Przejdź do nagłówka Przejdź do zawartości Przejdź do stopki Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do strony logowania Przejdź do strony kontaktowej
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Resetuj rozmiar
Kontrast
Skala szarości

Zasady składania tekstów

Przesyłane do czasopisma „ADMINISTRACJA, Teoria, Dydaktyka, Orzecznictwo” teksty celem ewentualnej ich publikacji powinny być dostarczone w formie elektronicznej (płyta lub e-mail) w edytorze WORD. Do nośnika należy dołączyć 1 egz. jednostronnego wydruku tekstu, odstęp między wierszami 1,5, czcionka „12”.

Tekst półgruby zarezerwowany jest wyłącznie dla tytułu opracowania, kursywa przeznaczona jest dla tytułów obcojęzycznych, cytaty należy wziąć w cudzysłów, podobnie w cudzysłowie podawać należy tytuły powoływanych książek i artykułów, podkreśleniu uwagi czytelnika służy s p a c j a (tzw. pismo rozstrzelone).

Artykuł, zwłaszcza o zwiększonej objętości, może być podzielony na części, kolejne numeruje się używając cyfr rzymskich, a później arabskich. Objętość artykułu powinna mieścić się w granicach do 40 000 znaków (licząc ze spacjami) tj. ok.1 arkusza autorskiego. Wraz z artykułem należy przesłać jego streszczenie, liczące do ok.1000 znaków (ok.3/4 strony znormalizowanego tekstu).

Recenzje i noty recenzyjne winny w pierwszej kolejności przywoływać imię i nazwisko autora, tytuł publikacji, nazwę wydawnictwa, miejsce, rok wydania. Recenzja winna liczyć do ok.0,5 arkusza, zaś nota recenzyjna do ok. 0,02 arkusza autorskiego.

Glosa winna wskazywać formę orzeczenia, organ, datę podjęcia, sygnaturę orzeczenia oraz tezę w formie tekstu półgrubego. Tekst orzeczenia niepublikowanego wraz z uzasadnieniem proszę przesłać na adres redakcji.

Przypisy podaje się na dole strony w następującej kolejności: inicjał imienia i nazwisko autora, tytuł pracy (ewentualnie tytuł artykułu), tom, miejsce i rok wydania, numer cytowanej lub powoływanej strony. Tytuły powołujemy używając kursywy. Wskazując nazwę czasopisma można użyć powszechnie używanych skrótów, np. „PiP”, „ST”. W razie przywoływania tego samego źródła kolejny raz można użyć nie budzącego wątpliwości skrótu (np. „Por.A.Błaś: Europejskie standardy..., s.13”). Przywołując orzeczenia podaje się formę orzeczenia, nazwę organu (można używać powszechnie stosowanych skrótów, np. TK, SN, NSA), datę orzeczenia, sygnaturę , miejsce publikacji (np. wyrok NSA z 19.12.2005r. OSK 1999/04, ONSAiWSA 2005, nr 4, poz.33.)

 

Przesyłając tekst należy podać adres zameldowania (adres do korespondencji), nazwę i adres instytucji zatrudniającej autora, tytuł lub stopień naukowy, numer telefonu kontaktowego (e-mail) oraz numer PESEL.

Brak zachowania zasad poprawności językowej oraz rażące odstępstwo od powyższych zasad przyjmowania tekstu stanowić będą istotną przesłankę do odmowy przyjęcia tekstu do publikacji.