Przejdź do nagłówka Przejdź do zawartości Przejdź do stopki Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do strony logowania Przejdź do strony kontaktowej
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Resetuj rozmiar
Kontrast
Skala szarości

Stypendium socjalne na rok akademicki 2023/2024

Stypendium socjalne na rok akademicki 2023/2024

Stypendium socjalne przyznawane jest studentowi znajdującemu się w trudnej sytuacji materialnej, na jego wniosek.
Student musi udokumentować trudną sytuację materialną.

Prawo do ubiegania się o stypendium socjalne w roku akademickim 2023/2024 mają studenci, których dochód netto na jedną osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 1.294,40 złotych miesięcznie.

Student, którego miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 600,00 zł, ma obowiązek przedłożyć zaświadczenie z ośrodka pomocy społecznej o bieżącej sytuacji dochodowej i majątkowej swojej oraz rodziny. Obowiązek ten ma również student-cudzoziemiec posiadający prawo do ubiegania się o stypendium socjalne.

Studenci ubiegający się o przyznanie stypendium socjalnego składają obowiązkowo WNIOSEK

 

Wykaz dokumentacji obowiązującej przy ubieganiu się o stypendium socjalne w zależności od rodzaju osiąganego dochodu:

   I. DOKUMENTY OBOWIĄZKOWE (składa je student oraz wszyscy pełnoletni członkowie jego rodziny) NIEZALEŻNIE
      od uzyskania lub nieuzyskania dochodu w tej kategorii

1.

Zał. nr 1

   Wniosek o przyznanie stypendium socjalnego (dostępny od 22 września 2023 r.)

2.

Zaświadczenie
z urzędu skarbowego

 1. Zaświadczenie z urzędu skarbowego o wysokości dochodów podlegających opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27, 30b, 30c, i 30e i 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r.
  o podatku dochodowym od osób fizycznych (wraz z informacją o kwotach otrzymanych
  na podstawie art. 27 f ust. 8-10, tj. kwota zwrotu niewykorzystanej ulgi na dzieci wypłacona przez urząd skarbowy) osiągniętych przez wszystkich pełnoletnich członków rodziny w roku 2022;

(wzór wniosku o wydanie zaświadczenia z US – zał. nr 1H)

 1. Każdy członek rodziny studenta, który ukończył 18. rok życia, składa oddzielne zaświadczenie o dochodach z urzędu skarbowego, nawet jeśli nie uzyskał dochodu oraz nawet jeśli rozliczał się wspólnie z małżonkiem.
3.

Zał. nr 1B

 1. Oświadczenie studenta i każdego pełnoletniego członka rodziny o prowadzeniu lub nieprowadzeniu działalności gospodarczej opodatkowanej na podstawie przepisów
  o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne
  w roku 2022;
 2. Osoba, która prowadzi działalność gospodarczą na ww. zasadach, powinna złożyć zaświadczenie z urzędu skarbowego, zawierające informacje o:
 • roku podatkowym, którego zaświadczenie dotyczy,
 • danych podatnika (imię, nazwisko, PESEL),
 • formie opłacanego podatku,
 • wysokości przychodu i stawce podatku (w przypadku opłacania podatku w formie ryczałtu),
 • wysokość zapłaconego podatku (w przypadku opłacania podatku w formie karty podatkowej).
4.

Zaświadczenie
(z ZUS lub KRUS)
 
o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne

Zaświadczenie z ZUS lub KRUS (lub oświadczenie na zał. nr 1C) o wysokości składek
na ubezpieczenie zdrowotne w roku 2022 – w przypadku osiągnięcia dochodu zgodnie
z zaświadczeniem, o którym mowa w pkt. 2.

Jeśli dochód wyniósł 0 zł, ww. zaświadczenie nie jest wymagane.

5.

