Przejdź do nagłówka Przejdź do zawartości Przejdź do stopki Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do strony logowania Przejdź do strony kontaktowej
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Resetuj rozmiar
Kontrast
Skala szarości

Sylwetka absolwenta

Studia drugiego stopnia na kierunku "bezpieczeństwo wewnętrzne" stanowią nowoczesną ofertę dydatyczną będącą odpowiedzią na potrzeby polskiego rynku pracy oraz wyzwania współczesnego państwa.

Łączą one walory klasycznych studiów ogólnoakademickich (kształcąc m.in. w zakresie zagadnień psychologii, socjologii, podstaw ekonomii, filozofii bezpieczeństwa oraz strategii zarządzania) z wynikającą ze współczesnych wymogów rynku pracy koniecznością przygotowania wysokiej klasy specjalistów w dziedzinie szeroko rozumianego sektora bezpieczeństwa wewnętrznego. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez kształcenie w wyspecjalizowanych dziedzinach (np.: strategie zapobiegania przestępczości, kontrola i audyt w zakresie bezpieczeństwa, współpraca międzynarodowa w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego).

Oferując przyszłym specjalistom ds. bezpieczeństwa wewnętrznego otrzymanie gruntownej edukacji w połączeniu z elementami praktycznego przygotowania do zawodu.

Ważny element kształcenia stanowi nowatorski Systemem Kształcenia Praktycznego realizowany zarówno na Uczelni, jak i w instytucjach zewnętrznych - poprzez który student na bieżąco będzie miał możliwość weryfikacji nabytej wiedzy teoretycznej.

Absolwent studiów drugiego stopnia na kierunku "bezpieczeństwo wewnętrzne" będzie:

 • wysokiej klasy specjalistą zdolnym do podjęcia zatrudnienia w różnych instytucjach i służbach sektora publicznego (administracji publicznej rządowej i samorządowej) oraz sektora niepublicznego (organizacjach pozarządowych i przedsiębiorcach) realizujących zadania z obszaru walki z zagrożeniami bezpieczeństwa i porządku publicznego,
 • posiadał pogłębioną wiedzę z zakresu zagadnień społecznych, politycznych, psychologicznych i prawnych oraz umiejętność konfrontowania jej z elementami rzeczywistości wpływającej na stan bezpieczeństwa wewnętrznego i porządku publicznego,
 • dysponował odpowiednim zakresem wiedzy z obszaru nauk społecznych, umiejętnością rozumienia idei bezpieczeństwa oraz wyboru optymalnych w danych warunkach działań dostosowanych do rozmiarów zagrożenia i realiów społecznych,
 • posiadał pogłębioną, specjalistyczną wiedzę zgodnie z obraną specjalnością studiów przydatną do rozwiązywania złożonych problemów zawodowych i będzie wykazywał się umiejętnością wykorzystania i właściwego doboru narzędzi (w tym także środków prawnych) służących poprawie bezpieczeństwa wewnętrznego i zapewnienia porządku publicznego.

Absolwent uzyska umiejętności w zakresie:

 • twórczego rozwiązywania problemów, dyskutowania, argumentowania, przekonywania oraz posługiwania się różnorodnymi metodami badawczymi,
 • wypracowywania w zespole konsensusu,
 • przyjmowania w zespole różnych ról, w tym kierowniczych,
 • pracy w warunkach kryzysu i stresu,
 • priorytetyzowania zadań oraz rozstrzygania wątpliwości związanych z wykonywaną pracą.

Oznacza to, że model absolwenta obejmuje wzajemne uzupełniające się grupy cech osobowych charakteryzujących:

 • przywódcę o wysokich umiejętnościach menadżerskich z zakresu kierowania zespołami ludzkimi i zarządzania substratem majątkowym,
 • decydenta odpowiedzialnego i stanowczego, zwłaszcza wobec zagrożeń wymagających szybkiej reakcji,
 • specjalistę posiadającego zarówno wiedzę, jak i umiejętności jej praktycznego zastosowania,
 • pracownika o ugruntowanym profilu psychologicznym niezbędnym w szczególności dla specyfiki pracy w szeroko rozumianym sektorze bezpieczeństwa wewnętrznego,
 • członka zespołu zdolnego do pracy i odpowiedzialności zespołowej zarówno w ramach wykonywanej pracy zawodowej, jak i aktywności społecznej,
 • osobę gotową do podejmowania wyzwań, ambitną i gotową do samorozwoju,
 • osobę zorientowaną systemie bezpieczeństwa wewnętrznego,
 • osobę zorientowaną w procesach zapewniania szeroko rozumianego bezpieczeństwa wewnętrznego,
 • osobę świadomą doniosłości misji zapewniania bezpieczeństwa wewnętrznego,
 • osobę o wysokiej świadomości prawnej,
 • osobę posługującą się co najmniej jednym językiem obcym,
 • osobę o wysokiej kulturze osobistej,
 • obywatela o ugruntowanej świadomości patriotyczno-obronnej odznaczającego się poczuciem misji zapewnienia bezpieczeństwa społeczeństwa.

Po ukończeniu studiów absolwent będzie przygotowany do:

 • pracy w szeroko rozumianym sektorze bezpieczeństwa wewnętrznego,
 • pracy intelektualnej z wykorzystaniem specjalistycznej wiedzy,
 • pracy z wykorzystaniem sprawności fizycznej,
 • pracy z wykorzystaniem umiejętności percepcyjnych,
 • pracy w zespole uwzględniającej potrzebę współdziałania i postaw solidarnych,
 • pracy samodzielnej z właściwą dla niej inwencją i odpowiedzialnością,
 • kierowania zespołami ludzkimi,
 • kierowania działaniami w procesie zapewniania bezpieczeństwa wewnętrznego,
 • zarządzania instytucjonalnego dysponowanym substratem majątkowym,
 • rozwoju zawodowego poprzez podejmowanie samodzielnych działań, jak i w ramach zorganizowanych przedsięwzięć,
 • kontynuacji edukacji w tym na studiach doktoranckich i uczestniczenia w badaniach w dziedzinie bezpieczeństwa wewnętrznego w ujęciu krajowym i międzynarodowym,
 • samodzielnego rozwiązywania problemów dotyczących bezpieczeństwa wewnętrznego z uwzględnieniem nowatorskich rozwiązań,
 • prezentowania poglądów na różnorodne tematy, w szczególności z zakresu szeroko rozumianego bezpieczeństwa wewnętrznego zarówno ze specjalistami, jak i osobami nie dysponującymi pogłębioną wiedzy w tym zakresie,
 • sprawnego podejmowania decyzji, zwłaszcza wobec potrzeb szybkiego reagowania oraz przewidywania ich konsekwencji,
 • rozpoznawania zagrożeń dla bezpieczeństwa wewnętrznego w sferze realizowanej pracy zawodowej, jak i w sferze życia prywatnego,
 • angażowania się w życie społeczne, w tym w szczególności w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego.