Przejdź do nagłówka Przejdź do zawartości Przejdź do stopki Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do strony logowania Przejdź do strony kontaktowej
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Resetuj rozmiar
Kontrast
Skala szarości

Przedmioty na studiach I stopnia

Przykładowe przedmioty podstawowe - wspólne dla wszystkich specjalności m.in.:

1 semestr:

 • Wstęp do nauki o państwie i prawie
 • Mechanizmy gospodarki rynkowej
 • Doktryny społeczno-prawne 
 • Wstęp do kryminologii
 • Kryminalistyka ogólna
 • Korzystanie z baz danych
 • Rozwój kompetencji społecznych i osobistych
 • Język obcy
 • Technologie informacyjne
 • Szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
 • Szkolenie biblioteczne

2 semestr:

 • Rozwój kompetencji społecznych i osobistych
 • Ochrona danych osobowych i informacji niejawnych
 • Wstęp do nauki o bezpieczeństwie
 • System bezpieczeństwa wewnętrznego w Polsce - wprowadzenie
 • System bezpieczeństwa wewnętrznego w Polsce - (cz. I zagadnienia ustrojowe)
 • System bezpieczeństwa wewnętrznego w Polsce - (cz. II koncepcja funkcjonalna)
 • Prawo konstytucyjne
 • Patologie społeczne
 • Język obcy
 • Wyszkolenie specjalne - laboratorium kryminalistyczne
 • Technologie informacyjne

3 semestr:

 • Zarządzanie kryzysowe - (cz. I) organizacja i zasady
 • Prawa człowieka a bezpieczeństwo państwa
 • Prawo karne materialne - wprowadzenie
 • Prawo karne materialne - (cz. I) nauka o przestępstwie i nauka o karze
 • Instytucje i źródła prawa Unii Europejskiej
 • Prawo administracyjne - wprowadzenie
 • Prawo administracyjne - (cz. I) prawo ustrojowe
 • Rozwój kompetencji społecznych i osobistych
 • Wyszkolenie specjalne - stosowanie siły fizycznej jako środka przymusu bezpośredniego
 • Język obcy
 • Technologie informacyjne

4 semestr:

 • Prawo karne materialne - (cz. II) część szczególna 
 • Prawo administracyjne - (cz. II) prawo materialne
 • Zarządzanie kryzysowe - (cz. II) procedury
 • Bezpieczeństwo informatyczne i cyberprzestępczość 
 • Rozwój kompetencji społecznych i osobistych
 • Wyszkolenie specjalne - strzelnica elektroniczna
 • Seminarium dyplomowe
 • Technologie informacyjne
 • Język obcy

5 semestr:

 • Postępowanie karne (cz. I) - część ogólna
 • Postępowanie karne (cz. II) - przebieg postępowania
 • Ochrona osób, mienia, obiektów i obszarów
 • Postępowanie administracyjne
 • Pozakodeksowe prawo karne
 • Rozwój kompetencji społecznych i osobistych
 • Seminarium dyplomowe
 • Klinika Bezpieczeństwa Wewnętrznego
 • Wyszkolenie specjalne - kurs przygotowawczy do służb - Jestem pracownikiem służb mundurowych

6 semestr:

 • Bezpieczeństwo społeczności lokalnych i kształtowanie bezpiecznych przestrzeni
 • Udzielanie pierwszej pomocy
 • Bezpieczeństwo ekonomiczne państwa
 • Klinika Bezpieczeństwa Wewnętrznego
 • Wyszkolenie specjalne - kurs przygotowawczy do służb - Jestem pracownikiem służb mundurowych
 • Rozwój kompetencji społecznych i osobistych
 • Seminarium dyplomowe

 

PRZYKŁADOWE PRZEDMIOTY NA SPECJALNOŚCIACH:

