Przejdź do nagłówka Przejdź do zawartości Przejdź do stopki Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do strony logowania Przejdź do strony kontaktowej
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Resetuj rozmiar
Kontrast
Skala szarości

Zadania

Zadanie 1.
Certyfikowane szkolenia i zajęcia warsztatowe kształcące kluczowe na rynku pracy kompetencje
 – 300 h na grupę.

Certyfikowane szkolenie językowe TOLES wraz z międzynarodowym egzaminem TOLES B2/C1 – 180 h na grupę:

Celem zadania jest podniesienie kompetencji językowych studentów w zakresie języka angielskiego prawniczego. Znajomość języka prawniczego pozwoli UP na funkcjonowanie w międzynarodowym środowisku prawniczym. Zajęcia obejmować będą przygotowanie uczestnika do posługiwania się językiem prawniczym stosowanym w światowym handlu, sporządzania różnych dokumentów: umów, pism, oficjalnych listów, e-maili, czytania ze zrozumieniem dokumentacji, posługiwania się językiem negocjacji. Egzaminy TOLES oceniają znajomość angielskiego języka prawniczego, są przeprowadzane na 3 poziomach zaawansowania. Umiejętności nabyte w trakcie przygotowań do egzaminu mogą być wykorzystane w obsłudze prawnej klientów zagranicznych, jak też mogą się stać przepustką do pracy w UE.

Zajęcia warsztatowe - Sporządzanie pism procesowych – 60 h na grupę:

Celem zadania jest podniesienie kompetencji zawodowych studentów w zakresie  tworzenia pism procesowych oraz rozwiązywania konkretnych problemów prawnych. Zajęcia prowadzone przez praktyków (adwokatów, radców, sędziów, prokuratorów). Problematyka zajęć: specyfika sporządzania różnych pism procesowych, analiza wymogów szczególnych pism procesowych (pozwów, wniosków, podań, próśb), przygotowywanie projektów poszczególnych pism procesowych z zakresu procedury karnej, cywilnej, administracyjnej, sądowo administracyjnej, analiza stanu faktycznego w kontekście sporządzenia pisma procesowego (przygotowanie projektu uzasadnienia faktycznego i prawnego), obliczanie opłaty od pisma procesowego, tryb wnoszenia pism procesowych, sposób wnoszenia pism procesowych, wnoszenie pism procesowych na urzędowych formularzach, sztuka argumentacji prawniczej, metody wykładni prawa, analiza porównawcza pism procesowych.

Zajęcia warsztatowe - Retoryka i Erystyka – 30 h na grupę:

Celem zadania jest podniesienie kompetencji zawodowych studentów w zakresie posługiwania się argumentacją prawniczą, terminologią prawniczą, maksymami łacińskimi, interpersonalnych i komunikacyjnych w zakresie prezentowania poglądów. Zajęcia prowadzone będą przez praktyków. Zajęcia obejmować będą przygotowanie uczestnika do wystąpień publicznych (np. wystąpień podczas procesu sądowego), w tym sztukę poprawnego formułowania poglądów, argumentacji prawniczej, sztukę prowadzenia sporów, w tym umiejętność podjęcia polemiki z poglądami prezentowanymi przez innych uczestników sporu, umiejętność repliki, umiejętność posługiwania się prawniczymi konstrukcjami językowymi,  umiejętność posługiwania się paremiami łacińskimi oraz umiejętność formułowania uzasadnionych poglądów i ocen.

Kryminalistyczne zajęcia  warsztatowe – 30h na grupę:

Celem zadania jest podniesienie kompetencji zawodowych studentów w zakresie   umiejętności analitycznych myślenia, kojarzenia faktów i okoliczności istotnych z punktu widzenia stosowania prawa, język z zakresu kryminalistyki. Zajęcia prowadzone będą przez praktyków  obejmować będą przygotowanie do ujawniania, zabezpieczania, dokumentowania i analizowania poszczególnych śladów kryminalistycznych, w tym śladów pozostawionych przez człowieka oraz śladów cyfrowych, a także metody i metodologię prowadzenia czynności procesowych (np. przesłuchanie, oględziny, zatrzymanie rzeczy, przeszukanie) z uwzględnieniem wiedzy i umiejętności kryminalistycznych.

Zadanie 2.
Dodatkowe zajęcia realizowane wspólnie z pracodawcami
 – 30 h na grupę:

Ścieżki aplikacyjne - profesje prawnicze (adwokat, radca prawny, sędzia, prokurator) – 30 h na grupę:

Celem zadania jest podniesienie kompetencji zawodowych  w zakresie stosowania prawa, w tym analizowania i oceny stanów faktycznych oraz etyki, komunikacyjne w tym umiejętność pracy w grupie. Zajęcia prowadzone przez doświadczonych praktyków (adwokata lub radcę prawnego; sędziego; prokuratora), którzy przedstawią praktyczne problemy związane z wykonywaniem zawodów prawniczych. W ramach zajęć przewidziano aktywny udział słuchaczy, którzy przygotowywać będą propozycję rozwiązania konkretnych problemów prawnych. Student wybierze model kariery prawniczej, tj. wskaże aplikację prawniczą. Zajęcia w ramach poszczególnych ścieżek aplikacyjnych obejmować będą: przygotowanie do złożenia egzaminu aplikacyjnego na wybraną aplikację, rozwiązywanie zagadnień faktycznych i prawnych będących przedmiotem egzaminu, analizowanie stanów faktycznych pod kątem złożenia egzaminu i wykonywania danego zawodu, identyfikowanie najważniejszych problemów praktycznych związanych z wykonywaniem danego zawodu, w tym problemów etycznych, rozwiązywanie testów kompetencyjnych, rozwiązywanie zadań argumentacyjnych, analizę stanów faktycznych pod kątem proponowanego rozwiązania.
Zajęcia prowadzić będą praktycy - adwokaci, radcowie prawni, sędziowie i prokuratorzy.

