Przejdź do nagłówka Przejdź do zawartości Przejdź do stopki Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do strony logowania Przejdź do strony kontaktowej
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Resetuj rozmiar
Kontrast
Skala szarości

Konferencja Studencka MIX

×

 

Szanowni Studenci!

By umożliwić Państwu zdobycie punktów w Ramach MIXa Edukacyjnego, proponujemy Państwu udział w konferencjach studenckich, których tematyka będzie dopasowana do przedmiotów SBSowych realizowanych przez Państwa w bieżącym semestrze.
Konferencje będą realizowane dla studentów studiów stacjonarnych w formie tradycyjnej w sali. Dla studentów studiów niestacjonarnych będziemy organizować wersje online w godzinach popołudniowych.
Wygłoszenie referatu na konferencji jako element MIXa Edukacyjnego daje Państwu możliwość zdobycia 10 punktów MIXa Edukacyjnego.

Konferencje MIX organizowane będą w dniach 19, 20 i 21 czerwca br.

Studenci chcący wziąć udział w konferencji, proszeni są o dokonanie rejestracji tematu wystąpienia do dnia 15.06.2023 r.
Poniżej formularza rejestracyjnego znajduje się wykaz wszystkich przedmiotów SBSowych realizowanych na Uczelni w danym semestrze z wyznaczoną przez koordynatorów przedmiotów tematyką, w jakiej ramach mają być podejmowane przez Państwa referaty. 

Państwa referaty to dziesięciominutowe wystąpienia, które mogą być wsparte prezentacją multimedialną. 

Prosimy o uwzględnianie podanego zakresu tematycznego w Państwa wystąpieniach.  

Podczas rejestracji prosimy o wybranie przedmiotu SBSowego, w ramach którego chcecie Państwo wygłosić referat. Należy wybrać przedmiot SBSowy realizowany w bieżącym semestrze. 

W razie pytań prosimy o kontakt mailowy: ced@wspia.eu 

Uwaga! Formularz jest aktywny po wcześniejszym zalogowaniu się do konta Office. 

 

 

Zakres tematyczny z podziałem na przedmioty SBSowe:

 

Podstawy zarządzania

 • Etyka biznesu w procesie kształtowania postaw przedsiębiorczych
 • Proces decyzyjny w organizacji
 • Postawa racjonalna - przyczyny i skutki w procesie pracy
 • Motywowanie pracownika jako przesłanka rozwoju rozwój pracownika i organizacji
 • Konflikt jako nieunikniona przesłanka stosunków interpersonalnych
 • Dyrektywa zarobku podstawą aktywności pracownika w organizacji

 

Prawo konstytucyjne

 • Zasady ustroju politycznego Rzeczypospolitej Polskiej
 • Zasady ustroju społeczno-gospodarczego, zasady ochrony praw człowieka
 • Konstytucyjne zasady wymiaru sprawiedliwości
 • Prawo wyborcze, system wyborczy, zasady prawa wyborczego
 • Władza ustawodawcza w RP
 • Władza wykonawcza w RP
 • Władza sądownicza w RP
 • Organy kontroli i ochrony prawa
 • Prawa człowieka i obywatela

Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne (cz. I) - wybrane instytucje procesu administracyjnego

 • Bezstronność administracji publicznej w rozstrzyganiu spraw indywidualnych.
 • Dowód i reguły postępowania wyjaśniającego w postępowaniu administracyjnym ogólnym.
 • Problematyka czasu w postępowaniu administracyjnym ogólnym.
 • Problematyka instancyjności w postępowaniu administracyjnym ogólnym.
 • Formy załatwienia sprawy w postępowaniu administracyjnym ogólnym.

