Przejdź do nagłówka Przejdź do zawartości Przejdź do stopki Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do strony logowania Przejdź do strony kontaktowej
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Resetuj rozmiar
Kontrast
Skala szarości

Opłaty za studia w roku akademickim 2019/2020

Zarządzenie Nr 1/2019
Rektora Wyższej Szkoły Prawa i Administracji Rzeszowskiej Szkoły Wyższej
z dnia 3 stycznia 2019 roku
w sprawie ustalenia zasad odpłatności
za I rok jednolitych studiów magisterskich stacjonarnych i niestacjonarnych
prowadzonych w Kolegium Prawa (na kierunku „prawo”),
za I rok studiów pierwszego stopnia stacjonarnych i niestacjonarnych
prowadzonych w Kolegium Administracji i Bezpieczeństwa Wewnętrznego
(na kierunku „bezpieczeństwo wewnętrzne” oraz „administracja”)
oraz za I rok studiów pierwszego stopnia stacjonarnych i niestacjonarnych prowadzonych w Kolegium Zarządzania (kierunek „zarządzanie”)
w WSPiA Rzeszowskiej Szkole Wyższej
w roku akademickim 2019/2020

 

Na podstawie § 32 ust. 1 pkt 30 Statutu Wyższej Szkoły Prawa i Administracji Rzeszowskiej Szkoły Wyższej, zarządzam co następuje:

§ 1

 1. Ustalam jednorazową opłatę wpisową dla kandydatów na I rok jednolitych studiów magisterskich stacjonarnych i niestacjonarnych prowadzonych w Kolegium Prawa (kierunek „prawo”), dla kandydatów na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego stopnia prowadzonych w Kolegium Administracji i Bezpieczeństwa Wewnętrznego (kierunek „bezpieczeństwo wewnętrzne” oraz „administracja”), dla kandydatów na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego stopnia prowadzonych w Kolegium Zarządzania (kierunek „zarządzanie”) w WSPiA Rzeszowskiej Szkole Wyższej, zwanej dalej WSPiA lub Uczelnią, w roku akademickim 2019/2020, w wysokości 350,00 zł.
 1. Opłaty wpisowej, o której mowa w ust. 1, nie wnoszą:
  1. kandydaci będący studentami i absolwentami WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej (dawnej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Przemyślu),
  2. laureaci centralnych olimpiad III stopnia: „Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym” i „Olimpiady Historycznej”,
  3. finaliści „Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Państwie i Prawie” organizowanej przez WSPiA Rzeszowską Szkołę Wyższą w porozumieniu z Podkarpackim Kuratorem Oświaty,
  4. laureaci „Podkarpackiego Konkursu Wiedzy o Bezpieczeństwie”,
  5. laureat Podkarpackiego Konkursu Ekonomicznego „Młody Ekonomista”.

§ 2

 1. Opłata wpisowa podlega zwrotowi w pełnej wysokości, w przypadku rezygnacji przez kandydata z ubiegania się o przyjęcie na studia w Uczelni do dnia zamknięcia rekrutacji (ostatni dzień składania dokumentów) lub w przypadku nieprzyjęcia kandydata na studia.
 2. Opłata wpisowa nie podlega zwrotowi w przypadku przyjęcia kandydata na I rok studiów lub rezygnacji przez kandydata z podjęcia nauki w WSPiA, po terminie składania dokumentów.

§ 3

 1. Opłata za I rok jednolitych magisterskich studiów stacjonarnych na kierunku „prawo” dla studentów rozpoczynających naukę w roku akademickim 2019/2020 wynosi 4 600,00 zł.
 2. Opłata może być wnoszona według wyboru studenta w systemie rat miesięcznych, w dwóch ratach semestralnych lub opłaty jednorazowej za rok.

§ 4

Szczegółowe zasady i terminy wnoszenia opłat za studia, dla studentów rozpoczynających jednolite studia stacjonarne na kierunku „prawo” w roku akademickim 2019/2020, określa Załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 5

 1. Opłata za I rok jednolitych magisterskich studiów niestacjonarnych na kierunku „prawo” dla studentów rozpoczynających naukę w roku akademickim 2019/2020 wynosi 3 700,00 zł.
 2. Opłata może być wnoszona według wyboru studenta w systemie rat miesięcznych, w dwóch ratach semestralnych lub opłaty jednorazowej za rok.

§ 6

Szczegółowe zasady i terminy wnoszenia opłat za studia, dla studentów rozpoczynających jednolite studia niestacjonarne na kierunku „prawo” w roku akademickim 2019/2020, określa Załącznik Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

§ 7

 1. Opłata za I rok studiów stacjonarnych pierwszego stopnia na kierunkach „bezpieczeństwo wewnętrzne”, „administracja” i „zarządzanie” dla studentów rozpoczynających naukę w roku akademickim 2019/2020 wynosi 4 200,00 zł.
 2. Opłata może być wnoszona według wyboru studenta w systemie rat miesięcznych, w dwóch ratach semestralnych lub opłaty jednorazowej za rok.

