Przejdź do nagłówka Przejdź do zawartości Przejdź do stopki Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do strony logowania Przejdź do strony kontaktowej
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Resetuj rozmiar
Kontrast
Skala szarości

Grupa docelowa

baner
×

Grupę docelową projektu stanowi 100 studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych. II stopnia studiów magisterskich 4 – semestralnych, kierunku Administracja o specjalności. Zarządzanie Transportem – Spedycją – Logistyką.

Projekt obejmie 1 rocznik studiów II stopnia z naboru na I rok studiów w roku akademickim 2017/18. Grupę docelową stanowić będzie :

 • 40 studentów (z tego 26 kobiet+14 mężczyzn) studiów stacjonarnych, w tym 20 studentów obcokrajowców (z tego 12 kobiet i 8 mężczyzn) i
 • 60 studentów (z tego 40 kobiet+20 mężczyzn) studiów niestacjonarnych .

Zmodyfikowana i umiędzynarodowiona specjalność będzie realizowana w cyklu dwuletnim.

Zasady rekrutacji:

Rekrutacja do projektu prowadzona będzie w oparciu o:

 • Uchwałę Nr 6/II/2016 Senatu WSPiA w sprawie zasad i trybu przyjmowania kandydatów na I rok studiów w roku akademickim 2017/2018
 • formularz rekrutacyjny;
 • protokoły, listy rankingowe: podstawowa, rezerwowa.

Informacja o projekcie:

 • Internet, tablice ogłoszeń, spotkania informacyjne, bezpośrednie rozmowy.

Terminy rekrutacji:

 • 1 czerwca 2017 r. do 30 września 2017 r.

Kryteria dostępu:

 • dla studentów z Polski - posiadanie dyplomu ukończenia studiów I stopni,
 • dla studentów obcokrajowców - posiadanie dyplomu ukończenia studiów I stopni oraz - kserokopia paszportu (strona ze zdjęciem), dyplom studiów wyższych lub/i świadectwo zagraniczne uprawniające do ubiegania się o przyjęcie na studia w Polsce, legalizacja dyplomu wydanego poza granicami Polski, decyzja o uznaniu dyplomu studiów wyższych, tłumaczenie na język polski wszystkich dokumentów sporządzonych w języku innym niż polski, dokument zaświadczający prawo
  do podejmowania studiów na zasadach obowiązujących obywateli polskich.

Kryteria merytoryczne:

 • rekrutacja prowadzona będzie osobno dla studiów stacjonarnych dla obywateli polskich i obcokrajowców oraz niestacjonarnych dla obywateli polskich,
 • punktacja określona zostanie na podstawie sumy punktów z dyplomu ukończenia studiów I stopnia (bdb, + db – 5 pkt., db, + dst – 4 pkt., dst – 2 pkt) oraz oceny końcowej z języka angielskiego (punktacja j.w.);
 • pierwszeństwo w przyjęciu mają osoby z najwyższym łącznym wynikiem .

Równa liczba punktów - kryterium rozstrzygające:

 • pierwszeństwo będą miały osoby z wyższą średnią ocen z egzaminów na studiach
  I stopnia.

Informacje uzupełniające

 • osoby niezakwalifikowane zostaną zapisane na listy rezerwowe ,
 • osoby, które spełnią warunki udziału w projekcie będą zobowiązane do wypełnienia stosownej dokumentacji, akceptacji Regulaminu uczestnictwa.