 

System bezpieczeństwa wewnętrznego w Polsce (cz. II) - koncepcja funkcjonalna

 • Organizacja i funkcjonowanie systemy zapobiegania i zwalczania przestępczości
 • Organizacja i funkcjonowanie systemu ochrony osób i mienia
 • Organizacja i funkcjonowanie systemu ochrony danych i informacji
 • Organizacja i funkcjonowanie systemu bezpieczeństwa granicznego
 • Organizacja i funkcjonowanie systemy ratowniczo-gaśniczego
 • Organizacja i funkcjonowanie systemu zarządzania kryzysowego

 

Wybrane problemy prawa karnego

w trakcie ustalania

 

Etiologia i fenomenologia przestępczości

 • Etiologia przestępczości seksualnej
 • Typologia zgwałceń i ich sprawców
 • Istota przestępczości motywowanej nienawiścią
 • Etiologia przestępczości kobiet
 • Patologie społeczne powiązane z przestępczością

 

Finanse publiczne i prawo finansowe (cz. I) – finanse publiczne

I Obszar – Finanse JST

 • procedura uchwalania budżetu
 • dochody i wydatki JST
 • sprawozdanie z wykonania budżetu

II Obszar – Budżet i gospodarka budżetowa

 • procedura uchwalania budżetu państwa
 • dochody i wydatki BP
 • sprawozdanie z wykonania BP
 • zasady gospodarowania środkami publicznymi
 • państwowy dług publiczny

III Obszar - Kontrola zarządcza oraz koordynacja kontroli zarządczej w jednostkach sektora finansów publicznych.

 • pojęcie, istota, poziomy oraz standardy kontroli zarządczej
 • kontrola zarządcza w JST
 • kontrola zarządcza w innych jednostkach sektora finansów publicznych.

IV Obszar – Budżet środków europejskich

 • Środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi.
 • Wykonywanie budżetu środków europejskich - przepływy finansowe i system rozliczeń projektu.

 

Prawo administracyjne (cz. III) – prawo materialne

 • Temat nr 1. Pomoc społeczna
  Pojęcie i cele pomocy społecznej.
 • Temat nr 2. Świadczenia rodzinne
  Postępowanie administracyjne w sprawach z zakresu świadczeń rodzinnych.
 • Temat nr 3. Świadczenia opiekuńcze
  Świadczeni opiekuńcze w systemie świadczeń rodzinnych.
 • Temat nr 4. Dodatki węglowe i dodatki do niektórych innych źródeł ogrzewania gospodarstwa domowego
  Tryb ustalania prawa do dodatku węglowego.
 • Temat nr 5. Pomoc osobom uprawnionym do alimentów
  Praw do świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego.
 • Temat nr 6. Wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej
  Organizacja zastępczego środowiska rodzinnego
 • Temat nr 7. Gospodarowanie nieruchomościami stanowiącymi własność państwa i j.s.t.
  Zasady reprezentacji Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego w sprawach gospodarowania nieruchomościami.
 • Temat nr 8. Podziały nieruchomości i scalania nieruchomości
  Zasady podziału nieruchomości
 • Temat nr 9. Wywłaszczenie i zwrot wywłaszczonych nieruchomości
  Postępowanie w sprawie wywłaszczenia nieruchomości.
 • Temat nr 10. Udział w kosztach budowy urządzeń infrastruktury technicznej
  Opłata adiacencka – istota i charakter prawny
 • Temat nr 11. Rozgraniczenia nieruchomości
  Rozgraniczenie nieruchomości.
 • Temat nr 12. System dróg publicznych
  System dróg publicznych w Polsce
 • Temat nr 13. Zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi
  Zadania Państwa w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi.
 • Temat nr 14. Ograniczanie dostępności alkoholu
  Formy reglamentowania sprzedaż napojów alkoholowych
 • Temat nr 15. Wspieranie zatrudnienia socjalnego
  Instytucja zatrudnienia socjalnego.

 

Prawo karne materialne (cz. II) – część szczególna

 • Odpowiedzialność karna za prowokacje z udziałem łowców pedofilii
 • Odpowiedzialność karna za wypadek drogowy ze skutkiem śmiertelnym, czy zabójstwo
 • Zbrodnia zabójstwa funkcjonariusza publicznego
 • Przestępstwa przeciwko mieniu popełniane za pośrednictwem gier komputerowych on-line
 • Prawnokarna ochrona stron umowy najmu

 

