Przejdź do nagłówka Przejdź do zawartości Przejdź do stopki Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do strony logowania Przejdź do strony kontaktowej
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Resetuj rozmiar
Kontrast
Skala szarości

Zajęcia praktyczne realizowane w formie projektowej - Kadry i płace

(praktyczne aspekty pracy w kadrach oraz płacach w tym: prowadzenie dokumentacji pracowniczej, formy zatrudnienia, studia przypadków, zagadnienia płacowe, rozliczenia z ZUS) – 60 godzin.

 

Lp.

Liczba godz.

Temat zajęć (treść)

1.

1

Źródła prawa pracy, podstawowe pojęcia: pracodawca, pracownik, zakład pracy, zasady prawa pracy

2.

4

Wewnętrzne źródła prawa pracy (układy   zbiorowe   pracy (przygotowanie wzoru), regulamin pracy (przygotowanie wzoru), regulamin wynagrodzeń (przygotowanie wzoru

3.

3

Dokumentacja  kadrowa  zasady prowadzenia akt  osobowych,  archiwizacja dokumentacji kadrowo – płacowe, dane których pracodawca może żądać od pracownika w chwili zatrudnienia- przygotowanie przykładowych akt osobowych, wzór kwestionariusza osobowego

4.

1

Prawa i obowiązki pracodawcy w zakresie informacji o warunkach zatrudnienia, zachowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy  (przygotowanie dokumentów 

5.

2

Umowa o pracę, rodzaje umów przygotowanie wzorów umowy o pracę dla poszczególnych rodzajów umów, zgłoszenie do ZUS pracownika i członków jego rodziny 

6.

2

Zmiana  warunków umowy o pracę w zakresie pracy i płacy, porozumienie zmieniając, wypowiedzenie warunków umowy o pracę przygotowanie wzorów dokumentów

7.

3

Czas pracy, systemy i rozkłady czasu pracy, podstawowe zasady rozliczania czasu pracy,  okresy odpoczynku,  praca  w  godzinach nadliczbowych, praca w porze nocnej, praca w niedziele i święta, prowadzenie ewidencji czasu pracy, rozwiązywanie zadań, przygotowywanie harmonogramów czasu pracy 

8.

1

Odpowiedzialność porządkowa, kary porządkowe, procedura stosowania kar oraz procedura odwoławcza przygotowanie przykładowych dokumentów

9.

2

Odpowiedzialność materialna pracownika za szkody wyrządzone pracodawcy, Odpowiedzialność za powierzone mienie przygotowanie projektu umowy o odpowiedzialności materialnej

10.

3

Urlopy pracownicze i zwolnienia od pracy, podstawowe zasady naliczania urlopów wypoczynkowych, plany urlopów, urlopy bezpłatne, zasady udzielania pracownikom zwolnień od pracy, sposoby usprawiedliwiania nieobecności, ewidencjonowanie urlopów pracowniczych, rozwiązywanie zadań

11.

3

Uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem, ochrona pracy  kobiet   ciężarnych,   uprawnienia   dotyczące   sprawowania opieki nad dzieckiem, urlop macierzyński, urlop rodzicielski, urlop wychowawczy, urlop ojcowski, rozwiązywanie zadań kompletowanie dokumentów pisma 

12.

2

Rozwiązanie umowa o pracę, różne rodzaje rozwiązania umowy, wygaśnięcie umowy, zwolnienia grupowe przygotowanie liczenie terminów w prawie pracy wzorów dokumentów

13.

1

Świadectwo pracy wypełnianie wzoru zasady wystawiania wyrejestrowanie z ZUS 

14.

1

Wskaźniki zatrudnienia wyliczanie stanu zatrudnienia, przeciętnego zatrudnienia, rotacja wyliczenia 

15.

1

Umowy cywilno-prawne, umowa zlecenie, umowa o dzieło 

16.

4

Wprowadzenie do wynagrodzeń i podstawowe obowiązki pracodawcy związane  z wypłatą wynagrodzeń

17.

4

Systemy wynagradzania, dokumentacja wynagrodzeń, obowiązkowe i nieobowiązkowe elementy wynagrodzenia, wynagrodzenie minimalne

18.

4

Zasady obliczania wynagrodzenia za przepracowaną część miesiąca, wynagrodzenie za czas niewykonywania pracy

19.

4

Wynagrodzenie za godziny nadliczbowe, wynagrodzenie za pracę w nocy

20.

4

Obowiązkowe i dobrowolne potrącenia z wynagrodzenia za pracę

21.

5

Rozliczenia  z ZUS    (obowiązki  płatnika składek, ubezpieczenia społeczne - zasady podlegania i opłacania składek na ubezpieczenia emerytalne,   rentowe,   chorobowe   i   wypadkowe,   ubezpieczenie zdrowotne, składki na fundusze pozaubezpieczeniowe - FP i FGŚP, wynagrodzenia i świadczenia za czas niezdolności do pracy)

22.

5

Rozliczenia z urzędem skarbowym (podatek dochodowy od osób fizycznych - obowiązki płatnika, podstawa opodatkowania, zasady kalkulacji miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy, obliczanie zaliczki  na  podatek  dochodowy,  obowiązki  płatnika  w  zakresie rozliczeń  miesięcznych  i  rocznych  z  urzędem  skarbowym  z  tyt. PDOF )