Przejdź do nagłówka Przejdź do zawartości Przejdź do stopki Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do strony logowania Przejdź do strony kontaktowej
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Resetuj rozmiar
Kontrast
Skala szarości

Informacje o projekcie

baner
×

Projekt „Zostań przedsiębiorca z WSPiA” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja i Rozwój 2014-2020 ma celu nabycie i podniesienie kompetencji zawodowych w zakresie przedsiębiorczości, komunikacyjnych, analitycznych i informatycznych u 108 studentów/-ek (w tym 86 kobiet) kierunku "Administracja/Zarządzanie" studiów II stopnia poprzez realizację zajęć warsztatowych, dodatkowych zajęć realizowanych wspólnie z pracodawcami oraz zajęć praktycznych w formie projektowej w okresie od października 2017 r. września 2020 r.

Okres realizacji projektu: 01.10.2017 r. - 30.09.2020 r.

Budżet: 1 054 972,80 PLN w tym 1 021 228,80 PLN  stanowi dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego.

W wyniku realizacji projektu zaplanowano osiągnięcie następujących wskaźników:

Wskaźniki rezultatu

  1. Liczba osób, które podniosły kompetencje w ramach działań uczelni wspartych z EFS – 108 osób w tym 86 kobiet i 22 mężczyzn.
  2. Odsetek objętych wsparciem EFS absolwentów uczelni, którzy kontynuowali kształcenie lub podjęli zatrudnienie w ciągu 6 m-cy od zakończenia kształcenia – 40%.
  3. Liczba studentów kierunku Administracja/ Zarządzanie studiów II stopnia WSPiA objętych procesem monitorowania losu absolwenta/uczestnika projektu – 120 osób  w tym 96 kobiet i 24 mężczyzn.

Wskaźniki produktu

  1. Liczba osób objętych wsparciem z EFS w celu podniesienia kompetencji w obszarach kluczowych dla gospodarki i rozwoju kraju – 120 osób w tym 96 kobiet i 24 mężczyzn.
  2. Liczba studentów kierunku Administracja/Zarządzanie studiów II stopnia objętych zajęciami warsztatowymi kształcącymi kompetencje – 120 osób w tym 85 kobiet i 35 mężczyzn.
  3. Liczba godzin dodatkowych zajęć skierowanych do studentów WSPiA kierunku Administracja/Zarządzanie studiów II stopnia realizowanych wspólnie z pracodawcami – 4 584 godziny.
  4. Liczba godzin dodatkowych zadań praktycznych dla studentów WSPiA kierunku Administracja /Zarządzanie studiów II stopnia realizowanych w formie projektowej, w tym w ramach zespołów projektowych – 120 godzin.
  5. Liczba studentów WSPiA kierunku Administracja/Zarządzanie studiów II stopnia uczestniczących w wizytach studyjnych u pracodawców – 120 osób w tym 96 kobiet  i 24 mężczyzn.