§ 8

Szczegółowe zasady i terminy wnoszenia opłat za studia, dla studentów rozpoczynających studia stacjonarne pierwszego stopnia o których mowa w § 7 w roku akademickim 2019/2020, określa Załącznik Nr 3 do niniejszego Zarządzenia.

 § 9

 1. Opłata za I rok studiów niestacjonarnych pierwszego stopnia na kierunkach „bezpieczeństwo wewnętrzne”, „administracja” i „zarządzanie” dla studentów rozpoczynających naukę w roku akademickim 2019/2020 wynosi 3 500,00 zł.
 2. Opłata może być wnoszona według wyboru studenta w systemie rat miesięcznych, w dwóch ratach semestralnych lub opłaty jednorazowej za rok.

§ 10

Szczegółowe zasady i terminy wnoszenia opłat za studia, dla studentów rozpoczynających studia niestacjonarne pierwszego stopnia o których mowa w § 9 w roku akademickim 2019/2020, określa Załącznik Nr 4  do niniejszego Zarządzenia.

§ 11

Opłaty za studia określone niniejszym Zarządzeniem należy wnosić na konto WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej w Banku BNP Paribas Bank Polska S.A. Nr 51 2030 0045 1110 0000 0090 6040.

§ 12

 1. Wysokość opłat ustalonych niniejszym Zarządzeniem nie ulega zmianie w trakcie roku akademickiego.
 2. Opłaty za kolejne lata studiów mogą ulegać zmianom.
 3. Wzrost opłaty za studia może nastąpić w przypadku wzrostu kosztów prowadzenia studiów w Uczelni związanych z inflacją, przy czym wzrost ten nie może być wyższy niż wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych (wysokość inflacji) ogłaszany przez Prezesa GUS za rok kalendarzowy poprzedzający rok wprowadzenia podwyższonej opłaty.
 4. Wzrost opłaty za studia może nastąpić też w przypadku zmiany wysokości kosztów prowadzenia studiów w Uczelni, z uwzględnieniem kosztów przygotowania i wdrażania strategii rozwoju uczelni, w szczególności rozwoju kadr naukowych i infrastruktury dydaktyczno-naukowej, w tym amortyzacji i remontów – jednak nie więcej niż o 5% rocznie.

§ 13

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 

Rektor
Wyższej Szkoły Prawa i Administracji
Rzeszowskiej Szkoły Wyższej

prof. dr hab. Jerzy Posłuszny

 

Załączniki do Zarządzenia Nr 1/2019:

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2

Załącznik Nr 3

Załącznik Nr 4


Zarządzenie Nr 48/2019
Rektora Wyższej Szkoły Prawa i Administracji Rzeszowskiej Szkoły Wyższej
z dnia 30 września 2019 roku

w sprawie odpłatności za
II – V rok jednolitych studiów magisterskich
stacjonarnych i niestacjonarnych na kierunku „prawo”
oraz za II – III  rok studiów pierwszego stopnia
stacjonarnych i niestacjonarnych na kierunkach
„administracja”, „zarządzanie” i „bezpieczeństwo wewnętrzne”
w Wyższej Szkole Prawa i Administracji Rzeszowskiej Szkole Wyższej
w roku akademickim 2019/2020

 

 Na podstawie § 32 ust. 1 pkt 30 Statutu Wyższej Szkoły Prawa i Administracji Rzeszowskiej Szkoły Wyższej, ustalam co następuje:

§ 1

 1. Opłata za II rok jednolitych studiów magisterskich stacjonarnych na kierunku „prawo” w roku akademickim 2019/2020 wynosi 4 650,00 zł z zastrzeżeniem § 13 ust. 2.
 2. Opłaty za studia mogą być wnoszone według wyboru studenta w systemie rat miesięcznych, w dwóch ratach semestralnych lub opłaty jednorazowej za rok.
 3. Szczegółowe zasady i terminy wnoszenia opłat za studia dla studentów II roku jednolitych magisterskich studiów stacjonarnych na kierunku „prawo” w roku akademickim 2019/2020, określa Załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2

 1. Opłata za II rok jednolitych studiów magisterskich niestacjonarnych na kierunku „prawo” w roku akademickim 2019/2020 wynosi 3 700,00 zł z zastrzeżeniem § 13 ust. 2.
 2. Opłaty za studia mogą być wnoszone według wyboru studenta w systemie rat miesięcznych, w dwóch ratach semestralnych lub opłaty jednorazowej za rok.
 3. Szczegółowe zasady i terminy wnoszenia opłat za studia dla studentów II roku jednolitych magisterskich studiów niestacjonarnych na kierunku „prawo” w roku akademickim 2019/2020, określa Załącznik Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

