Przejdź do nagłówka Przejdź do zawartości Przejdź do stopki Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do strony logowania Przejdź do strony kontaktowej
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Resetuj rozmiar
Kontrast
Skala szarości

Opłaty za studia w roku akademickim 2023/2024

Zarządzenie Nr 5/2023
Rektora Wyższej Szkoły Prawa i Administracji Rzeszowskiej Szkoły Wyższej
z dnia 15 lutego 2023 roku
w sprawie ustalenia zasad odpłatności za:
I rok jednolitych studiów magisterskich stacjonarnych i niestacjonarnych oraz
I rok studiów pierwszego stopnia stacjonarnych i niestacjonarnych
w WSPiA Rzeszowskiej Szkole Wyższej
w roku akademickim 2023/2024

Na podstawie § 37 ust. 1 pkt 31 Statutu Wyższej Szkoły Prawa i Administracji Rzeszowskiej Szkoły Wyższej, zarządzam co następuje:

§1

1. Ustalam jednorazową opłatę wpisową dla kandydatów na I rok jednolitych studiów magisterskich stacjonarnych i niestacjonarnych oraz I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego stopnia w WSPiA Rzeszowskiej Szkole Wyższej, zwanej dalej WSPiA lub Uczelnią, w roku akademickim 2023/2024, w wysokości 350,00 zł.

2. Opłaty wpisowej, o której mowa w ust. 1, nie wnoszą:

1) kandydaci będący studentami i absolwentami WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej (dawnej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Przemyślu),
2) laureaci centralnych olimpiad III stopnia: „Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym" i „Olimpiady Historycznej",
3) finaliści „Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Państwie i Prawie" organizowanej przez WSPiA Rzeszowską Szkołę Wyższą w porozumieniu z Podkarpackim Kuratorem Oświaty,
4) laureaci „Podkarpackiego Konkursu Wiedzy o Bezpieczeństwie",
5) laureat Podkarpackiego Konkursu Ekonomicznego „Młody Ekonomista".

§2

1. Opłata wpisowa podlega zwrotowi w pełnej wysokości, w przypadku rezygnacji przez kandydata z ubiegania się o przyjęcie na studia w WSPiA do dnia zamknięcia rekrutacji (ostatni dzień składania dokumentów) lub w przypadku nieprzyjęcia kandydata na

2. Opłata wpisowa nie podlega zwrotowi w przypadku przyjęcia kandydata na I rok studiów lub rezygnacji przez kandydata z podjęcia nauki w WSPiA, po terminie składania dokumentów.

§3

Opłaty za studia mogą być wnoszone według wyboru studenta w systemie rat miesięcznych, w dwóch ratach semestralnych lub opłaty jednorazowej za rok.

§4

Opłata za I rok jednolitych magisterskich studiów stacjonarnych na kierunku „prawo" dla studentów rozpoczynających naukę w roku akademickim 2023/2024 wynosi:

1) 5 900,00 zł - opłata wnoszona w systemie rat miesięcznych,

2) 5 800,00 zł - opłata wnoszona w systemie dwóch rat semestralnych,

3) 5 700,00 zł - opłata wnoszona jednorazowo za rok studiów.

 

§5

Szczegółowe zasady i terminy wnoszenia opłat I rok jednolitych magisterskich studiów stacjonarnych na kierunku „prawo", dla studentów rozpoczynających naukę w roku akademickim 2023/2024, określa Załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§6

Opłata za I rok jednolitych magisterskich studiów niestacjonarnych na kierunku „prawo" dla studentów rozpoczynających naukę w roku akademickim 2023/2024 wynosi:

1) 5 200,00 zł - opłata wnoszona w systemie rat miesięcznych,

2) 5 100,00 zł - opłata wnoszona w systemie dwóch rat semestralnych,

3) 5 000,00 zł - opłata wnoszona jednorazowo za rok studiów.

