Przejdź do nagłówka Przejdź do zawartości Przejdź do stopki Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do strony logowania Przejdź do strony kontaktowej
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Resetuj rozmiar
Kontrast
Skala szarości

Przedmioty na studiach II stopnia

Przykładowe przedmioty podstawowe - wspólne dla wszystkich specjalności m.in.:

1 semestr

 • Rozwój kompetencji społecznych i osobistych
 • Metodologia badań kryminologicznych
 • Regulacje administracyjno-prawne w sferze bezpieczeństwa
 • Konstytucyjna regulacja systemu bezpieczeństwa wewnętrznego
 • Ustrój i kompetencje organów i podmiotów w sferze bezpieczeństwa wewnętrznego
 • Bezpieczeństwo międzykulturowe i teorie wojen
 • Szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy

2 semestr

 • Historia administracji bezpieczeństwa wewnętrznego
 • Prawo - traktatowy system bezpieczeństwa międzynarodowego
 • Geopolityka bezpieczeństwa
 • Prawo karne- część ogólna
 • Wybrane problemy prawa karnego
 • Rozwój kompetencji społecznych i osobistych
 • Problemy współczesnej kryminologii 
 • Odpowiedzialność osób pełniących funkcje publiczne
 • Seminarium magisterskie

3 semestr

 • Prawo internetowe
 • Przestępczość ekonomiczna w Polsce
 • Zwalczanie terroryzmu
 • Taktyka i techniki śledcze
 • Seminarium magisterskie

4 semestr

 • Strategia walki z korupcją
 • Cyberbezpieczeństwo
 • Zarządzanie bezpieczeństwem granic UE
 • Stosowanie prawa 
 • Kontrola i audyt w zarządzaniu bezpieczeństwem wewnętrznym
 • Prawo zamówień publicznych
 • Seminarium magisterskie
 • Klinika Bezpieczeństwa Wewnętrznego

 

PRZEDMIOTY NA SPECJALNOŚCIACH:

SPECJALNOŚĆ CYBERBEZPIECZEŃSTWO

 • Cyberterroryzm
 • Zagrożenia bezpieczeństwa w dobie postępu teleinformatycznego
 • Ofensywne formy i metody pracy operacyjnej
 • Nowoczesne technologie komputerowe a cyberzagrożenia
 • Polityka i strategie bezpieczeństwa informatycznego w Polsce i w Unii Europejskiej
 • Informatyka śledcza
 • Koncepcje światowego systemu bezpieczeństwa informatycznego
 • Penalizacja cyberprzestępstw

SPECJALNOŚĆ SŁUŻBY OCHRONY BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO

 • Prawo i bezpieczeństwo w lotnictwie
 • Zwalczanie przestępczości zorganizowanej
 • Zasady zatrudnienia do służb ochrony bezpieczeństwa i porządku
 • Służby ochrony bezpieczeństwa wewnętrznego w wybranych państwach
 • Prawo karne medyczne
 • Współdziałanie służb ochrony bezpieczeństwa publicznego
 • Etyka zawodowa funkcjonariuszy
 • Elementy kwalifikowanej pierwszej pomocy
 • Laboratorium kryminalistyczne

SPECJALNOŚĆ KRYMINALISTYKA I KRYMINOLOGIA

 • Wstęp do kryminologii
 • Kryminalistyka ogólna
 • Przestępczość kobiet
 • Prawo karne medyczne
 • Problematyka kryminogenezy
 • Archeologia i antropologia kryminalna
 • Przestępczość transgraniczna
 • Podstawy pracy operacyjnej
 • Wiktymologia kryminalna
 • Nowe techniki kryminalistyczne

 

SPECJALNOŚĆ PRZECIWDZIAŁANIE PRZESTĘPCZOŚCI ZORGANIZOWANEJ I TERRORYZMOWI

 • Polski System Antyterrorystyczny
 • Zwalczanie przestępczości zorganizowanej
 • Organizacje terrorystyczne
 • Laboratorium kryminalistyczne
 • Prawo karne medyczne
 • Międzynarodowe środki prawne do walki z terroryzmem i transgraniczną przestępczością zorganizowaną
 • Ofensywne formy i metody pracy operacyjnej
 • Informatyka śledcza
 • Cyberprzestępczość zorganizowana

 

SPECJALNOŚĆ MENEDŻER BEZPIECZEŃSTWA - ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE

 • Służby i instytucje publiczne w systemie zarządzania kryzysowego
 • Prawne uwarunkowania sytuacji kryzysowych i stanów nadzwyczajnych
 • Zarządzanie infrastrukturą krytyczną
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi w instytucjach systemu zarządzania kryzysowego
 • System ochrony ludności
 • Ratownictwo w zarządzaniu kryzysowym
 • Elementy kwalifikowanej pierwszej pomocy
 • Psychologiczne i społeczne aspekty pomocy ofiarom klęsk żywiołowych i katastrof
 • Zarządzanie kryzysem w sytuacjach zagrożeń
 • Usuwanie skutków klęsk żywiołowych i katastrof

SPECJALNOŚĆ OBRONNOŚĆ PAŃSTWA I BEZPIECZEŃSTWO MIĘDZYNARODOWE

 • System obrony RP
 • Asymetryczne zagrożenia bezpieczeństwa międzynarodowego
 • Międzynarodowe stosunki militarne
 • Międzynarodowe organizacje bezpieczeństwa
 • Koncepcje współczesnych wojen
 • Wojny informacyjne
 • Militarne aspekty zarządzania kryzysowego
 • Obrona terytorialna
 • Negocjacje i przywództwo
 • Metodologia przygotowania ćwiczeń obronnych