Przejdź do nagłówka Przejdź do zawartości Przejdź do stopki Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do strony logowania Przejdź do strony kontaktowej
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Resetuj rozmiar
Kontrast
Skala szarości

MIX Edukacyjny

§ 1

 

 1. Celem „Mixa edukacyjnego”, zwanego dalej „Mixem”, jest stworzenie studentom WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej możliwości rozwijania swoich umiejętności, zainteresowań i pasji oraz pobudzania aktywności naukowej
  i organizacyjnej.
 2. „Mix” ma charakter dobrowolny i dotyczy przedmiotów zaliczanych w systemie SBS.
 3. „Mix” jest elementem projektu „Nowoczesna Uczelnia”.

 

§ 2

 

 1. „Mix edukacyjny” polega na zdobywaniu przez studenta punktów za aktywność w ramach dwóch ścieżek:
 1. „Mix edukacyjny” – ścieżka dydaktyczna (MŚE),
 2. „Mix edukacyjny” – ścieżka organizacyjna (MŚO).
 1. „Mix edukacyjny” – ścieżka dydaktyczna, o której mowa w ust. 1 pkt 1 umożliwia studentowi uzyskanie wyższej oceny z danego przedmiotu w danym semestrze, na zasadach określonych w § 5.
 2. Zdobywając punkty w ramach „Mixa edukacyjnego – ścieżka organizacyjna”, student uzyskuje możliwość zajęcia miejsca na prestiżowej liście rankingowej, najbardziej aktywnych studentów WSPiA, o której mowa w § 7.

 

§ 3

 

 1. W semestrze zimowym roku akademickiego 2019/2020, student może zdobywać
  punkty w ramach dwóch ścieżek „Mixa edukacyjnego” poprzez udział w wydarzeniach zakwalifikowanych do „Mixa”, tj. m.in.:
 1. aktywność w kołach naukowych działających w WSPiA Rzeszowskiej Szkole Wyższej,
 2. udział w klinikach doradczych działających w WSPiA,
 3. udział w innych wydarzeniach naukowych i dydaktycznych organizowanych przez WSPiA,
 4. udział w wydarzeniach naukowych lub popularnonaukowych poza Uczelnią.
 1. Szczegółowy wykaz form aktywności w ramach działań wymienionych w ust. 1, określa Załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 4

 

 1. Informacje o wydarzeniach zakwalifikowanych do „Mixa edukacyjnego” podawane są do wiadomości studenta przez Centrum Edukacji Dodatkowej (CED), za pośrednictwem systemu Wirtualna Uczelnia oraz w Tygodniowych Rozkładach Zajęć.
 2. W związku z treścią ust. 1, osoby odpowiedzialne za dane wydarzenie (organizator, nauczyciel prowadzący zajęcia dydaktyczne), wyznaczone przez dziekana – dyrektora właściwego kolegium, zwane dalej koordynatorami – zobowiązane do bieżącego informowania CED o planowanym terminie
  i charakterze tego wydarzenia.
 3. Informacja o wydarzeniu realizowanym w ramach „Mixa edukacyjnego”,
  o której mowa w ust. 1 określa rodzaj wydarzenia ze wskazaniem koordynatora tego wydarzenia, uprawnionego do przyznania studentowi punktów w ramach „Mixa edukacyjnego”.