Zał. nr 1E

Oświadczenie studenta i każdego pełnoletniego członka rodziny o dochodach niepodlegających opodatkowaniu uzyskanych w roku 2022 (nawet jeśli takie dochody nie były osiągane) oraz zaświadczenia potwierdzające te dochody (jeśli takie dochody były osiągnięte).

II. POZOSTAŁE DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO USTALENIA DOCHODU W RODZINIE STUDENTA LUB POŚWIADCZAJĄCE JEGO SYTUACJĘ RODZINNĄ (w zależności od rodzaju osiąganego dochodu):

6.

Zaświadczenie
o wielkości gospodarstwa rolnego lub

zał. nr 1F

 1. nakaz płatniczy lub zaświadczenie właściwego organu gminy o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach fizycznych i przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku 2022,
 2. umowa dzierżawy, w przypadku oddania części lub całości znajdującego się w posiadaniu rodziny gospodarstwa rolnego w dzierżawę, na podstawie umowy zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników albo oddania gospodarstwa rolnego w dzierżawę w związku z pobieraniem renty określonej w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej,
 3. umowa zawarta w formie aktu notarialnego, w przypadku wniesienia gospodarstwa rolnego do użytkowania przez rolniczą spółdzielnię produkcyjną,
 4. dokument potwierdzający wysokość czynszu dzierżawnego.
7.

Zał. 1I

   Oświadczenie członka rodziny, który w roku 2022 osiągał dochody przez okres krótszy
   niż 12 miesięcy.

8.

Zał. nr 1J

   Student, który nie prowadzi wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców, opiekunów prawnych lub faktycznych, może ubiegać się o stypendium socjalne bez wykazywania dochodów osiąganych przez te osoby, jeżeli jego dochód nie przekracza miesięcznie 1.294,40 zł netto na osobę oraz jeżeli spełnia jeden z warunków:

   - ukończył 26. rok życia,
   - pozostaje w związku małżeńskim,
   - ma na utrzymaniu dzieci,
   - osiągnął pełnoletność, przebywając w pieczy zastępczej,
   - posiada stałe źródło dochodów i jego przeciętny miesięczny dochód w roku 2022 oraz w roku
     bieżącym w miesiącach poprzedzających miesiąc złożenia oświadczenia, jest wyższy
     lub równy 930,35 zł .

   W tym celu składa oświadczenie na zał. nr 1J oraz odpowiednio:
     a. kopię aktu urodzenia dziecka – oryginał do wglądu,
     b. kopię aktu małżeńskiego – oryginał do wglądu,
     c. dokumenty potwierdzające stałe źródło dochodu w ww. okresach oraz jego kwotę.

9.

Zał. nr 1K

Student, którego miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 600,00 zł
ma obowiązek przedłożenia ZAŚWIADCZENIA Z OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
O BIEŻĄCEJ SYTUACJI DOCHODOWEJ I MAJĄTKOWEJ SWOJEJ ORAZ RODZINY
. Obowiązek przedłożenia takiego zaświadczenia ma również student-cudzoziemiec mający prawo do ubiegania się o stypendium socjalne.

10.

Zał. nr 1L

Oświadczenie pod odpowiedzialnością karną – składane celem złożenia wyjaśnień, opisania zaistniałej sytuacji nieprzewidzianej Regulaminem.

11.

Zał. 1D 
lub zaświadczenie
z urzędu skarbowego

 

Zaświadczenie właściwego organu, zaświadczenie pracodawcy lub inny dokument potwierdzający wysokość dochodów brutto oraz zapłacone za granicą: podatek dochodowy, składki na obowiązkowe ubezpieczenie społeczne oraz ubezpieczenie zdrowotne, lub dokument potwierdzający wysokość dochodów netto po odliczeniu wskazanych składników wynagrodzenia członka rodziny studenta w przypadku, jeśli osiągał on dochody poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej w roku 2022.

12.

