Przejdź do nagłówka Przejdź do zawartości Przejdź do stopki Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do strony logowania Przejdź do strony kontaktowej
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Resetuj rozmiar
Kontrast
Skala szarości

O studiach na kierunku "bezpieczeństwo wewnętrzne"

1.    Gdzie mogę pracować po ukończeniu kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne?

Absolwent studiów na kierunku „bezpieczeństwo wewnętrzne” będzie mógł podjąć zatrudnienie m. in. w:

 

 • Policja,
 • Straż Graniczna,
 • Państwowa Straż Pożarna,
 • Wojsko Polskie,
 • Krajowa Administracja Skarbowa,
 • Służba Więzienna,
 • Agencja Bezpieczeństwa Wnętrznego,
 • Agencja Wywiadu,
 • Centralne Biuro Śledcze Policji,
 • Centralne Biuro Antykorupcyjne,
 • Służba Ochrony Państwa,
 • Inspekcja Transportu Drogowego,
 • Służba Ochrony Kolei,
 • firmy ochrony osób i mienia,
 • agencje detektywistyczne,
 • urzędy wojewódzkie i miejskie:– wydziały zarządzania kryzysowego.
 • Straże Miejskie i Gminne,
 • korporacje i firmy prywatne m.in. zajmujące się organizacją wydarzeń kulturalnych, sportowych i imprez masowych.

 


2.    Czy w ramach jednego czesnego mogę studiować dwie specjalności na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne?

Tak. Na pisemny wniosek studenta, Dziekan Kolegium przyjmującego, może wyrazić zgodę na równoległe studiowanie na drugim kierunku studiów lub specjalności w Uczelni. Prawo złożenia wniosku, przysługuje studentowi, który ukończył co najmniej pierwszy semestr stu-diów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich albo rozpoczął kształcenie na studiach drugiego stopnia. Dziekan, rozpatrując wniosek studenta, bierze pod uwagę w szczególności dotychczasowy  przebieg studiów i wyniki studenta w nauce.

 

3.    Czy studiując bezpieczeństwo wewnętrzne uczelni zapewnia/ organizuje jakieś dodatkowe zajęcia/kursy?

Jako student Kolegium Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Kryminologii skorzystasz z Bonu Edukacji Dodatkowej – BED, w ramach którego, bez żadnych dodatkowych kosztów, zdobędziesz kwalifikacje poświadczone certyfikatami np. na kursie służby informacyjnej i porządkowej imprez masowych, kursie pierwszej pomocy, sprawności fizycznej, czy technik detektywistycznych oraz w studium kierownika ds. bezpieczeństwa imprez masowych. Realizując swoje pasje i zainteresowania będziesz mógł uczestniczyć także w innych formach kształcenia. W ramach Kolegium działają bowiem koła naukowe m.in: Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Kryminalistyki i Kryminologii, Penitencjarne, Praw Człowieka oraz Koło Strzeleckie. Ponadto student ma również możliwość dodatkowej aktywności wyposażającej go w praktyczne kompetencje w ramach tzw. praktycznych poniedziałków. Tworzą one cotygodniową możliwość bieżącego kontaktu studentów z przedstawicielami służb mundurowych, udziału w symulowanych oględzinach miejsca zdarzenia kryminalnego, rozprawach karnych i wielu innych formach pogłębiania zainteresowań, wykraczających poza formułę klasycznych zajęć akademickich.

4.    Gdzie mogę odbyć praktykę zawodową i czy uczelnia pomaga w jej znalezieniu?

Niezwykle ważnym elementem kształcenia WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej są praktyki zawodowe. Zasadą jest, że instytucja, w której student uczestniczy na praktyce powinna być zgodna z profilem jego specjalności. Studenci mogą odbyć praktykę zawodową m. in. w na-stępujących instytucjach:

 • służby ochrony bezpieczeństwa publicznego (SOBP) np.: policja, straż graniczna, służba celna, straż miejska, urzędy administracji rządowej i samorządowej,
 • zarządzanie kryzysowe (ZK) np.: wojsko polskie, państwowa straż pożarna, ochotnicza straż pożarna, komórki organizacyjne zarządzania kryzysowego w urzędach gmin/miast, starostwach powiatowych, urzędach marszałkowskich, urzędach wojewódzkich,
 • komercyjne służby porządkowe (KSP) np.: służba ochrony lotniska, firmy ochroniarskie, firmy detektywistyczne,
 • kryminalistyka i kryminologia (KiK) np.: policja, prokuratura, sąd powszechny, urzędy celne, izby celne, żandarmeria wojskowa,
 • przeciwdziałanie przestępczości zorganizowanej (PPZ) np.: sądy powszechne, prokuratury, policja, straż graniczna, urzędy celne, izby celne, żandarmeria wojskowa.