  

§ 5

 

 1. Student, zdobywający punkty w ramach „Mixa edukacyjnego” – ścieżka dydaktyczna uzyskuje możliwość podniesienia oceny z danego przedmiotu w danym semestrze maksymalnie o 1 stopień, z zastrzeżeniem ust. 2.
 2. Warunkiem uzyskania wyższej oceny z przedmiotu poprzez zaliczenie punktów zdobytych w ramach „Mixa edukacyjnego” – ścieżka dydaktyczna jest zaliczenie przez studenta danego przedmiotu na ocenę co najmniej 3,0 oraz potwierdzenie uzyskania określonej liczby punktów w ramach „Mixa” przez uprawnioną osobę.
 3. Punkty zdobywane w ramach „Mixa edukacyjnego” – ścieżka dydaktyczna mogą być zaliczone na poczet różnych przedmiotów – na podstawie decyzji koordynatora, o którym mowa w § 4 ust. 2.
 4. Szczegółowy wykaz punktów, koniecznych do zdobycia przez studenta w ramach „Mixa edukacyjnego – ścieżka dydaktyczna, celem uzyskania wyższej oceny końcowej z przedmiotu określony jest w „Edukatorze studenta” dla danego przedmiotu w rozdziale „Warunki zaliczenia przedmiotu”.

 

§ 6

 

 1. W przypadku, gdy student w ramach zaliczania „tematów” z danego przedmiotu uzyska ocenę 4,5; punktami zdobytymi w ramach „Mixa edukacyjnego” – ścieżka dydaktyczna może podwyższyć ocenę z tego przedmiotu o pół stopnia (0,5) i uzyskać zwolnienie z obowiązku ustnego zaliczania „tematów”, z zastrzeżeniem ust. 2. 
 2. W sytuacji, o której mowa w ust. 1, nie stosuje się postanowienia – z zarządzenia odnośnie ustnego zaliczania tematów na ocenę 5,0 (do wyjaśnienia).

 

 

§ 7

 

 1. Szczegółowy wykaz wydarzeń wraz z liczbą punktów, które student może zdobyć w ramach w ramach „Mixa edukacyjnego” – ścieżka organizacyjna, określa załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
 2. O liczbie punktów za działalność organizacyjną studenta decyduje opiekun koła naukowego lub organizacji studenckiej albo koordynator wydarzenia, o którym mowa w § 4 ust. 2.
 3. Student zdobywający punkty w ramach „Mixa edukacyjnego – ścieżka organizacyjna uzyskuje możliwość zajęcia miejsca na prestiżowej liście rankingowej najbardziej aktywnych studentów WSPiA, sporządzanej po zakończeniu każdego roku akademickiego.
 4. Tworzy się prestiżową listę rankingową najbardziej aktywnych studentów WSPiA na podstawie aktywności organizacyjnej w  ramach „Mixa edukacyjnego” – ścieżka organizacyjna, zwaną dalej listą rankingową.
 5. Uzyskanie miejsca na liście rankingowej skutkuje przyznaniem nagrody Rektora na zasadach określonych w odrębnym zarządzeniu.

 

§ 8

 

 1. Podstawą do zakwalifikowania studentowi punktów zdobytych w ramach „Mixa edukacyjnego” – ścieżka dydaktyczna i ścieżka organizacyjna jest Karta punktów, której wzór określa Załącznik nr 2 do niniejszego Zarządzenia.  
 2. Dla każdego wydarzenia tworzona jest indywidualna Karta punktów, określająca liczbę punktów zdobytych przez studenta zgodnie z Załącznikiem nr 1 wraz z opisem wydarzenia, za które punkty te są przyznane, a w przypadku ścieżki dydaktycznej także z określeniem przedmiotu, do którego mają być one zaliczone. Karta składana jest w CED.
 3. Niezłożenie przez studenta podpisanej przez odpowiedzialnego za dane wydarzenie nauczyciela akademickiego Karty punktów w terminie do 30 dni od daty odbycia wydarzenia powoduje, że punkty w ramach „Mixa edukacyjnego” przepadają.

 

§ 9  

 

W przypadku wątpliwości dotyczących przyznania określonej liczby punktów
w ramach ścieżki organizacyjnej lub zaliczenia punktów do danego przedmiotu
w ramach ścieżki dydaktycznej, Dyrektor CED zobowiązany jest zasięgnąć opinii koordynatora wydarzenia, o którym mowa w § 4 ust. 2.