Przejdź do nagłówka Przejdź do zawartości Przejdź do stopki Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do strony logowania Przejdź do strony kontaktowej
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Resetuj rozmiar
Kontrast
Skala szarości

Regulamin korzystania ze zbiorów Biblioteki Uczelnianej WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej

Załącznik do Zarządzenia Nr 24/2022

Rektora WSPiA z dnia 28 kwietnia 2022 r.

 

 

REGULAMIN KORZYSTANIA
ZE ZBIORÓW BIBLIOTEKI UCZELNIANEJ
WSPiA RZESZOWSKIEJ SZKOŁY WYŻSZEJ

 

 

I. Postanowienia ogólne

§1

Regulamin korzystania ze zbiorów Biblioteki Uczelnianej WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej z siedzibą w Rzeszowie, zwanej dalej Biblioteką, określa sposób i warunki korzystania ze zbiorów należących do WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej.

§2

Zbiory Biblioteki Uczelnianej WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej udostępniane są:

1) w Czytelni Biblioteki Uczelnianej WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej
w Rzeszowie,

2) drogą wypożyczeń indywidualnych w Wypożyczalni Biblioteki Uczelnianej WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej w Rzeszowie,

3) poprzez wypożyczenia międzybiblioteczne.

§3

Korzystanie ze zbiorów Biblioteki Uczelnianej WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej jest bezpłatne, z zastrzeżeniem § 18 – 20 Regulaminu.

  

 II. Korzystanie z Wypożyczalni Biblioteki Uczelnianej

WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej

§4

Prawo do korzystania ze zbiorów bibliotecznych znajdujących się w Wypożyczalni Biblioteki Uczelnianej, zwanej dalej Wypożyczalnią WSPiA, mają:

1) pracownicy WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej,

2) studenci WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej,

3) słuchacze Seminarium Doktoranckiego WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej,

4) słuchacze studiów podyplomowych WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej.

§5

 1. Osoby wymienione w § 4, zwane dalej Czytelnikami, mogą korzystać ze zbiorów znajdujących się w Wypożyczalni WSPiA po założeniu elektronicznego Konta Czytelnika.
 2. Konto Czytelnika, o którym mowa w ust. 1, tworzone jest:
  1. ) przez pracownika Biblioteki na podstawie ważnej legitymacji studenckiej, legitymacji słuchacza Seminarium Doktoranckiego lub listy słuchaczy studiów podyplomowych i złożeniu pisemnej deklaracji zawierającej dane personalne Czytelnika oraz zobowiązanie do przestrzegania Regulaminu Biblioteki  Uczelnianej WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej;
  2. ) samodzielnie przez Czytelnika – poprzez stronę internetową Biblioteki i złożenie w Bibliotece – w terminie do jednego miesiąca od dnia zapisu – pisemnej deklaracji zawierającej dane personalne Czytelnika wraz ze zobowiązaniem do przestrzegania Regulaminu Biblioteki Uczelnianej (karty Czytelnika).
 3. Czytelnicy zobowiązani są do aktualizacji swoich danych osobowych na koncie Czytelnika. W przypadku braku aktualizacji przesłanie korespondencji na adres dotychczasowy uważa się za prawidłowe.
 4. Wzór karty Czytelnika Biblioteki Uczelnianej WSPiA stanowi Załącznik do niniejszego Regulaminu.

§6

 1. Czytelnicy, o których mowa w § 4 pkt 1 mogą wypożyczyć jednorazowo do ośmiu pozycji księgozbioru, na okres do ośmiu tygodni, z możliwością wielokrotnej prolongaty – do czasu zamówienia pozycji księgozbioru przez innych Czytelników.
 2. Czytelnicy, o których mowa w § 4 pkt 2 – 4 mogą wypożyczyć do pięciu pozycji księgozbioru, na okres do czterech tygodni, z możliwością dwukrotnej prolongaty – do czasu zamówienia pozycji księgozbioru przez innych Czytelników.
 3. Przed odejściem z Uczelni (ukończenie studiów, skreślenie z listy studentów, rezygnacja ze studiów) Czytelnicy są zobowiązani rozliczyć się z Biblioteką Uczelnianą WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej i uzyskać potwierdzenie o niezaleganiu na karcie obiegowej.