§7

Szczegółowe zasady i terminy wnoszenia opłat I rok jednolitych magisterskich studiów niestacjonarnych na kierunku „prawo" dla studentów rozpoczynających naukę w roku akademickim 2023/2024, określa Załącznik Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

§8

Opłata za I rok studiów stacjonarnych pierwszego stopnia na wszystkich kierunkach studiów dla studentów rozpoczynających naukę w roku akademickim 2023/2024 wynosi:

1) 5 900,00 zł - opłata wnoszona w systemie rat miesięcznych,

2) 5 800,00 zł - opłata wnoszona w systemie dwóch rat semestralnych,

3) 5 700,00 zł - opłata wnoszona jednorazowo za rok studiów.

§9

Szczegółowe zasady i terminy wnoszenia opłat za I rok studiów stacjonarnych pierwszego stopnia na wszystkich kierunkach studiów dla studentów rozpoczynających naukę w roku akademickim 2023/2024, określa Załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§10

Opłata za I rok studiów niestacjonarnych pierwszego stopnia na wszystkich kierunkach studiów dla studentów rozpoczynających naukę w roku akademickim 2023/2024 wynosi:

1) 5 200,00 zł - opłata wnoszona w systemie rat miesięcznych,

2) 5 100,00 zł - opłata wnoszona w systemie dwóch rat semestralnych,

3) 5 000,00 zł - opłata wnoszona jednorazowo za rok studiów.

§11

Szczegółowe zasady i terminy wnoszenia opłat I rok studiów niestacjonarnych pierwszego stopnia na wszystkich kierunkach studiów dla studentów rozpoczynających naukę w roku akademickim 2023/2024, określa Załącznik Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

§12

Opłaty za studia określone niniejszym Zarządzeniem należy wnosić na konto WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej w BNP Paribas Bank Polska S.A. Nr 51 2030 0045 1110 0000  0090 6040.

§13

1. Wysokość opłat ustalonych niniejszym Zarządzeniem nie ulega zmianie w trakcie roku

2. Opłaty za kolejne lata studiów - ich wysokość oraz terminy wnoszenia określi Rektor w drodze zarządzenia, przed rozpoczęciem danego roku akademickiego.

3. Ustalone na mocy niniejszego zarządzenia opłaty za studia mogą wzrosnąć w latach kolejnych - nie więcej niż o wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych (wskaźnik inflacji) opublikowany przez Prezesa GUS w Monitorze Polskim - w ujęciu rocznym -lipiec roku w którym wprowadzana jest zmiana opłaty - do lipca poprzedniego roku

4. Wzrost opłaty za studia może nastąpić także w przypadku zmiany wysokości kosztów prowadzenia studiów w Uczelni, z uwzględnieniem kosztów przygotowania i wdrażania strategii rozwoju Uczelni, w szczególności rozwoju kadr naukowych i infrastruktury badawczo-dydaktycznej, w tym amortyzacji i remontów.

§14

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 

Rektor
Wyższej Szkoły Prawa i Administracji
Rzeszowskiej Szkoły Wyższej

prof. dr hab. Jerzy Posłuszny

Załączniki do Zarządzenia Nr 5/2023:

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2


 

Zarządzenie Nr 6/2023
Rektora Wyższej Szkoły Prawa i Administracji Rzeszowskiej Szkoły Wyższej
z dnia 15 lutego 2023 roku
w sprawie ustalenia zasad odpłatności za
I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych drugiego stopnia na kierunkach „administracja"
oraz „bezpieczeństwo wewnętrzne" obowiązujących studentów rozpoczynających studia
w WSPiA Rzeszowskiej Szkole Wyższej w roku akademickim 2023/2024


Na podstawie § 37 ust. 1 pkt 31 Statutu Wyższej Szkoły Prawa i Administracji Rzeszowskiej Szkoły Wyższej, zarządzam co następuje:

 

§1

1. Ustalam jednorazową opłatę wpisową dla kandydatów na I rok studiów drugiego stopnia stacjonarnych i niestacjonarnych na kierunek „administracja" oraz „bezpieczeństwo wewnętrzne" w roku akademickim 2023/2024 w wysokości 100,00 zł z wyjątkiem, o którym mowa w ust. 2. 2. Kandydaci będący studentami i absolwentami Wyższej Szkoły Prawa i Administracji Rzeszowskiej Szkoły Wyższej (dawnej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Przemyślu), zwanej dalej WSPiA lub Uczelnią, nie wnoszą opłaty wpisowej.