SPECJALNOŚĆ CYBERBEZPIECZEŃSTWO

 • Postęp teleinformatyczny i perspektywy rozwoju technologii komputerowych
 • Zagrożenia bezpieczeństwa teleinformatycznego
 • Formy przestępczości komputerowej i inne patologie w cyberprzestrzeni
 • Prawo w gospodarce elektronicznej
 • Prawo internetowe i telekomunikacyjne
 • Techniczne środki bezpieczeństwa informatycznego
 • Informatyka śledcza
 • Technologie komputerowe w zarządzaniu organizacją
 • System bezpieczeństwa informatycznego Polski
 • Bezpieczeństwo informatyczne w Unii Europejskiej
 • Współpraca międzynarodowa w zwalczaniu zagrożeń teleinformatycznych
 • Bezpieczeństwo informatyczne w zarządzaniu kryzysowym
 • Laboratorium cyberzagrożeń

 

SPECJALNOŚĆ SŁUŻBY OCHRONY BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO

 • Prawa i obowiązki funkcjonariuszy służb mundurowych
 • Czynności policyjne
 • Służby specjalne w systemie państwa polskiego
 • Aktualne wymogi zatrudnienia do służb mundurowych
 • Środki przymusu bezpośredniego 
 • Prawo policyjne
 • Czynności procesowe
 • Taktyki i techniki operacyjne
 • Prawo o wykroczeniach
 • Profilowanie kryminalne
 • Bezpieczeństwo wewnętrzne w UE
 • Prawa i obowiązki funkcjonariuszy służb mundurowych
 • Bezpieczeństwo imprez masowych
 • Przeciwdziałanie handlowi ludźmi

 

SPECJALNOŚĆ PRZECIWDZIAŁANIE PRZESTĘPCZOŚCI ZORGANIZOWANEJ I TERRORYZMOWI

 • Formy przestępczości zorganizowanej
 • Formy współczesnego terroryzmu
 • Instytucje do walki z przestępczością zorganizowaną
 • Zwalczanie przestępczości zorganizowanej i terroryzmu w wymiarze międzynarodowym
 • Wywiad kryminalny w Polsce i na świecie
 • Przestępczość transgraniczna
 • Prawo karne wykonawcze
 • Taktyka i techniki operacyjne
 • Czynności procesowe
 • Kontrola celno-skarbowa
 • Ekstremizm i radykalizm w Polsce i na świecie
 • Profilowanie kryminalne

 

SPECJALNOŚĆ PRZYGOTOWANIE OBRONNE I BEZPIECZEŃSTWO MILITARNE

 • Problemy bezpieczeństwa globalnego
 • Historia wojskowości
 • Strategia bezpieczeństwa narodowego RP
 • System Sił Zbrojnych RP
 • Wojny hybrydowe
 • Programowanie obronne
 • Ochrona informacji niejawnych
 • Wojny informacyjne
 • Stany nadzwyczajne
 • Polityka Bezpieczeństwa i Obrony Unii Europejskiej
 • NATO-historia, struktura, działanie

SPECJALNOŚĆ BEZPIECZEŃSTWO EKONOMICZNE

 • System instytucjonalny ochrony bezpieczeństwa ekonomicznego
 • Zagrożenia bezpieczeństwa surowcowo-energetycznego
 • Bezpieczeństwo finansowe i finanse publiczne
 • Wpływ kryzysów gospodarczych na gospodarkę regionalna i globalną
 • Zagrożenia bezpieczeństwa żywnościowego i ekologicznego
 • Rynek pracy i ubezpieczenia społeczne
 • Oszustwa finansowe
 • Prawne aspekty bezpieczeństwa krajowej i międzynarodowej działności gospodarczej.
 • Współczesne zagrożenia demograficzne
 • Bezpieczeństwo biznesu - ryzyka i zagrożenia działalności gospodarczej
 • Cyberprzestrzeń - zagrożenia bezpieczeństwa ekonomicznego
 • System kontroli i audytu wewnętrznego w organizacjach państwowych i samorządowych