Przejdź do nagłówka Przejdź do zawartości Przejdź do stopki Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do strony logowania Przejdź do strony kontaktowej
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Resetuj rozmiar
Kontrast
Skala szarości

Ustrój Polityczny Rzeczypospolitej Polskiej

Wstęp

Inicjatywa wydania publikacji na temat ustroju Rzeczypospolitej Polskiej, napisanej przez polskich konstytucjonalistów a przeznaczonej dla czytelników zagranicznych powstała, na jednym ze spotkań Polsko-Ukraińskiego Klubu Konstytucjonalistów.

Klub utworzyła i działalność jego organizuje Wyższa Szkoła Prawa i Administracji Rzeszowska Szkoła Wyższa. Idea powstania Polsko-Ukraińskiego Klubu Konstytucjonalistów zrodziła się w czasie Międzynarodowej Konferencji Naukowej O potrzebie zmian Konstytucji Polski i Ukrainy zorganizowanej w Krasiczynie w 2005 r., jednej z kilkunastu konferencji jakie odbyły się w ramach współpracy WSPiA z Wydziałem Prawa Uniwersytetu im. Iwana Franki we Lwowie.

Pomysłodawcą utworzenia Klubu był Rektor WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej prof. dr hab. Jerzy Posłuszny a jego wpółprzewodniczącymi zostali: ze strony polskiej prof. zw. dr hab. Wiesław Skrzydło, ze strony ukraińskiej prof. dr hab. Wołodymyr Szapował. W pracach Klubu uczestniczą profesorowie z polskich i ukraińskich szkół wyższych. Jego zadaniem jest prowadzenie badań prawnoporównawczych, analiza zmian zachodzących w prawie konstytucyjnych obu państw, wspólna ocena rozwiązań ustrojowych i formułowanie propozycji reform.

Efektem prac Klubu są publikacje: Suczasyj konstytucjonalizm: doswid nowych demokraty, red. W. Szapował, W. Skrzydło, P. Steciuk, Kijów–Lwów 2008; Problemy prawa wyborczego Polski i Ukrainy, red. W. Skrzydło, W. Szapował, K. Eckhardt, Przemyśl 2010; Prawo naszych sąsiadów, Tom I, Konstytucyjne podstawy budowania i rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w Polsce i na Ukrainie – dobre praktyki, red. J. Posłuszny, Przemyśl–Rzeszów 2013; Podstawy wolności zrzeszania się oraz zasada samorządności w prawie konstytucyjnym Polski i Ukrainy, red. W. Skrzydło, W. Szapował, K. Eckhardt. P. Steciuk, Rzeszów–Przemyśl 2013, (publikacja wydana w dwóch wersjach językowych).

Zadaniem Klubu jest także popularyzacja osiągnięć polskiego i ukraińskiego konstytucjonalizmu czego wyrazem jest między innymi wydanie pierwszego tłumaczenia Konstytucji 3-go Maja w języku ukraińskim (P. Steciuk, 2010) oraz jedynej w Polsce monografii na temat ukraińskiej Konstytucji Filipa Orlika z 1710 r. (B. Majgier 2005).

Podobny cel ma niniejsza publikacja, co przesądza o jej treści. Jest to charakterystyka podstawowych zasad i instytucji ustrojowych współczesnej Polski. Autorzy, profesorowie reprezentujący wydziały prawa większości uniwersytetów, nie rozważają złożonych problemów doktrynalnych a jedynie opisują ich zdaniem najistotniejsze regulacje konstytucyjne.

Publikacja została przygotowana według stanu prawnego na dzień 30 września 2017 r. jednakże zmiany jakie nastąpiły w późniejszym okresie skłoniły redaktorów do zamieszczenia w niej dwóch dodatkowych rozdziałów zatytułowanych Krajowa Rada Sądownictwa – charakter prawny, skład oraz struktura wewnętrzna oraz Sąd Najwyższy w świetle ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r.

Pierwotne założenia redakcyjne obejmowały umieszczenie w niniejszym tomie także rozdziału dotyczącego prokuratury. Jego Autorem był, zmarły w 2016 r., prof. zw. dr hab. Paweł Sarnecki. Wobec znaczącej zmiany ustawodawstwa, treść tego rozdziału uległa zasadniczej dezaktualizacji dlatego zostanie on opublikowany w odrębnym pliku dostępnym pod adresem internetowym http://www.wspia.eu/wydawnictwo

Publikacja, którą mamy przyjemność zaprezentować stanowi pierwszy krok w realizacji idei powstałej w ramach Polsko-Ukraińskiego Klubu Konstytucjonalistów. Dalsze zamierzenia obejmują wydania obcojęzyczne, w szczególności w języku angielskim i ukraińskim.

Składamy serdecznie podziękowania wszystkim Autorom któ-rzy zdecydowali się wesprzeć ten projekt i przygotować swoje opracowania.

Redaktorzy

 

pełny tekst publikacji w pliku poniżej