Przejdź do nagłówka Przejdź do zawartości Przejdź do stopki Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do strony logowania Przejdź do strony kontaktowej
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Resetuj rozmiar
Kontrast
Skala szarości

Rekrutacja zajęcia

 

Poniżej informacje dotyczące rekrutacji na zajęcia w ramach Zadania 1:
Podnoszenie kompetencji studentów studiów stacjo/niestacjonarnych WSPiA Kierunku ADM I i II ST.; Zarządzania I ST.; BW I i II ST., Prawo w obszarach kluczowych dla gospodarki i rozwoju kraju w okresie od 01.08.2019 – 31.07.2023 zajęcia warsztatowe MODUŁ 2

1.1 Warsztaty: Prawo pracy i zarządzanie sprawami pracowniczymi
1.2 Warsztaty: Ochrona danych osobowych
1.3 Warsztaty: Kompetencje osobiste i społeczne
1.4 Dodatkowe zajęcia praktyczne dla studentów realizowane w formie projektowej, w tym w ramach zespołów projektowych w nowo tworzonych laboratoriach.
      Jestem przedsiębiorcą
      Jestem pracownikiem służb
      Jestem pracownikiem administracji
      Jestem sędzią, adwokatem, prokuratorem
1.5 Zajęcia dodatkowe organizowane z pracodawcami, służących lepszemu przygotowaniu absolwentów do wejścia na rynek pracy

Rekrutacja będzie prowadzona z zachowaniem zasady równości szans i nie będzie ograniczała dostępu obydwu płci czy ON.
Dokładne terminy rekrutacji zostaną ogłoszone na stronie www.wspia.eu oraz przekazywane będą podczas spotkań informacyjnych.

Proces rekrutacji prowadzony będzie zgodnie z harmonogramem realizacji Projektu w oparciu o ustalone kryteria i limity miejsc wynikające z wniosku o dofinansowanie Projektu nr UDA- POWR.03.05.00-00-z049/18.

Do udziału w projekcie mogą aplikować studenci:
1) którym do zakończenia kształcenia pozostają maksymalnie 4 semestry
2) zadeklarują chęć uczestnictwa w Projekcie,
3) złożą komplet dokumentów w określonym czasie i miejscu.

W postępowaniu rekrutacyjnym uwzględniane będą następujące merytoryczne kryteria rekrutacji:
1) zdiagnozowana wielkość luki kompetencyjnej (1pkt.-mała luka, 10pkt. duża luka i pilna potrzeba
udzielenia wsparcia w ramach projektu)
2) średnia ocen z ostatnich 2 semestrów na podstawie Zaświadczenia Dziekanatu z zastosowaniem metodologii przedziałów: uszeregowaniu średnich od najlepszego o najwyższej wartości do najgorszego o najniższej wartości, podzieleniu uszeregowanych średnich na przedziały o równej, co do zasady, liczbie.
Liczba przedziałów zależy od liczby średnich do oceny. Przydzieleniu, zgodnie z uszeregowaniem, należnej danemu przedziałowi l. pkt. - najgorsza 1 pkt., najlepsza średnia- 10 pkt.

Osoby zainteresowane udziałem w Projekcie składają w wyznaczonym terminie w Biurze Projektu następujące dokumenty w wersji papierowej/elektronicznej:
1) wypełnioną deklarację uczestnictwa
2) oświadczenie Uczestnika/czki Projektu

Na etapie oceny formalnej Kandydat/tka może zostać wezwany/a do uzupełnienia braków formalnych w złożonych dokumentach. W przypadku nieuzupełnienia braków we wskazanym przez Biuro Projektu terminie, dokumenty złożone przez Kandydata/tkę nie będą poddane dalszej procedurze oceny.

W przypadku, gdy liczba Kandydatów zgłoszeń przekracza limit określony w Projekcie tworzy się listę rezerwową.

Osoby z listy rezerwowej zostaną włączone do udziału w Projekcie w przypadku rezygnacji lub niespełnienia warunków przez osoby wcześniej zakwalifikowane.

W przypadku kandydatów/ek z taką samą liczbą punktów o przyjęciu do Projektu decyduje średnia ocen.

Procedura rekrutacji obejmuje następujące etapy:
1) wypełnienie i złożenie przez Kandydatów dokumentów aplikacyjnych,
2) weryfikacja dokumentów,
3) wstępny bilans kompetencji – Autodiagnozy Poziomu Kompetencji
4) opracowanie i publikacja listy studentów zakwalifikowanych do udziału w Projekcie (lista podstawowa, rezerwowa).

W przypadku zebrania wymaganej liczby Kandydatów, mieszczącej się w limitach miejsc określonych w Projekcie, Uczelnia zastrzega sobie możliwość odstąpienia od przeprowadzenia oceny merytorycznej –
punktowej i zakwalifikowania do udziału w Projekcie wszystkich Kandydatów spełniających kryteria udziału.

 

Dokumenty należy składać w wyznaczonych terminach
w Dziale Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych, pokój 1.16 budynek A, I piętro
lub elektronicznie na adres e-mail: ced@wspia.eu

 


REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE oraz dokumenty rekrutacyjne do pobrania tutaj.


 

Terminy składania dokumentów w ramach rekrutacji na zajęcia:

Prawo pracy i zarządzanie sprawami pracowniczymi

I edycja do dnia 13.06.2022 r.

II edycja do dnia 13.06.2022 r.

III edycja do dnia 10.02.2023 r.


 

Terminy składania dokumentów w ramach rekrutacji na zajęcia:

Ochrona danych osobowych

I edycja do dnia 20.06.2022 r.

II edycja do dnia 10.02.2023 r.

III edycja do  dnia10.02.2023 r.


 

Terminy składania dokumentów w ramach rekrutacji na zajęcia:

Kompetencje osobiste i społeczne

I edycja do dnia 02.10.2021 r.

II edycja do dnia 19.10.2021 r.

III edycja do dnia 23.10.2021 r.


 

Terminy składania dokumentów w ramach rekrutacji na zajęcia:

Jestem pracownikiem administracji

I edycja do  dnia 10.02.2020 r.

II edycja do  dnia 30.11.2021 r.

III edycja do dnia 30.11.2021 r.


 

Terminy składania dokumentów w ramach rekrutacji na zajęcia:

Jestem pracownikiem służb

I edycja do dnia 07.06.2021 r.

II edycja do dnia 10.11.2021 r.


 

Terminy składania dokumentów w ramach rekrutacji na zajęcia:

Jestem przedsiębiorcą

I edycja do dnia 10.02.2020 r.

II edycja do dnia 23.10.2021 r.

III edycja do dnia 23.10.2021 r.


 

Terminy składania dokumentów w ramach rekrutacji na zajęcia:

Jestem prokuratorem, sędzią, adwokatem

I edycja do dnia 07.04.2021 r.

II edycja do dnia 23.10.2021 r.


 

Terminy składania dokumentów w ramach rekrutacji na zajęcia:

Zajęcia dodatkowe organizowane z pracodawcami 

 

I edycja do dnia 25.11.2021 r.

II edycja do dnia 11.04.2022 r.

III edycja do dnia 30.04.2023 r.


 

LISTY OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO UDZIAŁU W PROJEKCIE
„NOWOCZESNA UCZELNIA”