Przejdź do nagłówka Przejdź do zawartości Przejdź do stopki Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do strony logowania Przejdź do strony kontaktowej
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Resetuj rozmiar
Kontrast
Skala szarości

Rekrutacja

baner
×
REKRUTACJA
Rekrutacja będzie prowadzona przez Komisję Rekrutacyjną (Koordynator, Przedstawiciel Kolegium, Specjalista do spraw rekrutacji) w oparciu o Regulamin w trybie ciągłym do wyczerpania miejsc. Dokładny termin rekrutacji zostanie ogłoszony na stronie www.wspia.eu oraz przekazywany będzie podczas spotkań informacyjnych.  Zostanie stworzona lista rankingowa i rezerwowa (element zarządzania ryzykiem projektu).

ETAPY I KRYTERIA REKRUTACJI
FORMALNE
Spełnienie warunków uczestnictwa student/ka studiów stacjonarnych kierunku Prawo (V rok), Bezpieczeństwo Wewnętrzne I stopień (III rok); II stopień (II rok) (na podstawie formularza zgłoszeniowego, deklaracji uczestnictwa, oświadczenia uczestnika projektu, oświadczenia o przetwarzaniu danych osobowych uwzględniając: Staż realizowany wyłącznie w okresie od jednego do maksymalnie czterech ostatnich semestrów studiów pierwszego stopnia lub drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich uczestnik projektu nie był objęty wsparciem z Programu Erasmus Plus+, kompletność i poprawność wypełnionej dokumentacji.
MERYTORYCZNE
 • wyniki kwestionariusza Autodiagnozy Poziomu Kompetencji– L. pkt.1- 30
 • Rozmowa kwalifikacyjna przeprowadzona w oparciu o scenariusz przygotowany przez potencjalnych pracodawców( Jednostki Przyjmujące) – L pkt.1- 45 w tym: po 15 pkt w zakresie: wiedza/umiejętności/kompetencje społeczne
 • Średnia ocen z ostatnich 2 semestrów–max 10 pkt
 • Orzeczenie o niepełnosprawności – 10 pkt
 • Dodatkowa aktywność (koła, kliniki, konferencje studenckie, wolontariat -1 pkt za każdą) – max 5 pkt
Elementy i założenia bilansu kompetencji:
 • przeprowadzenie na wejściu i wyjściu badania kompetencji każdego uczestnika projektu adekwatnie do przewidzianego wsparcia (PESEL),
 • indywidualny plan stażu,
 • monitorowanie zdobytych kompetencji uczestnika projektu poprzez hospitacje staży oraz badanie ankietowe,
 • sprawozdanie z realizacji stażu.
Bilans zostanie przeprowadzony przez Coacha personalnego oraz opiekuna stażysty zatrudnionego w ramach kosztów pośrednich.CEL:Kwalifikowanie uczestnika projektu na staż, ocena rezultatów powstałych dzięki realizacji projektu, określenie stanu kompetencji przed i po zakończeniu wsparcia w projekcie i wpływ na rezultat- „Liczba osób, które podniosły kompetencje w ramach działań uczelni wspartych z EFS”.
KRYTERIA REKRUTACJI:
Rekrutacja do udziału w projekcie zgodna z wartościami docelowego wskaźnika kobiet i mężczyzn. Listy kandydatów/ek, którzy przeszli ocenę formalną i merytoryczną zostaną sporządzone z podziałem na jednostki przyjmujące z podziałem na kobiety i mężczyzn. Listy kandydatów/ek zostaną przedstawione jednostce przyjmującej. Selekcja do poszczególnych jednostek przyjmujących prowadzona będzie w oparciu o liczbę zdobytych punktów. W przypadku kandydatów/ek z tą samą liczbą punktów decyduje kolejność zgłoszeń. Osoby które nie otrzymały wystarczającej liczbą punktów, aby zakwalifikować się na staż w danej jednostce zostaną umieszczone na liście rezerwowej. W przypadku rezygnacji uczestnictwa w projekcie ze stażu zostanie wybrana osoba z listy rezerwowej.
Terminy rekrutacji:
 • semestr 2017/2018 - 73 uczestników projektu.
 • semestr 2018/2019 - 42 uczestników projektu.

Termin składania dokumentów w ramach I edycji rekrutacji  na rok akademicki 2017/2018 upływa

08 czerwca 2018 r. o godz. 15.00

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w Projekcie!

Termin składania dokumentów w ramach II edycji rekrutacji  na rok akademicki 2018/2019 upływa

07 marca 2019 r. o godz. 16.00

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w Projekcie!