Przejdź do nagłówka Przejdź do zawartości Przejdź do stopki Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do strony logowania Przejdź do strony kontaktowej
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Resetuj rozmiar
Kontrast
Skala szarości

Jednolite studia magisterskie na kierunku "prawo"

Przyjmowanie kandydatów na studia stacjonarne na kierunek „PRAWO” odbywa się na podstawie konkursu świadectw dojrzałości.

NOWA MATURA” – przy przyjęciu na studia uwzględnia się wyniki egzaminu maturalnego z dwóch wybranych przez kandydata przedmiotów spośród wszystkich objętych egzaminem maturalnym.Pod uwagę bierze się ten wynik z egzaminu pisemnego (podstawowego lub rozszerzonego) z każdego z wybranych przez kandydata przedmiotów, który po przeliczeniu pozwoli na uzyskanie najwyższej liczby punktów.

Wyniki procentowe wpisane na świadectwie dojrzałości („nowa matura”) są przeliczane na punkty kwalifikacyjne w proporcji:

 • poziom rozszerzony 1% = 1,5 pkt.
 • poziom podstawowy 1% = 1 pkt;

STARA MATURA” - oceny uzyskane z egzaminu dojrzałości z dwóch wybranych przez kandydata przedmiotów przeliczane są na punkty:

W sześciopunktowej skali ocen: W pięciopunktowej skali ocen:
ocena celująca 100 pkt - -
ocena bardzo dobra 83 pkt ocena bardzo dobra 100 pkt
ocena dobra 65 pkt ocena dobra 65 pkt
ocena dostateczna 48 pkt ocena dostateczna 30 pkt
ocena dopuszcząjąca 30 pkt - -


Przyjmowanie kandydatów na studia niestacjonarne na kierunek „prawo” (jednolite studia magisterskie) odbywa się na podstawie kolejności zgłoszeń w ramach ustalonych limitów miejsc.

 

pominięciem postępowania kwalifikacyjnego przyjmowani są:

 1. laureaci centralnych olimpiad III stopnia: „Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym” i „Olimpiady Historycznej”,
 2. finaliści „Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Państwie i Prawie” organizowanej przez WSPiA Rzeszowską Szkołę Wyższą pod patronatem Ministra Sprawiedliwości,
 3. laureaci Podkarpackiego Konkursu „Wiedzy o Bezpieczeństwie”,
 4. kandydaci z Maturą Międzynarodową.

Przyjęcie kandydatów będących finalistami i laureatami olimpiad oraz Konkursu (o których mowa powyżej) następuje na podstawie przedłożonego oryginału dokumentu wydanego przez organizatorów tych olimpiad i konkursów. Z uprawnienia przyjęcia na studia z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego uczestnicy olimpiad i konkursów korzystają w WSPiA tylko raz, w roku uzyskania świadectwa dojrzałości, niezależnie od roku uzyskania przywileju.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach, z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego, na studia pierwszego stopnia stacjonarne i niestacjonarne mogą być przyjęci także inni kandydaci niewymienieni powyżej.

Decyzje o przyjęciu kandydatów na studia poza postępowaniem kwalifikacyjnym podejmuje Rektor WSPiA.

Gdy liczba kandydatów będzie większa od limitu przyjęć, Rektor może podjąć decyzję o przyjęciu na studia wszystkich kandydatów.


Harmonogram tegorocznych terminów rekrutacji:

 • Kandydaci na I rok studiów w Wyższej Szkole Prawa i Administracji Rzeszowskiej Szkole Wyższej w roku akademickim 2024/2025 składają dokumenty w dniach od 3 czerwca do 2 sierpnia 2024 roku.
 • Ogłoszenie wyników rekrutacji kandydatów na studia, którzy złożyli dokumenty w I turze, nastąpi w dniu 5 sierpnia 2024 roku.
 • W drugiej turze rekrutacji, kandydaci na wszystkie kierunki studiów w WSPiA składają dokumenty w dniach od 5 sierpnia do 26 września 2024 roku.
 • Ogłoszenie wyników rekrutacji kandydatów na studia, którzy złożyli dokumenty w II turze nastąpi w dniu 27 września 2024 roku.
 • W wyjątkowych sytuacjach, terminy ogłoszenia wyników rekrutacji mogą zostać wydłużone przez Rektora WSPiA.

Kandydaci rejestrują się elektronicznie i składają dokumenty on-line w systemie e-rekrutacja. Brakujące dokumenty (np. świadectwo maturalne) można uzupełnić w dowolnym momencie w czasie trwania rekrutacji.

Następnie kandydaci są zobowiązani do złożenia dokumentów w biurze rekrutacji przed upływem terminu rekrutacji na studia tj. przed 2 sierpnia- I tura; 26 września- II tura. 

Kandydat jest przyjmowany na studia w tej turze rekrutacji, w której złożył kompletne dokumenty.

Nie zwlekaj, już dziś zarejestruj się w systemie e-rekrutacji WSPiA!