§2

1. Opłata wpisowa podlega zwrotowi w pełnej wysokości, w przypadku rezygnacji przez kandydata z ubiegania się o przyjęcie na studia w Uczelni do dnia zamknięcia rekrutacji (ostatni dzień składania dokumentów) lub w przypadku nieprzyjęcia kandydata na studia. 2. Opłata wpisowa nie podlega zwrotowi w przypadku przyjęcia kandydata na I rok studiów lub rezygnacji przez kandydata z podjęcia nauki w WSPiA, po terminie składania dokumentów.


§3

Opłaty za studia mogą być wnoszone według wyboru studenta w systemie rat miesięcznych, w dwóch ratach semestralnych lub opłaty jednorazowej za rok.


§4

Opłata za I rok studiów stacjonarnych drugiego stopnia na kierunkach „administracja" i „bezpieczeństwo wewnętrzne" dla studentów rozpoczynających naukę w roku akademickim 2023/2024 wynosi:
1) 5 900,00 zł - wnoszona w systemie rat miesięcznych,
2) 5 800,00 zł - wnoszona w systemie dwóch rat semestralnych,
3) 5 700,00 zł - wnoszona jednorazowo za rok studiów.


§5

Szczegółowe zasady i terminy wnoszenia opłat za I rok studiów, dla studentów rozpoczynających naukę na studiach stacjonarnych drugiego stopnia na kierunkach „administracja" i „bezpieczeństwo wewnętrzne" w roku akademickim 2023/2024 określa Załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia. niniejszego Zarządzenia.

§6

Opłata za I rok studiów stacjonarnych drugiego stopnia na kierunkach „administracja" i „bezpieczeństwo wewnętrzne" dla studentów nie będących absolwentami Uczelni objętymi „programem lojalnościowym" rozpoczynających naukę w roku akademickim 2023/2024 wynosi:
1) 5 310,00 zł - wnoszona w systemie rat miesięcznych,
2) 5 210,00 zł - wnoszona w systemie dwóch rat semestralnych,
3) 5 110,00 zł - wnoszona jednorazowo za rok studiów.


§7

Szczegółowe zasady i terminy wnoszenia opłat za I rok studiów, dla studentów rozpoczynających naukę na studiach stacjonarnych drugiego stopnia na kierunkach „administracja" i „bezpieczeństwo wewnętrzne" w roku akademickim 2023/2024, będących absolwentami Uczelni objętymi „programem lojalnościowym", określa Załącznik Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.


§8

Opłata za I rok studiów niestacjonarnych drugiego stopnia na kierunkach „administracja" i „bezpieczeństwo wewnętrzne" dla studentów rozpoczynających naukę w roku akademickim 2023/2024 wynosi:
1) 5 200,00 zł - wnoszona w systemie rat miesięcznych,
2) 5 100,00 zł - wnoszona w systemie dwóch rat semestralnych,
3) 5 000,00 zł - wnoszona jednorazowo za rok studiów.


§9

Szczegółowe zasady i terminy wnoszenia opłat za I rok studiów, dla studentów rozpoczynających naukę na studiach niestacjonarnych drugiego stopnia na kierunkach „administracja" i „bezpieczeństwo wewnętrzne" w roku akademickim 2023/2024, określa Załącznik Nr 3 do niniejszego Zarządzenia.


§10

Opłata za I rok studiów niestacjonarnych drugiego stopnia na kierunkach „administracja" i „bezpieczeństwo wewnętrzne" dla studentów będących absolwentami Uczelni objętymi „programem lojalnościowym" rozpoczynających naukę w roku akademickim 2023/2024 wynosi:
1) 4 680,00 zł - wnoszona w systemie rat miesięcznych,
2) 4 580,00 zł - wnoszona w systemie dwóch rat semestralnych,
3) 4 480,00 zł - wnoszona jednorazowo za rok studiów.


