Przejdź do nagłówka Przejdź do zawartości Przejdź do stopki Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do strony logowania Przejdź do strony kontaktowej
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Resetuj rozmiar
Kontrast
Skala szarości

Regulamin windykacji należności WSPiA z tytułu opłat za studia i czynszu najmu za mieszkania w WDS

Zarządzenie Nr 15/2013
Rektora Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Przemyślu
z dnia 14 marca 2013 roku
w sprawie wprowadzenia Regulaminu windykacji należności WSPiA
z tytułu opłat za studia i czynszu najmu za mieszkania w WDS
 
 
Na podstawie § 31 ust. 2 Statutu Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Przemyślu, zarządzam co następuje:
  
§ 1
 
Wprowadzam Regulamin windykacji należności Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Przemyślu z tytułu opłat za studia i czynszu najmu za mieszkania w Wielomieszkaniowym Domu Studenckim WSPiA.
 
§ 2
 
Regulamin, o którym mowa w § 1 stanowi Załącznik do niniejszego Zarządzenia.
 
§ 3
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.
 
 
Rektor Wyższej Szkoły Prawa i Administracji
w Przemyślu
prof. dr hab. Jerzy Posłuszny
 

 Załącznik
do Zarządzenia Rektora WSPiA
nr 15/2013
 
Regulamin windykacji należności WSPiA
 z tytułu opłat za studia
 i czynszu najmu  za mieszkania w  WDS
 
 
§ 1
Terminowość i wysokość wnoszenia opłat za studia przez studentów Uczelni oraz czynszu najmu z tytułu przydziału mieszkania w Wielomieszkaniowym Domu Studenckim WSPiA (dalej WDS)  jest monitorowana na bieżąco przez pracownika Kwestury na podstawie dowodów wpłat tych należności.
 
§ 2
W przypadku stwierdzenia braku terminowych wpłat za studia lub/i wpłat czynszu najmu, o którym mowa w § 1, pracownik Kwestury wysyła do studenta wezwanie do zapłaty, wyznaczając 7 – dniowy termin do uregulowania zaległości w opłatach za studia, z informacją o możliwości wpisu dłużnika do Krajowego Rejestru Długów.
 
§ 3
W przypadku braku uregulowania przez studenta zaległych opłat za studia w terminie określonym w § 2, pracownik Kwestury informuje o tym właściwego Dziekana Wydziału, który zgodnie z Regulaminem studiów WSPiA i umową zawartą ze studentem, ma prawo podjąć decyzję o skreśleniu tego studenta z listy studentów WSPiA.
 
§ 4
Jeżeli po skreśleniu studenta z listy studentów WSPiA z powodu zaległości w opłatach za studia, w dalszym ciągu zaległe opłaty nie zostaną wniesione, pracownik Kwestury:
1)       wysyła do studenta listem poleconym wezwanie do zapłaty, na adres jego zamieszkania znajdujący się w teczce akt osobowych studenta (w przypadku zmiany adresu i niezgłoszenia tej zmiany, pismo wysłane na adres znajdujący się w aktach uważa się za doręczone), wyznaczając jednomiesięczny termin do uregulowania zaległości pod rygorem wpisu dłużnika do Krajowego Rejestru Długów,
 
2)       po upływie jednego miesiąca, licząc od daty otrzymania przez studenta wezwania do zapłaty, przekazuje pracownikowi wyznaczonemu przez Rektora WSPiA do prowadzenia dalszej windykacji należności Uczelni (zwanemu dalej pracownikiem ds. windykacji) listę osób, które w terminie określonym w pkt. 1 nie dokonały wpłaty zaległych należności.
 
§ 5
W przypadku zaległości w opłacie za studia studenta, który złożył rezygnację ze studiów lub został skreślony z listy studentów WSPiA z innych przyczyn niż wymieniona w § 3 Regulaminu,  pracownik Kwestury, po otrzymaniu informacji z Działu Toku Studiów o rezygnacji studenta lub skreśleniu go z listy studentów, wysyła wezwanie do zapłaty – zgodnie z treścią § 2 Regulaminu. Dalsze postępowanie toczy się w trybie § 4 Regulaminu.
 
§ 6
W przypadku braku terminowej zapłaty czynszu najmu za mieszkanie w WDS stosuje się odpowiednio postanowienie § 2, następnie § 4 Regulaminu.
 
§ 7
Pracownik ds. windykacji przed dokonaniem wpisu dłużnika do Krajowego Rejestru Długów:
1)      sprawdza, na podstawie dokumentów znajdujących się w aktach osobowych studenta i programie Dziekanat jego status prawny oraz zwraca się do pracownika Kwestury o informację czy należność w międzyczasie nie została uregulowana,
2)       przedkłada Rektorowi WSPiA do zatwierdzenia listę dłużników, którzy  zostaną wpisani  do Krajowego Rejestru Długów,
3)      po zatwierdzeniu przez Rektora listy dłużników, o której mowa w pkt 2 dokonuje wpisu dłużników do Krajowego Rejestru Długów, wykorzystując dostęp do kanałów elektronicznych w tym Rejestrze i przekazuje do Kwestury listę osób wpisanych do Rejestru.
 
§ 8
1.      Pracownik Kwestury o każdej spłacie długu, która nastąpiła po wpisaniu studenta do Krajowego Rejestru Długów, zawiadamia niezwłocznie pracownika ds. windykacji.
2.     Pracownik ds. windykacji, po całkowitej spłacie zadłużenia, dokonuje wykreślenia dłużnika z Krajowego Rejestru Długów, przekazując do Kwestury listę dłużników wykreślonych z  Rejestru.
 
§ 9
Jeżeli w terminie jednego miesiąca, licząc od daty otrzymania przez studenta wezwania do zapłaty, o którym mowa w § 4 ust. 1 oraz § 5 i 6 w zw. z § 4 ust. 1 Regulaminu, zaległe opłaty za studia lub/i czynsz najmu nie zostaną uregulowane, Uczelnia może dochodzić swoich należności na drodze postępowania sądowego.
 
§ 10
1.      Koszty związane z procedurą windykacyjną ponoszą dłużnicy.
2.      Na każdym etapie procedury windykacyjnej istnieje możliwość zawarcia ugody, regulującej indywidualnie spłatę zadłużenia.