Przejdź do nagłówka Przejdź do zawartości Przejdź do stopki Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do strony logowania Przejdź do strony kontaktowej
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Resetuj rozmiar
Kontrast
Skala szarości

Drugi etap realizacji Programu (2016-2022)

Zasadniczym celem realizacji drugiego etapu Programu Dobra administracja jest wdrożenie i upowszechnienie wyników badań przeprowadzonych w pierwszym etapie w wymiarze ogólnopolskim. 

                Badania ewaluacyjne przeprowadzone w gminach które uczestniczyły w pierwszym etapie Programu wykazały, że w wyniku jego realizacji zmniejszył się w nich wskaźnik wadliwości aktów wykazywany przez wojewodę, Regionalną Izbę Obrachunkową oraz Samorządowe Kolegium Odwoławcze, zmniejszyła się liczba decyzji wydawanych po upływie terminów określonych w kpa, wdrożony został system rozwoju kompetencji kadry oparty na badaniu luk kompetencyjnych i potrzeb szkoleniowych, uchwalony i wdrożony został kodeks etyczny pracowników urzędu gminy, wdrożone zostały systemy monitorowania i ewaluacji strategii rozwoju i programów wykonawczych, wdrożono procedury konsultacji społecznych.

Oznacza to, że wypracowany  w pierwszym etapie przetestowany i wdrożony  w  podkarpackich gminach model rozwoju kompetencji kadr oparty na indywidualnych potrzebach szkoleniowo doradczych okazał się niezwykle efektywny. Kierując się chęcią upowszechnienia wyników realizacji Programu naukowo-badawczego Dobra administracja  zaproponowaliśmy udział w jego  drugim etapie gminom z całego kraju. Naszym celem jest ich wsparcie w podniesieniu poziomu administrowania zarówno pod względem procedur jaki i sprawności oraz funkcjonalności.

Udział gmin jest całkowicie bezpłatny (wszystkie koszty ponosi Uczelnia) i opiera się na dobrowolności. Wszelkie informacje pozyskane w trakcie realizacji projektu  są wykorzystywane wyłącznie na potrzeby danej gminy. Formalną podstawą współpracy  są porozumienia podpisywane przez  Wójta (Burmistrza/Prezydenta) i Rektora WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej.

Każdy z uczestniczących w szkoleniach pracowników  gmin otrzymuje certyfikat wystawiany przez Uczelnię a gmina raport obrazujący tematykę i zakres szkoleń oraz konsultacji ze wskazaniem liczby osób, które podniosły kompetencje wskutek udziału w programie Dobra Administracja.

Badania przeprowadzone w pierwszym etapie realizacji programu  pozwoliły ustalić zasadnicze potrzeby gmin w zakresie podniesienia kompetencji ich pracowników. Opierając się na wynikach tych badań oraz ustaleniach poczynionych we współpracy z gminami spoza woj. podkarpackiego przystępującymi do realizacji drugiego etapu Programu Dobra administracja Uczelnia prowadzi dostosowane do nich szkolenia oraz usługi doradcze w zakresie między innymi:

  • procedury administracyjnej,
  • zamówień publicznych,
  • dyscypliny finansów publicznych i strategii rozwoju gminy w świetle ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju.

Szczegółowy program szkoleń wraz z liczbą godzin i tematyką usług doradczych  ustalany jest w porozumieniu z daną gminą.

Zajęcia w ramach szkoleń prowadzi wykwalifikowana kadra specjalistów w poszczególnych dziedzinach będących jednocześnie  wykładowcami Uczelni, w tym: sędziowie Naczelnego Sądu Administracyjnego i Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, członkowie Samorządowego Kolegium Odwoławczego, pracownicy Najwyższej Izby Kontroli, Krajowej Administracji Skarbowej, administracji rządowej i samorządowej, biegli rewidenci, adwokaci i radcowie prawni.

Drugi etap realizacji Programu Dobra administracja obejmuje także bezpłatny udział przedstawicieli gmin z całej Polski  w studiach podyplomowych ( maksymalnie po dwóch pracowników każdej z gmin w każdym roku trwania realizacji II etapu projektu)

Doświadczenia płynące z dotychczasowej realizacji Programu pozwoliły nam zmodyfikować  plany i programy studiów podyplomowych prowadzonych przez WSPiA Rzeszowską Szkołę Wyższą w kierunku bardziej efektywnego zabezpieczenia potrzeb samorządu terytorialnego.

Wykaz prowadzonych studiów podyplomowych znajduje się pod adresem  http://wspia.eu/dla-kandydata/podyplomowe/studia-podyplomowe .

Uwzględniając potrzeby jednostek uczestniczących w drugim etapie Programu, na ich życzenie, zostanie także przygotowany dla każdej z nich zindywidualizowany Kodeks Dobrej Administracji wraz z dokumentacja wdrożeniową .