§11

Szczegółowe zasady i terminy wnoszenia opłat za I rok studiów, dla studentów rozpoczynających naukę na studiach niestacjonarnych drugiego stopnia na kierunkach „administracja" i „bezpieczeństwo wewnętrzne" w roku akademickim 2023/2024, będących absolwentami Uczelni objętymi „programem lojalnościowym", określa Załącznik Nr 4 do niniejszego. Zarządzenia.

§12

Opłaty za studia określone niniejszym Zarządzeniem należy wnosić na konto WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej w BNP Paribas Bank Polska S.A. Nr 51 2030 0045 1110 0000 0090 6040.

§13

1. Wysokość opłat ustalonych niniejszym Zarządzeniem nie ulega zmianie w trakcie roku akademickiego.

2. Opłaty za kolejne lata studiów - ich wysokość oraz terminy wnoszenia określi Rektor w drodze zarządzenia, przed rozpoczęciem danego roku akademickiego.

3. Ustalone na mocy niniejszego zarządzenia opłaty za studia mogą wzrosnąć w latach kolejnych - nie więcej niż o wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych (wskaźnik inflacji) opublikowany przez Prezesa GUS w Monitorze Polskim - w ujęciu rocznym -lipiec roku w którym wprowadzana jest zmiana opłaty - do lipca poprzedniego roku kalendarzowego.

4. Wzrost opłaty za studia może nastąpić także w przypadku zmiany wysokości kosztów prowadzenia studiów w Uczelni, z uwzględnieniem kosztów przygotowania i wdrażania strategii rozwoju Uczelni, w szczególności rozwoju kadr naukowych i infrastruktury badawczo-dydaktycznej, w tym amortyzacji i remontów.

§14

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania. 

 

 

Załączniki do Zarządzenia Nr 6/2023:

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2

Załącznik Nr 3

Załącznik Nr 4


Zarządzenie Nr 42/2023

Rektora Wyższej Szkoły Prawa i Administracji Rzeszowskiej Szkoły Wyższej

z dnia 14 września 2023 roku

w sprawie odpłatności za

II – V rok jednolitych studiów magisterskich stacjonarnych i niestacjonarnych na kierunku „prawo”

oraz za II – III rok studiów pierwszego stopnia stacjonarnych i niestacjonarnych na kierunkach

„administracja”, „zarządzanie”, „bezpieczeństwo wewnętrzne” i „kryminologia”

w Wyższej Szkole Prawa i Administracji Rzeszowskiej Szkole Wyższej

w roku akademickim 2023/2024

 

Na podstawie § 32 ust. 1 pkt 30 Statutu Wyższej Szkoły Prawa i Administracji Rzeszowskiej Szkoły Wyższej, uwzględniając treść § 7 ust. 11 i 12 umowy o warunkach odpłatności za studia pierwszego stopnia oraz jednolite studia magisterskie w WSPiA Rzeszowskiej Szkole Wyższej oraz pkt 7 oświadczenia studenta o zapoznaniu się i akceptacji warunków odpłatności za studia w WSPiA, ustalam co następuje:

§ 1

1. Opłata za II rok jednolitych studiów magisterskich stacjonarnych na kierunku „prawo” w roku akademickim 2023/2024 wynosi 6 050,00 zł.

2. Opłaty za studia mogą być wnoszone według wyboru studenta w systemie rat miesięcznych, w dwóch ratach semestralnych lub opłaty jednorazowej za rok.

3. Szczegółowe zasady i terminy wnoszenia opłat za studia dla studentów II roku jednolitych magisterskich studiów stacjonarnych na kierunku „prawo” w roku akademickim 2023/2024, określa Załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2

1. Opłata za II rok jednolitych studiów magisterskich niestacjonarnych na kierunku „prawo” w roku akademickim 2023/2024 wynosi 4 950,00 zł.

2. Opłaty za studia mogą być wnoszone według wyboru studenta w systemie rat miesięcznych, w dwóch ratach semestralnych lub opłaty jednorazowej za rok.