ŚWIADCZENIA ALIMENTACYJNE

a. odpis wyroku sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub spoza rodziny, lub odpis protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej,
lub odpis zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej przed mediatorem, zobowiązujących do alimentów na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną;

b. w przypadku, gdy osoba uprawniona nie otrzymała alimentów albo otrzymała je
w wysokości niższej od ustalonej w wyżej wymienionych dokumentach:

 • zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów, a także o wysokości wyegzekwowanych w roku 2022 alimentów, lub
 • informację właściwego sądu lub właściwej instytucji o podjęciu przez osobę uprawnioną czynności związanych z wykonaniem tytułu wykonawczego za granicą albo o niepodjęciu tych czynności,
 • w szczególności w związku z brakiem podstawy prawnej do ich podjęcia lub brakiem możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą, jeżeli dłużnik zamieszkuje za granicą;

c. przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość zapłaconych w roku 2022 alimentów, jeżeli członkowie rodziny są zobowiązani orzeczeniem sądu, ugodą sądową lub ugodą zawartą przed mediatorem do ich płacenia na rzecz osoby spoza rodziny;

d. w przypadku przedstawienia wyroku wydanego wcześniej niż przed 3 laty, student zobowiązany jest złożyć pisemne oświadczenie (zał. nr 1L) o następującej treści: „oświadczam, że przedstawiony przeze mnie wyrok alimentacyjny jest aktualny i realizowany przez osobę zobowiązaną”;

e. odpis prawomocnego orzeczenia sądu zobowiązującego jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka;

f. odpis prawomocnego orzeczenia sądu oddalającego powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego;

g. odpis zupełny lub skrócony aktów zgonu rodziców w przypadku utraty dochodu z tytułu śmierci rodzica zobowiązanego do płacenia alimentów wraz z dokumentem, o którym mowa
w pkt. a;

h. decyzja Funduszu Alimentacyjnego o przyznaniu świadczeń z funduszu i ich wysokości miesięcznej  roku 2022;

i. aktualny odpis zupełny aktu urodzenia w przypadku, gdy ojciec jest nieznany;

j. odpis prawomocnego wyroku sądu orzekającego rozwód lub separację albo kopia aktu zgonu małżonka lub rodzica dziecka, w przypadku osoby samotnie wychowującej dziecko;

k. odpis orzeczenia sądu wskazującego na pozostawanie dziecka pod opieką naprzemienną obojga rodziców sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach.

13.

Zał. 1G

dotyczący utraty lub uzyskania dochodu

Dokument określający datę utraty/uzyskania dochodu oraz wysokość i rodzaj utraconego/uzyskanego dochodu. Do wniosku należy dołączyć wówczas dokument potwierdzający utratę/uzyskanie dochodu, np.:

- świadectwo pracy, decyzję w sprawie utraty prawa do renty, emerytury, zasiłku dla bezrobotnych, decyzję o wykreśleniu z ewidencji działalności gospodarczej, zaświadczenie
od pracodawcy lub oświadczenie o terminie i okresie, na jaki został udzielony urlop wychowawczy oraz dokument potwierdzający wysokość utraconego dochodu, np. PIT-11, zaświadczenie wystawione przez płatnika dochodu,

- zaświadczenie od pracodawcy, umowa o pracę, umowa zlecenie, decyzja lub oświadczenie
w sprawie przyznania renty, emerytury, zasiłku dla bezrobotnych lub inny dokument określający wysokość dochodu netto uzyskanego w roku 2022 lub 2023 oraz liczbę miesięcy, w których dochód był uzyskiwany,

- w przypadku osiągnięcia dochodu z działalności gospodarczej opodatkowanej podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych – oświadczenie wraz z podaniem wysokości zapłaconych składek zdrowotnych,

- w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej na zasadach określonych w przepisach
o zryczałtowanym podatku dochodowym – oświadczenie wraz z określeniem przychodu za pierwszy miesiąc,

- w przypadku osiągania dochodów niepodlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym
od osób fizycznych – zaświadczenie od płatnika dochodu.