Prawo cywilne (cz. II) – prawo rzeczowe

 • Nieruchomości – pojęcie, rodzaje i ich specyfika jako przedmiotu obrotu cywilnoprawnego.
 • Immisje i środki ochrony przed nimi.
 • Przedsiębiorstwo i gospodarstwo rolne jako przedmiot obrotu cywilnoprawnego.
 • System środków ochrony własności w Polsce.
 • Roszczenia z art. 231 § 1 i 2 kc – przesłanki ich dochodzenia, problem ich przedawnialności.
 • Spór o granicę nieruchomości – sposoby jego rozwiązania.
 • Współwłasność (pojęcie, charakter, rodzaje) a wspólność.
 • Zrzeczenie się własności rzeczy.
 • Zasiedzenie nieruchomości, w tym nieruchomości rolnych.
 • Hipoteka jako rzeczowe zabezpieczenie wierzytelności .
 • Materialnoprawne zasady ksiąg wieczystych.
 • Księgi wieczyste i zasady ich ustroju (powszechność, realny system, jawność).
 • Służebność przesyłu.
 • Zastaw rejestrowy a zastaw zwykły.
 • Użytkowanie wieczyste – czy to niepotrzebny relikt przeszłości?
 • Posiadanie, dzierżenie i precarium.

 

Prawo karne (cz. II) – nauka o karze

 • Występek o charakterze chuligańskim, jako podstawa do nadzwyczajnego obostrzenia kary.
 • Znaczenie probacji w prawie karnym (narodziny idei probacji, historyczne modele probacji, analiza porównawcza poszczególnych środków probacyjnych w k.k. z 1997 r., probacja w Polsce, a w innych krajach).
 • Kara pozbawienia wolności wykonywana w systemie dozoru elektronicznego.
 • Instytucja kary łącznej.
 • Dożywotnie pozbawienie wolności bez możliwości ubiegania się o wcześniejsze przedterminowe zwolnienie.
 • Przepadek pojazdu mechanicznego lub jego równowartości.
 • Regulacje ustawy z dnia 22 listopada 2013 o postępowaniu wobec osób z zaburzeniami psychicznymi stwarzających zagrożenie życia, zdrowia lub wolności seksualnej innych osób – nadzór prewencyjny lub umieszczenie w Krajowym Ośrodku Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym.

 

Finanse publiczne i prawo finansowe (cz. II) – prawo podatkowe

 • Zasada wyłączności ustawy w zakresie nakładania obciążeń podatkowych jako źródło gwarancji praw podatnika
  (przy opracowaniu należy w szczególności zwrócić uwagę na przepisy art. 84 i 217 Konstytucji RP, orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego)
 • Zasady tworzenia prawa daninowego ( podatkowego) wynikające z Konstytucji RP
  (przy opracowaniu należy w szczególności zwrócić uwagę na zasadę poprawnej legislacji, pewności prawa, zasadę odpowiedniego okresu dostosowawczego, zasadę niedziałania prawa podatkowego wstecz, zasadę poszanowania praw nabytych, zasadę równości opodatkowania, z uwzględnieniem przepisów art.2, art. 32 ust. 1 Konstytucji RP, orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego)
 • Właściwość miejscowa i rzeczowa organów podatkowych, zasady prowadzenia sporów o właściwość organów podatkowych
  (przy opracowaniu należy zwrócić uwagę na przepisy Ordynacji podatkowej, ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej)
 • Powstawanie zobowiązań podatkowych z mocy prawa, skutki złożenia deklaracji w ramach samoopodatkowania oraz skutki wydania decyzji określającej
  (przy opracowaniu należy zwrócić głównie uwagę na przepisy Ordynacji podatkowej)
 • Odpowiedzialność członka zarządu spółki kapitałowej za jej zaległości podatkowe, zasady powstawania tej odpowiedzialności, okoliczności wyłączające odpowiedzialność
  (przy opracowaniu należy zwrócić uwagę na przepisy Ordynacji podatkowej oraz prawa upadłościowego)

 