3. Szczegółowe zasady i terminy wnoszenia opłat za studia dla studentów II roku jednolitych magisterskich studiów niestacjonarnych na kierunku „prawo” w roku akademickim 2023/2024 , określa Załącznik Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

§ 3

1. Opłata za III rok jednolitych studiów magisterskich stacjonarnych na kierunku „prawo” w roku akademickim 2023/2024 wynosi 6 080,00 zł.

2. Opłaty za studia mogą być wnoszone według wyboru studenta w systemie rat miesięcznych, w dwóch ratach semestralnych lub opłaty jednorazowej za rok.

3. Szczegółowe zasady i terminy wnoszenia opłat za studia dla studentów III roku jednolitych magisterskich studiów stacjonarnych na kierunku „prawo” w roku akademickim 2023/2024 , określa Załącznik Nr 3 do niniejszego Zarządzenia.

§ 4

1. Opłata za III rok jednolitych studiów magisterskich niestacjonarnych na kierunku „prawo” w roku akademickim 2023/2024 wynosi 4 970,00 zł.

2. Opłaty za studia mogą być wnoszone według wyboru studenta w systemie rat miesięcznych, w dwóch ratach semestralnych lub opłaty jednorazowej za rok.

3. Szczegółowe zasady i terminy wnoszenia opłat za studia dla studentów III roku jednolitych magisterskich studiów niestacjonarnych na kierunku „prawo” w roku akademickim 2023/2024 , określa Załącznik Nr 4 do niniejszego Zarządzenia.

§ 5

1. Opłata za IV rok jednolitych studiów magisterskich stacjonarnych na kierunku „prawo” w roku akademickim 2023/2024 wynosi 6 260,00 zł.

2. Opłaty za studia mogą być wnoszone według wyboru studenta w systemie rat miesięcznych, w dwóch ratach semestralnych lub opłaty jednorazowej za rok.

3. Szczegółowe zasady i terminy wnoszenia opłat za studia dla studentów IV roku jednolitych magisterskich studiów stacjonarnych na kierunku „prawo” w roku akademickim 2023/2024 , określa Załącznik Nr 5 do niniejszego Zarządzenia.

§ 6

1. Opłata za IV rok jednolitych studiów magisterskich niestacjonarnych na kierunku „prawo” w roku akademickim 2023/2024 wynosi 5 090,00 zł.

2. Opłaty za studia mogą być wnoszone według wyboru studenta w systemie rat miesięcznych, w dwóch ratach semestralnych lub opłaty jednorazowej za rok.

3. Szczegółowe zasady i terminy wnoszenia opłat za studia dla studentów IV roku jednolitych magisterskich studiów niestacjonarnych na kierunku „prawo” w roku akademickim 2023/2024 , określa Załącznik Nr 6 do niniejszego Zarządzenia.

§ 7

1. Opłata za V rok jednolitych studiów magisterskich stacjonarnych na kierunku „prawo” w roku akademickim 2023/2024 wynosi 6 320,00 zł.

2. Opłaty za studia mogą być wnoszone według wyboru studenta w systemie rat miesięcznych, w dwóch ratach semestralnych lub opłaty jednorazowej za rok.

3. Szczegółowe zasady i terminy wnoszenia opłat za studia dla studentów V roku jednolitych magisterskich studiów stacjonarnych na kierunku „prawo” w roku akademickim 2023/2024 , określają odpowiednio Załączniki Nr 7 do niniejszego Zarządzenia.

§ 8

1. Opłata za V rok jednolitych studiów magisterskich niestacjonarnych na kierunku „prawo” w roku akademickim 2023/2024 wynosi 5 090,00 zł.

2. Opłaty za studia mogą być wnoszone według wyboru studenta w systemie rat miesięcznych, w dwóch ratach semestralnych lub opłaty jednorazowej za rok.

3. Szczegółowe zasady i terminy wnoszenia opłat za studia dla studentów V roku jednolitych magisterskich studiów niestacjonarnych na kierunku „prawo” w roku akademickim 2023/2024 , określa Załącznik Nr 8 do niniejszego Zarządzenia.

§ 9

1. Opłata za II rok studiów stacjonarnych pierwszego stopnia na kierunkach „administracja”, „zarządzanie”, „bezpieczeństwo wewnętrzne” i „kryminologia” w roku akademickim 2023/2024 wynosi 5 720,00 zł.

