Przejdź do nagłówka Przejdź do zawartości Przejdź do stopki Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do strony logowania Przejdź do strony kontaktowej
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Resetuj rozmiar
Kontrast
Skala szarości

Zmiana zasad ustalania okresu przysługiwania świadczeń pomocy materialnej dla studentów

18.03.2022

U W A G A !!!

U W A G A !!!

Od 1 stycznia 2022 r. zmieniają się zasady

ustalania okresu przysługiwania wszystkich świadczeń pomocy materialnej dla studentów

wynikające z okresu ich studiowania
 

Znowelizowano art. 93 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2021 r. poz. 478 z późn. zm.), zgodnie z którym :

świadczenia dla studentów (tj. stypendium socjalne, stypendium rektora, stypendium dla osób niepełnosprawny, zapomoga, stypendium ministra) przysługują na studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia i jednolitych studiach magisterskich przez łączny okres wynoszący 12 semestrów, bez względu na ich pobieranie przez studenta, z zastrzeżeniem, że w ramach tego okresu świadczenia przysługują na studiach:

  1. pierwszego stopnia – nie dłużej niż przez 9 semestrów,
  2. drugiego stopnia – nie dłużej niż przez 7 semestrów.

JEDNOCZEŚNIE INFORMUJEMY , ŻE :

  • okres 12 semestrów, w trakcie których studentowi przysługują świadczenia, rozpoczyna się w momencie podjęcia studiów i nabycia praw studenta po raz pierwszy (na pierwszym kierunku studiów),
  • do okresu przysługiwania świadczeń wlicza się wszystkie rozpoczęte przez studenta semestry na studiach, w tym także semestry przypadające w okresie korzystania z urlopów od zajęć,
  • semestry na kolejnych studiach pierwszego stopnia rozpoczętych lub kontynuowanych po uzyskaniu pierwszego tytułu zawodowego licencjata, inżyniera albo równorzędnego, nie są wliczane do okresu przysługiwania świadczeń,
  • w przypadku kształcenia się na kilku kierunkach studiów semestry odbywane równocześnie traktuje się jako jeden semestr.

Stypendium dla osób niepełnosprawnych

Równocześnie nowelizacja rozszerzyła uprawnienia studentów do stypendium dla osób niepełnosprawnych w przypadku, gdy niepełnosprawność powstała w trakcie studiów lub po ich ukończeniu.

Ustawa w nowym brzmieniu umożliwia studentom będącym w tej sytuacji korzystanie ze stypendium dla osób niepełnosprawnych dodatkowo przez pełen cykl kształcenia na kolejnych kierunkach studiów (pierwszego i drugiego stopnia lub jednolitych studiach magisterskich), tj. łącznie przez okres do 12 semestrów. Wcześniej stypendium to przysługiwało dodatkowo tylko na jednym kolejnym kierunku studiów.

Przepisy dotyczące okresu przysługiwania świadczeń stosuje się odpowiednio do studentów, którzy kształcili się lub uzyskali tytuły zawodowe za granicą.