Przejdź do nagłówka Przejdź do zawartości Przejdź do stopki Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do strony logowania Przejdź do strony kontaktowej
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Resetuj rozmiar
Kontrast
Skala szarości

STUDIUM KANCELARYJNO-ARCHIWISTYCZNE– 60 GODZIN

Celem kształcenia w ramach studium jest zdobycie przez osoby chcące w przyszłości pracować na stanowisku archiwisty lub stanowiskach związanych z pracą kancelaryjno – biurową, umiejętności prawidłowego trybu i zasad wykonywania czynności kancelaryjnych (biurowości) oraz archiwizacji dokumentacji, w tym umiejętności tworzenia, gromadzenia, ewidencjonowania, przechowywania, opracowania, zabezpieczenia, brakowania materiałów archiwalnych i dokumentacji niearchiwalnej na podstawie przepisów polskich i unijnych.

Studium wyposaży słuchacza w wiedzę przydatną w pracy w każdej jednostce organizacyjnej oraz pracę na własny rachunek. Specjalistyczne studium przygotowuje słuchacza do pracy m.in. w: archiwach historycznych; archiwach zakładowych lub składnicach akt istniejących w każdym urzędzie, instytucji, przedsiębiorstwie; bibliotekach i muzeach; instytucjach naukowo-badawczych, zwłaszcza prowadzących działalność w zakresie archiwistyki i nauk historycznych; biurze lub kancelarii na stanowisku menedżera procesu zarządzania dokumentacją i organizatora pracy biurowej; ośrodkach dokumentacyjnych i informacyjnych; wydawnictwach i redakcjach czasopism; prywatnych przedsiębiorstwach świadczących usługi archiwizacyjne (porządkowanie i przechowalnictwo dokumentacji); prowadzeniu na własny rachunek działalności gospodarczej zajmującej się porządkowaniem, brakowaniem dokumentacji w archiwach zakładowych i składnicach akt; prowadzeniu na własny rachunek składnic akt zajmujących się przechowywanie dokumentacji z zreorganizowanych jednostek; prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie przechowywania dokumentacji osobowej i płacowej pracodawców o czasowym okresie przechowywania.

Dla wykonywania czynności kancelaryjno – archiwistycznych w instytucjach prowadzących zakładowe archiwa lub składnicę akt (zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach – Dz. U. z 2011 r., Nr 123, poz. 698) wymagane jest przygotowanie do wykonywania pracy na stanowisku bez określania wymogów specjalistycznych kształcenia. W związku z tym uzyskanie certyfikatu ukończenia studium jest podstawą wykazania specjalistycznego przygotowania do wykonywania czynności kancelaryjno-archiwistycznych.

 

RAMOWY PROGRAM STUDIUM

  1. Organizacja pracy biurowej (kancelaryjnej).
  2. Rodzaje dokumentacji współczesnej.
  3. Zasady obiegu dokumentacji biurowej.
  4. System kancelaryjny w zarządzaniu dokumentacją (instrukcja kancelaryjna, jednolity rzeczowy wykaz akt).
  5. Prawo archiwalne.
  6. Organizacja i zasady działania archiwum zakładowego.
  7. Organizacja archiwum zakładowego lub składnicy akt.
  8. Informatyzacja w archiwizacji.