2. Opłaty za studia mogą być wnoszone według wyboru studenta w systemie rat miesięcznych, w dwóch ratach semestralnych lub opłaty jednorazowej za rok.

3. Szczegółowe zasady i terminy wnoszenia opłaty za studia dla studentów II roku studiów stacjonarnych pierwszego stopnia na kierunkach „administracja”, „zarządzanie” i „bezpieczeństwo wewnętrzne” w roku akademickim 2023/2024 , określa Załącznik Nr 9 do niniejszego Zarządzenia.

§ 10

1. Opłata za II rok studiów niestacjonarnych pierwszego stopnia na kierunkach „administracja”, „zarządzanie”, „bezpieczeństwo wewnętrzne” i „kryminologia” w roku akademickim 2023/2024 wynosi 4 950,00 zł.

2. Opłaty za studia mogą być wnoszone według wyboru studenta w systemie rat miesięcznych, w dwóch ratach semestralnych lub opłaty jednorazowej za rok.

3. Szczegółowe zasady i terminy wnoszenia opłaty za studia dla studentów II roku studiów niestacjonarnych pierwszego stopnia na kierunkach „administracja”, „zarządzanie” i „bezpieczeństwo wewnętrzne” w roku akademickim 2023/2024 , określa Załącznik Nr 10 do niniejszego Zarządzenia.

§ 11

1. Opłata za III rok studiów stacjonarnych pierwszego stopnia na kierunkach „administracja”, „zarządzanie” i „bezpieczeństwo wewnętrzne” w roku akademickim 2023/2024 wynosi 5 590,00 zł.

2. Opłaty za studia mogą być wnoszone według wyboru studenta w systemie rat miesięcznych, w dwóch ratach semestralnych lub opłaty jednorazowej za rok.

3. Szczegółowe zasady i terminy wnoszenia opłaty za studia dla studentów III roku studiów stacjonarnych pierwszego stopnia na kierunkach „administracja”, „zarządzanie” i „bezpieczeństwo wewnętrzne” w roku akademickim 2023/2024 , określa Załącznik Nr 11 do niniejszego Zarządzenia.

§ 12

1. Opłata za III rok studiów niestacjonarnych pierwszego stopnia na kierunkach „administracja”, „zarządzanie” i „bezpieczeństwo wewnętrzne” w roku akademickim 2023/2024 wynosi 4 720,00 zł.

2. Opłaty za studia mogą być wnoszone według wyboru studenta w systemie rat miesięcznych, w dwóch ratach semestralnych lub opłaty jednorazowej za rok.

3. Szczegółowe zasady i terminy wnoszenia opłaty za studia dla studentów III roku studiów niestacjonarnych pierwszego stopnia na kierunkach „administracja”, „zarządzanie” i „bezpieczeństwo wewnętrzne” w roku akademickim 2023/2024, określa Załącznik Nr 12 do niniejszego Zarządzenia.

§ 13

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 

Załączniki do Zarządzenia Nr 42/2023:

Zarządzenie Nr 42/2023

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Załącznik nr 6

Załącznik nr 7

Załącznik nr 8

Załącznik nr 9

Załącznik nr 10

Załącznik nr 11

Załącznik nr 12


Zarządzenie Nr 43/2023

Rektora Wyższej Szkoły Prawa i Administracji Rzeszowskiej Szkoły Wyższej

z dnia 14 września 2023 roku

w sprawie ustalenia zasad odpłatności za II rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych drugiego stopnia na kierunkach „administracja” oraz „bezpieczeństwo wewnętrzne”

obowiązujących studentów kontynuujących studia w WSPiA Rzeszowskiej Szkole Wyższej

w roku akademickim 2023/2024

 

Na podstawie § 37 ust. 1 pkt 31 Statutu Wyższej Szkoły Prawa i Administracji Rzeszowskiej Szkoły Wyższej, zarządzam co następuje:

§ 1

1. Opłata za II rok studiów stacjonarnych drugiego stopnia na kierunkach „administracja” i „bezpieczeństwo wewnętrzne” dla studentów kontynuujących naukę w roku akademickim 2023/2024 wynosi 5 390,00 zł.