Prawo pracy (cz. I) - indywidualne i zbiorowe - studia stacjonarne

 • Umowa o pracę oraz reguła przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy.
 • Praca zdalna
 • Zasada równowagi między życiem zawodowych a prywatnym rodziców i opiekunów w świetle dyrektywy UE 2019/1158 oraz noweli Kodeksu pracy z 9 marca 2023 r.
 • Wypowiedzenie umowy o pracę na czas nieokreślony i określony.
 • Związki zawodowe
 • Spory zbiorowe de lege lata i projektu nowelizacji ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych

 

Prawo pracy (cz. I) - indywidualne i zbiorowe - studia niestacjonarne

 • Perspektywy zatrudnienia pracowniczego w świetle rozwoju nowoczesnych technologii (głównie sztucznej inteligencji).
 • Uwarunkowania skracania czasu pracy
 • Tzw. elastyczne formy zatrudnienia w ramach stosunku pracy.
 • Zasada równouprawnienia kobiet i mężczyzn w sferze uprawnień pracowniczych związanych z macierzyństwem i rodzicielstwem.

 

Postępowanie karne (cz. II) - przebieg postępowania

 • Nieobecność oskarżonego na rozprawie głównej
 • Kasacja podmiotów kwalifikowanych
 • Skarga na wyrok sądu odwoławczego jako nowy środek zaskarżenia
 • Europejskie nakaz aresztowania

 

Prawo cywilne (cz. IV) – spadki

 • Zrzeczenie się dziedziczenia
 • Niegodność dziedziczenia
 • Zachowek a rezerwa – zalety i wady obu modeli ochrony najbliższych członków rodziny spadkodawcy.
 • Zapis windykacyjny – czy rzeczywiście rewolucja w polskim prawie spadkowym?
 • Zasady odpowiedzialności za długi spadkowe.
 • Wykaz inwentarza jako nowa instytucja prawa spadkowego.
 • Porządek dziedziczenia z ustawy – czy nie wymaga zmian?
 • Zbycie spadku.
 • Przyjęcie i odrzucenie spadku w imieniu małoletniego.
 • Specyfika wad oświadczenia woli w księdze IV kodeksu cywilnego.
 • Dział spadku – pojęcie, przedmiot, tryby i sposoby jego dokonania.
 • Testament jako czynność prawna, konwalidacja i konwersja testamentu.
 • Testament allograficzny i ustny.
 • Przebaczenie w prawie spadkowym – pojęcie, charakter prawny, forma i skutki jego dokonania.
 • Wykonawca testamentu.
 • Sposoby udokumentowania praw do spadku.
 • Czy możliwe jest odwołanie odwołania testamentu, a jeśli tak to jakie wywołuje skutki?

 

Metodyki zarządzania projektami

 • Zastosowanie wybranej metodyki zarządzania projektami w praktyce
 • Rola zarządzania ryzykiem w projekcie - studium przypadku

 

Postępowanie cywilne (cz. II) – przebieg postępowania

 • posiedzenia sądowe (posiedzenia jawne, rozprawa, posiedzenia niejawne, posiedzenia zdalne)
 • postępowanie przygotowawcze (odpowiedź na pozew, pisma przygotowawcze, posiedzenie przygotowawcze)
 • zasady wyrokowania
 • rodzaje wyroków
 • wyrok zaoczny
 • nakaz zapłaty
 • dochodzenie roszczeń w postępowaniu nakazowym
 • dochodzenie roszczeń w postępowaniu upominawczym
 • elektroniczne postępowanie upominawcze
 • system środków zaskarżenia w procesie cywilnym
 • wniesienie apelacji
 • przebieg postępowania apelacyjnego
 • skarga kasacyjna jako nadzwyczajny środek zaskarżenia
 • przebieg postępowania kasacyjnego
 • orzeczenia kończące postępowanie kasacyjne
 • skarga na przewlekłość postępowania cywilnego
 • tytuły egzekucyjne
 • postępowanie klauzulowe
 • skarga na czynności komornika sądowego
 • powództwa przeciwegzekucyjne

 

Prawo handlowe (cz. I) – prawo spółek

 • Restrukturyzacja spółek handlowych - zagadnienia dogmatyczne i praktyczne.
 • Upadłość konsumencka.
 • Zastosowanie prostej spółki akcyjnej - dla prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie startupów.