Zadanie 3.
Dodatkowe zadania praktyczne dla studentów "Prawa" WSPiA
 – 90 h na grupę:

Pracownia praktyczna - Symulowana rozprawa sądowa – 30 h na grupę:

Celem zadania jest podniesienie kompetencji zawodowych  w zakresie stosowania prawa, komunikacyjnych w zakresie sztuki argumentacji, umiejętność pracy w grupie w zakresie debaty nad konkretnymi zdarzeniami faktycznymi, językowych. Symulowane rozprawy sądowe służą nabyciu umiejętności posługiwania się językiem prawnym i prawniczym, przekonywania do prezentowanych poglądów i ocen, analizowania stanów faktycznych. Uczą również zwyczajów sądowych, prawidłowego zachowania się podczas rozprawy, zabierania głosu we właściwej kolejności.
Zajęcia prowadzone będą przez praktyków. Studenci będą występować w poszczególnych rolach procesowych. Symulacja rozprawy odbywać się będzie pod opieką osób, które wyjaśnią pojawiające się wątpliwości, skorygują błędy, wskażą na zagadnienia metodyczne i metodologiczne udziału poszczególnych uczestników w rozprawie. Zajęcia obejmować będą przygotowanie studenta do udziału w czynnościach procesowych na rozprawie, analizowania stanu faktycznego, formułowania na tej podstawie ocen i wniosków, symulacji prezentowania stanowisk podczas rozprawy, udzielania odpowiedzi na pytania sądu, prowadzenia sporu kontradyktoryjnego, tj. składania wniosków dowodowych, składania innych wniosków procesowych np. o odroczenie rozprawy, o przerwę w rozprawie, o sprowadzenie dowodu na rozprawę oraz przygotowanie argumentacji faktycznej i prawnej, która prezentowana będzie podczas rozprawy, przygotowanie do odnoszenia się do stanowiska prezentowanego przez przeciwnika procesowego.

Pracownia praktyczna – Klinika Prawa – 60 h na grupę:

Celem zadania jest podniesienie kompetencji w zakresie analizy stanów faktycznych, formułowania ocen i ich uzasadniania, komunikacyjne w zakresie prezentowania poglądów i ocen, językowe w zakresie posługiwania się językiem prawnym i prawniczym, kompetencje informatyczne w zakresie poszukiwania i wykorzystywania danych (np. orzecznictwa sądowego), posługiwania się programami prawniczymi. W wyniku realizacji tego zadania nastąpi wzbogacenie procesu kształcenia studentów na kierunku prawo poprzez zdobycie dodatkowych kompetencji w zakresie stosowania prawa, w tym świadczenia pomocy prawnej, przygotowywania pism procesowych w oparciu o rzeczywiste stany faktyczne oraz projektów stanowisk prezentowanych przez uczestników  postępowań sądowych i administracyjnych, a także poprzez przygotowanie studentów do sporządzania opinii prawnych.
Mentorami Kliniki będą pracownicy WSPiA, którzy jednocześnie są praktykami, pod ich stałym nadzorem merytorycznym studenci będą wykonywać czynności z zakresu pomocy prawnej, konsultować poszczególne stany faktyczne, przygotowywać uzasadnienia faktyczne i prawne. W ramach Kliniki prowadzone będą zajęcia dla studentów, podczas których omawiane będą najważniejsze problemy prawne, wynikające z analizowanych stanów faktycznych, a także zajęcia, których celem będzie analiza bieżącego orzecznictwa i praktyki sądowej, celem przygotowania studentów do profesjonalnego świadczenia pomocy prawnej, w oparciu o obowiązujące akty prawne i zasady deontologii zawodowej (zasady etyki i zasady metodyki prowadzenia doradztwa prawnego).

Zadanie 4.

Wizyty studyjne w instytucjach związanych ze stosowaniem prawa– 4 wizyty na grupę:

Celem wizyt studyjnych w organach stosowania prawa - m.in. sądy, prokuratury, jednostki Policji, będzie zaprezentowanie studentom praktycznych aspektów związanych ze stosowaniem prawa, w szczególności dotyczących analizy stanów faktycznych, ich oceny prawnej, a także metodyki prowadzenia postępowania, zbierania materiału dowodowego oraz jego oceny, sporządzania uzasadnień decyzji procesowych, a także sporządzania dokumentacji procesowej. W ramach wizyt studyjnych studenci poznają funkcjonowanie sądów, prokuratur oraz jednostek Policji. Zdobędą praktyczną wiedzę z zakresu działalności sekretariatów tych jednostek, zasad wnoszenia pism procesowych, obiegu dokumentów, zasady kwalifikowania i analizy poszczególnych kategorii spraw, problematykę związaną ze stosowaniem prawa w poszczególnych instytucjach w tym specyfikę oceny dowodów w postępowaniu przed poszczególnymi organami, zasady związane w wykonywaniem poszczególnych ról procesowych, a także poznają zasady współpracy i współdziałania między poszczególnymi organami, interakcje między nimi zachodzące oraz zasady koordynacji ich działalności.

POWYŻSZE ZADANIA ZOSTANĄ ZREALIZOWANE W DWÓCH EDYCJACH:
PIERWSZEJ ROZPOCZYNAJĄCEJ SIĘ DO STYCZNIA 2017 R.
ORAZ DRUGIEJ,  ROZPOCZYNAJĄCEJ SIĘ OD STYCZNIA 2018 R.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w Projekcie!