Przejdź do nagłówka Przejdź do zawartości Przejdź do stopki Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do strony logowania Przejdź do strony kontaktowej
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Resetuj rozmiar
Kontrast
Skala szarości

Ukraińskie Czasopismo Prawa Konstytucyjnego

Czasopismo publikuje efekty badań z zakresu prawa konstytucyjnego i dyscyplin pokrewnych, w tym prawa konstytucyjnego, prawa konstytucyjnego porównawczego, politologii, teorii i filozofii prawa, prawa europejskiego i międzynarodowego. Do publikacji dopuszczane są także badania interdyscyplinarne, które koncentrują się na zagadnieniach konstytucyjno-prawnych o charakterze teoretycznym lub praktycznym.

Członkiem redakcji Ukraińskiego Czasopismo Prawa Konstytucyjnego jest dr hab. Krzysztof Eckhardt prof. WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej.

Strona czasopisma:   https://www.constjournal.com/

Wybrane publikacje K.Eckhardta dotyczące ukraińskiego prawa konstytucyjnego

Monografie

K.Eckhardt, Status prawny deputowanych ludowych Ukrainy, Rzeszów 2020

Redakcja monografii

O potrzebie zmian Konstytucji Polski i Ukrainy red. W.Skrzydło, W. Szapował, K.Eckhardt, Przemyśl 2006.

Problemy prawa wyborczego Polski i Ukrainy, Materiały drugiego posiedzenia Polsko-Ukraińskiego Klubu Konstytucjonalistów (Sieniawa 29 wrzesnia – 1 października 2008r.), (red.) W.Skrzydło, W.Szapował, K.Eckhardt,  Przemyśl 2010.

Konstytucyjne podstawy budowania i rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w Polsce i na Ukrainie – dobre praktyki, red. W.Skrzydło, W.Szapował, K.Eckhardt. P.Steciuk, Rzeszów-Przemyśl 2013,

Podstawy wolności zrzeszania się oraz zasada samorządności w prawie konstytucyjnym Polski i Ukrainy, red. W.Skrzydło, W.Szapował, K.Eckhardt. P.Steciuk, Rzeszów-Przemyśl 2013,

Основи свободи об'єднання та принцип самоврядності в конституційному праві Польщі і України,  red. W.Skrzydło, W.Szapował, K.Eckhardt, P.Steciuk, Rzeszów-Przemyśl 2013

Artykuły i rozdziały w monografiach

K.Eckhardt, Prawa, wolności i obowiązki człowieka i obywatela w Konstytucji Ukrainy z 28 czerwca 1996 roku (w:) Prawo-administracja-gospodarka po 15 latach transformacji ustrojowej Rzeczypospolitej Polskiej, Przemyśl 2006,

K.Eckhardt, Prawo wyborcze na urząd prezydenta na Ukrainie [w:] Prawo wyborcze na urząd Prezydenta w państwach europejskich, (red.)S. Grabowska, R. Grabowski, Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa  2007, s. 195-203 (współautor P.Steciuk)

K.Eckhardt, Zasady zmiany Konstytucji Republiki Ukrainy [w:] Zasady zmiany konstytucji w państwach europejskich, (red.) R. Grabowski, S. Grabowska, Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa  2008, s. 359-366 (współautor P.Steciuk).

K.Eckhardt, Formy odpowiedzialności konstytucyjnej w Republice Ukrainy [w:] Formy odpowiedzialności konstytucyjnej w państwach europejskich, (red.)  S.Grabowska i R.Grabowski, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2010, s.348-354 (współautor P.Steciuk),

K.Eckhardt, Katalog i klasyfikacja zasad oraz gwarancji konstytucyjnego ładu Ukrainy w świetle poglądów doktryny (przegląd wybranych podręczników prawa konstytucyjnego),  „Rzeszowskie Studia Prawnicze„ 2011, nr 1, s. 124-139,

K.Eckhardt, Zasady wprowadzania stanów szczególnego zagrożenia w świetle Konstytucji i ustawodawstwa Ukrainy (w:) Państwo i prawo wobec współczesnych wyzwań. Współczesne ustroje państwowe i rozwój demokracji w Polsce. Księga jubileuszowa Profesora Jerzego Jaskierni, Toruń 2012,

K.Eckhardt, Status prawny Krymu w świetle orzeczeń sądów konstytucyjnych Ukrainy i Rosji, „Przegląd Sejmowy” 2014, nr 3,

K.Eckhardt, Zasady podziału władzy na Ukrainie (w:) S.Grabowska, R.Grabowski red., Zasady podziału władzy w państwach europejskich, Tom 2, Rzeszów 2016,

K.Eckhardt, Przedterminowe zakończenie kadencji jako instrument poszukiwania efektywnej większości parlamentarnej. Uwagi w świetle przepisów Konstytucji Ukrainy, „Przegląd Prawa Konstytucyjnego” 2017, nr 5

K.Eckhardt, Konstytucjonalizacja instytucji większości parlamentarnej na Ukrainie, „Współczesne Prawo” 2017,

K.Eckhardt, Immunitet parlamentarny na Ukrainie (w:) S.Grabowska, J.Juchniewicz red. Immunitet parlamentarny w wybranych państwach europejskich, Rzeszów 2017

K.Eckhardt, Proces kształtowania porządku konstytucyjnego na Ukrainie – przebyta droga i perspektywy, „Administracja, Teoria, Dydaktyka, Praktyka” 2018 nr 1,

K.Eckhardt, Mandat przedstawicielski a tzw. klauzula czechosłowacka (rozważania na tle przepisów Konstytucji Ukrainy) (w:) R. Balicki, M. Jabłoński red. Dookoła Wojtek. Księga pamiątkowa poświęcona Doktorowi Arturowi Wojciechowi Preisnerowi, Wrocław 2018

K.Eckhardt, Status prawny deputowanego w świetle Konstytucji i ustawodawstwa Ukrainy (wybrane elementy regulacji) (w:) M. Serowaniec, A. Bień-Kacała, A. Kustra-Rogatka, red. POTENTIA NON EST NISI DA BONUM Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Zbigniewowi Witkowskiemu, Toruń 2018

K.Eckhardt, Koncepcja odpowiedzialności konstytucyjno-prawnej we współczesnej ukraińskiej doktrynie prawa konstytucyjnego (w:) R. Balicki, M. Jabłoński red., Państwo i jego instytucje. Konstytucja-sądownictwo-samorząd terytorialny, Wrocław 2018.

K.Eckhardt, Najwyższa Rada Sprawiedliwości Ukrainy, „Przegląd Prawa i Administracji” 2019 nr 119,