OCEN. "Zal" nie jest oceną.

Stypendium rektora może otrzymać student przyjęty na pierwszy rok studiów w roku złożenia egzaminu maturalnego, który jest:

 • laureatem olimpiady międzynarodowej albo laureatem lub finalistą olimpiady stopnia centralnego, o których mowa w przepisach
  o systemie oświaty,
 • medalistą co najmniej współzawodnictwa sportowego o tytuł Mistrza Polski w danym sporcie, o którym mowa w przepisach
  o sporcie.

Studenci ubiegający się o przyznanie stypendium rektora składają obowiązkowo WNIOSEK 

Termin składania wniosków o stypendium rektora dla studentów - od 25 października do 19 listopada 2023 r.

 
WNIOSKI NALEŻY SKŁADAĆ OSOBIŚCIE, PRZEZ INNE OSOBY LUB LISTOWNIE NA ADRES UCZELNI Z DOPISKIEM "STYPENDIA"
 
>>> Pobierz wniosek o przyznanie stypendium rektora <<<
 

Wraz z wnioskiem o stypendium rektora WNIOSKODAWCA składa OBOWIĄZKOWO:

1. W przypadku uzyskania wyróżniających wyników w nauce w roku akademickim 2022/2023:

 • student WSPiA uzupełnia wniosek w części III A, 

 • absolwent innej uczelni – uzupełnia wniosek w części III A i składa zaświadczenie potwierdzające arytmetyczną średnią z wszystkich ocen otrzymanych za rok akademicki 2022/2023.

2. W przypadku uzyskania osiągnięć naukowych w roku akademickim 2022/2023 - student uzupełnia wniosek w części III B oraz składa dokumenty poświadczające dane osiągnięcia:

 • projekty badawcze – kserokopia opracowania wyników badań prowadzonych w zespole badawczym,

 • publikacje naukowe – kserokopia pierwszej strony publikacji, strony tytułowej wydawnictwa wraz z numerem ISBN, strona tytułowa czasopisma wraz z numerem ISSN, spis treści oraz kserokopia artykułu,

 • udział w konferencjach naukowych krajowych lub zagranicznych – kserokopia pierwszej strony programu konferencji i strony, na której wymienione jest wystąpienie studenta, kserokopia materiałów pokonferencyjnych,

 • nagrody w konkursach/olimpiadach – dokument potwierdzający udział w konkursie/olimpiadzie, zawierający informację o zasięgu konkursu/olimpiady i uzyskanym miejscu.

3. W przypadku uzyskania osiągnięć sportowych w roku akademickim 2022/2023 - student uzupełnia wniosek w części III C oraz składa dokumenty poświadczające dane osiągnięcia:

 • dokument potwierdzający udział w określonych zawodach sportowych, zawierający informację o zasięgu zawodów (międzynarodowy/krajowy) i uzyskanym miejscu.

4. W przypadku uzyskania osiągnięć artystycznych w roku akademickim 2022/2023 - student uzupełnia wniosek w części III D oraz składa dokumenty poświadczające dane osiągnięcia:

 • dokument potwierdzający udział w konkursie/wystawie zawierający informację o zasięgu konkursu/wystawy (międzynarodowy/krajowy) i uzyskanym miejscu
  (w dziedzinie sztuk fotograficznych, plastycznych, literacko-poetyckich, teatralnych, recytatorskich i muzyczno-tanecznych).

5. W przypadku uzyskania osiągnięć dotyczących tegorocznych maturzystów (laureatów olimpiady międzynarodowej albo laureatów lub finalistów olimpiady stopnia centralnego, medalistów co najmniej współzawodnictwa sportowego o tytuł Mistrza Polski w danym sporcie) - student uzupełnia wniosek w części III E  oraz składa dokumenty poświadczające dane osiągnięcia.

Student może ubiegać się o stypendium rektora z tytułu kilku różnych osiągnięć jednocześnie.

Stypendium przyznawane jest na cały rok akademicki.

Szczegółowe zasady i procedury przyznawania stypendium rektora w roku akademickim 2023/2024 znajdują się
w załączniku nr 3.

Uwaga!

Stypendium przekazywane jest w formie bezgotówkowej na wskazane we wniosku konto bankowe. Studenci, którzy podali już wcześniej numer rachunku, nie podają go ponownie.