2. Opłaty mogą być wnoszone według wyboru studenta w systemie rat miesięcznych, w dwóch ratach semestralnych lub opłaty jednorazowej za rok.

§ 2

Szczegółowe zasady i terminy wnoszenia opłat za II rok studiów, dla studentów kontynuujących naukę na studiach stacjonarnych drugiego stopnia na kierunkach „administracja” i „bezpieczeństwo wewnętrzne” w roku akademickim 2023/2024 określa Załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 3

1. Opłata za II rok studiów stacjonarnych drugiego stopnia na kierunkach „administracja” i „bezpieczeństwo wewnętrzne” dla studentów kontynuujących naukę w roku akademickim 2023/2024 będących Absolwentami Uczelni objętymi „programem lojalnościowym”, wynosi 4 851,00 zł.

2. Opłaty mogą być wnoszone według wyboru studenta w systemie rat miesięcznych, w dwóch ratach semestralnych lub opłaty jednorazowej za rok.

§ 4

Szczegółowe zasady i terminy wnoszenia opłat za II rok studiów, dla studentów kontynuujących naukę na studiach niestacjonarnych drugiego stopnia na kierunkach „administracja” i „bezpieczeństwo wewnętrzne” w roku akademickim 2023/2024, będących Absolwentami Uczelni objętymi „programem lojalnościowym”, określa Załącznik Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

§ 5

1. Opłata za II rok studiów niestacjonarnych drugiego stopnia na kierunkach „administracja” i „bezpieczeństwo wewnętrzne” kontynuujących naukę w roku akademickim 2023/2024 wynosi 4 840,00 zł.

2. Opłaty mogą być wnoszone według wyboru studenta w systemie rat miesięcznych, w dwóch ratach semestralnych lub opłaty jednorazowej za rok.

§ 6

Szczegółowe zasady i terminy wnoszenia opłat za I rok studiów, dla studentów kontynuujących naukę na studiach niestacjonarnych drugiego stopnia na kierunkach „administracja” i „bezpieczeństwo wewnętrzne” w roku akademickim 2023/2024, określa Załącznik Nr 3 do niniejszego Zarządzenia.

§ 7

1. Opłata za II rok studiów niestacjonarnych drugiego stopnia na kierunkach „administracja” i „bezpieczeństwo wewnętrzne” dla studentów kontynuujących naukę w roku akademickim 2023/2024 będących Absolwentami Uczelni objętymi „programem lojalnościowym”, wynosi 4 356,00 zł.

3. Opłaty mogą być wnoszone według wyboru studenta w systemie rat miesięcznych, w dwóch ratach semestralnych lub opłaty jednorazowej za rok.

§ 8

Szczegółowe zasady i terminy wnoszenia opłat za II rok studiów, dla studentów kontynuujących naukę na studiach niestacjonarnych drugiego stopnia na kierunkach „administracja” i „bezpieczeństwo wewnętrzne” w roku akademickim 2023/2024, będących Absolwentami Uczelni objętymi „programem lojalnościowym”, określa Załącznik Nr 4 do niniejszego Zarządzenia.

§ 9

Opłaty za studia określone niniejszym Zarządzeniem należy wnosić na konto WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej w BNP Paribas Bank Polska S.A. Nr 51 2030 0045 1110 0000 0090 6040.

§ 10

Wysokość opłat ustalonych niniejszym Zarządzeniem nie ulega zmianie w trakcie roku akademickiego.

§ 11

Absolwentem Uczelni objętym „programem lojalnościowym” w rozumieniu niniejszego zarządzenia jest osoba, która rozpoczęła studia w roku akademickim 2009/2010 lub w latach późniejszych oraz ukończyła studia w WSPiA, tj. zrealizowała pełny cykl kształcenia na studiach pierwszego stopnia (6 semestrów).

§ 12

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 

Załączniki do Zarządzenia Nr 43/2023:

Zarządzenie Nr 43/2023

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4