§ 3

 1. Opłata za III rok jednolitych studiów magisterskich stacjonarnych na kierunku „prawo” w roku akademickim 2019/2020 wynosi 4 550,00 zł z zastrzeżeniem § 13 ust. 2.
 2. Opłaty za studia mogą być wnoszone według wyboru studenta w systemie rat miesięcznych, w dwóch ratach semestralnych lub opłaty jednorazowej za rok.
 3. Szczegółowe zasady i terminy wnoszenia opłat za studia dla studentów III roku jednolitych magisterskich studiów stacjonarnych na kierunku „prawo” w roku akademickim 2019/2020, określa Załącznik Nr 3 do niniejszego Zarządzenia.

§ 4

 1. Opłata za III rok jednolitych studiów magisterskich niestacjonarnych na kierunku „prawo” w roku akademickim 2019/2020 – wynosi 3 700,00 zł z zastrzeżeniem § 13 ust. 2.
 2. Opłaty za studia mogą być wnoszone według wyboru studenta w systemie rat miesięcznych, w dwóch ratach semestralnych lub opłaty jednorazowej za rok.
 3. Szczegółowe zasady i terminy wnoszenia opłat za studia dla studentów III roku jednolitych magisterskich studiów niestacjonarnych na kierunku „prawo” w roku akademickim 2019/2020, określa Załącznik Nr 4 do niniejszego Zarządzenia.

§ 5

 1. Opłata za IV rok jednolitych studiów magisterskich stacjonarnych na kierunku „prawo” w roku akademickim 2019/2020 – wynosi 4 050,00 zł z zastrzeżeniem § 13 ust. 2.
 2. Opłaty za studia mogą być wnoszone według wyboru studenta w systemie rat miesięcznych, w dwóch ratach semestralnych lub opłaty jednorazowej za rok.
 3. Szczegółowe zasady i terminy wnoszenia opłat za studia dla studentów IV roku jednolitych magisterskich studiów stacjonarnych na kierunku „prawo” w roku akademickim 2019/2020, określa Załącznik Nr 5 do niniejszego Zarządzenia.

§ 6

 1. Opłata za IV rok jednolitych studiów magisterskich niestacjonarnych na kierunku „prawo” w roku akademickim 2019/2020 – wynosi 3 300,00 zł z zastrzeżeniem § 13 ust. 2.
 2. Opłaty za studia mogą być wnoszone według wyboru studenta w systemie rat miesięcznych, w dwóch ratach semestralnych lub opłaty jednorazowej za rok.
 3. Szczegółowe zasady i terminy wnoszenia opłat za studia dla studentów IV roku jednolitych magisterskich studiów niestacjonarnych na kierunku „prawo” w roku akademickim 2019/2020, określa Załącznik Nr 6 do niniejszego Zarządzenia.

§ 7

 1. Opłata za V rok jednolitych studiów magisterskich stacjonarnych na kierunku „prawo” w roku akademickim 2019/2020 – wynosi 4 050,00 zł z zastrzeżeniem § 13 ust. 2.
 2. Opłaty za studia mogą być wnoszone według wyboru studenta w systemie rat miesięcznych, w dwóch ratach semestralnych lub opłaty jednorazowej za rok.
 3. Szczegółowe zasady i terminy wnoszenia opłat za studia dla studentów V roku jednolitych magisterskich studiów stacjonarnych na kierunku „prawo” w roku akademickim 2019/2020, określa Załącznik Nr 7 do niniejszego Zarządzenia.

§ 8

 1. Opłata za V rok jednolitych studiów magisterskich niestacjonarnych na kierunku prawo” w roku akademickim 2019/2020 – wynosi 3 300,00 zł z zastrzeżeniem § 13 ust. 2.
 2. Opłaty za studia mogą być wnoszone według wyboru studenta w systemie rat miesięcznych, w dwóch ratach semestralnych lub opłaty jednorazowej za rok.
 3. Szczegółowe zasady i terminy wnoszenia opłat za studia dla studentów V roku jednolitych magisterskich studiów niestacjonarnych na kierunku „prawo” w roku akademickim 2019/2020, określa Załącznik Nr 8 do niniejszego Zarządzenia.