§7

 1. Czytelnicy rezerwują daną pozycję księgozbioru w Wypożyczalni WSPiA elektronicznie – za pośrednictwem konta w bibliotecznym systemie komputerowym.
 2. Nieodebranie w terminie rezerwacji, o której mowa w ust. 1, skutkuje blokadą konta Czytelnika, a trzykrotne niezgłoszenie się po zarezerwowane pozycje księgozbioru skutkuje blokadą konta bibliotecznego na okres jednego miesiąca, co oznacza, że w tym okresie Czytelnik nie może korzystać z Wypożyczalni.

§8

 1. Czytelnicy zobowiązani są do poszanowania i ochrony zbiorów bibliotecznych Biblioteki Uczelnianej WSPiA, w szczególności do ich zabezpieczenia przed utratą oraz wszelkimi uszkodzeniami i zniszczeniem.
 2. Czytelnicy zobowiązani są zgłosić dyżurującemu bibliotekarzowi zauważone uszkodzenia wypożyczanej pozycji księgozbioru.

  

III. Korzystanie z Czytelni Biblioteki Uczelnianej

WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej

§9

 1. Prawo do korzystania ze zbiorów bibliotecznych znajdujących się w Czytelni WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej, zwanej dalej Czytelnią WSPiA, mają osoby wymienione § 4 oraz inne osoby legitymujące się dowodem tożsamości, zwane łącznie Czytelnikami.
 2. Prawo do korzystania ze zbiorów bibliotecznych Czytelni WSPiA Czytelnicy uzyskują po złożeniu u dyżurującego bibliotekarza dowodu tożsamości i pobraniu karty personalizacyjnej Czytelni WSPiA.

§10

 1. Czytelnicy korzystający ze zbiorów bibliotecznych w Czytelni WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej, zobowiązani są do:
  1. ) przebywania w Czytelni bez okryć wierzchnich,
  2. ) niewnoszenia do Czytelni teczek, plecaków, reklamówek itp.,
  3. ) zgłoszenia się u dyżurującego bibliotekarza i złożenia dokumentu tożsamości,
  4. ) zgłaszania dyżurującemu bibliotekarzowi o wnoszonych do Czytelni własnych książkach i czasopismach,
  5. ) poszanowania udostępnionych pozycji ze zbiorów bibliotecznych oraz zgłoszenia dyżurującemu bibliotekarzowi zauważonych braków i uszkodzeń,
  6. ) stosowania się do wskazówek i poleceń dyżurującego bibliotekarza,
  7. ) uzyskania zgody dyżurującego bibliotekarza na wyniesienie z Czytelni udostępnionych pozycji ze zbiorów bibliotecznych, w celu wykonania kserokopii. Kserokopie muszą być wykonane w zakresie nienaruszającym przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku – o prawie autorskim i prawach pokrewnych (j.t. U. z 2021 r., poz. 1062 z późn. zm.),
  8. ) zachowania ciszy,
  9. ) wyłączenia telefonów komórkowych przed wejściem do Czytelni,
  10. ) niespożywania produktów spożywczych i napojów.

