Przejdź do nagłówka Przejdź do zawartości Przejdź do stopki Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do strony logowania Przejdź do strony kontaktowej
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Resetuj rozmiar
Kontrast
Skala szarości

Informacje ogólne

W WSPiA Rzeszowskiej Szkole Wyższej funkcjonują dwa systemy stypendialne. Oprócz stypendiów z budżetu państwa, studenci WSPiA są nagradzani stypendiami z budżetu uczelni m.in. za: wybitne osiągnięcia w nauce, działalność społeczną na rzecz uczelni, osiągnięcia sportowe.

Uczelnia otrzymuje dotacje z budżetu państwa na:

  • stypendium rektora,
  • stypendium socjalne - dla studentów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej,
  • stypendium dla osób niepełnosprawnych - dla studentów posiadających orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności,
  • zapomogi - dla studentów, którzy z przyczyn losowych znaleźli się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej. 

Student znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej może otrzymać stypendium socjalne w zwiększonej wysokości, jeżeli zamieszkuje w domu studenckim lub obiekcie innym niż dom studencki, jeżeli codzienny dojazd z miejsca zamieszkania (tj. z miejscowości położonych poza Rzeszowem) do uczelni uniemożliwiałby lub w znacznym stopniu utrudniał studiowanie. Stypendium socjalne w zwiększonej wysokości może również otrzymać student będący pełną sierotą.

Wszystkie formy pomocy materialnej przyznawane są na wniosek studenta.

Student może ubiegać się również o stypendium Ministra Edukacji i Nauki za znaczące osiągnięcia.

Środki dotacji przeznaczone na stypendia rektora przyznawane są w liczbie nie większej niż 10 % liczby studentów każdego kierunku studiów prowadzonego w uczelni.

W ROKU 2022 WSPiA OTRZYMAŁA NA POMOC MATERIALNĄ DLA STUDENTÓW KWOTĘ 7 528 200 zł.

SYSTEMEM STYPENDIALNYM OBJĘTA JEST WIĘKSZOŚĆ STUDENTÓW WSPiA.

WSPiA premiuje także studentów, nagradzając ich następującymi stypendiami z budżetu uczelni:

  • stypendium naukowym – za wyróżniające wyniki w nauce, czynny udział w konferencjach naukowych, sympozjach, w których student reprezentował uczelnię oraz za publikacje w czasopismach naukowych, działalność w kołach naukowych i inne formy aktywności naukowej;
  • stypendium za wyróżniającą się aktywną i nieodpłatną działalność społeczną na rzecz uczelni - głównie dla starostów grup studenckich, a także za działalność w Radzie Uczelnianej Samorządu Studenckiego, w klubie AZS, innych organizacjach i przedsięwzięciach organizowanych w uczelni, na rzecz uczelni, publikacje w czasopismach studenckich;
  • stypendium za aktywną, wyróżniającą się działalność na rzecz społeczności akademickiej;
  • stypendium sportowym – za wyróżniające wyniki sportowe.

O stypendia mogą ubiegać się zarówno studenci studiów stacjonarnych, jak i niestacjonarnych.

Dzięki pomocy materialnej studenci mają możliwość pokrycia opłat za studia, mieszkanie uczelniane oraz obiady abonamentowe.