Przejdź do nagłówka Przejdź do zawartości Przejdź do stopki Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do strony logowania Przejdź do strony kontaktowej
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Resetuj rozmiar
Kontrast
Skala szarości

Sylwetka absolwenta

Studia adresowane są do osób zainteresowanych szeroko pojętą problematyką bezpieczeństwa wewnętrznego oraz pracujących lub zamierzających podjąć pracę w instytucjach związanych z sektorem bezpieczeństwa wewnętrznego m.in. administracji publicznej, Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej czy służbach komercyjnych.

Absolwent studiów pierwszego stopnia na kierunku „bezpieczeństwo wewnętrzne” będzie posiadał ogólną wiedzę z zakresu nauk o prawie (zdobytą w ramach nauczania między innymi Nauki o państwie i prawie) i o administracji w sferze bezpieczeństwa wewnętrznego (między innymi przedmioty: Administracja bezpieczeństwa wewnętrznego, Służby, inspekcje i straże bezpieczeństwa wewnętrznego) oraz podstawową wiedzę z zakresu zarządzania (w ramach Podstaw organizacji i zarządzania).

Zostanie przygotowany do pracy w różnych sektorach administracji publicznej i niepublicznej, zarówno pod względem przestrzegania zasad etycznych (obowiązkowe przedmioty: Etyka zawodowa funkcjonariuszy, Prawa człowieka a bezpieczeństwo wewnętrzne), jak i pod względem umiejętności technicznych (np. przedmioty: Technologia informacyjna, język obcy).

Będzie potrafił pracować w grupie i komunikować się z otoczeniem w miejscu pracy (ze względu na przybliżenie: Podstaw psychologii, Elementów socjologii).

W trakcie 3-letniej nauki student wyposażony zostanie w wiedzę na temat różnych, współczesnych zagrożeń bezpieczeństwa wewnętrznego (np. przedmioty: Bezpieczeństwo ekonomiczne państwa, Współczesne formy przestępczości zorganizowanej, Ochrona przed bronią masowego rażenia, Zwalczanie terroryzmu).

Zyska też wiedzę o istniejących mechanizmach prawnych ochrony bezpieczeństwa wewnętrznego (Prawo karne i prawo wykroczeń, Prawo dowodowe) oraz instrumentach współpracy zarówno krajowej (Taktyki i techniki zwalczania przestępczości), jak i międzynarodowej (Współczesne zagrożenia bezpieczeństwa wewnętrznego w UE).

Ważnym aspektem edukacji jest możliwość zdobycia wiedzy specjalistycznej zgodnej z obraną specjalnością oraz przydanych w przyszłych zawodach umiejętności praktycznych.

Koncepcja kształcenia na kierunku „bezpieczeństwo wewnętrzne” oparta została o założenie, iż przyszły absolwent powinien w równym stopniu wykazywać się solidnymi podstawami teoretycznymi oraz praktycznymi umiejętnościami przydatnymi w przyszłym zawodzie. Dlatego też na tym kierunku wykładowcami są zarówno znakomici pracownicy naukowi, jak i liczni - starannie dobrani przez władze Uczelni - przedstawiciele instytucji i służb bezpieczeństwa wewnętrznego, którzy równolegle sprawują istotne funkcje służbowe (naszymi wykładowcami są wysocy rangą funkcjonariusze Policji, ABW, Agencji Wywiadu, Państwowej Straży Pożarnej oraz czynni prokuratorzy i urzędnicy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych).

Takie „uzawodowienie” kształcenia gwarantuje absolwentowi większe szanse w znalezieniu pracy po ukończeniu studiów.