Przejdź do nagłówka Przejdź do zawartości Przejdź do stopki Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do strony logowania Przejdź do strony kontaktowej
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Resetuj rozmiar
Kontrast
Skala szarości

Audytor wewnętrzny

( zajęcia przygotowujące do wykonywania zawodu audytora wewnętrznego: procedury, organizacja, standardy, analiza ryzyka, dokumentacja, studia przypadku) – 120 godzin.

 

L.p.

Tytuł zajęć

Liczba godzin

1

Ustrój administracji publicznej

10

2

Nadzór i kontrola w administracji

5

3

Postępowanie podatkowe

8

4

Wybrane instytucje prawa podatkowego

5

5

Działalność zawodowa w sferze finansów

- podstawy prowadzenia działalności gospodarczej przez: audytora, biegłego rewidenta, doradcę podatkowego

8

6

Finanse publiczne i prawo finansów publicznych

10

7

Dyscyplina finansów publicznych

4

8

Sprawozdawczość finansowa jednostek sektora finansów publicznych

15

9

Przeciwdziałanie praniu brudnych pieniędzy

5

10

Audyt wewnętrzny

15

11

Plan audytu i standardy audytu wewnętrznego dla jednostek sektora finansów publicznych

10

12

Metodyka pracy audytora wewnętrznego (dokumentacja audytu i ocena pracy audytora)

15

13

Zatrudnienie pracownicze i niepracownicze audytora wewnętrznego

5

14

Etyka zawodowa audytora i standardy międzynarodowe praktyki audytorskiej

5

 

 

Kurs z zakresu audytu wewnętrznego stanowi podstawę nabycia przez uczestnika wiedzy wymaganej od osoby pragnącej wykonywać zawód audytora wewnętrznego. Zawód ten wprowadzony został przez art. 286 ustawy o finansach publicznych. Rolą audytora wewnętrznego jest prowadzenie obligatoryjnych czynności kontrolnych,

w szczególności w jednostkach sektora finansów publicznych (urzędach administracji rządowej, zakładach administracyjnych, państwowych funduszach celowych, jednostkach samorządu terytorialnego) w celu stworzenia prawnych gwarancji prawidłowości wydatków budżetowych oraz gospodarowania środkami budżetowymi.

Audytor wewnętrzny prowadzi kontrolę legalności wydatków i kosztów. Dopełnia czynności sprawdzających, sporządza plany audytu i sprawozdania. Zawód wykonuje jako pracownik jednostki lub jako usługodawca zewnętrzny - przedsiębiorca.

 

Projektowany kurs umożliwia nabycie wiedzy niezbędnej do wykonywania czynności audytorskich i przystąpienie do egzaminu certyfikacyjnego, którego zdanie jest równoznaczne z uzyskaniem uprawnień audytora wewnętrznego (art. 286 ust. 1 pkt 5

lit. a ustawy o finansach publicznych). Umożliwia też nabycie uprawnień audytora ścieżką alternatywną, dając podstawę do aplikowania na studia podyplomowe z zakresu audytu, które wraz z dowolnym innym wykształceniem wyższym dają uprawnienia do wykonywania zawodu audytora (art. 286 ust. 1 pkt 5 lit. d cyt. ustawy). Niezależnie od tego, ukończenie kursu umożliwia wykonywanie czynności audytu wewnętrznego (pod nadzorem audytora) w zakresie nie wymagającym posiadania uprawnień zawodowych (w ramach 2-letniej praktyki uregulowanej w art. 286 ust. 1 pkt 5 lit. d cyt. ustawy).

Zapotrzebowanie na audytorów wewnętrznych zgłaszają głównie organy samorządu terytorialnego i administracja rządowa, a także wymiar sprawiedliwości (sądy i prokuratury) gdyż przeważająca większość inwestycji przez nie podejmowana wiąże się z wydatkami, których poniesienie uruchomienia procedurę audytu wewnętrznego.

 

Kompetencje absolwenta kursu:

Osoba, która ukończyła kurs audytu wewnętrznego:

- potrafi prawidłowo wykonywać czynności audytorskie w zakresie niewymagającym statusu audytora wewnętrznego;

- potrafi sporządzać plany audytu;

- zna standardy audytu wewnętrznego;

- zna ustrojowe podstawy działalności administracji rządowej i samorządu terytorialnego;

- zna prawno-finansowe mechanizmy realizacji zadań w jednostkach poddanych obowiązkowi audytu;

- zna strukturę sprawozdań finansowych w administracji publicznej;

- zna mechanizmy audytu wewnętrznego i jego funkcję;

- zna miejsce audytora wewnętrznego pośród innych zawodów związanych z sektorem finansów i prawa finansowego;

- zna metodykę pracy audytora wewnętrznego i zasady jego zatrudniania;

- zna zasady etyki zawodowej audytora i standardy międzynarodowe audytu.