Przejdź do nagłówka Przejdź do zawartości Przejdź do stopki Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do strony logowania Przejdź do strony kontaktowej
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Resetuj rozmiar
Kontrast
Skala szarości

Prof. Jurij Kluczkowski

Prof. Jurij Kluczkowski to znany ukraiński polityk i naukowiec. Ukończył Lwowski Uniwersytet Państwowy im. Iwana Franki (Wydział Fizyki, 1972), Instytut Administracji Publicznej i Samorządu przy Gabinecie Ministrów Ukrainy (1995) oraz Wydział Prawa na Czerniowieckim Uniwersytecie Narodowym im. Jurija Fedkowicza (2011). Kandydat nauk fizycznych i matematycznych, doktor nauk prawnych. Obecnie docent w Katedrze prawoznawstwa i prawa publicznego Wydziału Prawa Narodowego Uniwersytetu „Akademia Kijowsko-Mohylańska”. Autor blisko stu publikacji naukowych.  Czterokrotnie wybierany do Rady Najwyższej Ukrainy (Deputowany Ludowy Ukrainy w latach 1998-2012); Wiceprzewodniczący Rady Najwyższej ds. Budownictwa Państwowego i Samorządu Terytorialnego był także przedstawicielem prezydenta Ukrainy Wiktora Juszczenki w Radzie Najwyższej Ukrainy (2005-2006). Jedna z czołowych postaci (w przeszłości) Ludowego Ruchu Ukrainy i partii politycznej Związek Narodowy „Nasza Ukraina” (Wiktora Juszczenki).

Prof. J. Kluczkowski jest członkiem Polsko-Ukraińskiego Klubu Konstytucjonalistów i głównym twórcą projektu Kodeksu Wyborczego Ukrainy.

Prawo wyborcze było wyłącznym przedmiotem obrad Klubu w 2008r. – zob. W.Skrzydło, W.Szapował, K.Eckhardt (red.) (2010). Problemy prawa wyborczego Polski i Ukrainy, Materiały drugiego posiedzenia Polsko-Ukraińskiego Klubu Konstytucjonalistów (Sieniawa 29 września – 1 października 2008r.). Problematyka wyborcza (zwłaszcza w odniesieniu do wyborów samorządowych) pojawiała się także na  innych posiedzeniach. Aktywnym uczestnikiem obrad a także autorem referatów na tych posiedzeniach był m.in. dr Jurij Kluczkowski, konstytucjonalista, deputowany ludowy Ukrainy. Uchwalony w 2017r. w pierwszym czytaniu a w 2019 ostatecznie  Kodeks Wyborczy Ukrainy został  przygotowany właśnie na podstawie projektu opracowanego pod przewodnictwem Jurija Kluczkowskiego (zob. Wyborczyj kodeks Ukrajiny, naukowo-praktycznyj komentar, Kyjiw 2020, s.3 oraz P. Pietnoczka, Próby reformy systemu wyborczego do Rady Najwyższej Ukrainy w okresie przypadającym po Euromajdanie, „Środkowoeuropejskie Studia Polityczne” 2019 nr 1, s. 84.). O tym, że na kształt tego projektu wpływ miała działalność Klubu świadczy chociażby to, że w monografii wydanej w 2018 r. (Pryncypy wyborczoho prawa: doktrynalne rozuminnia, stan ta perspektywy zakonodawczoji realizaciji w Ukrajini. Kyjiw 2018) J. Kluczkowski wielokrotnie aprobująco przywoływał rozdziały  książki obrazującej efekty posiedzenia Klubu z 2008r. autorstwa pracowników WSPiA i osiem innych ich publikacji (w szczególności J.Buczkowskiego, Ł.Buczkowskiego, K.Eckhardta, B.Kitowskiego B. Majgiera, W. Skrzydło).

Proces uchwalania Kodeksu Wyborczego w Ukrainie ma długą historię. Jego opracowanie i uchwalenie już od 2005 systematycznie rekomendowały Ukrainie Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy, Komisja Wenecka oraz OBWE. W kwietniu 2008 roku z inicjatywy Przewodniczącego Rady Najwyższej Ukrainy została powołana grupa robocza  ds. wyborów pod kierownictwem Jurija Kluczkowskiego. Po dwóch latach pracy przedstawiła ona Parlamentowi projekt Kodeksu Wyborczego ( № 4234-1). Komisja Wenecka w konkluzji opinii na jego temat stwierdziła miedzy innymi,  iż niezależnie od wielu sugestii i uwag krytycznych jest to ważny krok naprzód w procesie reformy systemu wyborczego w Ukrainie.

Począwszy od 2009 roku pod obrady Rady Najwyższej wpłynęło  kilkanaście projektów ustaw wyborczych ale projekt Kodeksu Wyborczego uchwalony w lipcu 2019 r. oparty był właśnie na tym  przygotowanym przez J. Kluczkowskiego w 2010 r. i opiniowanym przez Komisję Wenecką.