Przejdź do nagłówka Przejdź do zawartości Przejdź do stopki Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do strony logowania Przejdź do strony kontaktowej
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Resetuj rozmiar
Kontrast
Skala szarości

Informacje ogólne i rekrutacja

Zasady funkcjonowania Seminarium Doktoranckiego WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej.

 

I. Decyzją Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów z dnia 28 marca 2011 roku Wyższa Szkoła Prawa i Administracji (obecnie WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa) uzyskała uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora nauk prawnych.

W roku akademickim 2017/2018 uruchomiona zostanie VII edycja Seminarium Doktoranckiego w zakresie nauk prawnych.

 

II. Celem Seminarium jest:

po pierwsze – zapoznanie uczestników z najnowszymi teoriami i problemami badawczymi wybranej dyscypliny i specjalności naukowej.

po drugie – podnoszenie kwalifikacji naukowych uczestników, w tym m.in. poszerzenie ogólnej i specjalistycznej wiedzy z zakresu prawa; zapoznanie z metodologicznymi zagadnieniami nauk prawnych; kształtowanie i rozwijanie warsztatu pracy naukowej.

po trzecie – kształtowanie umiejętności opracowywania tekstów naukowych, w tym rozprawy doktorskiej.

po czwarte – przygotowywanie uczestników do otwarcia przewodów doktorskich oraz obrony prac doktorskich.

 

 

Decyzja o doktoracie
×

Decyzja Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów...

III.  1. Seminarium Doktoranckie trwa 3,5 roku.

      2. Zajęcia rozpoczynają się w grudniu 2017 roku

      3. Zajęcia odbywać się będą w soboty oraz w niedzielę lub w innych dniach, po uzgodnieniu z uczestnikami Seminarium.

 

IV. Cele Seminarium Doktoranckiego realizowane będą głównie w następujących formach oferowanych i organizowanych przez WSPiA Rzeszowską Szkołę Wyższą:

1.                konwersatoriów

2.                zajęć specjalizacyjnych

3.                zajęć grupy seminaryjnej

4.                indywidualnych konsultacji z opiekunem naukowym (promotorem)

5.                warsztatów

6.                konferencji naukowych doktorantów

 

V.  1. Uczestnicy Seminarium mają prawo bezpłatnie korzystać z całej infrastruktury naukowo – badawczej WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej, w tym m.in.: Biblioteki i Czytelni Uczelnianej, Systemu Informacji Prawnej LEX oraz pracowni komputerowej.

   2. WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa stwarza uczestnikom Seminarium możliwość publikowania w swoich czasopismach naukowych: Ogólnopolskim Kwartalniku „Administracja, Teoria – Dydaktyka – Praktyka” oraz półroczniku „Rzeszowskie Studia Prawnicze”, a także w innych Wydawnictwach WSPiA.

 

VI.  1. Prowadzenie zajęć oraz sprawowanie opieki naukowej powierzone będzie profesorom WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej, Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej i Szkoły Głównej Handlowej.

      2. Przydział seminarzystów do konkretnych opiekunów naukowych następuje na I roku w II semestrze, podczas wspólnego spotkania seminarzystów z Kierownikami Katedr oraz samodzielnymi pracownikami naukowymi.

 

VII. 1. Rekrutacja na Seminarium Doktoranckie w r. akad. 2017/2018 ma charakter konkursowy.

       2. Celem postępowania konkursowego jest ocena predyspozycji i przygotowania kandydata do aktywnego uczestnictwa w Seminarium Doktoranckim i następnie podjęcia pracy nad rozprawą doktorską.

       3. Uczestnikami Seminarium mogą zostać absolwenci następujących kierunków: „prawo”, „administracja”, „bezpieczeństwo wewnętrzne”, posiadający tytuł zawodowy magistra.

 

VIII.  1. Osoba ubiegająca się o zakwalifikowanie do uczestnictwa w Seminarium Doktoranckim składa podanie (kwestionariusz) do Rektora z określeniem Katedry odpowiadającej zainteresowaniom naukowym.

      2. Do podania należy dołączyć:

          1) kopię dyplomu ukończenia studiów magisterskich (oryginały do wglądu),

          2) życiorys uwzględniający przebieg pracy zawodowej, w tym naukowej kandydata,

          3) informację (do 5 znormalizowanych stron) zawierającą:

              a) charakterystykę zainteresowań naukowych kandydata,

              b) charakterystykę przewidywanego projektu naukowo - badawczego,

          4) wykaz ewentualnych publikacji.

     3. Do podania można dołączyć rekomendację promotora pracy magisterskiej lub innego pracownika naukowego.

 

IX. 1.Ostatecznym terminem składania podań jest dzień 30 listopada 2017 r.

    2. Podania należy składać w siedzibie WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej, ul. Cegielniana 14 pokój 4. Tel. kontaktowy: 17 867 04 07

 

X. 1. W listopadzie 2017 r. odbędą się rozmowy kwalifikacyjne ze wszystkimi kandydatami, którzy złożyli wymagane dokumenty.

     2. Rozmowy kwalifikacyjne prowadzi Komisja Kwalifikacyjna powołana przez Rektora WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej, z udziałem kierowników katedr.

 

XI. Decyzję w sprawie zakwalifikowania kandydata do udziału w Seminarium Doktoranckim podejmuje Komisja Kwalifikacyjna po zakończeniu rozmów kwalifikacyjnych.

 

XII. 1. Uczestnictwo w Seminarium jest płatne.

       2. W roku akad. 2017/2018 opłata wynosi 5. 200 zł. Istnieje możliwość wpłat semestralnych lub miesięcznych.

       3. W kolejnych latach uczestnictwa w Seminarium opłata może wzrosnąć jedynie o oficjalny wskaźnik inflacji.

       4. W ramach tzw. „programu lojalnościowego” prawo do 30% zniżki w opłacie za uczestnictwo w Seminarium mają absolwenci, którzy ukończyli studia I stopnia i II stopnia lub jednolite magisterskie w WSPiA.

 


Pliki do pobrania:
Ankieta osobowa Seminarium Doktoranckie 2017-2018.pdf