W przypadku uzyskania dochodu po roku 2022 należy złożyć dokument określający kwotę dochodu osiągniętego przez studenta lub członka jego rodziny z miesiąca następującego
po miesiącu
, w którym nastąpiło uzyskanie dochodu.

14.

Zaświadczenie o POBIERANIU NAUKI

   Zaświadczenia dotyczące rodzeństwa lub dzieci wnioskodawcy pobierających naukę
do 26. roku życia 
(odpowiednio):

 1. zaświadczenie o uczęszczaniu do szkoły podstawowej lub odpis skrócony aktu urodzenia dziecka lub rodzeństwa;
 2. zaświadczenie o uczęszczaniu do szkoły ponadpodstawowej, przez którą należy rozumieć:
  • trzyletnie/czteroletnie liceum ogólnokształcące,
  • pięcioletnie technikum,
  • trzyletnią branżową szkołę I stopnia, trzyletnią szkołę specjalną przysposabiającą
   do pracy,
  • dwuletnią branżową szkołę II stopnia,
  • szkołę policealną (w tym przypadku zaświadczenie powinno zawierać informację,
   czy szkoła jest wpisana do ewidencji szkół działających na podstawie ustawy Prawo oświatowe);
 3. zaświadczenie o uczęszczaniu na studia pierwszego/drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie.
15.

   Odpis prawomocnego postanowienia sądu orzekającego przysposobienie lub zaświadczenie sądu rodzinnego
   lub ośrodka adopcyjnego o prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie o przysposobienie dziecka.

16.

   Orzeczenie sądu o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka.

17.

   Orzeczenie sądu o umieszczeniu dziecka w pieczy zastępczej.

18.

   Zaświadczenie o pobycie członka rodziny w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie.

19.

   Aktualne zaświadczenie z urzędu pracy o zarejestrowaniu niepracującego członka rodziny i pobieraniu bądź niepobieraniu przez    niego świadczeń z tego tytułu. Zaświadczenie powinno zawierać informacje o wysokości netto uzyskiwanego zasiłku lub stypendium    dla bezrobotnych i okresie jego otrzymywania.

20.

   Orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności – rodzeństwa lub dzieci studenta powyżej
   18. roku życia, o ile nie uczą się i pozostają na utrzymaniu studenta lub członków rodziny studenta.

21.

   Zaświadczenie z policji o zaginięciu członka rodziny.

22.

   Jeżeli nie żyje członek rodziny – odpis skrócony aktu zgonu.

23.

   Jeżeli ojciec studenta jest nieznany -  odpis zupełny aktu urodzenia.

24.

   Inne dokumenty mające wpływ na ustalenie sytuacji materialnej oraz rodzinnej studenta.

   UWAGA!!!

   Student ubiegający się o świadczenia przedkłada niezbędne oryginały dokumentów lub uwierzytelnioną ich kopię przez pracownika uczelni, notariusza lub instytucję, która wydała dokument.

   Zaświadczenia o dochodach wystawione w języku obcym powinny być przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego.

Stypendium socjalne w zwiększonej wysokości
Stypendium socjalne w zwiększonej wysokości może otrzymać student, który pobiera stypendium socjalne i jednocześnie zamieszkuje w domu studenckim lub obiekcie innym niż dom studencki, jeżeli codzienny dojazd z miejsca stałego zamieszkania
(tj. z miejscowości położonej poza Rzeszowem) do uczelni uniemożliwiałby lub w znacznym stopniu utrudniałby studiowanie.
W tym celu należy przedłożyć dokument potwierdzający ten fakt w terminie do 15 października 2023 r.
 
Stypendium socjalne w zwiększonej wysokości może również otrzymać student będący pełną sierotą.
 
Oświadczenia powinny zawierać klauzulę: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia".

Uwaga!
Stypendium przekazywane jest w formie bezgotówkowej na wskazane we wniosku konto bankowe. Studenci, którzy podali już wcześniej numer rachunku, nie podają go ponownie.