§ 9

 1. Opłata za II rok studiów stacjonarnych pierwszego stopnia na kierunkach „administracja”, „zarządzanie” i „bezpieczeństwo wewnętrzne” w roku akademickim 2019/2020 –  wynosi 4 250,00 zł z zastrzeżeniem § 13 ust. 2.
 2. Opłaty za studia mogą być wnoszone według wyboru studenta w systemie rat miesięcznych, w dwóch ratach semestralnych lub opłaty jednorazowej za rok.
 3. Szczegółowe zasady i terminy wnoszenia opłaty za studia dla studentów II roku studiów stacjonarnych pierwszego stopnia na kierunkach „administracja”, „zarządzanie” i „bezpieczeństwo wewnętrzne” w roku akademickim 2019/2020, określa Załącznik Nr 9 do niniejszego Zarządzenia.

§ 10

 1. Opłata za II rok studiów niestacjonarnych pierwszego stopnia na kierunkach „administracja”, „zarządzanie” i „bezpieczeństwo wewnętrzne” w roku akademickim 2019/2020 – wynosi 3 500,00 zł z zastrzeżeniem § 13 ust. 2.
 2. Opłaty za studia mogą być wnoszone według wyboru studenta w systemie rat miesięcznych, w dwóch ratach semestralnych lub opłaty jednorazowej za rok.
 3. Szczegółowe zasady i terminy wnoszenia opłaty za studia dla studentów II roku studiów niestacjonarnych pierwszego stopnia na kierunkach „administracja”, „zarządzanie” i „bezpieczeństwo wewnętrzne” w roku akademickim 2019/2020, określa Załącznik Nr 10 do niniejszego Zarządzenia.

§ 11

 1. Opłata za III rok studiów stacjonarnych pierwszego stopnia na kierunkach „administracja”, „zarządzanie” i „bezpieczeństwo wewnętrzne” w roku akademickim 2019/2020 – wynosi 4 050,00 zł z zastrzeżeniem § 13 ust. 2.
 2. Opłaty za studia mogą być wnoszone według wyboru studenta w systemie rat miesięcznych, w dwóch ratach semestralnych lub opłaty jednorazowej za rok.
 3. Szczegółowe zasady i terminy wnoszenia opłaty za studia dla studentów III roku studiów stacjonarnych pierwszego stopnia na kierunkach „administracja”, „zarządzanie” i „bezpieczeństwo wewnętrzne” w roku akademickim 2019/2020, określa Załącznik Nr 11 do niniejszego Zarządzenia.

§ 12

 1. Opłata za III rok studiów niestacjonarnych pierwszego stopnia na kierunkach „administracja”, „zarządzanie” i „bezpieczeństwo wewnętrzne” w roku akademickim 2019/2020 wynosi 3 500,00 zł z zastrzeżeniem § 13 ust. 2.
 2. Opłaty za studia mogą być wnoszone według wyboru studenta w systemie rat miesięcznych, w dwóch ratach semestralnych lub opłaty jednorazowej za rok.
 3. Szczegółowe zasady i terminy wnoszenia opłaty za studia dla studentów III roku studiów niestacjonarnych pierwszego stopnia na kierunkach „administracja”, „zarządzanie” i „bezpieczeństwo wewnętrzne” w roku akademickim 2019/2020, określa Załącznik Nr 12 do niniejszego Zarządzenia.

§ 13

 1. Wysokość opłat ustalonych niniejszym Zarządzeniem nie ulega zmianie w trakcie roku akademickiego.
 2. Studenci, którzy w październiku 2019 r. dokonali wpłaty jednorazowej za rok, zobowiązani są do wyrównania wysokości opłaty rocznej ustalonej niniejszym zarządzeniem, w terminie do dnia 5 marca 2020 r.
 3. Wzrost opłaty za studia w latach kolejnych może nastąpić w przypadku wzrostu kosztów prowadzenia studiów w Uczelni związanych z inflacją, przy czym wzrost ten nie może być wyższy niż wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych (wysokość inflacji) ogłaszany przez Prezesa GUS za rok kalendarzowy poprzedzający rok wprowadzenia podwyższonej opłaty.
 4. Wzrost opłaty za studia może nastąpić także w przypadku zmiany wysokości kosztów prowadzenia studiów w Uczelni, z uwzględnieniem kosztów przygotowania i wdrażania strategii rozwoju uczelni, w szczególności rozwoju kadr naukowych i infrastruktury dydaktyczno-naukowej, w tym amortyzacji i remontów – jednak nie więcej niż o 5% rocznie.

§ 14

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 

Rektor
Wyższej Szkoły Prawa i Administracji
Rzeszowskiej Szkoły Wyższej

prof. dr hab. Jerzy Posłuszny

 

Załączniki do Zarządzenia Nr 48/2019:

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2

Załącznik Nr 3

Załącznik Nr 4

Załącznik Nr 5

Załącznik Nr 6

Załącznik Nr 7

Załącznik Nr 8

Załącznik Nr 9

Załącznik Nr 10

Załącznik Nr 11

Załącznik Nr 12