  

IV. Korzystanie z elektronicznych baz danych Biblioteki Uczelnianej

WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej

§11

 1. Czytelnicy, o których mowa § 9 ust. 1, mogą korzystać z elektronicznych baz danych Biblioteki Uczelnianej WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej.
 2. Czytelnicy – użytkownicy elektronicznych baz danych mają prawo:
  1. ) pobierać lub drukować ograniczoną ilość opisów, streszczeń oraz pełnych tekstów lub ich części pod warunkiem, że informacje takie wykorzystane zostaną zgodnie z prawem autorskim,
  2. ) drukować materiały pobrane za pośrednictwem baz danych i usług w trybie on-line (tj. bez zapisywania na dysku komputera) lub w trybie pośrednim off-line (po zapisaniu na lokalnym dysku),
  3. ) przesyłać w postaci dokumentu elektronicznego.
 3. Wszelkie powielanie i rozprowadzanie wydruków oraz wszelkie pobieranie
  i przechowywanie w formie elektronicznej materiałów wyszukanych przy użyciu elektronicznych baz danych, jest dozwolone wyłącznie do celów użytku wewnętrznego lub osobistego. Systematyczne, regularne pobieranie całości lub części baz danych lub usług w celu stworzenia zbioru materiałów obejmującego całą zawartość baz danych lub usług lub ich część jest surowo zabronione bez względu na to, czy wspomniany zbiór tworzony jest w postaci elektronicznej czy drukowanej.
 4. Korzystanie z elektronicznych baz danych możliwe jest w zakresie nienaruszającym przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku – o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

V. Wypożyczalnia Międzybiblioteczna przy Bibliotece Uczelnianej

WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej.

§12

 1. Prawo do korzystania z Wypożyczalni Międzybibliotecznej przy Bibliotece Uczelnianej WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej, zwanej dalej Wypożyczalnią Międzybiblioteczną, mają osoby wymienione w § 4 niniejszego Regulaminu.
 2. Celem działalności Wypożyczalni Międzybibliotecznej jest dostarczenie Czytelnikom zbiorów, które nie znajdują się w zasobach Biblioteki Uczelnianej WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej.

§13

 1. Działalność Wypożyczalni Międzybibliotecznej polega na możliwości sprowadzenia danej pozycji księgozbioru z innej biblioteki, zwanej biblioteką wypożyczającą.
 2. Czytelnicy zainteresowani sprowadzeniem pozycji księgozbioru z innych bibliotek zobowiązani są złożyć pisemne zamówienie w Bibliotece Uczelnianej WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej, z co najmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem.
 3. Zamówienie, o którym mowa w ust. 2, powinno zawierać dokładne dane
  o zamawianej pozycji księgozbioru, tj.: imię i nazwisko autora/redaktora, tytuł, miejsce i rok wydania. Czytelnicy ponoszą koszty sprowadzenia pozycji księgozbioru przez Wypożyczalnię Międzybiblioteczną WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej.

§14

Okres wypożyczenia międzybibliotecznego dla Czytelników pozycji księgozbioru z innej biblioteki określa biblioteka wypożyczająca.

§15

 1. Bibliotekarz udostępniający pozycje księgozbioru sprowadzone przez Wypożyczalnię Międzybiblioteczną:
  1. ) stwarza Czytelnikowi odpowiednie warunki do korzystania
   z wypożyczonych pozycji księgozbioru,
  2. ) poucza o sposobie obchodzenia się z wypożyczonymi pozycjami księgozbioru i nadzoruje sposób korzystania z nich.
 2. Czytelnicy, którzy w trakcie korzystania z księgozbioru sprowadzonego
  z biblioteki wypożyczającej zagubią, uszkodzą lub zniszczą pozycję księgozbioru, zobowiązani są do naprawienia szkód w formie określonej przez bibliotekę wypożyczającą.

§16

Pozycje księgozbioru sprowadzone przez Wypożyczalnię Międzybiblioteczną udostępnia się Czytelnikowi wyłącznie prezencyjnie – w Czytelni WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej.

§17

Wypożyczalnia Międzybiblioteczna udostępnia zbiory Biblioteki Uczelnianej WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej innym bibliotekom na okres do czterech tygodni na podstawie przesłanego zamówienia.

