Przejdź do nagłówka Przejdź do zawartości Przejdź do stopki Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do strony logowania Przejdź do strony kontaktowej
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Resetuj rozmiar
Kontrast
Skala szarości

Zasady składania tekstów

Teksty przesyłane do czasopisma "Rzeszowskie Studia Prawnicze” powinny być dostarczane w formie elektronicznej w edytorze WORD. Poniższe zasady porządkujące i ujednolicające tekst mają Państwu ułatwić przygotowywanie i redagowanie materiałów do publikacji:

 • Tekst należy sporządzić czcionką Times New Roman "12", odstępy między wierszami 1,5, marginesy (prawy, lewy, górny i dolny) po 2,5 cm. Tekst nie powinien przekroczyć 12 stron maszynopisu. Objętość w znakach zostanie określona w części poświęconej zasadom recenzowania tekstów.
 • Imiona i nazwiska – także w przypisach – należy pisać kursywą. Kursywą należy także pisać wszystkie zwroty obcojęzyczne, w tym łacińskie.
 • Tytuły monografii, książek, komentarzy i innych materiałów należy pisać z pominięciem kursywy. Przykład: T. Liszcz, Prawo pracy, Warszawa 2009, s. 10. Przykład na ponowne powołanie w tekście: T. Liszcz, Prawo …, s. 105.
 • Przytaczanie podstawy prawnej: ustawa z 24.6.1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. Nr …. poz. ….).
 • Przytaczanie orzeczeń: wyrok SN z 12.12.2000 r., II PZP 350/99, OSNAPiUS 2001, Nr 7-8, poz. 150.
 • Przyjęte są odpowiednie skróty. I tak, np.: Kodeks karny to KK, Kodeks cywilny to KC, Kodeks pracy to KP. Co do pozostałych aktów prawnych, pisownia zależy od uznania Autora i będzie podlegać dalszej weryfikacji.
 • Daty należy pisać w następujący sposób: 4.4.2003 r., a zatem bez zer. Podobnie godziny: od 8 do 15.
 • Strony internetowe należy powoływać w następujący sposób: www.pip.pl, tj. należy wskazać stronę główną, z pominięciem podstron.
 • Przy przytaczaniu czyichś słów należy postawić dwukropek, a słowa te wziąć w cudzysłów.
 • W przypadku cudzysłowu drugiego stopnia – tzn. cudzysłowu w cudzysłowie –  stosujemy: >>...<<.
 • Autor tekstu używa nawiasu okrągłego (...), zaś nawias kwadratowy [...] zarezerwowany jest dla komentatora tekstu.
 • Niedopuszczalne są sytuacje zamykania bezpośrednio po sobie nawiasów: )), czy rozpoczynania po zamknięciu jednego nawiasu nowego: )(.
 • Kropka znajduje się zawsze po nawiasie – kończy wypowiedź. Podobnie w przypadku przypisu – kropkę należy stawiać po przypisie.

Brak zachowania zasad poprawności językowej oraz rażące odstępstwo od powyższych wskazań będą stanowić istotną przesłankę do odmowy przyjęcia tekstu do publikacji.