Przejdź do nagłówka Przejdź do zawartości Przejdź do stopki Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do strony logowania Przejdź do strony kontaktowej
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Resetuj rozmiar
Kontrast
Skala szarości

Audyt wewnętrzny

Podstawowe informacje:

 1. Studia trwają 2 semestry. 

 2. W programie ok. 185 godzin zajęć.

 3. Studia prowadzone systemem niestacjonarnym (zaocznym).

  W roku akademickim 2022/2023 zajęcia na studiach podyplomowych będą odbywały się w formie on-line.

 4. Wymagane dokumenty:

  • 1 zdjęcie,

  • odpis dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich,

  • dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej w wysokości 80 zł. (opłatę należy wnosić na rachunek WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa: 51 20300045 1110 0000 0090 6040, BNP Paribas Bank Polska S.A.) - płatne w momencie rozpoczęcia cyklu kształcenia,

  • dowód osobisty do wglądu.

 5. Dni prowadzenia zajęć: soboty i niedziele.

 6. Zajęcia odbywają się w siedzibie WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej w Rzeszowie oraz w systemie on-line (do wyboru).

 7. Opłaty za studia:

  • 3 750 zł. (możliwość płatności w wariantach wpłat: miesięcznych, semestralnych lub jednorazowo),

  • dla absolwentów WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej (dotyczy wyłącznie absolwentów, którzy studiowali w WSPIA przez pełny cykl studiów - 4, 6 lub 10 semestrów) - 30% rabatu,*

  • dla studentów WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej odbywających Studia podyplomowe w ramach Systemu Edukacji Dodatkowej - BED 1 875 zł. (opłata wnoszona jest za II semestr studiów), więcej informacji na stronie... .*

   * zniżki nie łączą się ze sobą.

 1. Przyjęcia odbywają się na zasadzie zgłoszeń (studia podyplomowe przeznaczone są dla absolwentów studiów II stopnia - magisterskich oraz absolwentów studiów I stopnia - licencjackich i inżynierskich). 

 2. Zajęcia zostaną uruchomione pod warunkiem zebrania się odpowiedniej ilości słuchaczy.

 3. Kandydaci proszeni są o dokonanie rejestracji drogą elektroniczną na stronie e-rekrutacja.wspia.eu i kierowanie się wytycznymi w zakładce "krok po kroku".

 4. Rekrutacja trwa do 20 października br. Przedłużamy rekrutację do 15 listopada 2022 r.!

 

Studia podyplomowe z zakresu audytu wewnętrznego stanowią jedną z dróg do uzyskania uprawnień do wykonywania zawodu audytora wewnętrznego. Zawód ten wprowadzony został przez art. 286 ustawy o finansach publicznych. Rolą audytora wewnętrznego jest prowadzenie obligatoryjnych czynności kontrolnych, w szczególności w jednostkach sektora finansów publicznych (urzędach administracji publicznej, zakładach administracyjnych, państwowych funduszach celowych) wydatkujących zgodnie z planem finansowym kwoty powyżej 40 000 zł. Zapotrzebowanie na audytorów wewnętrznych zgłaszają głównie organy samorządu terytorialnego i administracja rządowa, a także wymiar sprawiedliwości (sądy i prokuratury) gdyż przeważająca większość inwestycji przez nie podejmowana wiąże się z wydatkiem przekraczającym granicę 40 000 zł i wymaga uruchomienia audytu wewnętrznego. Audytor wewnętrzny prowadzi kontrolę legalności wydatków i kosztów budżetowych. Dopełnia czynności sprawdzających, sporządza plany audytu i sprawozdania. Zawód wykonuje jako pracownik jednostki lub jako usługodawca zewnętrzny. Studia podyplomowe z zakresu audytu wewnętrznego legitymują do wykonywania tego zawodu, co zgodnie z art. 286 ust. 1 pkt 5 lit. d ustawy o finansach publicznych, może nastąpić po odbyciu przez absolwenta stosownej praktyki poprzedzającej podjęcie wykonywania zawodu. Kluczowe znaczenie dla waloru świadectwa ukończenia takich studiów ma to, że skutek nabycia uprawnień zawodowych ma tylko świadectwo wystawione przez taką uczelnię, która w dniu jego wystawiania spełnia określone wymogi. WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa te wymogi spełnia. Przykładowe przedmioty:

 1. Nadzór i kontrola w administracji.

 2. Działalność zawodowa w sferze prawa finansowego.

 3. Dyscyplina finansów publicznych.

 4. Sprawozdawczość finansowa jednostek sektora finansów publicznych.

 5. Przeciwdziałanie praniu brudnych pieniędzy.

 6. Plan audytu i standardy audytu wewnętrznego dla jednostek sektora finansów publicznych.

 7. Metodyka pracy audytora wewnętrznego.

 8. Zatrudnienie pracownicze i niepracownicze audytora wewnętrznego.

Wykładowcy firmujący kierunek:

 • prof. Zbigniew Czarnik,
 • mgr Magdalena Baranś-Kisiel,
 • mgr Lidia Opioła.