5.    Jaka kadra naukowo-dydaktyczna prowadzi zajęcia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne?

Uczenia zatrudnia m.in. profesorów i doktorów z zakresu kryminalistyki, kryminologii, prawa karnego, prawa policyjnego,  psychologii, prawa administracyjnego, obrony narodowej, nauk wojskowych. Ponadto zajęcia prowadzi wielu doświadczonych praktyków m.in. funkcjonariusze policji, straży granicznej, ABW, służby celnej, sędziowie, prokuratorzy, radcowie prawni, oraz pracownicy urzędów. Tak dobra obsada „bezpieczeństwa wewnętrznego” możliwa jest także dzięki temu, że WSPiA prowadzi także studia na kierunku „prawo”.

 

6.    Jakie Koła naukowe działają w ramach Kolegium Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Kryminologii?

W ramach Kolegium Bezpieczeństwa Wewnętrznego działają następujące Koła naukowe:

 • Bezpieczeństwa Wewnętrznego,
 • Kryminalistyki i Kryminologii,
 • Penitencjarne,
 • Praw Człowieka,
 • Koło Strzeleckie LOK WSPiA.


Koła naukowe biorą udział w wyjazdach studyjnych w kraju i za granicą, prowadzą badania, szkolenia, przygotowują referaty na studenckie konferencje naukowe.
Działalność w kołach daje szansę na pogłębianie swoich zainteresowań, zdobycie wiedzy oraz dobrą zabawę. Studenci sami organizują konferencje, obozy i imprezy, podczas których po-znają nowych ludzi, bawią się i zdobywają doświadczenia.

7.    Jakie specjalności są prowadzone w ramach kierunku "Bezpieczeństwo wewnętrzne"? I co w przypadku gdy specjalność, którą wybrałam nie zostanie uruchomiona, z powodu nieutworzenia grupy wykładowej?

Studiując bezpieczeństwo wewnętrzne student ma do wyboru następujące specjalności:

 • przygotowanie obronne i bezpieczeństwo militarne
 • zarządzanie kryzysowe
 • cyberbezpieczeństwo
 • bezpieczeństwo ekonomiczne
 • służby ochrony bezpieczeństwa publicznego
 • przeciwdziałanie przestępczości zorganizowanej
 • obronność państwa i bezpieczeństwo międzynarodowe
 • kryminalistyka i kryminologia
 • menadżer bezpieczeństwa - zarządzanie kryzysowe

 

W przypadku gdy wybrana przez studenta specjalność nie zostanie uruchomiona, z powodu małej liczby osób zapisanych, wówczas student będzie mógł studiować wybraną specjalność w trybie indywidualnym. W ramach toku indywidualnego zostanie mu przydzielany opiekun dydaktyczny.

 

8.    Jakie zajęcia są prowadzone w ramach zajęć laboratoryjnych?

Laboratorium jest wyposażone w nowoczesny sprzęt, niezbędny do prowadzenia zajęć z kryminalistyki na najwyższym poziomie. Dzięki temu studenci mogą uzyskać praktyczną wiedzę z zakresu daktyloskopii, badań dokumentów, kryminalistycznej problematyki badania broni palnej. Zakup nowoczesnego poligrafu umożliwił z kolei zapoznanie w praktyce studentów
z problematyką badań poligraficznych.
W czasie zajęć w nowoczesnym Laboratorium Kryminalistycznym studenci zdobywają wiedzę pod okiem doświadczonych praktyków i specjalistów z zakresu kryminalistyki. Poznają praktyczne aspekty pracy biegłego oraz technika kryminalistyki, w tym zasady zabezpieczania śladów kryminalistycznych. Na wyposażeniu laboratorium znajdują się m.in.:

 • Wariograf (poligraf)
 • Wideospektrokomparator
 • Mikroskop stereoskopowy
 • Mikroskop stereoskopowy z dodatkowym wyposażeniem i  oprogramowaniem komputerowym
 • Mikroskop laboratoryjno-badawczy
 • Zestawy oględzinowe:

•    zestaw pułapek kryminalistycznych,
•    zestaw traseologiczny, służący do zabezpieczania m.in. śladów poruszania się człowieka,
•    zestaw daktyloskopijny służący do zabezpieczania śladów odbitek palców,
•    zestaw mechanoskopijny służący do zabezpieczania śladów narzędzi wykorzystanych przez sprawcę przestępstwa,
•    zestaw do mikrośladów,
•    zestaw osmologiczny służący do zabezpieczania śladów zapachowych,
•    zestaw do oględzin zwłok,
•    zestawy do zabezpieczania śladów przestępstw na tle seksualnym.

 • Mikropreparaty
 • Testy do wstępnej identyfikacji narkotyków
 • Zestaw oświetlaczy kryminalistycznych
 • Zestaw oświetlaczy kryminalistycznych
 • Detektor do wykrywania metali żelaznych i nieżelaznych
 • Urządzenia i materiały do zajęć z daktyloskopii


9.    Jak wyglądają zajęcia na strzelnicy elektronicznej?

Strzelnica elektroniczna w WSPiA to specjalistyczny system pozwalający na prowadzenie szkolenia strzeleckiego dla studentów na każdym poziomie zaawansowania. Ze strzelnicy korzystają głównie studenci kierunku „bezpieczeństwo wewnętrzne” np. podczas zajęć z przedmiotu „Użycie środków przymusu bezpośredniego i broni palnej”. Strzelnicę wyposażyliśmy w wierne repliki broni Glock 17 i Beretta Px4 Storm z symulatorem odrzutu, imitują-cym strzał z prawdziwej broni palnej. Trenażer ten, w zależności od konfiguracji, pozwala na prowadzenie treningu przy pomocy emiterów laserowych działających w zakresie światła niewidzialnego lub widzialnego. Dodatkowo w zestawie przewidzieliśmy wyposażenie do ćwiczeń z prawdziwą bronią palną. Ćwiczenia treningowe wyświetlane są na ekranie przy użyciu projektora multimedialnego.
W zależności od użytego oprogramowania zainstalowanego na komputerze sterującym prze-biegiem ćwiczeń, może to być np. trening strzelecki (poprawiający celność – jak na prawdziwej strzelnicy, czas reakcji, orientację). Zajęcia prowadzą doświadczeni trenerzy.

10.    Co to jest Podkarpackie Młodzieżowe Święto Bezpieczeństwa Wewnętrznego? Jak często jest organizowane?

Ideą Podkarpackiego Młodzieżowego Święta Bezpieczeństwa Wewnętrznego jest stworzenie platformy wymiany poglądów, doświadczeń i wiedzy między przedstawicielami instytucji i służb sektora bezpieczeństwa wewnętrznego, pracownikami naukowymi i dydaktykami oraz młodzieżą ponadgimnazjalną i studencką, zainteresowaną problematyką szeroko rozumianego bezpieczeństwa wewnętrznego.
Podkarpackie Młodzieżowe Święto Bezpieczeństwa Wewnętrznego, jak i Podkarpacka Młodzieżowa Akademia Prawa i Bezpieczeństwa to główne elementy realizowanego przez WSPiA programu „Bezpieczna Przyszłość”.

11    Czy studiując bezpieczeństwo wewnętrzne zostanę przygotowana fizyczne do przyszłej służby „w mundurze”?

Tak. Prowadzone są zajęcia z zakresu użycia siły fizycznej jako środka przymusu bezpośredniego oraz na strzelnicy elektronicznej prowadzą czynni funkcjonariusze Oddziału Antyterrorystycznego Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie. Dla studentów uczelnia przygotowała również specjalny tor sprawnościowy wzorowany na torze przeszkód do egzaminu sprawnościowego do pracy w służbach mundurowych.

12.    Do kogo adresowane są studia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne?

Studia adresowane są do osób zainteresowanych szeroko pojętą problematyką bezpieczeństwa wewnętrznego oraz pracujących lub zamierzających podjąć pracę w instytucjach związanych z sektorem bezpieczeństwa wewnętrznego. Absolwent kierunku „bezpieczeństwo wewnętrzne” będzie wysokiej klasy specjalistą zdolnym do podjęcia zatrudnienia w różnych instytucjach i służbach sektora administracji publicznej (rządowej i samorządowej), a także w sektorze prywatnym.