VI. Odpowiedzialność Czytelnika naruszającego postanowienia Regulaminu

§18

Niedotrzymanie terminu zwrotu pozycji księgozbioru do Wypożyczalni lub niedotrzymanie terminu zwrotu pozycji księgozbioru do Czytelni (zwrot następnego dnia) lub korzystanie z pozycji księgozbioru poza Czytelnią bez zgody dyżurującego pracownika Biblioteki Uczelnianej WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej, skutkuje w stosunku do Czytelników następującymi konsekwencjami:

 1. ) indywidualnym upomnieniem odnotowanym na koncie Czytelnika,
 2. ) naliczeniem kary pieniężnej w wysokości określonej odrębnym Zarządzeniem Rektora WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej,
 3. ) zawieszeniem w prawach korzystania z Wypożyczalni do czasu uregulowania zobowiązań wobec Biblioteki Uczelnianej WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej.

§19

 1. W przypadku zagubienia lub zniszczenia wypożyczonych pozycji księgozbioru Czytelnicy zobowiązani są zakupić do Biblioteki Uczelnianej WSPiA pozycję księgozbioru tego samego autora, tytułu i tego samego wydania.
 2. Jeżeli spełnienie warunku, o którym mowa w ust. 1 nie jest możliwe, Czytelnik zobowiązany jest:
  1. ) zakupić do Biblioteki Uczelnianej WSPiA pozycję księgozbioru zagubioną lub zniszczoną tego samego autora, tytułu lecz najnowszego wydania,
  2. ) wykonać lub pokryć koszty wykonania kserokopii zagubionej lub zniszczonej pozycji księgozbioru wraz z kosztami oprawy – jeżeli zakup danej pozycji nie jest aktualnie możliwy,
  3. ) pokryć koszty naprawy przez introligatora zniszczonej pozycji księgozbioru,
  4. ) dostarczyć inną pozycję księgozbioru, zaakceptowaną przez upoważnionego pracownika Biblioteki lub Kierownika Biblioteki Uczelnianej WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej,
  5. ) zapłacić odszkodowanie za zagubioną lub zniszczoną pozycję księgozbioru – w wysokości określonej odrębnym Zarządzeniem Rektora WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej.
 3. Decyzje o sposobie działania – w przypadkach określonych w niniejszym paragrafie podejmuje upoważniony pracownik Biblioteki Uczelnianej WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej.

§20

W przypadku zagubienia lub zniszczenia karty personalizacyjnej Czytelni WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej nakładana jest kara pieniężna w wysokości określonej odrębnym Zarządzeniem Rektora WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej.

§21

Czytelnicy, którzy rażąco naruszyli postanowienie niniejszego Regulaminu Biblioteki Uczelnianej WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej, mogą zostać pozbawieni prawa do korzystania z Biblioteki Uczelnianej WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej – na okres do jednego miesiąca, a w wyjątkowych wypadkach na stałe.

VII. Postanowienia końcowe

§22

Naruszenie przez Czytelników zasad postępowania wynikających z niniejszego Regulaminu, stanowi podstawę do zawieszenia w prawie do korzystania ze zbiorów Biblioteki Uczelnianej WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej.

§23

 1. Rozstrzyganie spraw nieuregulowanych postanowieniami niniejszego Regulaminu, należy do Przewodniczącego Rady Bibliotecznej WSPiA.
 2. Osobą uprawnioną do wykładni niniejszego Regulaminu jest Przewodniczący Rady Bibliotecznej WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej.

§24

 1. Dane osobowe Czytelników przetwarzane w Bibliotece WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej w celu realizacji usług bibliotecznych, podlegają ochronie zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (j.t. U. z 2019 r., poz. 1781).
 2. Pracowników Biblioteki obowiązuje zakaz udzielania informacji o stanie konta oraz o danych osobowych Czytelników Biblioteki.
 3. Zasady przetwarzania danych osobowych Czytelników zawiera karta Czytelnika.

