Przejdź do nagłówka Przejdź do zawartości Przejdź do stopki Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do strony logowania Przejdź do strony kontaktowej
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Resetuj rozmiar
Kontrast
Skala szarości

Informacje o projekcie

baner
×

Projekt „Inkubator Kariery” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja i Rozwój 2014-2020 ma celu nabycie i podniesienie kompetencji odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa przez min 450 studentów/ek stacjonarnych i niestacjonarnych studiów stacjo i niestacjonarnych na kierunkach: administracja (I i II stopnia), zarządzanie (I stopnia), bezpieczeństwo wewnętrzne (I i II stopnia i prawo (jednolite studia magisterskie) Wyższej Szkoły Prawa i Administracji Rzeszowskiej Szkoły Wyższej z siedzibą w Rzeszowie (WSPiA), w tym  270 kobiet (K) i 180 mężczyzn (M) oraz 3 prac. BK(2K,1M) w okresie od 01.01.2018 do 31.12.2020. Projekt przyczyni się do wzrostu aktywności zawodowej 450 studentów/ek WSPiA poprzez poprawę jakości i poszerzenie zakresu usług świadczonych na ich rzecz przez Biuro Karier WSPiA.

Okres realizacji projektu: 01.01.2018 r. - 31.12.2020 r.

W wyniku realizacji projektu zaplanowano osiągnięcie następujących wskaźników:

Wskaźniki rezultatu

 1. Liczba osób, które podniosły kompetencje w ramach działań realizowanych przez ABK WSPiA Inkubator Kariery w okresie od 01.01.2018 do 31.12.2020 – 450 osób (w tym 270 kobiet i 180 mężczyzn).
 2. Liczba pracowników ABK WSPIA , którzy dzięki wsparciu z EFS podnieśli swoje kompetencje okresie od 01.01.2018 do 31.12.2020 – 3 osoby (w tym 2 kobiety i 1 mężczyzna).
 3. Liczba studentów WSPIA którzy podnieśli swoje kompetencje poprzez uczestnictwo w dodatkowych formach wsparcia realizowanych wspólnie przez biuro karier i urząd pracy oraz organizacje pracodawców(IPH)w okresie od 01.01.2018 do 31.12.2020 – 250 osób (w tym 150 kobiet i 100 mężczyzn).
 4. Liczba studentów WSPIA którzy podnieśli swoje kompetencje poprzez uczestnictwo w warsztatach i szkoleniach AKADEMIA ROZWOJU I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI WSPIA prowadzonej przez ABK WSPIA w okresie od 01.01.2018 do 31.12.2020. – 200 osób (w tym 120 kobiet i 80 mężczyzn).
 5. Odsetek objętych wsparciem EFS absolwentów uczelni, którzy kontynuowali kształcenie lub podjęli zatrudnienie w ciągu 6 m-cy od zakończenia kształcenia – 60%.
 6. Odsetek objętych wsparciem EFS absolwentów uczelni, którzy podjęli zatrudnienie w ciągu 6 m-cy od zakończenia udziału w projekcie – 60%.

 

Wskaźniki produktu

 1. Liczba osób objętych usługami instytucji wspomagających studentów w rozpoczęciu aktywności zawodowej na rynku pracy  - 270 osób (w tym 270 kobiet i 180 mężczyzn).
 2. Liczba pracowników ABK WSPIA objętych wsparciem EFS w okresie od 01.01.2018 do 31.12.2020  - 3 osoby (w tym 2 kobiety i 1 mężczyzna).
 3. Liczba studentów którym udzielono indywidualnych usług w zakresie poradnictwa zawodowego przez ABK WSPIA w okresie od 01.01.2018 do 31.12.2020. – 240 osób (w tym 240 kobiet i 160 mężczyzn).
 4. Liczba studentów uczestniczących w dodatkowych formach wsparcia realizowanych wspólnie przez biuro karier i urząd pracy oraz organizacje pracodawców(IPH)w okresie od 01.01.2018 do 31.12.2020 – 250 osób (w tym 150 kobiet i 100 mężczyzn).
 5. Liczba studentów uczestniczących w warsztatach i szkoleniach AKADEMIA ROZWOJU I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI WSPIA prowadzonej przez ABK WSPIA w okresie od 01.01.2018 do 31.12.2020 – 200 osób (w tym 120 kobiet i 80 mężczyzn).
 6. Liczba studentów WSPiA objętych procesem monitorowania losu absolwenta/uczestnika projekt 450 osób (w tym 280 kobiet i 170 mężczyzn)
 7. Liczba zatrudnionych doradców zawodowych – 2 osoby (1 kobieta i 1 mężczyzna)
 8. Liczba zorganizowanych targów pracy w okresie od 01.01.2018 do 31.12.2020 – 3.