Przejdź do nagłówka Przejdź do zawartości Przejdź do stopki Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do strony logowania Przejdź do strony kontaktowej
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Resetuj rozmiar
Kontrast
Skala szarości

Audytor wewnętrzny

( zajęcia przygotowujące do wykonywania zawodu audytora wewnętrznego: procedury, organizacja, standardy, analiza ryzyka, dokumentacja, studia przypadku) – 120 godzin.

 

L.p.

Tytuł zajęć

Liczba godzin

1

Ustrój administracji publicznej

10

2

Nadzór i kontrola w administracji

5

3

Postępowanie podatkowe

8

4

Wybrane instytucje prawa podatkowego

5

5

Działalność zawodowa w sferze finansów

- podstawy prowadzenia działalności gospodarczej przez: audytora, biegłego rewidenta, doradcę podatkowego

8

6

Finanse publiczne i prawo finansów publicznych

10

7

Dyscyplina finansów publicznych

4

8

Sprawozdawczość finansowa jednostek sektora finansów publicznych

15

9

Przeciwdziałanie praniu brudnych pieniędzy

5

10

Audyt wewnętrzny

15

11

Plan audytu i standardy audytu wewnętrznego dla jednostek sektora finansów publicznych

10

12

Metodyka pracy audytora wewnętrznego (dokumentacja audytu i ocena pracy audytora)

15

13

Zatrudnienie pracownicze i niepracownicze audytora wewnętrznego

5

14

Etyka zawodowa audytora i standardy międzynarodowe praktyki audytorskiej

5

 

 

Kurs z zakresu audytu wewnętrznego stanowi podstawę nabycia przez uczestnika wiedzy wymaganej od osoby pragnącej wykonywać zawód audytora wewnętrznego. Zawód ten wprowadzony został przez art. 286 ustawy o finansach publicznych. Rolą audytora wewnętrznego jest prowadzenie obligatoryjnych czynności kontrolnych,

w szczególności w jednostkach sektora finansów publicznych (urzędach administracji rządowej, zakładach administracyjnych, państwowych funduszach celowych, jednostkach samorządu terytorialnego) w celu stworzenia prawnych gwarancji prawidłowości wydatków budżetowych oraz gospodarowania środkami budżetowymi.

Audytor wewnętrzny prowadzi kontrolę legalności wydatków i kosztów. Dopełnia czynności sprawdzających, sporządza plany audytu i sprawozdania. Zawód wykonuje jako pracownik jednostki lub jako usługodawca zewnętrzny - przedsiębiorca.

 

Запропонований курс дає можливість отримати знання, необхідні для здійснення аудиторської діяльності, та скласти сертифікаційний іспит, успішна здача якого прирівнюється до отримання компетенції внутрішнього аудитора (ст. 286, абз. 1, п. 5

a Закону про державні фінанси). Він також дозволяє отримати кваліфікацію аудитора альтернативним шляхом, що дає підстави для вступу до аспірантури з аудиту, яка разом з будь-якою іншою вищою освітою дає право на здійснення аудиторської діяльності (підпункт "d" пункту 5 частини 1 статті 286 цитованого Закону). Незалежно від цього, проходження курсу дає можливість здійснювати діяльність з внутрішнього аудиту (під наглядом аудитора) в обсязі, що не вимагає професійної кваліфікації (в межах 2-річної практики, що регулюється статтею 286(1)(5)(d) згаданого Закону).

Про потребу у внутрішніх аудиторах повідомляють переважно органи місцевого самоврядування та державного управління, а також органи судової влади (суди та прокуратура), оскільки переважна більшість інвестицій, які вони здійснюють, пов'язані з витратами, понесення яких вимагає проведення внутрішнього аудиту.

 

Kompetencje absolwenta kursu:

Osoba, która ukończyła kurs audytu wewnętrznego:

- potrafi prawidłowo wykonywać czynności audytorskie w zakresie niewymagającym statusu audytora wewnętrznego;

- potrafi sporządzać plany audytu;

- zna standardy audytu wewnętrznego;

- zna ustrojowe podstawy działalności administracji rządowej i samorządu terytorialnego;

- zna prawno-finansowe mechanizmy realizacji zadań w jednostkach poddanych obowiązkowi audytu;

- zna strukturę sprawozdań finansowych w administracji publicznej;

- zna mechanizmy audytu wewnętrznego i jego funkcję;

- zna miejsce audytora wewnętrznego pośród innych zawodów związanych z sektorem finansów i prawa finansowego;

- zna metodykę pracy audytora wewnętrznego i zasady jego zatrudniania;

- zna zasady etyki zawodowej audytora i standardy międzynarodowe audytu.