§25

Regulamin obowiązuje od dnia 1 maja 2022 roku.


Załącznik 


Zarządzenie Nr  70/2013

 Rektora Wyższej Szkoły Prawa i Administracji  w Przemyślu

z dnia 7 listopada 2013 roku

w sprawie cennika opłat i usług świadczonych przez Bibliotekę Uczelnianą oraz

wysokości kary pieniężnej oraz odszkodowania z tytułu naruszenia postanowień Regulaminu korzystania ze zbiorów Biblioteki Uczelnianej

Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Przemyślu

 

 

W celu realizacji postanowień § 19 ust. 2 pkt 2 oraz § 20 ust. 2 pkt 5 Regulaminu korzystania ze zbiorów Biblioteki Uczelnianej WSPiA, wprowadzonego Zarządzeniem Nr 13/2010 Rektora Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Przemyślu z dnia 29 stycznia 2010 roku, na podstawie § 32 pkt 22 Statutu WSPiA, zarządzam co następuje:

§1

Ustalam następujący cennik opłat i usług świadczonych przez Bibliotekę Uczelnianą WSPiA oraz  wysokość kary pieniężnej i odszkodowania pieniężnego z tytułu naruszenia postanowień Regulaminu korzystania ze zbiorów Biblioteki Uczelnianej WSPiA:

L.p. Rodzaj opłaty/usługi/naruszenia Wysokość opłaty/kary
1. Wydruk danych tekstowych - 1 strona – 0,20 zł brutto
2. Skanowanie z oryginału (obraz czarno - biały lub w odcieniach szarości, rozdzielczość do 150 dpi)  
3. Niedotrzymanie terminu zwrotu wypożyczonej pozycji książki - kara pieniężna 1,00 zł za 1 pozycję księgozbioru za
    1 dzień (plus koszty opłat pocztowych za wysłany monit)
4. Zniszczenie książki - odszkodowanie w zależności  od stopnia zniszczenia – od 20,00 zł brutto do kwoty stanowiącej cenę nowej książki. O wysokości odszkodowania decyduje każdorazowo Dyrektor Biblioteki Uczelnianej WSPiA.
5. Zagubienie książki

- 1000 – krotna cena zagubionej książki, nie mniej niż 30,00  
   zł, za książki wydane do końca 1981 roku,

- 250 – krotna cena zagubionej książki, nie mniej niż 30,00
   zł, za książki wydane od 1982 do końca 1989 roku,

- 5 – krotna cena zagubionej książki, nie mniej niż 30,00 zł,
   za książki wydane od 1990 do końca 1994 roku,

- 3 -krotna cena zagubionej książki, nie mniej niż 30,00 zł,
   za książki wydane od 1995 roku
6. Zniszczenie kodu na książce - odszkodowanie w wysokości 10,00 zł brutto
7. Niedotrzymanie terminu zwrotu pozycji księgozbioru do Czytelni (zwrot następnego dnia) - opłata w wysokości 10,00 zł za 1 pozycję księgozbioru za
  1 dzień niedotrzymania terminu zwrotu
8. Korzystanie z pozycji księgozbioru poza czytelnią bez zgody dyżurującego pracownika Biblioteki Uczelnianej WSPiA - opłata w wysokości 10,00 zł za 1 pozycję księgozbioru za
   1 dzień korzystania

 

§2

W przypadku zagubienia karty plastikowej personalizacyjnej Czytelni WSPiA, Czytelnik ponosi koszt zakupu nowego kompletu kart plastikowych personalizacyjnych.

§3

Traci moc Zarządzenie Nr 30/2010 Rektora Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Przemyślu z dnia 19 kwietnia 2010 roku w sprawie wysokości kary pieniężnej oraz odszkodowania z tytułu naruszenia postanowień Regulaminu korzystania ze zbiorów Biblioteki Uczelnianej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Przemyślu

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.